Iš emig­ra­ci­jos grįž­ti tau­tie­čius vi­lio­ja so­li­džio­mis al­go­mis: tiek už­dirb­ti ga­li ir me­di­kai, ir me­cha­ni­kai (1)

Į Lie­tu­vą iš emig­ra­ci­jos su­grįž­tan­tiems gy­ven­to­jams dau­giau­sia siū­lo­ma dirb­ti įren­gi­mų ir tech­ni­nės prie­žiū­ros, in­ži­ne­ri­jos bei me­di­ci­nos sri­ty­se, o už to­kius dar­bus nu­ma­ty­tas at­ly­gis sie­kia nuo 2 tūkst. iki be­veik 5 tūkst. eu­rų „ant po­pie­riaus“, ro­do Už­im­tu­mo tar­ny­bos įgy­ven­di­na­mos ini­cia­ty­vos „Gal į Lie­tu­vą?“ duo­me­nys. Eks­per­tų tei­gi­mu, no­rint pri­trauk­ti į tė­vy­nę su­grįž­ti dau­giau iš­vy­ku­sių­jų, svar­bu ne tik tu­rė­ti jiems dar­bo, bet ir teik­ti aiš­kią in­for­ma­ci­ją apie dar­bo rin­kos ga­li­my­bes.

logo„Grį­ži­mas į Lie­tu­vą yra ne leng­ves­nis spren­di­mas nei iš­vy­ki­mas, o daž­nai net ir su­dė­tin­ges­nis, su­si­jęs su stre­su ir įtam­pa, kaip pa­vyks pri­si­tai­ky­ti na­muo­se“, – sa­kė ini­cia­ty­vą įgy­ven­di­nan­čios Už­im­tu­mo tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja In­drė Lau­čie­nė.

Ke­ti­nan­tiems grįž­ti be­ne ak­tu­a­liau­sia yra tai, ar jie ras no­ri­mą dar­bą, kaip grei­tai pa­vyks įsi­dar­bin­ti, ko­kį at­ly­gį ga­li­ma gau­ti. „Pa­grin­di­nis „vais­tas“, pa­leng­vi­nan­tis pa­si­ruo­ši­mo grįž­ti ir rein­teg­ra­ci­jos pro­ce­są, yra kuo aiš­kes­nė ir ak­tu­a­les­nė in­for­ma­ci­ja įsi­dar­bi­ni­mo ir ki­tais rū­pi­mais klau­si­mais – to­kia ir yra ini­cia­ty­vos „Gal į Lie­tu­vą?“ mi­si­ja“, – pa­brė­žė I.Lau­čie­nė.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2022 m. sau­sio–lap­kri­čio mėn. lai­ko­tar­piu į Lie­tu­vą su­grį­žo dau­giau nei 13 tūkst. ša­lies pi­lie­čių. La­bai di­de­lė da­lis grįž­tan­čių­jų tu­ri įvai­rių su dar­bo rin­ka su­si­ju­sių klau­si­mų. At­sa­ky­mų dau­ge­lis ti­ki­si dar gy­ven­da­mi už­sie­ny­je.

„Di­džiau­sio dė­me­sio iš už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių su­lau­kia mū­sų in­for­ma­ci­ja gy­vų su­si­ti­ki­mų me­tu: ren­gi­niuo­se ir per in­di­vi­du­a­lias kon­sul­ta­ci­jas. Pra­ėju­siais me­tais ini­cia­ty­vą pri­sta­tė­me dau­giau nei 3 tūkst. as­me­nų vals­ty­bė­se, į ku­rias ir iš ku­rių mig­ra­ci­jos srau­tai di­džiau­si – Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Ai­ri­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, JAV. Bu­vo su­si­ti­ki­mų ir mū­sų ša­ly­je. Drus­ki­nin­kuo­se XI Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nė­se ini­cia­ty­vą pri­sta­tė­me į ren­gi­nį at­vy­ku­siems lie­tu­viams iš vi­so pa­sau­lio. Šie­met ke­ti­na­me už­megz­ti ry­šį su Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių ben­druo­me­ne. Grį­ži­mo į Lie­tu­vą ga­li­my­bes pri­sta­ty­si­me šio­je ša­ly­je“, – pa­sa­ko­jo I.Lau­čie­nė.

Daž­niau­siai už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai klau­sia, ar ras dar­bą, ar pa­vyks ras­ti dar­bą už di­des­nį nei mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį. Jie ne­re­tai nu­stem­ba, jog grį­žę ga­lė­tų per­si­kva­li­fi­kuo­ti, ei­ti sta­žuo­tis ir nu­džiun­ga iš­gir­dę, jog Už­im­tu­mo tar­ny­ba ga­li jiems kom­pen­suo­ti kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mą.

 

Ge­rai ap­mo­ka­mą dar­bą siū­lo ir re­gio­nai

2022 m. įsi­dar­bi­no 559 į Lie­tu­vą grį­žę ir į Už­im­tu­mo tar­ny­bą krei­pę­si gy­ven­to­jai. Dar 85 as­me­nys dar­bo pa­ieš­ką nu­trau­kė pra­dė­ję in­di­vi­du­a­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą ar ver­slo liu­di­ji­mą.

Vie­na daž­nes­nių klai­dų – ma­ny­ti, kad įsi­dar­bin­ti pa­vyks tik už mi­ni­ma­lią al­gą. To­kią nuo­sta­tą pa­nei­gia ini­cia­ty­vos in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės dar­bo pa­ieš­kos skil­ty­je pa­tei­kia­mi pa­siū­ly­mai. Daž­niau­siai ten bū­na dau­giau nei 300 ak­ty­vių skel­bi­mų vi­so­je ša­ly­je, ku­rių mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis bru­to pra­si­de­da nuo 2 tūkst. eu­rų – tiek už­dirb­ti šiuo me­tu siū­lo­ma že­mės ūkio ben­dro­vių dar­buo­to­jams, elek­tri­kams, ply­te­lių kli­ja­vi­mo meist­rams, vai­ruo­to­jams.

„Di­džiau­si at­ly­gi­ni­mai siū­lo­mi pro­gra­muo­to­jams ir pro­gra­mi­nės įran­gos kū­rė­jams – virš 4 tūkst. eu­rų, taip pat me­di­kams – nuo 3,5 tūkst. ir dau­giau. Pa­na­šiai ga­li už­dirb­ti ir au­to­mo­bi­lių re­mon­to spe­cia­ly­bes tu­rin­tys gy­ven­to­jai – au­to­šalt­kal­viai, au­to­me­cha­ni­kai, au­to­elek­tri­kai, taip pat plėt­ros, trans­por­to ir par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kai, pro­jek­tų in­ži­nie­riai“, – var­di­jo pa­šne­ko­vė. Ieš­kan­tie­ji dar­bo šio­je skil­ty­je nau­do­ja­si ga­li­my­be iš­fil­truo­ti skel­bi­mus bū­tent pa­gal siū­lo­mą už­dar­bį.

Šiuo me­tu di­džiau­sia dar­bo pa­siū­la grįž­tan­tiems iš emig­ra­ci­jos yra įren­gi­mų, tech­ni­nės prie­žiū­ros, tech­ni­nių dar­bų sek­to­riuo­se: au­to­me­cha­ni­kams, elek­tri­kams, šalt­kal­viams, ope­ra­to­riams, vai­ruo­to­jams, ga­my­bos meist­rams, dar­bų va­do­vams. Pa­si­rin­ki­mas yra ir no­rin­tiems dirb­ti svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je – siū­lo­mos šei­mos gy­dy­to­jų, gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų, lo­go­pe­dų, psi­cho­lo­gų po­zi­ci­jos. Ne­ma­žai įmo­nių ieš­ko spe­cia­lis­tų sta­ty­bos dar­bams, pa­da­li­nių va­do­vų, pro­gra­muo­to­jų, pro­gra­mi­nės įran­gos kū­rė­jų, va­dy­bi­nin­kų.

Dar­bo vie­tos siū­lo­mos ne tik sos­ti­nė­je ar ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se, bet ir Aly­tu­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Ma­žei­kiuo­se, Ku­piš­ky­je, Kai­šia­do­ry­se, ki­tuo­se mies­tuo­se.

I.Lau­čie­nė pa­ste­bi, kad grį­žu­siems gy­ven­to­jams siū­lo­mi dar­bai be­veik vi­siš­kai su­tam­pa su pa­čių grįž­tan­čių­jų pa­gei­da­vi­mais, kuo dirb­ti. 22 proc. grį­žu­sių­jų ieš­ko aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bo ir pa­gei­dau­ja dirb­ti va­dy­bi­nin­kais, ga­my­bos va­do­vais, pro­gra­muo­to­jais, 42 proc. ieš­ko kva­li­fi­kuo­tų dar­bi­nin­kų, ope­ra­to­rių ir pa­slau­gų dar­buo­to­jų dar­bo, 31 proc. dirb­tų ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą.

 

Svar­bu pla­nuo­ti dar prieš grįž­tant

Edi­ta Ur­ba­no­vič, tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro pro­jek­to „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ va­do­vė, pa­sa­ko­jo, kad iš emig­ra­ci­jos grįž­tan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams daž­niau­siai ne­ri­mą ke­lia ga­li­mi sun­ku­mai no­ri­mo dar­bo pa­ieš­ko­se. Ki­ti būgš­tau­ja, kad už­sie­ny­je gau­tas di­plo­mas, įgy­ta dar­bo pa­tir­tis ne­bus ver­tin­ga Lie­tu­vo­je. Taip pat – kas nu­tiks su dar­bo sta­žu, su­kaup­tu už­sie­nio vals­ty­bė­se.

„Grįž­tan­tiems svar­bu ži­no­ti, kad dar­bo pa­ieš­kos bū­nant Lie­tu­vo­je ga­li už­truk­ti iki 6 mėn., ta­čiau šiuo lai­ko­tar­piu ga­li bū­ti su­tei­kia­ma ne­dar­bo iš­mo­ka. Ji ski­ria­ma at­si­žvel­giant į už­sie­ny­je (ES, Eu­ro­pos eko­no­mi­nė­je erd­vė­je, Švei­ca­ri­jo­je bei Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je) gau­tas pa­ja­mas, to­dėl pa­si­rū­pin­ti rei­kia­mais do­ku­men­tais sta­žo su­ma­vi­mui rei­kia dar bū­nant už­sie­ny­je. Pla­nuo­jant grįž­ti į Lie­tu­vą ir įsi­lie­ti į ša­lies dar­bo rin­ką – kaip ir vi­sais at­ve­jais – svar­bu pla­nuo­ti ir do­mė­tis iš anks­to“, – pa­ta­rė E.Ur­ba­no­vič. 

Ini­cia­ty­vos „Gal į Lie­tu­vą?“ va­do­vė I. Lau­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad iš anks­to per­mai­noms pa­si­ruo­šę žmo­nės jau­čia­si ra­mes­ni ir la­biau už­tik­rin­ti: „Dar­bo vie­ta ga­ran­tuo­ja pa­ja­mas, o šios – pa­to­gų gy­ve­ni­mą, kas grįž­tan­tiems į Lie­tu­vą yra svar­bu, nes jie ir taip pa­ti­ria įtam­pų tvar­ky­da­mi do­ku­men­tus, in­teg­ruo­da­mie­si iš nau­jo, rū­pin­da­mie­si vai­kų švie­ti­mu ir už­im­tu­mu.

To­dėl bū­ti­na ne tik tu­rė­ti dar­bo vie­tų grįž­tan­tiems, bet ir ak­ty­viai skleis­ti apie tai in­for­ma­ci­ją, kad ji bū­tų leng­vai pa­sie­kia­ma. In­cia­ty­va „Gal į Lie­tu­vą?“ skir­ta pa­dė­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams su­ži­no­ti apie dar­bo rin­ką, lais­vas dar­bo vie­tas, per­si­kva­li­fi­ka­vi­mo ga­li­my­bes bei prie­mo­nes, pa­leng­vin­sian­čias dar­bo pa­ieš­ką“.

 

Užs. Nr. 004

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.