Gi­mu­si lie­pos 6-ąją, šią šven­ti­nę die­ną lau­kia ir iš­skir­ti­nio „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­rio (2)

Onutė Stolienė
Gitanos Bauževičienės nuotr.
Lie­pos 6 die­ną Onu­tei Sto­lie­nei (nuotr.) su­ka­ko 87-eri, ji vie­na pir­mų­jų kasmet už­si­sa­ko ir ati­džiai skai­to „Aly­taus nau­jie­nas“.

„Man vi­si straips­niai, vi­sos ži­nios yra įdo­mios. Lau­kiu ant­ra­die­nio, ket­vir­ta­die­nio ir šeš­ta­die­nio ry­tų, kad ga­lė­čiau at­si­vers­ti sa­vo my­li­mą laik­raš­tį. Kiek­vie­na­me ran­du pa­ta­ri­mų, nau­jų re­cep­tų. Ką gi veik­tum, ypač šal­tuo­ju me­tų lai­ku be laik­raš­čio. Va­sa­ro­mis gė­ly­ne ar dar­že pa­triū­si, da­bar sto­jo il­gi va­ka­rai, tai viš­te­les ap­žiū­rė­ju­si skai­tau „Aly­taus nau­jie­nas“, klau­sau­si daž­niau­siai „Ma­ri­jos ra­di­jo“ pro­gra­mos. Duk­ra Vi­da į baž­ny­čią nu­ve­ža“, – pa­sa­ko­ja Bal­kū­nų kai­me gy­ve­nan­ti O.Sto­lie­nė.

Ji su jau ana­pi­lin iš­ėju­siu vy­ru už­au­gi­no pen­kis vai­kus, vi­si ja rū­pi­na­si, lan­ko. O ir pa­ti Onu­tė mėgs­ta juos ap­lan­ky­ti, bu­vo net į Bel­gi­ją nu­va­žia­vu­si, kur gy­ve­na duk­ra Dan­guo­lė.

O.Sto­lie­nė gi­mu­si Lie­pos 6-ąją, Vals­ty­bės ir tau­tiš­kos gies­mės die­ną. Tad klau­sia­me, ar iš­skir­ti­niai bū­na ir jos gim­ta­die­niai? „Šią die­ną ma­no kie­me vi­sa­da plaz­da Lie­tu­vos vė­lia­va. Ją kė­liau ir tuo­met, kai dar ne­bu­vo pa­skelb­ta Ne­pri­klau­so­my­bė. Sma­gu, kad ir „Aly­taus nau­jie­nos“ šios ša­liai svar­bios die­nos nu­me­rį pa­ruo­šia iš­skir­ti­nį, su daug svei­ki­ni­mų“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Ačiū jai už ge­rą žo­dį ir nuo­tai­ką.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai