Do­man­tas Alek­sy­nas – nuo fo­to­gra­fo iki plau­kų sti­lis­to (0)

Aus­tė­ja Sta­niu­le­vi­čiū­tė
D. Aleksynas
„Su­pra­tau, jog no­rint iš­gy­ven­ti rei­kia rim­tes­nės veik­los, dėl to te­ko at­gai­vin­ti se­ną vai­kys­tės sva­jo­nę – plau­kų sti­lis­to kar­je­rą“, – sa­ko aly­tiš­kis Do­man­tas Alek­sy­nas (nuotr.), fo­to­gra­fo dar­bą iš­kei­tęs į kir­pė­jo kar­je­rą.

– Kaip fo­to­gra­fi­ja at­si­ra­do Jū­sų gy­ve­ni­me?

Tie­są pa­sa­kius, ne­pa­me­nu vi­sų tiks­lių de­ta­lių – tik nuo­tru­pas. Kai bu­vau vai­kas, tė­tis vis kaž­ką pa­pa­sa­ko­da­vo, kad už­si­im­da­vo to­kia veik­la, tad na­tū­ra­liai nuo pat ma­žens bu­vo su­si­do­mė­ji­mas fo­to­gra­fi­ja. Kaž­kur 15 me­tų ga­vau do­va­nų sa­vo pir­mą­jį fo­to­apa­ra­tą, ta­da ir pra­dė­jau eks­pe­ri­men­tuo­ti. Tuo me­tu pir­mos nuo­trau­kos at­ro­dė ne­re­a­liai gra­žios, nors iš tik­rų­jų jos bu­vo tra­giš­kos.

 

– Už­si­ė­mė­te tik fo­to­gra­fa­vi­mu ar ir re­da­ga­vi­mu?

Bū­ti­na mo­kė­ti re­da­guo­ti, no­rint gau­ti ge­ras nuo­trau­kas. Re­da­ga­vi­mas yra vie­no­dai svar­bus fo­to­gra­fi­jai, tad mo­kiau­si abie­jų da­ly­kų. Ėmę­sis bet ko­kios veik­los au­to­ma­tiš­kai pra­de­di aky­liau ste­bė­ti ki­tų dar­bus ir ly­gin­tis su jais, pra­de­di gal­vo­ti, kaip iš­gau­ti to­kį pat re­zul­ta­tą ar net­gi tap­ti ge­res­niu. Vis­ko mo­kiau­si sa­va­ran­kiš­kai – pra­dė­jau žiū­rė­ti vaiz­do įra­šus, klau­si­nė­ti pa­žįs­ta­mų, kas apie tai nu­si­ma­ny­da­vo, skai­čiau straips­nius. Fo­to­gra­fi­ja ir re­da­ga­vi­mas ta­po ma­no po­mė­giu, tam sky­riau itin daug lai­ko, tad vis­ką pa­kan­ka­mai greit iš­mo­kau. Tai vir­to gy­ve­ni­mo bū­du.

 

– Ar fo­to­gra­fi­ja iš­li­ko po­mė­giu?

– Tai bu­vo mik­sas tiek dar­bo, tiek po­mė­gio. Iš pra­džių tai yra už­si­ė­mi­mas, vė­liau pa­mąs­tai, jog gal įma­no­ma iš to už­si­dirb­ti. Lai­kui bė­gant pra­dė­jau fo­to­gra­fuo­ti spor­to ren­gi­nius. Pir­ma­sis spor­to ren­gi­nys, pa­me­nu, bu­vo mo­kyk­lo­je. Ne­bu­vo ten nie­ko reikš­min­go, bet tai ma­ne už­ka­bi­no. Spor­to fo­to­gra­fi­ja bu­vo ar­ti­miau šir­džiai, nes ten ga­li už­fik­suo­ti ne­su­vai­din­tas ir tik­ras emo­ci­jas. Taip pat daug ar­ti­mų drau­gų spor­tuo­da­vo, tad bu­vo leng­viau ir drą­siau pra­dė­ti fo­to­gra­fuo­ti vie­šai. Po ku­rio lai­ko ra­šiau dau­gy­bei spor­to klu­bų – siū­liau sa­vo fo­to­gra­fa­vi­mo pa­slau­gas. Aiš­ku, nie­ko nie­kas man ne­siū­lė. Tie­sa, bu­vo lai­ko­tar­pis, kai dir­bau Aly­taus fut­bo­lo klu­be „Dai­na­va“ bei Aly­taus krep­ši­nio ko­man­do­je „Dzū­ki­ja“.

 

– Ko­dėl fo­to­gra­fi­ją pa­dė­jo­te į ša­lį?

– Bai­gęs dvy­li­ka kla­sių tvir­tai ži­no­jau, jog nie­kur ne­stu­di­juo­siu. Gal­vo­jau tę­siu dar­bus su fo­to­apa­ra­tu. Pra­dė­jau ieš­ko­ti dar­bo pa­siū­ly­mų. Vi­si gau­ti at­sa­ky­mai bu­vo ne­igia­mi. Su­pra­tau, jog no­rint iš­gy­ven­ti rei­kia rim­tes­nės veik­los, dėl to te­ko at­gai­vin­ti se­ną vai­kys­tės sva­jo­nę – plau­kų sti­lis­to kar­je­rą.

 

– Plau­kų kir­pi­mas bei da­žy­mas – se­na sva­jo­nė?

Tik­rai taip. Ta sva­jo­nė bu­vo to­kia, jog ret­kar­čiais ką nors in­ter­ne­te apie tai pa­si­skai­tai, ei­da­mas pas sa­vo kir­pė­ją vis ko nors pa­si­klau­si. Įdo­mi sri­tis pa­si­ro­dė. Nu­spren­džiau su­grįž­ti prie se­nų sva­jo­nių ir iš­ban­dy­ti šią veik­lą. Na ir kol kas pui­kiai se­ka­si. Pra­dė­jau mo­ky­tis „R Sty­le hou­se“ kir­pė­jų mo­kyk­lo­je Kau­ne. Tai tri­jų mė­ne­sių kur­sai, ku­rių me­tu mo­ko ben­dro pro­fi­lio pa­ruo­ši­mų. Juo­kin­ga tai, jog tik at­ėjęs mo­ky­tis sa­kiau, kad kirp­siu tik vy­rus. Pa­me­nu, mo­ky­to­ja pa­juo­kau­da­ma sa­kė: „Ne­at­mesk va­rian­to kirp­ti ir da­žy­ti plau­kus mo­te­rims.“ Ta­da tik nu­si­šyp­so­jau. O da­bar tre­čias mė­nuo ir štai mes čia – mie­liau ren­kuo­si kirp­ti ir da­žy­ti mo­te­rų plau­kus.

 

– Šiuo me­tu mo­ko­tės ar dir­ba­te?

– Li­ko dvi sa­vai­tės moks­lų ir po jų iš kar­to ke­liuo­si į Vil­nių – ten dirb­siu meist­ro asis­ten­tu pas Ju­ri­jų Ko­zev­ko. Per ma­giš­kus so­cia­li­nius tin­klus ga­vau šią nuo­sta­bią ga­li­my­bę. Tie­są pa­sa­kius, ne­no­rė­jau kel­tis gy­ven­ti į Vil­nių, ta­čiau kai at­si­ra­do pro­ga dirb­ti su sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lais, bū­tų kvai­la iš­švais­ty­ti tai ir rink­tis kar­je­rą pa­gal mies­tą.

 

– Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­dū­rė­te pa­si­rin­kęs kir­pė­jo pro­fe­si­ją?

– Tur­būt sun­kiau­sias da­ly­kas – nuo­var­gis. Ypač, kai dar­bo die­na tę­sia­si po de­šimt ar dvy­li­ka va­lan­dų. Ta­čiau su šiuo da­ly­ku bu­vau iš kar­to su­pa­žin­din­tas, ki­taip ta­riant, bu­vau tam pa­si­ruo­šęs. Taip pat te­ori­nėms ži­nioms la­bai pa­dė­jo fo­to­gra­fi­ja. Tiek kir­pi­mas, tiek fo­to­gra­fi­ja yra dar­bas su spal­vo­mis, su įvai­riais sti­liais – šie du da­ly­kai tu­ri daug ben­dro.

 

– Ar per pir­muo­sius ban­dy­mus ker­pant, da­žant ne­dre­bė­jo ran­kos?

– Pir­mą mo­ky­mo­si mė­ne­sį dir­bo­me su lė­lė­mis, o nuo bir­že­lio pra­dė­jo­me su klien­tais. Ži­no­ma, bai­mė bu­vo di­de­lė, ypač, kai sa­vo krau­jy­je tu­riu tiek per­fek­cio­niz­mo. Ta­čiau su­si­tai­kiau su re­a­ly­be, jog pir­mi kar­tai ne­bus to­bu­li ir tik su prak­ti­ka at­eis ge­ri re­zul­ta­tai. Šiuo me­tu feis­bu­ko pus­la­py­je „Do­ma­sA­le sty­le“ esu įkė­lęs ke­le­tą sa­vo dar­bų. To­kiu bū­du žmo­nės ma­ne at­ran­da ir su­tei­kia ga­li­my­bę prak­ti­kuo­tis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.