Devintosios žaidynės „Adam­kia­da“ vėl su­jun­gė kai­miš­kas Lie­tu­vos mo­kyk­las (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
Taurė iš prezidento Valdo Adamkaus rankų – Miroslavo gimnazijos lengvaatlečiui Rokui Milašiui. Fausto AUGUSTINO nuotr.
Taurė iš prezidento Valdo Adamkaus rankų – Miroslavo gimnazijos lengvaatlečiui Rokui Milašiui. Fausto AUGUSTINO nuotr.
Tra­di­ci­ja, pro­c­esas, au­gi­mas ir lau­ki­mas – taip trum­pai ga­li­ma bū­tų api­bū­din­ti Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­mą moks­lei­vių spor­to ir me­no šven­tę „Adam­kia­da“. Šie­met į ją su­gu­žė­jo jau­nie­ji spor­ti­nin­kai iš 24 mo­kyk­lų, 16 ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­si­var­žy­ti pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus jau­nys­tė­je mėg­to­se spor­to ša­ko­se, o ta­py­bos mė­gė­jai da­ly­va­vo eko­lo­gi­nės te­ma­ti­kos dai­lės ple­ne­re.

Res­pub­li­ki­nės žai­dy­nės „Adam­kia­da“ šie­met su­reng­tos de­vin­tą­jį kar­tą. Nuo 2014 m. but­ri­mo­niš­kių kuria­ma šven­tė vėl pa­kei­tė erd­vę. 2017 m. da­ly­viai rin­ko­si ne į But­ri­mo­nis, o į gim­tą­jį pre­zi­den­to mies­tą Kau­ną, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­ną, o šie­met – į Aka­de­mi­jos (Kau­no r.) mies­te­lį, čia esan­tį pre­zi­den­to V.Adam­kaus spor­to cen­trą ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Že­mės ūkio aka­de­mi­jos rū­mus.

Kaip žai­dy­nių ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius, žai­dy­nių su­ma­ny­to­jas Val­das Val­vo­nis, „Adam­kia­da“ – ypa­tin­gas ren­gi­nys. Tai ir tra­di­ci­ja, ku­ri su­bu­ria jau­nus žmo­nes, įkve­pia siek­ti aukš­tu­mų ir ug­do drau­giš­ku­mo dva­sią. Šven­tė­je da­ly­va­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Gied­rė Vo­lun­ge­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos po­zi­ty­viu nu­si­tei­ki­mu bur­ti ša­lies jau­ni­mą įspū­din­gai, triukš­min­gai ir gra­žiai šven­tei.


Moks­lei­viai var­žė­si pre­zi­den­to mėg­to­se spor­to rung­ty­se

Prieš spor­ti­nių var­žy­bų rung­tis pre­zi­den­to V.Adam­kaus spor­to cen­tre daž­no jau­no­jo spor­ti­nin­ko akys bu­vo nu­kreip­tos į vie­ną iš sie­nų su už­ra­šy­tais pre­zi­den­to žo­džiais „Spor­tas šian­dien – tai žmo­nių tar­pu­sa­vio bei vie­ny­bės mo­kyk­la ir mū­sų kul­tū­ros da­lis: žmo­gaus, tau­tos, vals­ty­bės.“

V.Adam­kus jau­nys­tė­je bu­vo ak­ty­vus spor­ti­nin­kas – leng­va­at­le­tis, krep­ši­nin­kas, pa­sie­kęs ir re­kor­dų: 100 met­rų nu­bė­gęs per 10,8 se­kun­dės, o į to­lį nu­šo­kęs 7,24 met­ro. 1948 m. Pa­verg­tų­jų tau­tų spor­to žai­dy­nių Niurn­ber­ge leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se V.Adam­kus lai­mė­jo 2 auk­so ir 2 si­dab­ro me­da­lius.

„Adam­kia­dos“ da­ly­viai ir­gi var­žė­si pre­zi­den­to mėg­to­se spor­to rung­ty­se: 100 met­rų bė­gi­mo, šuo­lio į to­lį rung­ty­se, fut­bo­lo ir me­ti­mo į krep­šį var­žy­bo­se.

Nuo spor­tuo­jan­čio jau­ni­mo šur­mu­lio skam­ban­čia­me sta­dio­ne su­tik­tas Aly­taus fut­bo­lo pat­rio­tas, dau­giau nei de­šimt se­zo­nų Aly­taus „Dai­na­vos“ gar­bę gy­nęs, pe­da­go­gas ir fut­bo­lo tre­ne­ris Mar­ty­nas Bir­ži­nis. Jis kal­bė­jo: „Sma­gu, kad spor­tas trau­kia jau­ni­mą, gra­žu ma­ty­ti mer­gai­tes žai­džian­čias fut­bo­lą. Šio­se žai­dy­nė­se ma­tau mė­gė­jiš­ką fut­bo­lą, dau­giau pra­mo­gą ne­gu re­zul­ta­tų sie­ki­mą. Kas ži­no, gal ne vie­nas pa­si­rinks pro­fe­sio­na­lų spor­tą, juk ne vie­na spor­to žvaigž­dė yra ki­lu­si iš ma­žų mies­te­lių.“

Aly­tau r. Sim­no gim­na­zi­jos fizinio ugdymo mo­ky­to­jas Juo­zas Bag­da­na­vi­čius pa­si­džiau­gė tuo, kad Sim­ne fut­bo­las ne­už­lei­džia po­zi­ci­jų: „Ki­tų gim­na­zi­jų mo­ky­to­jai ste­bi­si, kai ap­skri­ties var­žy­bo­se mū­siš­kių star­tuo­ja 7 ko­man­dos. Į tre­ni­ruo­tes pra­di­nu­kų su­si­ren­ka per 40, aiš­ku, rei­kia jiems ro­dy­ti dė­me­sį, tre­ni­ruo­tes kon­kur­sė­liu už­baig­ti.“

Gim­na­zis­tas Ar­nas Ru­čys, „Adam­kia­do­je“ da­ly­va­vęs kaip fut­bo­lą žai­džian­čios se­sės Evos pa­lai­ky­to­jas, tei­gė, kad se­suo pa­se­kė jo ir ki­to bro­lio pė­do­mis ir pa­si­rin­ko fut­bo­lą. „Vi­si trys ener­gin­gi esa­me, rei­kia iš­si­bė­gio­ti. Tad fut­bo­lo aikš­tė mums tin­ka“, – sa­kė Ar­nas. Ir ki­ti iš įvai­rių ša­lies kam­pe­lių su­gu­žė­ję spor­tuo­jan­tys moks­lei­viai bu­vo pui­kiai nu­si­tei­kę. Or­ga­ni­za­to­riai pa­si­rū­pi­no, kad da­ly­viai tu­rė­tų pa­kan­ka­mai jė­gų at­lik­ti rung­tis, pa­lai­ky­ti bi­čiu­lius – vai­ši­no da­ly­vius mais­tu, gė­ri­mais.


Dai­lės dar­buo­se – gam­ta

Šie­me­tės „Adam­kia­dos“ dai­lės ple­ne­ro te­ma „Ma­no na­mai“ bu­vo skir­ta eko­lo­gi­jai, tad jau­nie­ji me­ni­nin­kai ska­tin­ti ta­py­ti ne vien tep­tu­ku, bet ir įvai­rio­mis miš­rio­mis tech­ni­ko­mis. Dai­lę pa­si­rin­ko dau­giau mer­gi­nų ne­gu vai­ki­nų. Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­jas eks­per­tas Arū­nas Vait­kus į kū­ry­bi­nį ple­ne­rą at­vy­ko su dviem moks­lei­vėms – Sin­ti­ja ir Mil­da. Jos ta­pė ne­tra­di­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis – vo­le­liais, kem­pi­nė­lė­mis, pirš­tais. „Da­ly­vau­ja­me šio­je šven­tė­je ne pir­mą kar­tą, esa­me ir įver­tin­ti. Ta­čiau lai­mė­ji­mai mums ne­svar­būs, džiau­gia­mės, kad vai­kai ga­li da­ly­vau­ti, kur­ti, at­ras­ti. Ne vi­si, ku­rie lan­ko dai­lės už­si­ė­mi­mus tam­pa dai­li­nin­kais, bet pra­ėję tam tik­rą mo­kyk­lą, jie jau mo­ka ver­tin­ti kū­ry­bą, tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę“, – po­žiū­rį iš­sa­kė A.Vait­kus.

Dau­giš­kė Sin­ti­ja „Adam­kia­do­je“ da­ly­vau­ja jau tre­čią kar­tą, šį kar­tą įdo­miais įran­kiais ka­bin­da­ma ak­ri­lą ban­dė at­skleis­ti pir­mų­jų žmo­nių Ie­vos ir Ado­mo nuo­sta­bą, iš­vy­dus ką tik su­kur­tą gam­tą. Ki­ta dau­giš­kė Mil­da sa­vo kū­ry­bo­je ieš­ko­jo gam­tos są­sa­jos su mo­te­ri­mi. Sim­no gim­na­zi­jos moks­lei­vės Vil­tės ta­py­bos dar­bo te­ma – „Mo­te­ris pel­kė­je“. Sa­vo kū­ry­bi­niu dar­bu jau­no­ji ta­py­to­ja su­ma­nė at­skleis­ti tai, kad gam­ta ne­žu­do, bet sau­go žmo­nes.


Pre­zi­den­to per­ei­na­mo­ji tau­rė iš­ke­lia­vo į Gar­lia­vą

Šven­tei ar­tė­jant prie lau­kia­miau­sio mo­men­to – su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­tu V.Adam­ku­mi, But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V.Val­vo­nis, kal­bė­jo, kad tai ypa­tin­ga gar­bė – tu­rė­ti šven­tė­je „Adam­kia­dos“ sie­lą, įkvė­pė­ją, pa­lai­ky­to­ją ir glo­bė­ją. Jau­ni­mas la­bai šil­tai su­ti­ko į už­da­ry­mą at­vy­ku­sį pre­zi­den­tą, ku­ris da­ly­va­vo ir ap­do­va­no­ji­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je. Sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je pre­zi­den­tas ak­cen­ta­vo spor­to reikš­mę jau­no žmo­gaus as­me­ny­bės au­gi­mui ir vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mui. Lin­kė­jo su­ras­ti kuo dau­giau lai­ko spor­tui. Jau ant­rus me­tus svar­biau­sias „Adam­kia­dos“ pri­zas – pre­zi­den­to įsteig­ta per­ei­na­mo­ji tau­rė. Ji šie­met pra­džiu­gi­no Kau­no ra­jo­no Gar­lia­vos Jo­nu­čių pro­gim­na­zi­jos ko­man­dą. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Vil­niaus ra­jo­no Rie­šės gim­na­zi­jos ko­man­da, tre­či­ą­ją – Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės Plu­tiš­kių gim­na­zi­ja. Laz­di­jų ra­jo­no Vei­sie­jų Si­gi­to Ge­dos gim­na­zi­ja už­ėmė ket­vir­tą­ją, Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja – penk­tą­ją vie­tas.

Pa­grin­di­ne dai­lės ple­ne­ro lau­re­a­te ta­po...

Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14007 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška perpublikavimo sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 060444141

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.