„An­ge­lo spar­ną“ au­to­rius pa­ly­dė­jo lin­kė­ji­mu – svei­ka­tos (0)

 Kęs­tu­tis Be­ne­di­kas
Mies­to gim­ta­die­nio šven­tės iš­va­ka­rė­se aly­tiš­kių Onu­tės ir Jo­no Barš­čių šei­mą pa­sie­kė ypa­tin­gas pri­zas – Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­ko Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko au­to­ri­nis me­džio dro­ži­nys „An­ge­lo spar­nas“.

„Žmo­nes, ku­rie ne­ša gė­rį, mes sie­ja­me su an­ge­lais. Jie mus glo­bo­ja. Sa­vo­tiš­kai mus glo­bo­ja ir to­kie žmo­nės kaip Onu­tė Barš­tie­nė ir Jo­nas Barš­tys, jie sa­vo ran­ko­mis, kaip an­gelai spar­nais, ap­glė­bia tuos, ku­riems rei­kia pa­gal­bos. La­bai di­de­lės sėk­mės lin­kiu šiems žmo­nėms, kad jie il­gai bū­tų svei­ki ir ga­lė­tų pa­dė­ti dar ne vie­nam sto­ko­jan­čiam pa­gal­bos. Nuo­šir­džiau­siai lin­kiu svei­ka­tos“, – kal­bė­jo skulptorius.

Me­džio dro­ži­niui „An­ge­lo spar­nas“ Kęs­tu­tis ne­at­si­tik­ti­nai pa­si­rin­ko ąžuo­lo ir ber­žo me­die­ną. Jo pa­ste­bė­ji­mu, ener­ge­tiš­kai ber­žas sklei­džia mo­te­riš­ką ener­gi­ją, jį no­ri­si ap­si­ka­bin­ti, o ąžuo­lo ener­gi­ja – vy­riš­ka. Ji per stip­ri ap­si­ka­bi­ni­mui, tad prie šio me­džio rei­kė­tų nu­ga­ra glaus­tis. Šių me­džių si­ner­gi­ja me­niš­kai įkom­po­nuo­ta dro­ži­ny­je.

Skai­ty­to­jams pri­me­na­me, kad nuo šv. An­ge­lės die­nos šių metų pradžioje iki 14-tūks­tan­to­jo „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­rio (ge­gu­žės 21 d.) skai­ty­to­jai pa­pa­sa­ko­jo ke­lias de­šim­tis is­to­ri­jų apie jiems ne­leng­vu me­tu pa­dė­ju­sius žmo­nes – „Aly­taus an­ge­lus“. Rub­ri­kos sim­bo­li­niais nu­ga­lė­to­jais pa­skelb­ta aly­tiš­kių Barš­čių šei­ma, gy­ve­nan­ti Putinuose.

„Aly­taus nau­jie­nų“ in­for­ma­ci­ja

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai