Įvyko de­vin­tojo literatų klubo „Tėk­mė“ al­ma­na­cho sutiktuvės (0)

Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ pir­mi­nin­kė Re­gi­na Ra­si­mie­nė sveikina al­ma­na­cho su­da­ry­to­ją Scho­las­ti­ką Ka­va­liaus­kie­nę.
Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ pir­mi­nin­kė Re­gi­na Ra­si­mie­nė sveikina al­ma­na­cho su­da­ry­to­ją Scho­las­ti­ką Ka­va­liaus­kie­nę.
Lie­tus ir šal­tas vė­ly­vo ru­dens vė­jas ne­iš­gąs­di­no ir ne­su­ga­di­no į Šau­lių na­mų sa­lę su­si­rin­ku­sių tėk­mie­čių bei jų sve­čių nuo­tai­kos. Čia vy­ko gra­ži šven­tė, skir­ta li­te­ra­tų klu­bo 25-me­čio pro­ga iš­leis­tam nau­jam al­ma­na­chui „Tėk­mė“. Per šiuos me­tus li­te­ra­tų klu­bo kū­rė­jai ne tik Dzū­ki­jo­je pa­li­ko ga­na di­de­lį žen­klą, skleis­da­mi švie­są ir gė­rį skai­to­vų ir klau­sy­to­jų šir­dy­se, sa­vo kū­ri­niuo­se puo­se­lė­da­mi lie­tu­viš­ką žo­dį, iš­sa­ky­da­mi mei­lę gro­žiui, tė­vy­nei, gim­ta­jam kraš­tui, sa­vo šak­nims ir sa­vo tra­di­ci­joms.

„Ka­da nors kny­gos at­ėji­mas pas žmo­gų bus pri­ly­gin­tas die­viš­ko­sios ug­nies pa­gro­bi­mui, – nes kuo gi mes gi­na­mės nuo tam­sos ir smur­to žvė­rių, jei ne kny­ga, kuo su­šil­dom su­gru­bu­sią sie­lą, kie­no, jei ne kny­gos švie­sa mus ve­dė ir ve­da pa­sau­lio ir pa­čių šir­dies la­bi­rin­tais.“

Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius

 

Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ pir­mi­nin­kė Re­gi­na Ra­si­mie­nė pa­si­džiau­gė su­si­rin­ku­sių­jų gau­sa ir jau de­vin­tuo­ju kū­ry­bos al­ma­na­chu. Bu­vo sun­ku, bet pa­dė­jo di­de­lis no­ras ne­nu­vil­ti kū­rė­jų ir skai­ty­to­jų – su­si­tel­kus en­tu­zias­tams at­lik­tas di­de­lis dar­bas. Ir štai al­ma­na­chas jau ran­ko­se, o ja­me – net 61 au­to­riaus kū­ry­ba.

R.Ra­si­mie­nė pa­kvie­tė Aly­taus te­at­ro ak­to­rius Eri­ką Ja­sins­kai­tę ir Eu­ge­ni­jų Ra­kaus­ką pa­skai­ty­ti pa­si­rink­tus, jiems la­biau­siai pa­ti­ku­sius kū­ri­nius. Ir la­bai nu­džiu­gau, kai iš­gir­dau ak­to­rę E.Ja­sins­kai­tę iš­raiš­kin­gai skai­tan­čią ma­no ei­lė­raš­tį „Ru­gi­nė duo­na“. Nuo­šir­džiai jai dė­ko­ju.  Skam­bė­jo ir ki­tų au­to­rių pos­mai gra­žia, dai­nin­ga lie­tu­vių kal­ba, o po­etės Mu­di­tos Ma­ka­vec­kie­nės gim­tą­ja dzū­kiš­ka šne­ka pa­ra­šy­tas ei­lė­raš­tis „Viš­tos pa­si­sa­ky­mas“ pri­ver­tė ir nu­si­juok­ti.

Ja­ni­nos Ma­ri­jos Ba­le­vi­čie­nės no­ve­lę „Gy­ve­ni­mas is­to­ri­jos vin­giuo­se“ ir „Tėk­mės“ klu­bo bi­čiu­lio, Len­ki­jos lie­tu­vio iš Su­val­kų, Jo­no Ne­vu­lio dzū­kiš­ką no­ve­lę „Kai­mo ber­nai“ ak­to­rius E.Ra­kaus­kas pa­ver­tė mo­nos­pek­tak­liais. Esa­me dė­kin­gi ak­to­riams už iš­raiš­kin­gą mū­sų kū­ri­nių skai­ty­mą.

R.Ra­si­mie­nė krei­pė­si į al­ma­na­cho su­da­ry­to­ją, ma­ke­tuo­to­ją Scho­las­ti­ką Ka­va­liaus­kie­nę, klaus­da­ma: ar sun­ku bu­vo iš­ne­šio­ti kū­di­kį, ku­rio var­das Al­ma­na­chas? At­sa­ky­da­ma S.Ka­va­liaus­kie­nė pa­sa­ko­jo sa­vo iš­gy­ve­ni­mus, ku­riuos te­ko pa­tir­ti, pri­si­i­mant at­sa­ko­my­bę už al­ma­na­cho su­da­ry­mą, ma­ke­ta­vi­mą, pa­ruo­ši­mą spau­dai, nors ir tu­rint di­de­lę pa­tir­tį. Da­bar ji džiau­gia­si kar­tu su vi­sais nau­ju al­ma­na­chu. Jo au­to­riai šir­din­gai dė­ko­ja S.Ka­va­liaus­kie­nei, įdė­ju­siai daug pa­stan­gų su­da­rant leidinį.

Tėk­mie­čius ir jų sve­čius dai­no­mis svei­ki­no Aly­taus jau­ni­mo cen­tro vo­ka­lo stu­di­ja „Šyp­se­na“, va­do­vau­ja­ma Da­lios Lang­vi­nie­nės, akom­po­nuo­jant Ro­mu­al­dui Stan­ke­vi­čiui. Mu­zi­kan­tai su­lau­kė garsių aplo­dis­mentų, jie bu­vo skir­ti ir dai­ni­nin­kei, S.Ka­va­liaus­kie­nės anū­kei, Ra­se­lei.

Po­ezi­ja ir mu­zi­ka nu­skaid­ri­na sie­lą, pa­ža­di­na jaus­mus, gy­do pa­var­gu­sį kū­ną, to­dėl ope­ri­nio bal­so sa­vi­nin­ko To­mo Iva­naus­ko dai­nos nu­tei­kė vi­sus ypač pa­ki­liai, su­šil­dė klau­sy­to­jus šal­to­je sa­lė­je, už tai šir­din­gai dė­ko­ja­me.

R.Ra­si­mie­nė nuo­šir­džiai džiau­­gė­si rė­mė­jais, at­vy­ku­siems įtei­kė gė­lių ir al­ma­na­chus. Ypač dė­kin­gi esa­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Po­vi­lui La­bu­kui, pa­lai­kiu­siam, pa­drą­si­nu­siam ir su­tei­ku­siam kny­gos lei­dy­bai žen­klią pa­ra­mą. Jam ačiū ir už nuo­la­ti­nį dė­me­sį „Tėk­mės“ klu­bui, nuo­šir­du­mą ir pa­lai­ky­mą.

Dė­kin­gi esa­me ir Aly­taus ra­jo­no me­rei Ra­sai Vit­kaus­kie­nei už pa­ra­mą al­ma­na­cho lei­dy­bai, už svei­ki­ni­mą ir gė­les, ku­riuos per­da­vė gerb. Lai­mu­tė Za­vis­taus­kie­nė. Dė­kin­gi už pa­ra­mą ir Sei­mo na­riui Ro­ber­tui Šar­knic­kui, ku­ris at­sku­bė­jo iš ki­to Lie­tu­vos kraš­to pa­svei­kin­ti su ju­bi­lie­ju­mi ir nau­ju lei­di­niu. Nes po­etų min­tys, ei­lės, ku­rios yra su­gul­do­mos į vie­ną lo­by­ną – al­ma­na­chą yra prie­sa­kas bū­si­miems po­etams aug­ti ir at­ei­nan­čioms kar­toms neš­ti tą pa­čią ži­nią, mei­lę ar­ti­mui, gim­ti­nei, tė­vy­nei. R.Šar­knic­kas džiau­gė­si, kad ir jo kū­ry­bos da­le­lė yra šia­me al­ma­na­che, bet ap­gai­les­ta­vo, kad ne vi­sa­da ski­ria­mas tin­ka­mas dė­me­sys kul­tū­rai. Lin­kė­jo, kad bū­tu­me jaut­res­ni vie­ni ki­tiems, kad bū­tų dau­giau su­si­kal­bė­ji­mo, tai­kos že­mė­je, at­jau­tos, gro­žio.

Sei­mo na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, su­tei­kęs pa­ra­mą al­ma­na­cho lei­dy­bai, ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių svei­kin­da­mas ir dė­ko­da­mas už mei­lę sa­vo kal­bai, kul­tū­rai.

R.Ra­si­mie­nė dė­ko­jo pri­si­dė­ju­sioms prie al­ma­na­cho kū­ri­mo: vir­še­lio au­to­rei Da­nu­tei Kur­­ku­lio­nie­nei-Rais­ti­nei, pro­zos re­dak­to­rei Re­na­tai Du­dzins­kie­nei ir po­ezi­jos kū­ri­nių re­dak­to­rei Ire­nai Mal­my­gie­nei, Jo­lan­tai Ka­za­ke­vi­čie­nei.

Li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ na­riams R.Ra­si­mie­nė pa­lin­kė­jo, kad tėk­mė vi­sa­da – va­sa­ros kait­ro­je, pa­va­sa­rio ir ru­dens po­lai­džio upe­liuo­se – pa­si­šo­ki­nė­da­ma neš­tų Dai­na­vos kraš­to kū­rė­jų min­tis į pla­čius li­te­ra­tū­ri­nius van­de­nis, su­šil­dy­da­ma suž­var­bu­sias, su­sve­ti­mė­ju­sias šir­dis.

Ona Bal­tru­ke­vi­čie­nė

Aly­taus apskr. li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ na­rė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.