Iki šiol gir­džiu Re­do Dir­žio fra­zę: „Jei­gu ga­li ne­bū­ti me­ni­nin­ku – nebūk!“ (1)

Saulė Pinkevičienė
Ži­vi­lė Ste­niu­ky­nai­tė-For­na­ri: „Jau­čiuo­si pa­sau­lio pi­lie­te, vi­sur ga­lin­čia kur­ti ir gy­ven­ti. Ma­nau, kai žen­gi iš sa­vo kom­for­to zo­nos, gim­ti­nės ar liz­do, sun­ku su­grįž­ti, bet jis vi­sa­da trau­kia.“
Ži­vi­lė Ste­niu­ky­nai­tė-For­na­ri: „Jau­čiuo­si pa­sau­lio pi­lie­te, vi­sur ga­lin­čia kur­ti ir gy­ven­ti. Ma­nau, kai žen­gi iš sa­vo kom­for­to zo­nos, gim­ti­nės ar liz­do, sun­ku su­grįž­ti, bet jis vi­sa­da trau­kia.“
Šiuo me­tu Aly­taus kul­tū­ros cen­tre ga­li­ma pa­ma­ty­ti Ži­vi­lės Ste­niu­ky­nai­tės-For­na­ri pa­ro­dą „Ne­nu­trūks­tan­tis ry­šys“, o pa­ti jau­no­ji me­ni­nin­kė šią sa­vai­tę iš­vyks­ta į In­di­ją, kur mo­ky­sis au­ga­lų da­žy­mo me­no. Ke­lio­nė iš­va­ka­rė­se ji mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į „Aly­taus nau­jie­nų“ klau­si­mus.

– Ži­vi­le, pa­pa­sa­ko­ki­te pra­šau apie sa­ve. Ar esa­te aly­tiš­kė?

– Gi­miau ir už­au­gau Aly­tu­je. Bai­giau Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją. Vi­sa­da bu­vau la­bai ak­ty­vi, smal­si ir tu­rė­jau di­de­lį no­rą pa­žin­ti pa­sau­lį sa­vo aki­mis. Po mo­kyk­los įsto­jau į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, kur stu­di­ja­vau lie­tu­vių ir is­pa­nų kal­bos fi­lo­lo­gi­ją. Ta­čiau il­gai ten ne­iš­tvė­riau, po ma­žiau nei tri­jų mė­ne­sių iš­vy­kau į Is­pa­ni­ją, da­ly­vau­ti Au Pair (tarp­tau­ti­nių auk­lių) pro­gra­mo­je. Ten iš­mo­kau is­pa­nų kal­bą ir pra­si­dė­jo ma­no sa­va­ran­kiš­kos ke­lio­nės po Eu­ro­pą. Vė­liau įsto­jau į me­nų stu­di­jas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, pra­lei­dau me­tus me­nų aka­de­mi­jo­je Bo­lo­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, pa­gal Eras­mus pro­gra­mą. Bai­gu­si stu­di­jas mo­kiau­si tra­di­ci­nių teks­ti­lės mar­gi­ni­mo me­nų In­do­ne­zi­jo­je. Vė­liau mei­lė atvedė ma­ne į Ko­pen­ha­gą, kur ta­pau ma­ma. Šiuo me­tu su šei­ma gy­ve­na­me Is­pa­ni­jo­je.

– Kas pa­ska­ti­no rink­tis me­nų stu­di­jas ir kuo juos bu­vo ypa­tin­gos?

– Ma­nau, tie­siog ne­įsi­vaiz­da­vau sa­vęs da­rant nie­ko ki­to. Po ban­dy­mo stu­di­juo­ti „rim­tą“ da­ly­ką su­pra­tau, kad toks ke­lias yra ne man. Ieš­ko­jau lais­vės, nau­jų ho­ri­zon­tų, pa­sau­lė­žiū­ros. Me­nų stu­di­jos Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je la­bai lanks­čios ir orien­tuo­tos į stu­den­to sa­vi­mo­ty­va­ci­ją. Bū­tent tai ma­ne ir trau­kė, ne­no­rė­jau sa­vęs tal­pin­ti į skulp­to­riaus, ta­py­to­jo rė­mus. Stu­di­jos bu­vo iš­ties la­bai įdo­mios ir pil­nos sa­vęs pa­ieš­kų, kar­tais ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, kar­tais – eu­fo­ri­jos. Stu­di­jų me­tu dir­bau su per­for­man­su, stik­lu, skulp­tū­ra, net lai­mė­jau pie­ši­mo kon­kur­są, pa­ra­ga­vau ir aka­de­mi­nės ap­lin­kos Ita­li­jo­je.

– Tur­būt bai­gė­te ir Aly­taus dai­lės mo­kyk­lą?

– Dai­lės mo­kyk­lą bai­giau ir ne­šio­juo­si nuo­sta­bius pri­si­mi­ni­mus iš ten. Tuo me­tu ne­su­pra­tau, bet ti­kiu, kad bū­tent ten gi­mė pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi, su­pra­ti­mas, kad ne­tilp­ti į nor­mas ar so­cia­li­nius rė­mus nė­ra nie­ko bai­saus. Ma­no as­me­ni­nius spren­di­mus įta­ko­jo pa­tir­tis, be­si­pi­nan­ti su ma­ne su­pan­čių žmo­nių ku­ria­ma at­mo­sfe­ra, idė­jo­mis. Jau­čiu, kad spren­di­mas stu­di­juo­ti me­nus ne­bu­vo la­bai ra­cio­na­lus žings­nis, la­biau in­pul­sas, at­si­da­vi­mas vi­di­nei in­tui­ci­jai. Iki šiol gir­džiu Re­do Dir­žio fra­zę: „Jei­gu ga­li ne­bū­ti me­ni­nin­ku – nebūk!“

– Kaip api­bū­din­tu­mė­te sa­ve kaip me­ni­nin­kę?

– Esu la­bai in­tui­ty­vi ir im­pul­sy­vi, lei­džiu pro­ce­sui ma­ne ves­ti ir pa­kreip­ti pra­di­nę vi­zi­ją. Šiuo me­tu ma­no kū­ry­bi­nė prak­ti­ka su­telk­ta į teks­ti­lės me­ną, kur tra­di­ci­nės tech­ni­kos su­pi­na­mos su mo­der­nia es­te­ti­ka, o spal­vos ir pig­men­tai iš­gau­na­mi iš au­ga­lų.

Ma­nau, vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių man, kaip ir dau­ge­liui me­ni­nin­kų, yra ge­bė­ji­mas lais­vai kur­ti ir pra­gy­ven­ti iš sa­vo me­no. Ban­dau ba­lan­suo­ti tarp to, šei­mos, kū­ry­bos. Vie­na di­džiau­sių sva­jo­nių – su­ras­ti har­mo­ni­ją tarp šių tri­jų as­pek­tų.

– Jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ja gim­ta­ja­me Aly­tu­je. Ar bu­vo svar­bu, kad ją ga­vo­te? Ko­kio re­zul­ta­to sie­kė­te, ar esa­te pa­ten­kin­ta? 

– Esu la­bai lai­min­ga, kad pa­vy­ko gau­ti Jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ją, nes tai bu­vo vie­na iš šių me­tų kū­ry­bos mo­ty­va­ci­jų. Po sū­naus gi­mi­mo sa­vo me­ni­nin­ko darbų aplanką bu­vau pa­slė­pu­si ir gal­vo­jau, kad dau­giau jo ir ne­pri­reiks. Bet jam au­gant su­pran­tu, kad no­riu kur­ti! Tad ga­li­my­bė gau­ti, nors ir ne­di­de­lę pa­ra­mą bu­vo la­bai svar­bi. Džiau­giuo­si, kad sti­pen­di­jos dė­ka pa­vy­ko surengti pir­mą­ją per­so­na­li­nę pa­ro­dą.

– Nau­do­ja­te sa­vo kū­ry­bo­je la­bai įdo­mia tech­ni­ką, man net sun­ku ją įvar­din­ti. Kaip ji at­si­ra­do Jū­sų kū­ry­bo­je ir kaip su­si­lie­čia su tra­di­ci­niais liau­diš­kais ama­tais – siu­vi­nė­ji­mu, au­di­mu, da­žy­mu na­tū­ra­lio­mis me­džia­go­mis? Jums svar­bi se­no­ji liau­diš­ko­ji kul­tū­ra kaip ins­pi­ra­ci­ja?

– Šiuo me­tu dau­giau­sia dir­bu su įvai­riais au­di­niais, ku­riuos da­žau au­ga­lais. Me­džia­gas ir au­di­nius kū­ry­bo­je nau­do­ju ga­na se­niai, ma­ne vi­sa­da trau­kė au­di­nio leng­vu­mas, for­mos ne­pa­sto­vu­mas ir no­ras su­stab­dy­ti, įskulp­tū­rin­ti lais­vą kri­ti­mą. Ar­ti­miau­sias pri­si­lie­ti­mas prie tra­di­ci­nių teks­ti­lės mar­gi­ni­mo me­nų įvy­ko In­do­ne­zi­jo­je, kur me­tus pra­lei­dau mo­ky­da­ma­si ba­ti­kos, teks­ti­lės da­žy­mo ypa­tu­mų nau­do­jant vaš­ką. Grį­žu­si į Eu­ro­pą me­ną ir teks­ti­lę pa­dė­jau į ša­lį ir pra­dė­jau ga­min­ti na­tū­ra­lius mui­lus, do­mė­tis au­ga­lais ir jų sa­vy­bė­mis. Ne­il­gai tru­kus ma­no puo­duo­se jau virė įvai­rūs la­pai, šak­nys. Gim­da­vo nuo­sta­biau­sios, ryš­kios, ne­ti­kė­tos spal­vos. Pra­dė­jau do­mė­tis teks­ti­lės mar­gi­ni­mo is­to­ri­ja, jos svar­ba pa­sau­lio eko­no­mi­kos rai­dai ir žmo­nių kul­tū­rai. Teks­ti­lės ir na­tū­ra­lių da­žų pa­sau­lis ma­ne ža­vi ir įkve­pia. Juk tik tru­pu­tė­lį dau­giau ne­gu prieš 100 me­tų vi­sa teks­ti­lė bu­vo da­žo­ma au­ga­lais, tik mes jau spė­jo­me tai pa­mirš­ti. Dar­bas su se­no­sio­mis tech­ni­ko­mis, to­kio­mis kaip au­di­mas, siu­vi­nė­ji­mas – tar­si pri­si­lie­ti­mas prie ma­no ir ko­lek­ty­vi­nių šak­nų, mū­sų ran­kos ži­no, kaip tai da­ry­ti. Ir ne vel­tui iki šių die­nų nė­ra nei vie­nos au­to­ma­ti­zuo­tos siu­vi­mo ma­ši­nos, nes tik žmo­gaus ran­kos pa­kan­ka­mai jaut­rios dirb­ti su sun­kiai su­val­do­mu au­di­niu.

– Taip su­pran­tu, kad ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se vėl yra kū­ry­bi­nė ke­lio­nė. Pa­pa­sa­ko­ki­te apie ją pla­čiau. 

– Taip, jau ne­tru­kus ke­liau­ju į In­di­ją mo­ky­tis teks­ti­lės da­žy­mo su me­di­niais blo­ke­liais ir pa­si­ner­ti į au­ga­lų da­žy­mo me­ną, nes šio­je ša­ly­je jis vis dar la­bai gy­vas. Ne­kan­triai lau­kiu šios ke­lio­nės, nes tai jau dau­ge­lį me­tų bu­vo di­de­lė ma­no sva­jo­nė. Tik­rai par­si­ve­šiu daug nau­jų idė­jų, spal­vų ir pa­tir­ties, ku­ria no­rė­siu pa­si­da­lin­ti.

– Toks tra­di­ci­nis – (ne)tra­di­ci­nis klau­si­mas: Aly­tu­je sa­ve ku­rian­čią įsi­vaiz­duo­ja­te? Ar gal­būt šiuo­lai­ki­nio me­ni­nin­ko kū­ry­bos vie­ta – fi­zi­ne pras­me yra vi­siš­kai ne­be­svar­bi?  

– Sun­kus klau­si­mas, nes man tai di­de­lė di­le­ma. Gai­la, bet kol kas ne­tu­riu at­sa­ky­mo, ar įsi­vaiz­duo­ju ku­rian­čią sa­ve Aly­tu­je. Bet taip pat ne­tu­riu at­sa­ky­mo, kur sa­ve įsi­vaiz­duo­ju ir ar įsi­vaiz­duo­ju. Jau­čiuo­si pa­sau­lio pi­lie­te, vi­sur ga­lin­čia kur­ti ir gy­ven­ti. Ma­nau, kai ­žen­gi iš sa­vo kom­for­to zo­nos, gim­ti­nės ar liz­do, sun­ku su­grįž­ti, bet jis vi­sa­da trau­kia. Taip pat su­pran­tu, kad man gy­vy­biš­kai svar­bu pe­ri­odiš­kai pa­keis­ti ap­lin­ką, nes tai pa­de­da pa­si­žiū­rė­ti į sa­vo gy­ve­ni­mą iš ša­lies. Pail­sė­ti, pri­sik­vė­puo­ti gai­vaus oro ir su­grįž­ti nau­jai. Tik­riau­siai nė­ra vie­no sėk­mės re­cep­to ir kiek­vie­nas kū­rė­jas tu­ri sa­vo ke­lią ir tiks­lą.

– Ko sau pa­lin­kė­tu­mė­te? 

– Ne­su­sto­ti mo­ky­tis, ne­bi­jo­ti, pa­si­ti­kė­ti.

– Ačiū!

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.