Ir­kla­vi­mo ba­zę iš­si­nuo­mo­jo dau­giš­kis (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se bu­vo trys pre­ten­den­tai: vie­na įmo­nė ir du fi­zi­niai as­me­nys. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se bu­vo trys pre­ten­den­tai: vie­na įmo­nė ir du fi­zi­niai as­me­nys. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­sa­rio vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, esan­čią ant Dau­gų eže­ro kran­to. Šio kon­kur­so bū­du ji iš­nuo­mo­ta dau­giš­kiui, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­riui Vy­tau­tui Zub­rui, pa­siū­liu­siam dau­giau kaip dvi­gu­bai di­des­nę mė­ne­si­nę nuo­mos kai­ną nei ra­jo­no ta­ry­bos bu­vo nu­sta­ty­ta pra­di­nė.

Bu­vo trys pre­ten­den­tai

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se bu­vo trys pre­ten­den­tai: vie­na įmo­nė ir du fi­zi­niai as­me­nys. Jo lai­mė­to­ju pri­pa­žin­tas dau­giš­kis, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­rius V.Zub­ras, ku­ris pa­siū­lė di­džiau­sią mė­ne­si­nę nuo­mos kai­ną – dau­giau kaip dvi­gu­bai di­des­nę už ra­jo­no ta­ry­bos nu­sta­ty­tą pra­di­nę.

Su V.Zub­ru­mi ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­si­ra­šė Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos su­tar­tį pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.

Va­sa­rio vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du nuo­mo­ti šią ir­kla­vi­mo ba­zę, esan­čią ant Dau­gų eže­ro kran­to. Ją, ad­mi­nist­ruo­tą Dau­guo­se centrą turinčios Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­los, nuo­mo­ti ap­si­spręs­ta dėl pa­ti­ria­mų nuos­to­lių.

Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu, vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ta vi­sa ir­kla­vi­mo ba­zė – dau­giau nei 600 kv. met­rų dy­džio dvie­jų aukš­tų sve­čių na­mai su pa­tal­pa val­tims lai­ky­ti – elin­gu, kie­mo įren­gi­niais ir in­ži­ne­ri­niais tin­klais. Pra­di­nis šio tur­to nu­om­pi­ni­gių dy­dis bu­vo 501 eu­ras be PVM per mė­ne­sį.

Ra­jo­no ta­ry­ba ba­zės nuo­mos są­ly­go­se nu­ma­tė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius kiek­vie­nų ka­len­do­ri­nių me­tų pra­džio­je pa­tei­kia nuo­mi­nin­kui są­ra­šą die­nų, bet ne dau­giau kaip 5, ku­rio­mis sa­vi­val­dy­bės institucijos ir kitos savivaldybės įstaigos ga­lės nau­do­tis tur­tu ne­at­ly­gin­ti­nai sa­vo funk­ci­joms įgy­ven­din­ti.

 

„No­riu įgy­ven­din­ti sa­vo ver­slo idė­jas“

V.Zub­ro tei­gi­mu, bus įsteig­ta jo šei­mos narių valdoma mažoji bendrija, ku­ri tvar­ky­sis iš­si­nuo­mo­to­je Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė­je: „No­riu įgy­ven­din­ti sa­vo ver­slo idė­jas, ku­rios su­si­ju­sios su tu­riz­mu ir tu­ris­tų ap­gy­ven­di­ni­mu. La­bai no­ri­si da­ry­ti įta­ką Dau­gų plėt­rai, tei­kiant šias pa­slau­gas, taip pat or­ga­ni­zuo­jant van­dens pra­mo­gas.“

Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė bu­vo at­nau­jin­ta be­veik prieš de­šimt­me­tį, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą. Šio pro­jek­to ver­tė tuo­met sie­kė apie 3 mln. li­tų. Jį vyk­dant su­tvar­ky­tas dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me įreng­ti gy­ve­na­mie­ji kam­ba­riai, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė, pir­te­lė, elin­gas, krep­ši­nio, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės.

Su­tvar­ky­ta ba­zė bu­vo nuo­mo­ja­ma ne tik spor­to ren­gi­niams, bet ir įvai­riems po­bū­viams.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.