Įsi­kū­rė aso­cia­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė” (44)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pir­mi­nin­kas Sigitas Le­o­na­vi­čius. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pir­mi­nin­kas Sigitas Le­o­na­vi­čius: „Dirb­da­mi mies­to ta­ry­bo­je per pas­ta­ruo­sius me­tus su­lau­kė­me di­de­lio gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mo ir pra­šy­mų pri­si­dė­ti prie mū­sų ko­man­dos. To­dėl nu­spren­dė­me kur­ti aso­cia­ci­ją, jog vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie mū­sų dar­bų.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­tu­je įsi­kū­rė ir ofi­cia­liai už­re­gist­ruo­ta nau­ja aso­cia­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, ku­riai va­do­vau­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Jis yra ir taip be­si­va­di­nan­čios frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vas.

Ko­kie aso­cia­ci­jos pa­grin­di­niai tiks­lai?

Nau­jai įsi­kū­ru­sios aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pir­mi­nin­kas S.Le­o­na­vi­čius ne­slė­pė, kad ji įsteig­ta ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, ku­rie vyks at­ei­nan­čių me­tų pa­va­sa­rį: „Dirb­da­mi mies­to ta­ry­bo­je per pas­ta­ruo­sius me­tus su­lau­kė­me di­de­lio gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mo ir pra­šy­mų pri­si­dė­ti prie mū­sų ko­man­dos, kad bū­tų ga­li­ma kar­tu to­liau ne­sa­va­nau­diš­kai dirb­ti aly­tiš­kių la­bui. To­dėl nu­spren­dė­me kur­ti aso­cia­ci­ją, jog vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie mū­sų dar­bų.“

Šios aso­cia­ci­jos pa­grin­di­niai stei­gė­jai yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Ge­di­mi­nas Dauk­šys ir Va­lius Mi­ce­vi­čius, pri­klau­san­tys S.Le­o­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­mai frak­ci­jai „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“.

Nau­jos mies­te at­si­ra­du­sios aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas įvar­di­jo pa­grin­di­nius jos veik­los tiks­lus – pri­ei­na­mas ir ko­ky­biš­kas so­cia­li­nes bei me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas vi­siems gy­ven­to­jams, ko­ky­biš­ką vai­kų ug­dy­mą, ko­ky­biš­kas kul­tū­ros ir spor­to pa­slau­gas, tin­ka­mą ir sau­gią gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką mies­te, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą į Aly­tų.

O pa­grin­di­niai aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ prin­ci­pai ir sie­kiai, S.Le­o­na­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, yra są­ži­nin­gu­mas, kom­pe­ten­ci­ja, so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas, įsta­ty­mų lai­ky­ma­sis, biu­ro­kratijos iš­gy­ven­di­ni­mas, ne­pa­kan­tu­mas ne­po­tiz­mui, ky­šiams, įsta­ty­mų pa­žei­di­mams, as­me­ni­nė val­di­nin­ko ir po­li­ti­ko at­sa­ko­my­bė, lais­vas, de­mo­kra­tiškas, nuo­la­ti­nis ben­dra­vi­mas ir ta­ri­ma­sis su aly­tiš­kiais, ko­le­gia­lus spren­di­mų pri­ėmi­mas, mo­der­nus ir efek­ty­vus mies­to val­dy­mas.

„No­rė­tu­me, kad į ko­man­dą at­ei­tų mū­sų tiks­lus ir sie­kius nuo­šir­džiai pa­lai­kan­tys aly­tiš­kiai. Mes tik­rai ne­sie­kia­me tu­rė­ti kuo dau­giau na­rių, svar­biau­sia, jog at­ei­tų ak­ty­vūs, drą­sūs, nau­jų idė­jų tu­rin­tys žmo­nės, ku­rie no­rė­tų dirb­ti, jog mū­sų mies­tas at­si­gau­tų. Jau tu­ri­me ir sa­vo būs­ti­nę Aly­taus mies­to cen­tre, apie ku­rios vie­tą in­for­muo­si­me ar­ti­miau­siu me­tu“, – tei­gė S.Le­o­na­vi­čius, vadovaujantis Alytaus bendrovei „Traidenis“, kuri užsiima nuote­kų valymo įrenginių gamyba.

Įsteig­ta nau­ja frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je

G.Dauk­šys, S.Le­o­na­vi­čius ir V.Mi­ce­vi­čius į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau ne­tru­kus jie iš aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ pa­si­trau­kė, pa­sak S.Le­o­na­vi­čiaus, dėl ne­su­ta­ri­mų su jos va­do­vu To­mu Pa­čė­su.

Ne­il­gai tru­kus mi­nė­ti trys ta­ry­bos na­riai jo­je įstei­gė frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“. „Tuo me­tu iš aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ iš­ėjo ir dau­giau žmo­nių, mes su jais pa­lai­ko­me ry­šį, ti­kiuo­si, kad jie pri­si­dės prie mū­sų nau­jai su­kur­to ju­dė­ji­mo. No­riu pa­brėž­ti, kad mums nė­ra svar­bus bu­vęs par­tiš­ku­mas, svar­biau­sia, jog žmo­nės pri­tar­tų mū­sų idė­joms ir no­rė­tų be iš­skai­čia­vi­mų dirb­ti Aly­tui“, – tvir­ti­no S.Le­o­na­vi­čius.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Rimta atsakomybė būnant tarybos strateginio plėtros komiteto, kur kompetencija strategijos- projektai, vadovui, kad. Efektuviai neišnaudoti miesto potencialo likučiai pramonės parkas, aerodromo 100 ha, silpnas darbas per es projektus, nepaviešinta kaip ten tesiniai dėl galimai užkastų atliekų firmoj kur skambėjo miestui pavojųnga ar ne. Vėl strateginio plėtros komiteto vadovo postas įtakingiausių iš komitetų, tai valdančių postas. Oponuojantiems pagal įstatymus priklauso kiti postai. Tad dėl atsakomybės nebūtina kvailint alytiškių. Nes būtent dabar kadęncijai baigiantis atsakomybė aiški tenka. O kaip voetoj atsakomybės, kodėl laiku nepastebėta ir netaisyta, tik paskust čia vaikų smėlio dėžės lugis. Sisobarė vaikai pažėrė į akis vienas kitam smįliuko ir..- gerėkites alytiškiai savivaldos imitacija. Norėsit, pažaisim ir ateitį..

  Komentaras

  Suvokiančių alytiškių pastebėjimaiscaršiausi taryboj klastingumu šis ir taip vadinamas voveriukas. Kuris kadčncijos atvirai per iniciatyvas dėl skulptūrėlių ir kitų susireikšminimų menkniekių tiesiog vėlė tarybą nuo rimtų reikalų. Po to patys įvėlę link skundinėjimų kaip desertui. Būt savo vietoj meras, seniai tokius fintus būt išaiškinęs alytiškiams ir baigtūs tie savinaikinimo cirkai. Ši ir prieš kadęncijos pasižymi, tiek dvoveidiškumų sau neleido. Truputį jautė žmogiškos kultūros ribas. Atskiri nors paraudonuodavo suprasdami, bet nepuldavo teisuolių vaizduot. Dabar kas į viešumą garsesniais lozungais, apsisukę dar aršiau, bet pridengia ciniška demagogija.

  Komentaras

  Net įdomu, kaip alytiškiai reaguoja į tai jei? Pagal įstatymus savivaldos veikla turi būt vieša, efektyvi, politikai ypač meras visur aiškint kur alytiškiai domis, o jie. Iš mero ir tarybos kaip tabu dėl paskolų, prasiskverbusių į viešumą dėl mobingų atvejų nutylėjimas vietoj priežasčių aiškinimų ir viešinimų, kad toliau neplistų. Atskiri atvejai net per teismus slopinami iki nužmogėjimų elementų, kad nedrystų prabilt apie pramonės parko, aerodromi ir orlaivių temas. Jų reikšmė miestui didelė. Jei kitur į pramonės parkai/lez perkrauti stambiai strateginiais investuotojais, Alytuj imitacijai pustuštis. Ir tai per smulkius nelemiančius, kaip kitur pirminės salygos strateginiui investuotojui ne mažiau 20 milijpnų investicijos. Aišku taip nepatinka vietos pramonės likučiams, nes atėjus rimtam investuotojui žmonės pereitų dirbt kur daugiau moka. Vėl dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų, jei 30 metų laiko gal, kad keli pasiskraidytų su savo gal jau ir turėtais orlaivius, kas čia jų dvaro elementai? Kitiems mokesčius už žemes savivaldybė spaudžia ir lėšų stygius, o čia atsilošę. Dar kas prabyla, peer teismus tyčiojas būdami tarybos nariai ir ieškiniuose pasivertę eoliniais, kuriems mažesni reikalavimai nei politikams, dar tūkstantinius ieškinius deda. Kad kiti nedrystų kelt šių temų. Po schemom, kur bijo viešint trisėsauga, sudidūrę politikai susigniužia. Tai, ar toks tikslas nusivaldyt iki bejėgių ir beteisių vergų, kuriems net neleista rimčiau prabilt apie miesto rimtas problemas? Gali veltis tik į menkaverčius blusinėjimus ir per tai skundinėjant trisėsaigai, vietoj to kad rimta taryba dirbtų savo kompetencijoj. Alytuj tylėkit, negalima, garbinkit tik tą ar aną.

  Komentaras

  Štai šiam, sažinės ramumui pagerint, būtent tokių iškilių žodžių kaip sprendimai ir atsakomybė bei... reikia vengt. Vertinant kaip elgias realybėj ir dauguma tai žino, o jam atrodo, kad niekas nežino, nesupranta, ar bijo? Kiti nors patriotų nevaizduoja įkyriai lysdami į viešumą, nes viduj suvokia kokie jie patriotai tikrumoj ir dviprasmybių nereklamuoja nors savo ramumui. Ir jei alytiškiai leistų sau nors preliminariai paskaičiuot, kiek miestas neteko per oligarchinius, monopolinius atskirų interesus - jau įmanoma susidaryt palyginamuosius kriterijus. Lyginant kaip vystosi kitos sėkmingesnės savivaldybės pagal tas pačias pozicijas. Ir Alytuj jau panašu tokių daugėja, perpranta užkuliusius po politika ir kiek tai miesto dabarčiai ir ateičiai kainuoja. O čia stulbinantys pojūčiai..

  Komentaras

  Tesias Alytuj per 30 metų, kad prie valdymo neprieitų retesni sugebantys rimčiau pastovėt už viešą interesą, o. Jei kuris ir reikliau drysta prabilt apie pramonės parko, aerodromo, orlaivių. temas slopinami per derinius net per teisėsaugą. Užslopinti prasiskverbę atvejai dėl mobingo nenagrinėti per tarybą viešinant. Reiškia tarybai palanku slopinimai..Visi mato tabu apie paskolas, milijoninių srautų per savivaldą detali analizė miesto labui. Tabu ir per žiniasklaidą, apart nukreipinėjamieji į menkaverčius erzelynus. Ir vyrauja skundinėjimų tradicija vietoj to, kad taryboj turi patys sugebėt visas problemas sprest ir atsakyt. O čia mada paskūst, suvertė ar pasinaidojo teisėsaugos dvigubais standartais ir atseit politikai. Tad Alytuj užkuliusį labai atidžiai dėl kiekvieno cento, kad atitekt būtent ten, o ne kitur. Ir laikas žinot schemas, kurios ne kartą išsigrynina.

  Komentaras

  Tarybos darbo rezultatus baigiantis kadencijai alytiškiai jaučia. Taryboj sutaria kaip alytiškiams mokesčius didint, po to rezga, rezga. Ir kaip nesigauna, ar nepasidalija, pradeda per teisėsaugą skundinėt kas pirmas. Kad nereikėtų atsakyt, kad kaip tarybos nariai nesugeba rast žmoniškų sprendimų net vieni kitų atžvilgiais. Pusę kadencijos per interpeliacijas lupos dėl voveriukų ir kitokių, kaip gavos eolinis fiasko, perėjo ant skundonėjimų. Konkrečiai dėl Jaunimo parko kaip pradžioj dėl medinių aptvariukų siniukams ir .., plėtros komitetas pagal kompetenciją turėjo pastebėt, kad problemos dėl suderinimų ir įteisonimų. Tada komitetas raštu ruošia siūlymus tarybai priemones, kaip gerint ir teikua tarybai raštu svarstyt. Čia žmoniškai per savivaldą pagal įststymus taip elgiamasi. Kadangi Alytuj yra atvejai kai žmoniškumo normų nepaiso, tai ir pradeda vieni ant kitų vietoj rimto darbo. Nri į vieną rimtą paklausimą kaip tarybos nariai nesugeba žmoniškai paaiškint. Tik per žiniasklaidą ereliai prisirašo lozingų ir.., klupkit visas miestas prieš gelbėtojus, per kuriuos ir žemyn upe
  nesustabdomai. Blogai, kaip meras nepradeda rimtai dirbt pagal savo kompetenciją.

  Komentaras

  Alytaus miesto oficiali aukščiausia valdžia pačių rinkti 27 tarybos nariai. Lemia tarybos aritmetinė dauguma, kuri tvirtina strateginius klausimus. Vienok sudeliota taip, kad į tarybos lygį nepakyla dauguma strateginių klausimų, kaip. Kiek paskolų, monopolinių ir oligarchinių interesų poveikis miesto vystymui, kur būtent lemiantys. Ši sriti susidelioja žemiau nesiviešinant, o merui tradiciškai už viską atskaitongumas. Juolab per savo mandrumus jis pats sau ir savivaldybei daug problemų prasileido. Taip sakant taryba savo broką, ar intrigas, nesunkiai po meru pridengia.

  Komentaras

  Alytaus miesto oficiali aukščiausia valdžia pačių rinkti 27 tarybos nariai. Lemia tarybos aritmetinė dauguma, kuri tvirtina strateginius klausimus. Vienok sudeliota taip, kad į tarybos lygį nepakyla dauguma strateginių klausimų, kaip. Kiek paskolų, monopolinių ir oligarchinių interesų poveikis miesto vystymui, kur būtent lemiantys. Ši sriti susidelioja žemiau nesiviešinant, o merui tradiciškai už viską atskaitongumas. Juolab per savo mandrumus jis pats sau ir savivaldybei daug problemų prasileido. Taip sakant taryba savo broką, ar intrigas, nesunkiai po meru pridengia.

  Komentaras

  Alytuj buvo laikai, kaip iš verslo turtingi į valdymą per savivaldą nesiverždavo patys. Dirbdavo per statytinius remiant partijas ir panašiai. Bet tokie valdyme kurt nesugeba sėkmingai šiuolaikiškai vystyt miesto, o. Tik aklo paklusnumo maža. Tad po 30 metų Alytus susidūrė su daliniu atveju ir abu fiaskiniai. Postuose esantys nesugeba ir palyginus smulkmenose suklimpę, kiti neiškentę siekia išstumt bent kokia kaina nepaisant įstatymų ir žmoniškumų normų, kad tik išgyvent po gražiais lozungais prisidengiant. Teisėsaugą naudodami kaip įrankius kur ir tie jau susiprato, kas vyksta. Visuomenė už per didelį pilietinį neaktyvumą ir nevieningumą gauna atgal per tarybą didinamus mokesčius kas sunkina išgyvenimus Alytuj. Trumpiau Alytuj gudriausi renka dar gudresnius į valdžią kurie tarpusavį tarp savęs įsismagina erzintis dėl likučių ir kurių vis daugiau trūksta, negudresni emigravo ar ir dabar iš Alytaus evakuojas.

  Komentaras

  Kas paneigs, kad neblogai apsimoka būnant politiku per derinius su teisėsaugą kaip teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 primokant advokatei tūkstančius, kad ieškinį iš politiko prilygintų paprastam asmeniui ir per privatų eiškinį gainiot neįtinkantį dėl pramonės, aerodromo, orlaivio temų ir dar lieka iš ko asociacijom rinkimam kurt? Na ir talentai Alytuj tik taip gali sumastyt. Tiesiog kaip verslo bizniukai..O jei šią schemą paleist ir ant likusių Alytuj neįtinkančių ubagų ypač valdžioj būnant, rojus? Kas ne taip pažiūrėjo, pasakė tik politiikas pasiverčia eiliniu ir per privačius ieškinius gainioja? Nereikia jokių projektų ypač per es paramą dar reikia sugebėt. O čia paprastos atglūdintos schemos kaip pasiprovokuot, jei tiesiai neišeina prisikabint.

  Komentaras

  Nesuprantamas Alytaus teisėsaugos elgesys nutrauktam ikiteisminiam tyrime. Kur nustatyta po moters darbo ir namų kompais rašinėti žeidinėjantys komentarai, moteris atsisakė duot parodymus. Ten palietus temas pramonės parko, aerodromo, orlaivių atvirai triadom turiniu. Kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, užvaikysim po teismus nes neturės pinigų apsigint, teismų metu kvietė namų bendrijų pirminkus atrit į teismą, už teismą baudas išrašinėja.. -Trumpiau kaip atviros patyčios iš teismo, o jie nutraukia tyrimą ir palieka įtartiną situaciją. Nors prokurorai vienu metu norėjo viešint, jei ikiteisminio tyrimo teisėjai leis. Bet šie kaip susitarę neviešint, atsakomybę palikt moteriai. Kur nuo tokių temų - pavojingi dalykai. Tad dar Alytuj vieną kart reikia suvokt, ką pačių intrigos reiškia miesto valdymui. Kas labai į blogą lemia. Net ir aerodromo 100 ha perdavus savivaldybei, iš kart per tarybą turėjo sprest, įvelus per teismą praleidžiamas ir praleistas brangus lsikas per aerodromą ir gero miestui pafaryt. Dabar per Jaunimo parką per teisėsaugą įklampint, nes savivaldybė žiūri kas bus ir vėl praleidžiamas brangus laikas miestui gerus darbus padaryt. Kur žvilgtelt rimčiau, įklampinti, įvelti.., didėjančios įtampos.

  Komentaras

  Kol kas ir tarybos narys V.V. nepaaiškina į anksčiau komentaruose adresuotą jam klausimą. Oficialiai klaust prasmės nėra konkrečiai, apsimeta nepastebį. - Kodėl Alytaus m. savivaldybės Etikos komisijoj nagrinėjant situaciją sprendime Nr. KPPn- 16 teisėsaugos nutraukto ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatyta žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais, moteris atsisakė duot parodymus, kviestas į komisiją ateit ir prie kolegų pasakyt ar ne jis, straipsnį politikas neatėjo. Kad išsklaidyt neaiškumą net kolegom. O tuo met buvęs komisijos nariu V.V. pareiškė, kad policijoj niekas nežino. Nors kalbėt už policiją gali pati policija ir šiuo atveju Etikos komisija turėjo tiesiai kreiptis į policiją, kad įvest konkretumą ir neaiškumų neliktų. O Etikos komisija gan garbingai pradėję aiškintis po šių fintų pabūgę nutraukę tyrimą. Užkuliusį vieni sako, privengiam teisėsaugos. Nors šiuo atveju teisėsauga į valdžią nerinkt, o rinkti tarybos nariai turi sugebėt išsiaiškint situaciją iki galo. -Būtent po tokių fintų šiandien prieita per savivaldą fiasko ir priblokšti skundinėjimų. Kur vėl lemiai teisėsaugos objektyvumai, o ne taryba kuri visais atvejais atsakingi. Nes būtent jie rinkti, o ne kiti. Vėl į viešumą prasiskverbusių net per savivaldą mobingų atvejų slopinimai rodo, net žmoniškumo normos bent atskirais atvejais perlenktos.

  Komentaras

  Iš kur lėšos biurų ir panašiai išlaikymui savos, ar firmų? Ar ir toliau tesiam per derinius su teisėsaugą neįtinkantiems dėl temų apie pramonės parką, aerodromų ir orlaivių būnant politikais save prilygina paprastiems asmenims ir privatiems ieškiniams teismui ir už tai dar primokant advokatei 1300 eurų ir vaikom neįtinkančius ubagus per tūkstantinius ieškinius? Ant tokio pagrindo kuriant asociacijas labai žavu, kaip ir jei prijaučiančių tokiems metodams yra. O tai veikėjai po politika ir suvokimas apie miesto valdymą? Vienodai kaip į savo dvarą žiūri politiniai uabai, ar kiti panašūs dariniai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.