Jau­na­sis me­ni­nin­kas Ma­tas Ja­nu­šo­nis kvie­čia į eks­kur­si­ją po sa­vo „kos­mi­nę” pa­ro­dą su gi­du – au­to­riu­mi (1)

Saulė Pinkevičienė
Parodos autorius Matas Janušonis ir muziejininkė Lina Valaitytė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Parodos autorius Matas Janušonis ir muziejininkė Lina Valaitytė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tre ati­da­ry­ta jau­no­sios kar­tos me­ni­nin­ko, skulp­to­riaus Ma­to Ja­nu­šo­nio pa­ro­da „Dan­gaus kū­nas“. Iš Aly­taus ki­lęs me­ni­nin­kas – 2023 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­nų­jų me­ni­nin­kų sti­pen­di­jos lau­re­a­tas. Res­tau­ruo­to­je si­na­go­go­je jis pri­sta­to įvai­rių lai­ko­tar­pių kū­ry­bą. Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir 2018 me­tais su­kur­tą gar­so ins­ta­lia­ci­ją „Var­tai“, ga­vu­sią pub­li­kos sim­pa­ti­jų pri­zą Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tro pa­ro­do­je „JCDcaux“ pre­mi­jai lai­mė­ti, ir prieš sa­vai­tę baig­tą nau­jau­sią dar­bą.

M.Ja­nu­šo­nis sa­ko, kad da­ly­vau­ti Jau­nų­jų me­ni­nin­kų sti­pen­di­jų kon­kur­se jį pa­ska­ti­no ga­li­my­bė pa­ro­dy­ti sa­vo kū­ry­bą gim­ta­ja­me mies­te. „Dar di­des­nė pa­ska­ta gau­ti sti­pen­di­ją at­si­ra­do su­ži­no­jus, kad pa­ro­dą ga­lė­čiau su­reng­ti di­de­lė­je erd­vė­je – Aly­taus si­na­go­gos sa­lė­je. At­si­ra­do iš­šū­kis su­si­tvar­ky­ti su erd­vės spe­ci­fi­ka ir su ją su­pan­čiais kon­teks­tais, su­ras­ti eks­po­zi­ci­jos ben­dra­var­dik­lį“, – sa­ko Ma­tas.

Mu­zie­ji­nin­kė Li­na Va­lai­ty­tė pa­si­džiau­gė, kad Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tre ati­da­ry­ta be­ne pir­mo­ji kon­cep­tu­a­li šiuo­lai­ki­nio me­no pa­ro­da, jun­gian­ti gar­są ir vaiz­dą, pui­kiai įpras­mi­nan­ti cen­tro pa­va­di­ni­mą. Pa­ro­dos au­to­rius ak­cen­tuo­ja ir pir­mi­nę šios erd­vės pa­skir­tį – re­li­gi­nę, Aly­taus si­na­go­ga yra mal­dos na­mai: „Yra Die­vas, yra kos­mo­sas, tai­gi šios pa­ro­dos dar­bai ir re­flek­tuo­ja kos­mi­nę te­ma­ti­ką.“

M.Ja­nu­šo­nis pa­brė­žia po­ky­čio, ku­rį si­na­go­ga pa­ty­rė tap­da­ma pa­ro­dų erd­ve, svar­bą. Jam kaip me­ni­nin­kui tai su­tei­kia ga­li­my­bę at­neš­ti dar vie­ną po­ky­tį, pa­žais­ti su kon­teks­tu. Tie­sa, gal­būt at­si­ras žiū­ro­vų, ku­riems ne­bus leng­va pa­tiems įsi­gi­lin­ti į eks­po­nuo­ja­mų me­no kū­ri­nių su­ma­ny­mą, to­dėl au­to­rius kvie­čia spa­lio 21 die­ną į eks­kur­si­ją po pa­ro­dą, ku­rio­je pa­pa­sa­kos ir apie kū­ri­nių tech­no­lo­gi­nes sub­ti­ly­bes, ir idė­jas, ku­rios juos ins­pi­ra­vo. Pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga Ma­tas dė­ko­jo sa­vo šei­mai, o ypač tė­čiui – skulp­to­riui Aud­riui Ja­nu­šo­niui, pa­dė­ju­siam dar­bus eks­po­nuo­ti.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­nie­siems me­ni­nin­kams ski­ria­mas sti­pen­di­jas šie­met taip pat yra lai­mė­ję Ži­vi­lė For­na­ri (jos pa­ro­da „Ne­nu­trūks­ta­mas ry­šys“ spa­lio 10 die­ną bus ati­da­ry­ta Aly­taus kul­tū­ros cen­tre) ir Ra­sa Sta­ne­vi­čiū­tė, ku­ri po­ezi­jos kny­gą pla­nuo­ja pri­sta­ty­ti iki me­tų pa­bai­gos. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sti­pen­di­jas jau­nie­siems me­ni­nin­kams pra­dė­jo skir­ti prieš pen­ke­rius me­tus. Iki šiol jos skir­tos try­li­kai jau­nų­jų me­ni­nin­kų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.