Dėl dra­go var­žy­bų mieste pa­si­ju­si­me be­veik kaip per NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą – tris die­nas bus už­da­ry­ta da­lis Nau­jo­sios gat­vės (1)

Saulė Pinkevičienė
Festivaliui „Alytaus adrenalinas“ skirta spaudos konferencija. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Festivaliui „Alytaus adrenalinas“ skirta spaudos konferencija. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ar­tė­jan­tį sa­vait­ga­lį, rug­pjū­čio 26–27 die­no­mis, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ket­vir­tą kar­tą vyks fes­ti­va­lis „Aly­taus ad­re­na­li­nas“. Jo me­tu žiū­ro­vai ga­lės ste­bė­ti gat­vės lenk­ty­nes au­to­mo­bi­lių dra­go (trau­kos) ir grei­tu­mi­nio sla­lo­mo var­žy­bas, iš­ban­dy­ti sla­lo­mą sa­vo au­to­mo­bi­liu ir pa­si­džiaug­ti įvai­rio­mis pra­mo­go­mis, taip pat ir skir­to­mis vi­sai šei­mai. Kaip sa­ko vie­nas iš fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių, VšĮ „Le­ga­lus dra­gas“ va­do­vas Ai­va­ras Ru­dzis, at­si­žvel­giant į tai, kad mies­te­lė­nams teks pa­tir­ti šiek tiek eis­mo ne­pa­to­gu­mų, jiems ren­gi­nio rė­mė­jai do­va­nos ke­tu­rių va­lan­dų truk­mės ne­mo­ka­mą kon­cer­tą. Jis pra­si­dės šeš­ta­die­nį 20 va­lan­dą prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro.

„Pa­grin­di­nis var­žy­bų tiks­las yra sau­gaus eis­mo pro­pa­ga­vi­mas. Vir­šy­da­mi grei­tį ri­zi­kuo­ja­me tiek sa­vo, tiek ki­tų sau­gu­mu, tad kvie­čia­me lenk­ty­niau­ti tik le­ga­lio­se lenk­ty­nė­se“, – vie­nas iš fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių, VšĮ „Le­ga­lus dra­gas“ va­do­vas Ai­va­ras Ru­dzis da­ly­va­vo ren­gi­nio spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je prie Spor­to rū­mų, jo­je žur­na­lis­tams bu­vo pri­sta­ty­tos tiek azar­tiš­kų var­žy­bų įdo­my­bės, tiek ir dėl jų lau­kian­tys eis­mo ri­bo­ji­mai.

Skir­tin­go­se mies­to erd­vė­se aly­tiš­kiams ir mies­to sve­čiams bus pa­siū­ly­ta įvai­raus veiks­mo. Dra­go lenk­ty­nės vyks Nau­jo­jo­je gat­vė­je, to­je pa­čio­je gat­vė­je, nuo Vil­ties, Jaz­mi­nų ir Nau­jo­sios eis­mo žie­do link mies­to cen­tro – grei­tu­mi­nio sla­lo­mo var­žy­bos.

Ren­gi­nys su­do­mins ne tik au­to­spor­to ger­bė­jus, bet ir įvai­raus am­žiaus bei po­mė­gių lan­ky­to­jus. Prie Aly­taus rek­re­a­ci­jos ir spor­to cen­tro įsi­kurs pre­ky­bos ir pra­mo­gų erd­vė, „At­rak­cio­nai.lt“ ba­tu­tų mies­te­lis, kvies edu­ka­ci­jos su Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­mis. Jau­ni­mo par­ke vi­są šeš­ta­die­nį vyks tin­kli­nio tur­ny­ras Me­ro tau­rei lai­mė­ti, 3x3 krep­ši­nio var­žy­bos, BMX ir par­ku­ro kon­kur­sai.

Aly­tiš­kius taip pat do­mi­na, ko­kie eis­mo ri­bo­ji­mai bus tai­ko­mi ren­gi­nio me­tu. „Nors pa­čios var­žy­bos vyks rug­pjū­čio 26–27 die­no­mis, bet dėl tra­sos pa­ruo­ši­mo kai ku­rios gat­vės bus už­da­ry­tos ir rug­pjū­čio 25-ąją. Pir­miau­sia rug­pjū­čio 25 die­ną 21 va­lan­dą bus vi­siš­kai už­da­ro­mas eis­mas Nau­ją­ja gat­ve tarp san­kry­žos su Ūd­ri­jos gat­ve iki Jaz­mi­nų, Vil­ties ir Nau­jo­sios gat­vių žie­di­nės san­kry­žos. O rug­pjū­čio 25 die­ną 23 va­lan­dą bus vi­siš­kai už­da­ry­tas eis­mas nuo mi­nė­to eis­mo žie­do prie „Lidl“ iki Nau­jo­jo­je gat­vė­je 4 esan­čio pre­ky­bos cen­tro. Gat­vės bus ati­da­ry­tos tik pa­si­bai­gus var­žy­boms, tai yra rug­pjū­čio 28 die­ną. Vie­na at­kar­pa bus ati­da­ry­ta 3 va­lan­dą nak­ties, o ki­ta – 5 va­lan­dą ry­to. Tad pir­ma­die­nį vi­si gy­ven­to­jai į dar­bus ga­lės vyk­ti ne­truk­do­mai“, – eis­mo ri­bo­ji­mus pri­sta­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas.

Ve­dė­jas taip pat pri­me­na, kad į ki­tą gat­vės pu­sę bus lai­ki­nai per­kel­tos ir kai ku­rios vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lės, bet marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai ju­dės be trik­džių, gy­ven­to­jai pa­sieks no­ri­mus tiks­lus. Tie­sa, eis­mo ri­bo­ji­mais rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti iš anks­to.

„Ka­dan­gi ren­gi­nys pri­trau­kia la­bai daug lenk­ty­ni­nin­kų ir jiems pri­jau­čian­čių­jų, bus ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys pa­žei­di­mų fik­sa­vi­mui už tra­sų ri­bų, skir­si­me tiek for­mi­nius, tiek ne­for­mi­nius au­to­mo­bi­lius, tri­ko­jus ir vi­sas ki­tas įma­no­mas prie­mo­nes, kad len­ty­nės ne­per­si­kel­tų į gat­ves, ir mies­te­lė­nai jaus­tų­si sau­gūs“, – sa­ko Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja pa­si­da­li­no au­to­mo­bi­lių var­žy­bo­se da­ly­vau­jan­tis aly­tiš­kis Kęs­tu­tis Ar­laus­kas, trum­pai pri­sta­tęs spor­ti­nę kar­je­rą „nuo bau­dų iki spor­ti­nių tau­rių“: „Is­to­ri­ja pa­pras­ta, nuo 2016 me­tų pra­dė­jau do­mė­tis rim­čiau ši­tuo spor­tu. Dra­guo­da­vo­me tuo­met ne­le­ga­liai, Pra­mo­nės ra­jo­ne, kol 2018 me­tais ne­ty­čia už­si­re­gist­ra­vau į pir­mą­jį Lie­tu­vo­je dra­go čem­pio­na­tą ir ten lai­mė­jau 1-ąją vie­tą. Nuo tos aki­mir­kos pra­dė­jau trauk­ti iš še­šė­lio ir ne­le­ga­lių ri­zi­kin­gų lenk­ty­nių taip pat ir sa­vo drau­gus. Ra­gi­nu vi­sus va­žiuo­ti le­ga­liai, ne­vir­šy­ti grei­čio ir ne­ri­zi­kuo­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu. Džiu­gu, kad ir Aly­tu­je vyks­ta to­kios var­žy­bos.“

Įspū­din­gą pro­gra­mą, ku­rią pa­ro­dys Aly­tu­je, ruo­šia ir orien­ta­ci­nio ra­lio „Or­le­an La­dies Go“ da­ly­vės. Lau­kia ne tik įspū­din­gų au­to­mo­bi­lių pa­ra­das, bet ir ma­dų šou, nes mer­gi­nos ža­da var­žy­boms pa­si­puoš­ti iš­skir­ti­nai.

Or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia aly­tiš­kius ne­pra­leis­ti ren­gi­nio, bet at­vyk­ti į jį dvi­ra­čiais ar net pės­čio­mis. „Aly­tus pa­si­jus lyg per NA­TO vir­šū­nių su­va­žia­vi­mą, ku­ris vy­ko lie­pą sos­ti­nė­je – gy­ven­to­jai ga­lės pa­siek­ti sa­vo na­mus ir iš jų iš­va­žiuo­ti, bet pra­mo­goms pa­to­giau pa­sie­kia­mos bus at­vy­ku­siems be au­to­mo­bi­lio“, –  sa­ko vie­nas „Aly­taus ad­re­na­li­no“ kū­rė­jų A.Ru­dzis.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  naikint ir terst Alytaus gyventojus nes per daug priviso o Jurgelevicius isake gaudyt kurie vaziuos ir virsys greiti o suvaldyt furu eismo mieste nesugeba niekaip o gal neduoda isakymo savo pavaldiniams kad stabdytu ir baustu vazinejancius po miesta kaip per drago lenktynes o gal jau nueverte zenklus kad furos vaziuoja viena paskui kita ULONU SANTAIKOS LIKISKELIU IR STATYBININKU gatvemis

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.