De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos” Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Trun­cė: „Dirb­si­me kaip stip­ri ko­man­da” (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Trun­cė su pa­va­duo­to­jais Ra­sa Vit­kaus­kie­ne ir Čes­lo­vu Mul­ma.
De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Trun­cė su pa­va­duo­to­jais Ra­sa Vit­kaus­kie­ne ir Čes­lo­vu Mul­ma.
Ką tik įvy­ku­sia­me De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me šio sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Trun­cė, taip pat jo pa­va­duo­to­jai ir sky­riaus val­dy­ba. Šiuo me­tu sky­rius tu­ri per 40 na­rių.

„Au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo po­žy­mių tu­rin­tis val­dy­mas ra­jo­ne pri­va­lo keis­tis“

De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me jo pir­mi­nin­ku iš­rink­tas ra­jo­no ta­ry­bos na­rys A.Trun­cė, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais – taip pat ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė ir bu­vęs Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas, bu­vęs vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Čes­lo­vas Mul­ma.

Su­da­ry­ta sky­riaus val­dy­ba iš ke­tu­rio­li­kos na­rių. Jo­je dirbs sky­riaus pir­mi­nin­kas, pa­va­duo­to­jai, dar ke­tu­ri ra­jo­no ta­ry­bos na­riai Jus­tas Trun­cė, Ma­rius Mic­ke­vi­čius, Vy­tas Ar­ba­čiaus­kas, Po­vi­las Dzen­kus, taip pat Arū­nas Žva­liaus­kas, Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius, Do­na­tas Po­te­liū­nas, Er­nes­tas Anu­šaus­kas, Gin­ta­ras Te­te­ris, Ša­rū­nas Ber­na­ta­vi­čius ir Vy­tau­tas Ze­le­nius.

Pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ įsta­tus sky­rių va­do­vy­bė for­muo­ja­ma vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui.

Kaip sa­kė sky­riaus pir­mi­nin­kas A.Trun­cė, sa­vo pro­gra­mo­je ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ypač daug dė­me­sio bus skiriama skaid­ru­mui, so­cia­li­nių pro­ble­mų spren­di­mui, ne­dar­bo ir skur­do ma­ži­ni­mui ra­jo­ne bei ki­toms ak­tu­a­lioms pro­ble­moms spręs­ti: „Dirb­si­me kaip stip­ri ko­man­da, ku­ri įsi­klau­so į žmo­nių nuo­mo­nę.“

R.Vit­kaus­kie­nės tei­gi­mu, svar­bu, kad ra­jo­ne vyk­do­ma po­li­ti­ka ir spren­di­mų pri­ėmi­mas bū­tų pa­rem­tas skaid­ru­mu, nuo­mo­nių įvai­ro­ve ir pa­gar­ba žmo­gui, ko šian­dien la­bai trūks­ta.

Č.Mul­ma įsi­ti­ki­nęs, jog tik­rai at­ėjo lai­kas po­ky­čiams Aly­taus ra­jo­ne: „At­ėjo kri­ti­nis mo­men­tas, kai ra­jo­no po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je bū­ti­na kaž­ką keis­ti. Au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo po­žy­mių tu­rin­tis val­dy­mas ra­jo­ne pri­va­lo keis­tis iš es­mės, bū­ti­na stip­rin­ti de­mo­kra­tinius pa­grin­dus. At­ėjo lai­kas pra­dė­ti rū­pin­tis ra­jo­no žmo­nė­mis, o ne at­ski­ro­mis in­te­re­sų gru­pė­mis, lo­ja­liais žmo­nė­mis.“

Sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas pa­brė­žė, kad įkū­rus nau­ją po­li­ti­nę jė­gą, bus sie­kia­ma pa­tei­sin­ti žmo­nių lū­kes­čius, o ne tar­nau­ti sa­vo in­te­re­sams.

 

De­mok­ra­tų frak­ci­ja „Var­dan Lie­tu­vos“ ra­jo­no ta­ry­bo­je jau vei­kia

Ba­lan­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta apie įsi­kū­ru­sią nau­ją De­mok­ra­tų frak­ci­ją „Var­dan Lie­tu­vos“, ku­ri dirbs opo­zi­ci­jo­je, o jo­je še­ši na­riai – V.Ar­ba­čiaus­kas, P.Dzen­kus, M.Mic­ke­vi­čius, A.Trun­cė, J.Trun­cė ir R.Vit­kaus­kie­nė. Frak­ci­jos va­do­vas – A.Trun­cė.

Nau­ja frak­ci­ja pa­ža­dė­jo bū­ti kon­struk­ty­via opo­zi­ci­ja, pa­lai­kan­čia ra­cio­na­lius ir nau­din­gus ra­jo­nui ta­ry­bos spren­di­mus, ta­čiau ne­pri­tar­sian­ti spren­di­mams, da­ran­tiems ne­igia­mą įta­ką sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų vie­šie­siems in­te­re­sams.

Vi­si De­mok­ra­tų frak­ci­jos „Var­dan Lie­tu­vos“ na­riai į šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bą iš­rink­ti pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau ne­bu­vo jos na­riais.

De­mok­ra­tų są­jun­gai „Var­dan Lie­tu­vos“ va­do­vau­ja Sei­mo na­rys, bu­vęs prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.