Jei­gu ne­ga­vo­te pra­ne­ši­mo dėl rin­klia­vos už at­lie­kas... (1)

saskaitos uz siuksles
...ti­kė­ti­na, kad jums siųs­tas laiš­kas grį­žo į Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą. Lie­tu­vos pa­štas šie­met jau grą­ži­no apie 4 tūks­tan­čius ad­re­sa­tų ne­pa­sie­ku­sių mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mų.

„Daug laiš­kų grą­žin­ta dėl ne­tvar­kin­gų pa­što dė­žu­čių: iš­lau­žy­tos jų du­re­lės, ant dė­žu­čių nė­ra ad­re­sų ar įmo­nių pa­va­di­ni­mų. Dar vie­na grą­ži­ni­mo prie­žas­tis – per­pil­dy­tos pa­što dė­žu­tės, į ku­rias laiš­ki­nin­kai siun­tų taip pat ne­pa­lie­ka“, – sa­kė Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro Rin­klia­vų pa­da­li­nio va­do­vas Po­vi­las Tur­či­na­vi­čius.

Dau­giau­sia grą­ži­na­ma tų laiš­kų, ku­rie bu­vo siųs­ti į kai­miš­kas vie­to­ves, so­dų ben­dri­jas. Laiš­ki­nin­kai ne­pa­lie­ka laiš­kų ne­san­da­rio­se, ne­ra­ki­na­mo­se, per­pil­dy­to­se, sun­kiai pri­ei­na­mos vie­to­se įreng­to­se pa­što dė­žu­tė­se.

Ne­gau­tas mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mas ne­at­lei­džia nuo rin­klia­vos mo­kė­ji­mo. Lai­ku ne­su­mo­kė­jus rin­klia­vos, kau­pia­si sko­la, skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai.

Tą su­pras­da­mi ne­ma­žai gy­ven­to­jų, ne­ga­vu­sių mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mo, jau krei­pė­si į Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą. To ne­pa­da­riu­sius ra­gi­na­me ne­ati­dė­lio­jant už­ei­ti į ARATC ad­mi­nist­ra­ci­ją, esan­čią Vil­niaus g. 31 Aly­tu­je ar­ba pa­ra­šy­ti elek­tro­ni­niu pa­štu in­fo@aly­taus­ratc.lt, nu­ro­dant elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­są, ku­riuo iš­siųs­ti ne­gau­tą mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mą.

Su to­kio­mis pro­ble­mo­mis nie­kuo­met ne­su­si­du­ria gy­ven­to­jai ir įmo­nės, už­si­sa­kę elek­tro­ni­nius mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mus. Tą pa­da­ry­ti ga­li­ma bet ku­riuo me­tu pri­si­jun­gus prie Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro sa­vi­tar­nos sve­tai­nės https://www.aratc.lt/vie­ti­ne-rin­klia­va/e-pa­slau­gos-e-vie­ti­ne-rin­klia­va/.

La­bai svar­bu nu­ro­dy­ti tei­sin­gą ir nau­do­ja­mą elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­są. Ad­re­sui pa­si­kei­tus, bū­ti­na at­nau­jin­ti duo­me­nis sa­vi­tar­nos sis­te­mo­je.

Pa­štu siun­čia­mų mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mų pla­nuo­ja­ma laips­niš­kai vi­sai at­si­sa­ky­ti ir siųs­ti tik elek­tro­ni­nius mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mus, kaip tą jau yra pa­da­riu­sios dau­ge­lis pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių. Tai leis­tų su­tau­py­ti di­džiu­les su­mas, ku­rios iš­lei­džia­mos nuo­lat brangs­tan­čiam spaus­din­tų pra­ne­ši­mų siun­ti­mui.

Už­si­sa­ky­ki­te elek­tro­ni­nį pra­ne­ši­mą jau da­bar.

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro inf.

 

Užs. Nr. 057

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.