Ka­lė­di­nė mu­gė Aly­tu­je jau gruo­džio 10 d. Ro­tu­šės aikš­te­je, ša­lia mies­to Ka­lė­dų eg­lu­tės! (3)

Kaledine muge
Ka­lė­di­nė mu­gė kvie­čia vi­sus aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius su­tik­ti šven­tes be rū­pes­čių ir pa­si­rū­pin­ti do­va­no­mis iš anks­to. Gruo­džio 10 d. nuo 9 val. ry­to Ro­tu­šės aikštėje Jū­sų lauks Lie­tu­vos di­zai­ne­rių rū­bai bei ak­se­su­a­rai, na­mų de­ko­ro ele­men­tai, iš­skir­ti­nės do­va­nos, gau­sus ka­lė­di­nių do­va­nų asor­ti­men­tas, svei­ka­tai pa­lan­kūs bei gur­ma­niš­ki už­kan­džiai ir sal­du­my­nai.

Šie­met mu­gė pa­si­tin­ka dar įvai­res­nė ir dar įdo­mes­nė

Be­veik 100 mu­gės pre­ky­bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos at­vyks­ta į Aly­tų vie­nai die­nai pri­sta­ty­ti sa­vo ku­ria­mus ga­mi­nius tik Jums. Mu­gės pre­kei­viai ga­lės pa­siū­ly­ti li­no, šil­ko ar vil­nos ga­mi­nių. Sa­vo ma­žuo­sius taip pat ga­lė­si­te pa­puoš­ti sti­lin­gais bei šil­tais ak­se­su­a­rais.

Ieš­kan­tys eko­lo­giš­kų, na­tū­ra­lių al­ter­na­ty­vų mu­gė­je ga­lės įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je su­kur­tos kos­me­ti­kos, ga­mi­nių iš le­van­dų, hid­ro­la­tų ir ajur­ve­di­nių bal­za­mų.

Sa­vo iš­skir­ti­nu­mą de­monst­ruos ir mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jai bei at­sto­vai. Įvai­rūs kon­di­te­ri­jos ga­mi­niai, kai­miš­ki mė­sos ar rū­ky­tos žu­vies pro­duk­tai įtiks net iš­ran­kiau­siam gur­ma­nui. Na­mų at­nau­ji­ni­mui ar do­va­noms ga­lė­si­te rink­tis ga­mi­nius iš me­džio, ke­ra­mi­kos bei teks­ti­lės. Ka­lė­di­nių puoš­me­nų ieš­kan­tiems – mu­gės pre­kei­viai pa­siū­lys na­tū­ra­lių gam­ti­nių me­džia­gų vai­ni­kų, ran­kų dar­bo eg­lu­tės pa­puo­ši­mų, o mėgs­tan­tys jau­kius va­ka­rus žva­kių švie­so­je – ga­lės rink­tis iš di­džiu­lės gau­sos na­tū­ra­laus so­jų vaš­ko be­kva­pių ir kve­pian­čių žva­kių.

 

Kad šven­tės bū­tų ra­mios – pa­si­ruoš­ki iš anks­to

Mu­gės or­ga­ni­za­to­rių tiks­las – pa­dė­ti aly­tiš­kiams pa­si­ruoš­ti šven­tėms be var­go ir iš anks­to, tad vi­sų ren­gi­nio lan­ky­to­jų lau­kia sma­gus ir pa­to­gus ap­si­pir­ki­mas vie­no­je vie­to­je, kur smu­lkie­ji ver­sli­nin­kai, pri­sta­tys ir pa­dės kiek­vie­nam iš­si­rink­ti tai, ko la­biau­siai rei­kia.

Ap­si­lan­ky­ki­te ka­lė­di­nė­je Aly­taus mu­gė­je ir nu­džiu­gin­ki­te sa­ve bei ar­ti­muo­sius.

 

Gruo­džio 10 d., Ro­tu­šės a., Aly­tus.

Mu­gė vyks nuo 9 iki 18 val.

Mu­gė­je bus fil­muo­ja­ma ir fo­to­gra­fuo­ja­ma.

 

Mu­gės or­ga­ni­za­to­rius Mu­gių cen­tras

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.