Ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kai – jau Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Aly­tiš­kių būs­tuo­se ap­si­gy­ve­nę ka­ro pa­bė­gė­liai iš Uk­rai­nos nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais pri­im­ti ug­dy­ti vai­kus. Ko­vo 14-osios pu­siau­die­nio duo­me­ni­mis, jau 23 vai­kams pa­rink­tos mies­to švie­ti­mo įstai­gos, kai ku­rie jau pra­dė­jo jas lan­ky­ti. Ko­vo 14-osios ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nės lai­ki­no ka­ro pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se bu­vo 118 uk­rai­nie­čių.

Švie­ti­mo įstai­gos pa­ren­ka­mos ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų

Ko­vo 11-osios duo­me­ni­mis, per plat­for­mą „Stip­rūs kar­tu“ ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos Aly­tu­je pa­rink­ta apie 150 gy­ve­na­mų­jų vie­tų. Ta­čiau to­kių vie­tų re­a­liai yra dau­giau, nes pa­bė­gė­liai jas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­si­ren­ka ir sa­vo ruož­tu.

Ka­dan­gi ne­ma­žai bė­gan­čių­jų nuo Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je at­vyks­ta su vai­kais, tė­vai jau pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir pa­čias švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais ug­dy­ti vai­kus.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, to­kių pra­šy­mų pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jo spar­čiai dau­gė­ti, o tė­vai su vai­kais nu­krei­pia­mi į ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų esan­čias švie­ti­mo įstai­gas.

Ko­vo 14-osios pu­siau­die­nio duo­me­ni­mis, mies­to švie­ti­mo įstai­gas jau pa­gei­dau­ja lan­ky­ti 23 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai. 7 iš jų bus ug­do­mi lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ki­ti – mo­kyk­lo­se.

Du vai­kai jau ug­do­mi lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Nykš­tu­kas“ ir „Bo­ru­žė­lė“. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų su­lauks lop­še­liai-dar­že­liai „Sau­lu­tė“, „Vo­lun­gė­lė“ ir „Pa­sa­ka“.

Ko­vo 14-ąją du bė­gan­čių­jų nuo ka­ro uk­rai­nie­čių vai­kai lan­kė Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją. Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, mo­ki­nių iš Uk­rai­nos at­si­ras Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je, Dai­na­vos, Pa­ne­mu­nės, Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­se ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je.

Šiuo me­tu pa­bė­gė­lių vai­kų, ku­rių tė­vai pa­reiš­kė no­rą juos ug­dy­ti mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, am­žius – nuo pus­tre­čių iki 16 me­tų.

Dar vie­nas ka­ro pa­bė­gė­lių at­si­vež­tas jau­nuo­lis pa­no­ro mo­ky­tis vi­rė­jo spe­cia­ly­bės Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre.

R.Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, šiuo me­tu pla­nuo­ja­mas uk­rai­nie­čių vai­kų už­im­tu­mas po pa­mo­kų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se, pavyz­džiui, Jau­ni­mo, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­truo­se.

 

Į ka­ro pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos punk­tą krei­pė­si 2 tūkst. 748 as­me­nys

Nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te iki ko­vo 14-osios ry­to už­si­re­gist­ra­vo 2 tūkst. 748 pa­bė­gė­liai.

Šios ko­vo die­nos ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­ty­to­se lai­ki­no iki 72 va­lan­dų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se bu­vo 118 bė­gan­čių­jų nuo ka­ro Uk­rai­no­je. Pa­čia­me Kul­tū­ros cen­tre – 108, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vu­siuo­se Vai­kų glo­bos na­muo­se – 8, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro ben­dra­bu­ty­je – 2.

Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je, nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės li­ko tik 3 mo­te­rys ir 2 vai­kai iš Uk­rai­nos. Iš vi­so čia bu­vo ap­gy­ven­din­ta 6 mo­te­rys ir 5 vai­kai. Da­lis jų iš­va­žia­vo į ki­tus Lie­tu­vos mies­tus.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.