Ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai švie­ti­mo įstai­go­se: kaip vyks­ta ug­dy­mas? (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ko­vo 25-osios ry­tą Alytaus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se jau bu­vo ug­do­ma 113 ka­ro pa­bė­gė­lių iš Ukrainos vai­kų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ko­vo 25-osios ry­tą Alytaus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se jau bu­vo ug­do­ma 113 ka­ro pa­bė­gė­lių iš Ukrainos vai­kų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se kas­dien dau­gė­ja ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kų. Ko­vo 25-osios ry­tą to­kius ug­dy­ti­nius jau tu­rė­jo vi­si lop­še­liai-dar­že­liai, jų ne­bu­vo tik ke­tu­rio­se ben­drą­jį ug­dy­mą tei­kian­čio­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, uk­rai­nie­čių pa­bė­gė­lių vai­kus sten­gia­ma­si ug­dy­ti pa­gal šios vals­ty­bės pro­gra­mas.

Švie­ti­mo įstai­go­se – 113 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, švie­ti­mo įstai­go­se kas­dien dau­gė­ja ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kų, jie ren­ka­si ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų esan­čias mo­kyk­las ar lop­še­lius-dar­že­lius.

Ko­vo 25-osios ry­tą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se jau bu­vo ug­do­ma 113 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų. Iš šio skai­čiaus – 27 lop­še­li­nu­kai-dar­že­li­nu­kai, li­ku­sie­ji 86 – mo­ki­niai. Tarp pas­ta­rų­jų dau­giau­sia – 43 – 5-8 kla­sių mo­ki­niai, 34 – prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir pra­di­nu­kai, 9 – gim­na­zis­tai.

Tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą ug­dy­ti­nius iš Uk­rai­nos tu­rė­jo vi­si mies­to lop­še­liai-dar­že­liai, ku­rių Aly­tu­je yra 13. Dau­giau­sia – po 4 bu­vo ug­do­ma lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Vy­tu­rė­lis“ ir „Pu­šy­nė­lis“.

Ko­vo 25-ąją iš 16-os mies­to mo­kyk­lų ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų ne­tu­rė­jo tik „Dre­vi­nu­ko“, „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­liai bei „Sa­ka­lė­lio“ ir Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los.

Dau­giau­sia bė­gan­čių­jų nuo Ru­si­jos Uk­rai­no­je su­kel­to ka­ro vai­kų tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą bu­vo Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – 17, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je – 16 ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je – 14.

Ko­vo 25-osios ry­to duo­me­ni­mis, dar 5 ka­ro pa­bė­gė­liai mo­kė­si Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre.

 

Kai ku­rie vai­kai nuo­to­li­niu bū­du ug­do­mi mo­ky­to­jų iš Uk­rai­nos

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, šiais vi­sa­ga­lio in­ter­ne­ti­nio ry­šio lai­kais tik­rai ne­sun­ku su­si­siek­ti su mo­kyk­lo­mis, mo­ky­to­jais Uk­rai­no­je ir vai­kus mū­sų švie­ti­mo įstai­go­se ug­dy­ti pa­gal šios vals­ty­bės pro­gra­mas: „Iš tų Uk­rai­nos vie­tų, kur mo­kyk­los dėl ka­ro ne­vei­kia, o vai­kai ėmė lan­ky­ti mū­sų mo­kyk­las, per jų tė­ve­lius su­sie­kia­ma su jų mo­ky­to­jais ir gau­na­mos uk­rai­nie­tiš­kos pro­gra­mos. O kur dar vei­kia mo­kyk­los šio­je vals­ty­bė­je, mo­ki­niai lan­ko mū­sų mo­kyk­las ir per nuo­to­lį ug­do­mi sa­vo mo­ky­to­jų iš Uk­rai­nos.“

Ve­dė­jo pa­ste­bė­ji­mu, yra ne­ma­žai uk­rai­nie­čių mo­ki­nių, ku­rie šne­ka tik sa­vo kal­ba, ne­mo­ka ru­siš­kai, o ne­ma­žai mies­to mo­kyk­lų vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jų kal­ba ru­siš­kai, to­dėl ne­re­tai iš­ky­la kal­bos bar­je­ras: „To­dėl ug­dy­mas pa­gal uk­rai­nie­tiš­kas pro­gra­mas yra vie­nin­te­lė iš­ei­tis. O su­si­kal­bė­ti mū­sų mo­ky­to­jams su uk­rai­nie­čių vai­kais pa­de­da jų tė­vai, taip pat ru­siš­kai mo­kan­tie­ji ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai. Re­gis, pa­ra­dok­sa­lu, – uk­rai­nie­čiai bė­go nuo ru­sų su­kel­to ka­ro ir už­puo­lė ant ru­sų kal­bos. Bet nie­ko ne­pa­da­ry­si, to­kia re­a­ly­bė. Ži­no­ma, daug pa­pras­tes­nis uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mas lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se – dau­ge­liu at­ve­jų žai­di­mus vie­no­dai su­pran­ta vi­si vai­kai.“

Dar vie­na pa­spir­tis kiek įma­no­ma ko­ky­biš­kiau ug­dy­ti uk­rai­nie­čių vai­kus Aly­taus mo­kyk­lo­se – kai ku­rio­se pra­dė­ju­sios dirb­ti ar sa­va­no­riau­ti iš šios vals­ty­bės pa­bė­gu­sios pe­da­go­gės. Šiuo me­tu mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jo­mis po vie­ną uk­rai­nie­tę jau dir­ba Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, vie­na kaip mo­ky­to­jo pa­dė­jė­ja sa­va­no­riau­ja Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je.

 

Ug­dy­mui bus gau­na­mos lė­šos iš vals­ty­bės biu­dže­to

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius iš Už­im­tu­mo tar­ny­bos tu­ri in­for­ma­ci­ją apie Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se ga­lin­čias dirb­ti dar še­šias mo­ky­to­jas ir dvi psi­cho­lo­ges. Jos ga­lė­tų bū­ti įdar­bi­na­mos esant rei­ka­lui.

Kaip pra­ne­ša Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, Vy­riau­sy­bė pa­pil­do­mai ski­ria 3,7 mln. eu­rų iš Uk­rai­nos į Lie­tu­vą pa­si­trau­ku­sių ka­ro pa­bė­gė­lių būtiniausioms švie­ti­mo reik­mėms. Nu­ma­to­ma pa­deng­ti uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mo, stu­den­tų sti­pen­di­jų, su­au­gu­sių­jų lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mo iš­lai­das.

Di­džiau­sia da­lis lė­šų – 2,16 mln. eu­rų – ten­ka iš Uk­rai­nos at­vy­ku­sių vai­kų ug­dy­mui pa­gal iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio ir ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas bei jų pa­vė­žė­ji­mui į mo­kyk­las ir at­gal.

Tad ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė gaus pa­pil­do­mų lė­šų už uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mą švie­ti­mo įstai­go­se.

 

Re­gist­ra­vo­si 4 tūkst. 911 ka­ro pa­bė­gė­lių

Nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te iki ko­vo 25-osios ryto iš vi­so re­gist­ra­vo­si 4 tūkst. 911 pa­bė­gė­lių.

Tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­ty­to­se lai­ki­no jų ap­gy­ven­di­ni­mo iki 72 va­lan­dų vie­to­se bu­vo 53 as­me­nys. Iš vi­so nuo mi­nė­to punk­to veik­los pra­džios iki ko­vo 25-osios ry­to lai­ki­no prie­globs­čio Aly­tu­je jau rei­kė­jo 1 tūkst. 734 pa­bė­gė­liams iš Ru­si­jos su­kel­to karo Uk­rai­no­je.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.