Du­ris at­vė­rė šiuo­lai­kiš­kai re­no­vuo­tas Chi­rur­gi­jos sky­rius, ne­ma­tęs re­mon­to nuo pa­sta­ty­mo die­nos so­viet­me­čiu (11)

Saulė Pinkevičienė
Sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę at­nau­jin­ta­me Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos Chi­rur­gi­jos sky­riu­je ker­pa me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir sky­riaus ve­dė­jas Rim­vy­das Kve­da­ra­vi­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę at­nau­jin­ta­me Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos Chi­rur­gi­jos sky­riu­je ker­pa me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir sky­riaus ve­dė­jas Rim­vy­das Kve­da­ra­vi­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je – įkur­tu­vės po re­no­va­ci­jos. Be­veik 40 me­tų re­no­va­ci­jos ne­ma­čiu­sios sky­riaus pa­tal­pos pa­ga­liau su­tvar­ky­tos ir ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus. Va­kar sky­riu­je jau pra­dė­ti gul­dy­ti pa­cien­tai, pa­la­tos – at­nau­jin­tos, tar­ny­bi­nės pa­tal­pos – pri­tai­ky­tos per­so­na­lo po­rei­kiams. „Lin­kiu, kad at­ei­ty­je vi­si mū­sų li­go­ni­nės sky­riai at­ro­dy­tų taip, kaip Chi­rur­gi­jos, ir dar ge­riau“, – kal­bė­jo sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­pęs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

„Ne­bū­na re­mon­to be dul­kių, bet šian­dien at­ėjo il­gai lauk­ta die­na, kai vis­kas pa­da­ry­ta. Te­ko ne­ma­žai įti­ki­nė­ti, ieš­ko­ti lė­šų, teik­ti pra­šy­mus, ta­čiau vi­sų mū­sų ben­dro­mis pa­stan­go­mis ga­li­me džiaug­tis tuo, ką tu­ri­me“, – sky­riaus ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.

Sky­riaus re­no­va­ci­ja už­tru­ko dve­jus me­tus. Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Rim­vy­das Kve­da­ra­vi­čius tei­gė, kad, ly­gi­nant su tuo, kas bu­vo, da­bar sky­rių sun­ku at­pa­žin­ti: „Pa­si­kei­tė la­bai daug kas. Tu­ri­me re­ku­pe­ra­ci­jos ir kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mas, kiek­vie­no­je pa­la­to­je – sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, at­nau­jin­ti du­šai, per­so­na­lo ka­bi­ne­tai. Da­bar žy­miai pa­to­giau li­go­niams, nu­pirk­tos nau­jos elek­tri­nės lo­vos. Gy­dy­mo ko­ky­bė – vi­siš­kai ki­to­kia.“

Ve­dė­jas sa­kė ačiū sa­vi­val­dy­bei už tai, kad pri­si­ė­mė fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir at­li­ko re­no­va­ci­ją. At­nau­jin­ta­me Chi­rur­gi­jos sky­riu­je – 31-am li­go­niui skir­tos lo­vos, bet ga­li­ma jas iš­plės­ti iki 43-jų.

„At­nau­jin­ti šį sky­rių no­rė­jo­me jau prieš po­rą me­tų, ta­čiau, pir­mą kar­tą pa­skel­bus vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus, ne­at­si­ra­do tie­kė­jas ar­ba pa­siū­ly­mo kai­na bu­vo per di­de­lė, tad te­ko nu­trauk­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras. Tuo­met sa­vi­val­dy­bė pri­ėmė drą­sų ir ryž­tin­gą spren­di­mą – sko­lin­tis 1 mi­li­jo­ną eu­rų, ki­tus 412 tūkst. eu­rų pri­dė­jo­me iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Prie­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ręs Chi­rur­gi­jos sky­rius, pa­sta­ty­tas dar 1983 me­tais, iki šiol bu­vo at­lie­ka­mi tik kos­me­ti­niai pa­tvar­ky­mai. Šian­dien tu­ri­me vi­siš­kai re­no­vuo­tą Chi­rur­gi­jos sky­rių – eu­ro­pi­nio ly­gio, ati­tin­kan­tį aukš­čiau­sius stan­dar­tus. La­bai ti­ki­mės, kad taip pat bus re­no­vuo­ti ir ki­ti sky­riai, mums į pa­gal­bą at­ei­na vals­ty­bė. Tu­rė­si­me šiuo­lai­kiš­ką vi­so re­gio­no li­go­ni­nę, ta­čiau ne ma­žiau svar­bus iš­šū­kis, kad čia bū­tų kam dirb­ti. No­ri­me, kad at­ei­tų kuo dau­giau jau­nų spe­cia­lis­tų, pa­si­steng­si­me jiems su­da­ry­ti ge­riau­sias są­ly­gas“, – kal­bė­jo mies­to va­do­vas.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rių, Chi­rur­gi­jos sky­riaus per­so­na­lą svei­ki­no Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, per­da­vęs ir bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos svei­ki­ni­mus: „Lin­kiu, kad šia­me sky­riu­je at­si­dur­tu­me kuo re­čiau, bet gy­ve­ni­me bū­na įvai­rių si­tu­a­ci­jų, o pa­cien­tams kur kas ge­riau sveik­ti at­nau­jin­to­se, mo­der­nio­se pa­tal­po­se.“

Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­ją R.Kve­da­ra­vi­čių ir sky­riaus per­so­na­lą svei­ki­no ko­le­gos iš ki­tų sky­rių. Chi­rur­gi­jos sky­riu­je dirbs 17 ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jų, 6 pa­dė­jė­jai, ūkio da­lies spe­cia­lis­tas, ad­mi­nist­ra­to­rius, 7 chi­rur­gai, 2 uro­lo­gai ir 5 vai­kų chi­rur­gai. Bus ope­ruo­ja­mi vai­kai ir su­au­gu­sie­ji, ta­čiau Chi­rur­gi­jos sky­riaus sta­cio­na­re gu­lės tik su­au­gu­sie­ji, o vai­kai – Pe­diat­ri­jos sky­riu­je.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo R.Kve­da­ra­vi­čiaus, sky­riu­je at­lie­ka­mos ben­dro­sios chi­rur­gi­jos ope­ra­ci­jos – sku­bios ir pla­ni­nės.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kitur savivaldybės dirba per es paramos projektus ir to visuomenės reikalauja. Nekraut paskolų ateičiai, taip kiekvienas sugebėtų,bet ne visi sau leistų. Alytuj mero komanda gausi, investicijų skyrius ten su kapu darbuotojų, ką jie daro, kad iš paskolų. O gudručių taryba pratyli kiek paskolų iš vis.. Mandri su kaupu.. Vis dėl jaunų stengias, anekdotai.

  Komentaras

  Na ir mentalitetai Alytuj. Valdžios reikalas užtikrint, kad reikiami projektai būt atliekami laiku kokybiškai, efektyviausiais būdais iš es paramų ir kitų valstybės fondų. Alytuj už, kad nesugeba per es paramą dirbt ruošt laiku kokybiškus projektus skolijas savo biudžetui naštą didindami ir dar dėkoja vieni kitiems. Nekalbant, kad per tarybą neužtikrinta, kad iš kart būt ruošiami kokybiški projektai ir vieši pirkimai, kliauza ant kliauzos dar vieni kitus skundinėjant ir..- begaliniai dėkojimai vieni kitiems. Kad gaudami gerus valdiškus atlyginimus gan neefektyviaisiais būdais esmėj eilinį ligoninės korpuso remontėlį šiaip taip atliko. Gerai, bet kad organizacinė pusė silpna ir erzelynuose, kada nusibos tai Alytuj.

  Komentaras

  Ar alytiškiams reikia rimto mero, kuris sugebėtų užtikrint viešo intereso pirmumą prieš kitus? Drystų aiškiai vardint pagal mero kompetenciją problemas ir teikt jų sprendimus dėl paskolų, dėl miesto labui efektyviai neišnaudoto potencialo dėl pramonės parko, aerodromo, laiku pertvarkų neatlikimo bei negebėjimą dirbt per es paramą? Ar tik kuris po juostelių karpymais imituoja vengdamas prabilt apie rimtas ir didėjančias miesto vystymo problemas, kur užslopinti net reti į viešumą prasiskverbę kolektyviniai pareiškimai dėl mobingų. Ko klausi rimčiau -to negausi. Esmėj ir prie kurio bujoja atskiri oligarchiniai interesai net per tarybą ir kurių prisibijo. O gerą valdišką atlyginimą imt patinka. O kokia nuo to nauda alytiškiams? Juk šis straipsnį projektas seniai galėjo būt atliktas ir iš es paramos, nenaudojant savo biudžeto lėšų. Nors tas savo, jei praskolinėjant miesto ateitį, tai.. šiais laikais ne visos savivaldybės sau leidžia. Nes pirmumas per es paramą, kuo mažiau savo biudžeto naudot ir kiek įmanoma mažint paskolas. O jei Alytus nesugeba efektyviai per es paramą dirbt, Alytaus dalim pasinaudoja kitos sugebančios savivaldybės ir mažina paskolas, kad ateities nesunkint.

  Komentaras

  Būtent mero tarybos išimtinė kompetencija pagal sav. Įst. 16 str.- siūlyt ir priimt sprendimus dėl strateginių plėtros krypčių. Akcentuojant pagal rimtų savivaldybių tikslą, kiek galima daugiau dirbt per es paramą ir kitus valstybės fondus, kad savo biudžeto lėšų mažiau naudot ir kirk galima mažint paskolas. Tuo gerbia ateitį nesunkindami gyventojams per paskolas grežt per mokesčių didinimą ir panašiai. Išnaudot optimaliai miesto potencialą kaip pramonės parkus apkraut rimtais investuotojais, laiku vykdyt pertvarkas. Kitur ir be paskolų neblogai tvarkos. Dabar Alytuj priešingai, potencialas efektyviai neišnaudojamas ir per tarybą puola nuo gyventojų grežt per mokesčių didinimus reiškia sunkinami žmonių išgyvenimai Alytuj. Vietoj rimto darbo per es lengviausiu keliu iš savo biudžeto ir tyli apie paskolas. Tik viešo intereso labui iškelt klausimus dėl neefektyvumo, nepasitenkinimai. O dėl pramonės parko ir aerodromo įpatumų net per intrigas su teisėsauga iki nužmogėjimų slopina. Gal tuo ir kitus gasdindami, nedryst šių temų liest. Nors čia didžiausi potencialai ir šiandien lemia miesto vystymą. O nuo visur kitur taupyt, kas kur net per tarybą skundinėjas.. Per tokias kombinacijas ir gesinasi.. Ligoninės direktorius aktyvus gan, bet jaunimo kur stato į postus mero ir komandos, kiek monopolinių įmonių valdybas- silpni strategijose ypač per es paramų sritį. Orentuojas į aklų vykdytojų lygį, bet tokia negabūs, netechniški..Ne bent parašams sudėt kur atvejai dėl savivaldybės sistemos pervedimų į įtartinas saskaitas, vykdytojų buhalteriukų lygį pakiša atsakomybei ir.. kaip tylu. Ir kas per savivaldą, jei mieste per visus lygius vengiama prabilt apie mero tarybos kompetencijų lygius strateguojant miesto naudai niuansus, kur akivaizdžiai matos neefektyvus didelio potencialo neišnaudojimas. O dėl aerodromo kažkas meta dideles lėšas velt per teismus, po ko neaišku kam nauda ir kaip atsipirks? Bet momente nei patys daro, nei kitiems leidžia, o šiuo metu nesimato kas ir mokesčius moka nuo aerodromo 100 ha žemių, statinių. Lyg turtingas būtų miestas, galintis sau leist taip elgtis. Ir nėra valdžioje kam aiškint apie šiuos klausimus, nes meras į juostelių karpymo lygį neria ir vengia rimčiau. Kas taryboj delioja kam ką kalbėt, ir visi mato. Po ko aišku, apie tą ir aną kalbėt negalima, bet galima kitur sliekinėt. Pasakė tas toks, ir visi fas.. Reiškia nuo tarybos tokia strategija eina.

  Komentaras

  Alytus išsiskiria mentalitetais vyraujančiais, kur kiti sau neleidžia. Neatsitiktinai daug buvusių gerų įmonių praradę pagal paprastą schemą. Praskolinėja įmones saujelės labui neefektyviai naudodami lėšas ir įmonei bankrotas. Ir atsakingų nėra, apart už akių pafabrikuoja slopint, kas drysta primint viešą interesą. O akis susidūrę alpinėja teismo salėse ir tablete atgaivinti vėl vaizduoja. Tad nekeista, ar tipiška, kaip dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų keli ant orlaivių laikė ir tabu, kiek mokesčių nuo aerodromo 100 ha ir dabar kas moka. Kaip per kitas sritis taupo vieni nuo kitų centais. Dėl ligoninės šiaip taip projektuką atsistenėjo, pavargę nuo saviskundinėjimų. Kaip ir ateitį bus momentas, kažkas išviešins paskolas per savivaldą ir nustebs, kaip čia iki tiek nusiirta, kad kaip eilnę nustekentą įmonę ir per savivaldą įritino. Neatsitikrinai būsimiems rinkimas aktyvuojas keli nepalankiausi deriniai taip vadinami kanalizacinės sistemos ir voveriukiniai veikėjai. Ir jei, esamą ligoninės direktorių pakeis į savo proto tradicinį, gal strigs ligoninės ir esami projektai. Nes būtent ant miesto nuo tarybos eina kur kiek prasiskverbė net kolektyvinių pareiškimų dėl mobingų, iš net atskirų visuomenės grupių kaip medikų, pedagogų, valdininkų ..- visi nuslopint, bet nesiaiškint per tarybą, kad negatyvai nesivystytų. Trumpiau daugiau požymių, kad dvaro metodai, nei rimta savivalda. Kaip čia nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 ereliai iš politikų, pareigūnų nedrysta prisistatyt atvirai, kas ant to rašinėjo niekinančius komentarus po temom apie aerodromą, orlaivio įpatumus? O teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 patys nualpinėjo akis į akį ir tabletėm ..dar iriasi? Čia elitas atseit. Ar yra taryboj temų, kur vieni kitų neskundinėjo, apart vieningi alytiškiams mokesčius kelt kur pasiekia?

  Komentaras

  Rimtos savivaldybės stengias mažiau paskolų turėt ir projektus stengias vykdyt iš es paramų. Kur svarbu kaip meras su taryba sugeba taip strateguot pagal sav. Įst. 16 str.- tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus dėl strateginių vystymo krypčių ir tikslų. Visur skelbia apie paskolų būklę, tik Alytuj mero ir tarybos lygį kaip tabu. Nes, jei per paskolas krauna ir nedrysta jų vardint, šiais laikais ne menas. Nes gerai tarybai strateguojant per es paramą, buvo įmanoma jau anksčiau ligoninę šiuolaikiškai sutvarkyt. Bet alytiškiai išsirinko tokį merą ir tarybą, kur per saviskundinėjimus ir negabumus šiuolaikiškai strateguot, projektai išsitesę ir jei vyrauja iš paskolų, reiškia sunkina ateitiems kartoms, kur atidavinėt reikės. Ir kitur tokius projektus vykdo iš es paramų ir per trumpesnius terminus. O čia per kadencijas velia.

  Komentaras

  Čia būtent strateginės ir miesto vystymą į blogą lemiančios temos, nesugebėt efektyviai išnaudot miesto labui pramonės parko ir aerodromo potencialų, o paleist ant paskolų ateičiai, meras ir taryba ne riteriai. Greičiau priešingai įrodė vėl vengdami taryboj svarstyt prirš Naujus metus viešintą medikų kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo iš tarybos nario net į teisėsaugą kreipiantis. Kur teisėsauga nutraukė tyrimą, nors ten lyg ir gydytoją kaip nukentėjusį pripažino, reiškia. Ir teisėsauga nelaiko, kad medikams galioja Konstitucijoj numatyti straipsniai dėl žmogaus teisių užtikrinimo. Pats ligoninės vadovas nors solidaus amžiaus, aktyvume projektų vystyme daug kietesnis už merą su visa komanda ir taryba. Kurie ypač atskiri tik kaip stagnacijos Alytuj garantai. Jie jaučia tai, bet galvukes pakėlę mandri ir mano, kad Alytuj to niekas nesupranta. Mero bruožas paniškai bijo oligarchinių intrigų, per kurias tarybos darbas suveltas ir tik klimpt. Tad, vengdamas rimtų temų neria į juostelių karpymo zoną. Čia jis jaučiasi ramiau.

  Komentaras

  Tai, kad meras mėgsta juostelių karpymo lygį, Alyyuj neabejoja niekas. Bet kodėl meras pagal savo kompetenciją neaiškina alytiškiams ir net tarybos nariams situacijų, kur alytiškiai klausia? Ar net tarybos nariai meta merui priekaištų. Nes pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Kur iš tarybos nario gordėjos merui priekaištai dėl medikamrntų Ukrainai remt pirkimų. Tabu apie paskolas, apie rimtas užkulisines priežastis miesto labui efektyviai neišnaudojant pramonės parko ir aerodromo milžiniškus potrncialus. Apie istorijos baigtį dėl užkastų atliekų firmoj pavojinga, ar ne? Juo lab, savivaldybė galėjo ir gali sėkmingsi vystyt miestą ir be paskolų, tik efektyviai išnaudojant pramonės parko ir aerodromo potencialus. Kodėl savivaldybei investavus į pramonės parko kūrimą 10 milijonų sumos, Alytuj nėra kaip kitur pritraukta rimtų strateginių investuotojų ne mažiau 20 milijonų onvesticijų, kur kitur tokios salygos keliamos onvestuotojams ir smulkesni nepraleidžiami. Kodėl kitur sigeba, Alytuj ne? Dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų iš vis kazusai. Tabu kiek per 30 metų sumokėta nuo tokių didelių plotų mokesčių, kaip ir už laikytus orlaivius? Kodėl ir dabar kaž kas meta didelius ponigus dėl aerodromo apskundinėt ir vilkint per teismus, kaip ir kas dabar kokius mokesčius moka? Vietoj, kad prieš kelis metus aerodromą perdavus savivaldybei, iš kart turėjo per tarybą priimt miestui naudingus sprendimus dėl aerodromo. Kad dideli plotai dirbtų efektyviai miesto labui. Nes, meras neaiškindamas šių dalykų ir nutylėdamas rodo, nevaldo situacijos miesto valdyme ir neša pirmutinę atsakomybę, kad miesto potencialo likučiai neefektuviai naudojsmi miesto labui. Nes pagal Kondt. 46 str.- valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Reiškia, miesto interesas turi būt aukščiau oligarchinių ir partinių interesų.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.