Gau­ti ir at­si­vers­ti „Aly­taus nau­jie­nas“ Ire­nos šei­mai – sa­vo­tiš­ka pra­mo­ga (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Gitanos BAUŽEVIČIENĖS nuotr.
Gitanos BAUŽEVIČIENĖS nuotr.
Nuo­la­ti­nė „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­to­rė, Žir­gu­pio gat­vės gy­ven­to­ja Ire­na Le­ku­tie­nė (nuotr.) už­su­ko į re­dak­ci­ją už­si­sa­ky­ti mėgs­ta­mą laik­raš­tį ir 2024 me­tams. „Kiek­vie­no nu­me­rio pri­sta­ty­mas mums su vy­ru yra mie­la staig­me­na, ku­rios lau­kia­me. La­bai ma­lo­ni mū­sų gat­vės laiš­ki­nin­kė, ji sten­gia­si vi­sa­da lai­ku pri­sta­ty­ti laik­raš­tį, šil­tą žo­dį pa­sa­ky­ti, ge­ros die­nos pa­lin­kė­ti“, – pa­sa­ko­ja aly­tiš­kė Ire­na. Su vy­ru Le­o­nu Le­ku­čiu „Aly­taus nau­jie­nas“ ji skai­to jau per 30 me­tų.

„Aly­taus nau­jie­nas“ pa­si­da­lin­da­mi skai­to vi­si Le­ku­čių šei­mos na­riai. Pa­pras­tai pir­mo­ji skai­ty­to­ja – Ire­na (tik tą­dien, kai duk­ra Snie­guo­lė pa­si­siū­lė ma­mą iki re­dak­ci­jos at­vež­ti, nau­ją „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­rį pir­ma­sis per­skai­tė Le­o­nas), o kai per­skai­to tė­vai, laik­raš­tis ke­liau­ja į duk­ters Snie­guo­lės šei­mos na­mus.

„Laik­raš­tį tra­di­ciš­kai už­si­sa­ko­me me­tams. Ka­dan­gi ati­džiai skai­to­me, vi­si „Aly­taus nau­jie­nų“ žur­na­lis­tai, fo­to­gra­fai mums ta­po sa­vais. Pa­si­džiau­gia­me ra­ši­niais apie pa­žįs­ta­mus žmo­nes, sma­gu sa­vų ras­ti nuo­trau­ko­se. Re­ko­men­duo­čiau vi­siems Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams pre­nu­me­ruo­ti „Aly­taus nau­jie­nas“, ku­rias gau­ti ir at­si­vers­ti yra sa­vo­tiš­ka pra­mo­ga“, – sa­ko Ire­na.

Le­ku­čių šei­ma ap­gai­les­tau­ja, kad ne­ga­lės pa­si­nau­do­ti šių me­tų „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­tos nau­jo­ve – at­si­im­ti laik­raš­tį re­dak­ci­jo­je ir mo­kė­ti pi­giau – 60 Eur. (Su pri­sta­ty­mu „Aly­taus nau­jie­nos“ me­tams kai­nuo­ja 84 Eur).

Žir­gu­pio gat­vė, ku­rio­je gy­ve­na Le­ku­čių šei­ma, yra va­ka­ri­nia­me mies­to pa­kraš­ty­je, re­dak­ci­ja – cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je. Tiems, ku­rie gy­ve­na ar­čiau mies­to cen­tro ir mėgs­ta pa­si­vaikš­čio­ti, re­ko­men­duo­ja­me pa­si­do­mė­ti šia nau­ja pa­slau­ga. Pa­si­im­ti laik­raš­tį ir mo­kė­ti pi­giau – la­bai pa­trauk­li ga­li­my­bė, pla­čiau pa­pa­sa­ko­si­me tel. 8 612 64650.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai