Dėl mo­ki­nio ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­plūs­tos mo­ky­to­jos – ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na (15)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Aly­taus ra­jo­no Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je ne­se­niai at­si­ti­ko nei šio­je, nei ku­rio­je ki­to­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je iki šiol ne­bū­tas įvy­kis – mo­ki­nys per pa­mo­ką ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­plū­do ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ją. To­kiu vaiz­du bu­vo pa­si­da­lin­ta so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Iš­plūs­ta mo­ky­to­ja tuoj pat raš­tu krei­pė­si į gim­na­zi­jos va­do­vy­bę, pra­neš­da­ma apie įvy­kį. Gim­na­zi­ja apie tai informavo po­li­ci­ją ir čia pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na.

Tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba

Kaip sa­kė Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, lai­ki­nai ei­nan­ti šios gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas Vi­li­ja Ba­rei­kie­nė, rug­sė­jo 29-ąją ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ją per pa­mo­ką ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­plū­dęs mo­ki­nys gim­na­zi­jo­je mo­ko­si nuo pir­mos kla­sės, iki šiol dėl jo el­ge­sio pro­ble­mų ne­tu­rė­ta.

Tuoj po šio įvy­kio per ma­te­ma­ti­kos pa­mo­ką į gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją ugdy­mui raš­tu krei­pė­si mo­ky­to­ja, iš­dės­ty­da­ma, kas kon­kre­čiai nu­ti­ko.

Į po­sė­dį su­si­rin­ku­si gim­na­zi­jos Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­ja nu­spren­dė kreip­tis į po­li­ci­ją. Tai­po­gi šio­je ko­mi­si­jo­je nu­tar­ta kla­sės, ku­rio­je mo­ko­si ne­tin­ka­mai pa­si­el­gęs vai­kas, mo­ki­niams, jų tė­vams, ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais ko­ne­veik­tai ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jai bei pa­čiam ne­cen­zū­ri­nius žo­džius per pa­mo­ką nau­do­ju­siam ber­niu­kui bei jo tė­vams teik­ti psi­cho­lo­gi­nę ir ki­to­kią pa­gal­bą. Tam su­da­ry­tas ati­tin­ka­mų prie­mo­nių pla­nas.

V.Ba­rei­kie­nė tei­gė, kad gim­na­zi­jo­je iš­šau­kian­čiai pa­si­el­gu­sio mo­ki­nio tė­vai, kaip tu­rin­tys kaž­ko­kių so­cia­li­nių pro­ble­mų, nė­ra ži­no­mi, su jais dėl vai­ko el­ge­sio taip pat yra ben­drau­ta.

„Dau­giau apie šį įvy­kį ne­ga­liu at­skleis­ti, nes at­lie­ka­mas ty­ri­mas po­li­ci­jo­je“, – pa­brė­žė Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ugdymui.

 

Mo­ki­nys gim­na­zi­jo­je to­liau mo­ko­si

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Gied­rė Vo­lun­ge­vi­čie­nė tvir­ti­no, kad jai apie įvy­kį Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je bu­vo pra­neš­ta tą pa­čią die­ną. Taip pat ve­dė­ja in­for­muo­ta ir apie gim­na­zi­jos Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos pri­im­tus spren­di­mus.

„La­bai liūd­na dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos, ku­ri pa­vei­kė vi­są gim­na­zi­jos ben­druo­me­nę. To­kio įvy­kio ra­jo­no mo­kyk­lo­se nėra buvę. Tiek mo­ki­niams, tiek nu­ken­tė­ju­siai mo­ky­to­jai tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba. Švie­ti­mo įstai­ga vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gia­si už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką ir sau­gų ug­dy­mo pro­ce­są“, – sa­kė G.Vo­lun­ge­vi­čie­nė.

Ne­kul­tū­rin­gai pa­si­el­gęs mo­ki­nys Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je mo­ko­si to­liau.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­gal gim­na­zi­jos gau­tą pra­ne­ši­mą pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Su­rin­kus mi­nė­to įvy­kio me­džia­gą, bus spren­džia­ma dėl nuo­bau­dos sky­ri­mo. Ti­kė­ti­na, kad ji bus skir­ta vai­ko tė­vams.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ši laikinai einanti direktorės pareigas tik dėl etato pavadinimo,O kompetencijos jokios.Reikia direktoriaus kuris normaliai bendrauti ir su mokytojais ir su mokiniais.Gal kas paprieštarausit bet ponia Vilija paskirta Vrubliauskas laikinąją vien dėl vietos savam......bet deja nespėjo.

  Komentaras

  Pirmiausia 10 balų mokytojai, kad susitvardė, nebandė vaiko auklėti ar vesti jį iš klasės- ji tiesiog suprato, kad jei velsis į konfliktą su neadekvačiai besielgiančiu vaiku, bus dar blogiau. Didelis minusas rajono savivaldybei, kuri visas problemas yra "sukorusi" vienam žmogui- p. Vilija yra ir direktorė, ir pavaduotoja, ir popamokinės veiklos organizatorė. Reikia sutvarkyti mokyklos statusą ir vadovavimo reikalus. Kad ir kokia darbšti bebūtų, direktorei per daug užkrauta. Na, o vaikų yra visokių, o šitas "keikūnas" tiesiog nelaimingas vaikas, nieko gero jis gyvenime nematė, turbūt eis motinos šunkeliais.

  Komentaras

  Manau, kad ši situacija galėjo įvykti bet kurioje Lietuvos mokykloje, bet kurio mokytojo pamokoje. Labai nustebau, kad tai įvyko būtent šios mokytojos pamokoje, kadangi ne kartą esu girdėjusi gerų atsiliepimų apie ją, kaip apie atsakingą pedagogę ir puikų žmogų.
  Prieštarauju dėl nepagrįstų kaltinimų mokyklos direktorei.
  Esu girdėjusi, kad ji labai atsakingai, dažnai aukodama savo asmeninį laiką, rūpinasi mokyklos reikalais, nuoširdžiai bendrauja su darbuotojais, atsižvelgia į jų poreikius, stengiasi užtikrinti mokymosi sąlygas.
  Deja, manau, Lietuvos mokymosi įstaigose tokių įvykių tik daugės, jeigu ir toliau bus kaltinami tik mokyklos darbuotojai ir jų vadovai.

  Komentaras

  Ši mokytoja pamokų metu leido mušti mano vaiką kitiems vaikams. Dėl šios mokytojos ne veiksnumo iš vaiko buvo tyčiojamasi pamokų metu (ne pertraukų). Jeigu gerai per žiūrėsite įrašą tai galima padaryti išvadą, kad vaikai elgiasi pamokų metu kaip nori, kas juos ir paskatino taip elgtis. Šioje situacijoje po pirmo netinkamo žodžio mokytoja turėjo pakalbėti su nusikeikusiu, o ignoravimas kaip tik jį paskatino, tai beja normali vaiko reakcija, kai į jį nekreipiadėmesys.

  Komentaras

  terorizuojamai Mokytojai už kantrybę derėtų įteikti ordiną. Apie ją kažkodėl nieko nekalbama, bet, neduokdie, ji būtų neatlaikiusi ir, pavyzdžiui, apšaukusi 'mokinį", jau būtų n-instancijų apsvarstyta ir pasmerkta ne tik jų, bet ir visuomenės, ypač visaišminčių komentatorių

  Komentaras

  Gal laikas nustoti slėpti galvas smėlyje ir pasakyti visą tiesą. Tai tik vienas nufilmuotas atvejis. Tai viena pamoka iš visų , tokių pat, tik nenufilmuotų ir tik vienos iš visų klasių. Tai žiauri realybė ir kasdienybė. Melas, kad su tuo vaiku, su šeima anksčiau nebuvo problemų. Bet viskas slepiama, kenčiama .Ir tokių vaikų daug šioje mokykloje. Užuojauta visiems ten dirbantiems .

  Komentaras

  Šioj mokykloj mokinasi vaikai visi tie kurie ismesti is kitu mokyklų, kur kokios mokyklos ismeta vaikus Pivasiunai visada priema, vezioja vaikus is Alytaus. Nera dabar tvarkos visiskai sioje mokykloje, reikia gero direktoriaus o jo nera is viso tik pavaduotoja laikinai einanti tas pareigas, o vadovauti ji visai nemoka,su niekuo nesusitvarko. Daug kas bega is sios mokyklos, manau kitais metais jau nebus gimnazija o bus desimtmete arba astuonmete mokykla.

  Komentaras

  Kam jiems mokytis, juk ir taip "valdžia duos". Antra karta pašalpinių auga, beje, ant sąžiningai dirbančiųjų ir, įsivaizduokite, sąžiningai verslininkaujančiųjų (budulių galvose - "vagiančių") žmonių į biudžetą sudėtų pinigų. O dar geroji socdeminė tetulė Viliją iš Briuselio sugrįžti žada...

  Komentaras

  Tam girtos motinos išoerėtam begėdžiui turi būti teikiama ne psichologinė pagalba, o atidaužytas iki kraujų užpakalis. Jeigu ne tiesiogine, tai perkeltine praasme. Taip pat toks išsigimėlis turi būti mokomas namuose, kad nedemoralizuotų kitų mokinių.

  Komentaras

  tokiems buduliams ne vieta eiiti i mokykla kurie koliojasi ar musasi reikia izoliuot nuo mokyklos ir tegu savo kaime buna didziausias atsilikelis juk kaime reikia ir tvartus mezti ir karves ganyti tokie yra tinkami kurie nenori mokytis o jei nustatys kad nesveikas reikia uzdaryt i durnyna

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.