Dvi­de­šimt me­tų Aly­tu­je vei­kian­čios „Ir­se­vos” įkū­rė­jas ir va­do­vas apie ver­slo pra­džią: „Ki­tos to­kios pro­gos ga­lė­jo ne­pa­si­tai­ky­ti” (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Ir­se­vos“ dvi­de­šimt­me­čio šven­tė­je ko­lek­ty­vas di­rek­to­riui Ir­man­tui Amb­ra­zie­jui pa­do­va­no­jo me­ta­li­nį lai­vą, sim­bo­li­zuo­jan­tį sėk­min­gai tiek me­tų pluk­do­mą įmo­nę.
„Ir­se­vos“ dvi­de­šimt­me­čio šven­tė­je ko­lek­ty­vas di­rek­to­riui Ir­man­tui Amb­ra­zie­jui pa­do­va­no­jo me­ta­li­nį lai­vą, sim­bo­li­zuo­jan­tį sėk­min­gai tiek me­tų pluk­do­mą įmo­nę.
Ką tik dvi­de­šimt­me­tį pa­mi­nė­jo Aly­tu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Ir­se­va“, pre­kiau­jan­ti pra­mo­nės įmo­nėms rei­ka­lin­gais re­duk­to­riais, mo­to­re­duk­to­riais, pa­va­rų val­dy­mo elek­tro­ni­kos įren­gi­mais ir tei­kian­ti jų ser­vi­so pa­slau­gas. Ji vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je at­sto­vau­ja vie­nai di­džiau­sių Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je pa­va­rų ga­min­to­jai, vo­kie­čių kom­pa­ni­jai „SEW-EU­ROD­RI­VE“. Da­bar „Ir­se­va“ tu­ri mi­li­jo­ni­nę apy­var­tą per me­tus, sa­vo pa­sta­tą Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je, o prieš 20 me­tų veik­lą pra­dė­jo nuo­mo­ja­mo­se 18 kvad­ra­ti­nių met­rų dy­džio pa­tal­po­se tuo­me­čia­me Ver­slo in­ku­ba­to­riu­je, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Ben­dro­vės įkū­rė­jas, vie­nin­te­lis ak­ci­nin­kas ir di­rek­to­rius Ir­man­tas Amb­ra­zie­jus sa­ko, kad mi­nė­tai vo­kie­čių kom­pa­ni­jai ieš­kant pre­kiau­to­jo jos pro­duk­tais Lie­tu­vo­je, te­ko grei­tai ap­si­spręs­ti, ar tuo už­si­im­ti: „Ki­tos to­kios pro­gos ga­lė­jo ne­pa­si­tai­ky­ti.“

Kaip su­ži­no­jo apie vo­kie­čių kom­pa­ni­jos pa­ieš­kas?

Vie­na di­džiau­sių Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je pa­va­rų ga­min­to­ja, 1931 me­tais įkur­ta, šei­mos val­do­ma vo­kie­čių kom­pa­ni­ja „SEW-EU­ROD­RI­VE“ vi­so­je Lie­tu­vo­je, tuo pa­čiu ir Aly­tu­je, ieš­ko­jo ga­li­my­bių čia įkur­ti sa­vo at­sto­vy­bę, ku­ri pre­kiau­tų jos ga­mi­na­mais pro­duk­tais ir ieš­ko­tų klien­tų.

Aukš­tą­jį in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis I.Amb­ra­zie­jus tuo me­tu dir­bo vie­no­je Aly­taus pra­mo­nės įmo­nė­je, čia ir su­ži­no­jo apie mi­nė­tas vo­kie­čių kom­pa­ni­jos pa­ieš­kas.

„Taip prieš dvi­de­šimt me­tų aš vie­nas ir star­ta­vau su „Ir­se­va“. Iš­si­nuo­mo­jau aš­tuo­nio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų dy­džio pa­tal­pas tuo­me­čia­me Ver­slo in­ku­ba­to­riu­je, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, ir pra­dė­jau ieš­ko­ti klien­tų. Ta­da man bu­vo šiek tiek dau­giau nei tris­de­šimt, vai­kai ma­ži, dau­giau­sia vie­nai žmo­nai te­ko jais rū­pin­tis, nes aš va­ži­nė­jau po Lie­tu­vą ir ieš­ko­jau klien­tų“, – pri­si­mi­nė Ir­man­tas.

Be­je, „Ir­se­va“ su­kur­ta iš pir­mų dvie­jų jo var­do rai­džių ir vo­kie­čių kom­pa­ni­jos pa­va­di­ni­mo pir­mo žo­džio.

Pa­klaus­tas, kaip se­kė­si su­ras­ti klien­tus, „Ir­se­vos“ įkū­rė­jas šyp­so­da­ma­sis pa­reiš­kė: „Ge­rai. Jei ne­bū­tų se­kę­si, ne­bū­tu­me su­lau­kę dvi­de­šimt­me­čio.“

 

Iš­si­nuo­mo­tos di­des­nės pa­tal­pos ir pa­ga­liau – nuo­sa­vas pa­sta­tas

Ka­dan­gi „Ir­se­vai“ se­kė­si su­si­ras­ti klien­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je, bu­vu­sio Ver­slo in­ku­ba­to­riaus ma­žo­se pa­tal­po­se ben­dro­vė vei­kė tik dve­jus me­tus. Ėmė ieš­ko­ti di­des­nės bu­vei­nės ir ją ra­do iš­si­nuo­mo­ti vie­no­je Aly­taus įmo­nė­je Nau­jo­jo­je gat­vė­je.

Iš in­ku­ba­to­riaus ben­dro­vė iš­si­kė­lė, jau tu­rė­da­ma ke­tu­ris dar­buo­to­jus, ku­rie vi­si už­si­ė­mė par­da­vi­mais.

„Jau ta­da ki­lo min­tis, kad rei­kia in­ves­tuo­ti į nuo­sa­vą įmo­nės pa­sta­tą. Pra­dė­jau ieš­ko­ti skly­pų Pra­mo­nės ra­jo­ne, krei­piau­si į sa­vi­val­dy­bę, bet ji nie­ko ge­ro ne­pa­siū­lė. Su­si­ra­dau 30 arų skly­pą da­bar­ti­nė­je įmo­nės vie­to­je – Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je. Tuo­met bu­vo vie­nin­te­lis pri­va­čių as­me­nų par­duo­da­mas ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas. Jo sa­vi­nin­kai bu­vo Pa­ne­vė­žy­je, tad te­ko va­ži­nė­ti į Pa­ne­vė­žį ir tar­tis dėl par­da­vi­mo“, – pa­sa­ko­jo I.Amb­ra­zie­jus..

Įsi­gy­ta­me skly­pe au­go men­ka­ver­čiai me­džiai, bu­vo kaž­koks grio­vys. To­dėl prieš sta­ty­bas te­ko at­lik­ti daug jo tvar­ky­mo dar­bų.

Ka­dan­gi skly­pas įmo­nės pa­sta­tui sta­ty­ti įsi­gy­tas, tu­rint idė­ją ja­me įreng­ti pre­kiau­ja­mos pro­duk­ci­jos ser­vi­są, „Ir­se­vos“ sa­vi­nin­kas ap­lan­kė ne­ma­žai „SEW-EU­ROD­RI­VE“ šių pa­slau­gų tie­ki­mo vie­tų, ga­vo daug pa­ta­ri­mų.

Pa­sak Ir­man­to, iš­si­rink­tas op­ti­ma­liau­sias va­rian­tas.

2009-ųjų pa­va­sa­rį pra­dė­tas sta­ty­ti 900 kv. met­rų dy­džio „Ir­se­vos“ pa­sta­tas Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je, o jau tų pa­čių me­tų ru­dens pa­bai­go­je ben­dro­vė į jį per­si­kraus­tė. Ser­vi­sui bu­vo nu­pirk­ta nau­ja įran­ga.

 

300 klien­tų – vi­so­je Lie­tu­vo­je

Šian­dien „Ir­se­vo­je“ dir­ba de­šimt žmo­nių, dau­gu­ma jų tu­ri aukš­tą­jį in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. O jos klien­tai – vi­so­je Lie­tu­vo­je, ku­rių da­bar – 300. Stam­biau­si – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Aly­tu­je vie­ni di­džiau­sių šios įmo­nės pre­kiau­ja­mų pro­duk­tų už­sa­ko­vai yra ma­ši­nų ga­myk­la „Ast­ra“ bei me­die­nos ap­dir­bi­mo ben­dro­vė „Sto­ra En­so“.

Da­bar me­ti­nė ben­dro­vės apy­var­ta – 3 mln. eu­rų. Kaip ofi­cia­liai skel­bia­ma, „Ir­se­vos“ dar­buo­to­jų vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas – 3 tūkst. 700 eu­rų iki mo­kes­čių.

Kaip pa­vy­ko su­kur­ti iš tie­sų ge­rai fi­nan­siš­kai be­si­ver­čian­čią įmo­nę Aly­tu­je?

„Kai ją įkū­riau, ma­nęs nie­kas ne­ži­no­jo, bet už ma­nęs sto­vė­jo ge­rai ži­no­mos kom­pa­ni­jos var­das. Kad pa­vy­ko iš­si­lai­ky­ti rin­ko­je, di­de­lis vi­so ko­lek­ty­vo dar­bas. Mū­sų pre­kiau­ja­mi pro­duk­tai – re­duk­to­riai, mo­to­re­duk­to­riai, pa­va­rų val­dy­mo elek­tro­ni­kos įren­gi­mai – rei­ka­lin­gi prak­tiš­kai vi­sų rū­šių pra­mo­nei. Mais­to, me­die­nos, me­ta­lo ap­dir­bi­mo. Juk čia nau­do­ja­mi kon­ve­je­riai, pre­sai, kra­nai, va­žia­vi­mo me­cha­niz­mai, mai­šyk­lės, pjūk­lai. Ku­ria­si nau­jos įmo­nės su nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, mū­sų pre­kiau­ja­mi pro­duk­tai joms rei­ka­lin­gi. Pa­žiū­rė­ki­me, kiek nau­jų įmo­nių įsi­kū­rė, pa­vyz­džiui, bu­vu­siuo­se Aly­taus mė­sos ar Med­vil­nės kom­bi­na­tuo­se“, – min­ti­mis da­li­jo­si „Ir­se­vos“ di­rek­to­rius.

Par­duo­da­mų pro­duk­tų ser­vi­so pa­slau­gas ben­dro­vė at­lie­ka ne tik sa­vo pa­tal­po­se, bet pa­gal ga­li­my­bes – ir pas klien­tus ar­ba siun­čia į spe­cia­li­zuo­tas „SEW-EU­ROD­RI­VE“ dirb­tu­ves.

Link ko­kių min­čių di­rek­to­rių pluk­dys ko­lek­ty­vo pa­do­va­no­tas lai­vas?

„Ir­se­vos“ dvi­de­šimt­me­čio šven­tė­je ko­lek­ty­vas di­rek­to­riui pa­do­va­no­jo me­ta­li­nį lai­vą, sim­bo­li­zuo­jan­tį sėk­min­gai tiek me­tų pluk­do­mą įmo­nę.

Link ko­kių min­čių jis da­bar pluk­dys ben­dro­vės įkū­rė­ją ir sa­vi­nin­ką?

„Rei­kia plės­tis, trūks­ta pre­kiau­ja­mų pro­duk­tų san­dė­lio. Žval­go­mės tam vie­tos ir Aly­tu­je. Kol kas tik gal­vo­ja­me. Bet vi­si ži­no, kad pir­miau­sia tu­ri gim­ti min­tis. Man ji jau tar­si gi­mu­si“, – su­ma­ny­mus at­ei­čiai at­sklei­dė I.Amb­ra­zie­jus.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  -------------------------------------------------------------------------
  DEMESIO - Alytuje esanciame zemes plote tarp objektu Naujoji 142 ir Naujoji 142a yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI!!!
  BUKITE ATSARGUS!
  ----------------------------------------------------------------------

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.