Daug sma­gių do­va­nų: „Bu­tiK­Ko“ sa­vi­nin­kė Kris­ti­na kvie­čia už­suk­ti vi­sus, ku­rie ruo­šia­si šven­tei – lai­kas pra­džiu­gin­ti ki­tus ir... sa­ve pa­tį (8)

Saulė Pinkevičienė
Kris­ti­na Kmie­liu­vie­nė
„Kadangi pati buvau gamintoja, supratau, kiek darbo smulkieji verslai įdeda į gaminius, kiek meilės ir savęs jie atiduoda, todėl jiems labai svarbu save realizuoti ir jausti mūsų palaikymą“, – sako „ButiKKo“ savininkė Kristina Kmieliuvienė. 
Ša­lia Se­na­mies­čio skve­ro, Baž­ny­čios gat­vė­je 2-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me įsi­kū­rė gė­lių ir do­va­nų par­duo­tu­vė­lė pa­va­din­ta „Bu­tiK­Ku“. Jos sa­vi­nin­kė Kris­ti­na Kmie­liu­vie­nė sa­ko, kad par­duo­tu­vės pa­va­di­ni­mas ne tik žen­kli­na jos ini­cia­lus – dvi­gu­bą K. „Bu­ti­kas pa­pras­tai reiš­kia, kad pre­kiau­ja­ma pra­ban­gio­mis, iš­skir­ti­nė­mis ir bran­gio­mis pre­kė­mis. Ma­no siū­lo­mos pre­kės tik­rai iš­skir­ti­nės, bet ne­bū­ti­nai bran­gios. Jau­ki smul­kme­na na­mų in­ter­je­rui ar ne­ti­kė­ta ran­kų dar­bo do­va­nė­lė šven­tės pro­ga – vi­sa tai ga­li­ma ras­ti par­duo­tu­vės asor­ti­men­te, be ki­ta ko, ma­žą mie­lą do­va­nė­lę ga­li­ma pa­si­do­va­no­ti ir sau, pa­gy­vin­ti na­mų in­ter­je­rą“, – sa­ko Kris­ti­na.

Vai­sius su­bran­di­nęs alyv­me­dis va­zo­nė­ly­je ir pa­čios sa­vi­nin­kės pa­ga­min­ti na­tū­ra­lūs mui­lai – do­va­nų bū­na pa­čių įvai­riau­sių, ypač jei ži­nai sko­nį to, ku­riam jos ski­ria­mos – be­lie­ka iš­si­rink­ti. „Pra­di­nė idė­ja bu­vo ati­da­ry­ti par­duo­tu­vę, skir­tą ieš­kan­tiems do­va­nų, be­si­ruo­šian­tiems šven­tėms ir pa­siū­ly­ti įvai­rių lie­tu­viš­kų ran­kų dar­bo ga­mi­nių asor­ti­men­tą, da­bar ta įvai­ro­vė ir yra tiks­las“, – sa­ko Kris­ti­na.

Idė­ja im­tis ver­slo ir pa­čiai sau su­kur­ti dar­bo vie­tą sam­do­mą dar­bą dir­bu­siai aly­tiš­kei ki­lo au­gi­nant tre­či­ą­jį vai­ke­lį. Juo­lab kad pa­ti yra la­bai kū­ry­biš­ka, ga­mi­na ran­kų dar­bo mui­lus, so­jų žva­kes, bur­bu­lus vo­niai, sub­ti­lias puokš­te­les-at­vi­ru­kus iš džio­vin­tų au­ga­lų.

„Iš pa­tir­ties ži­nau, kad nė­ra leng­va ras­ti pir­kė­ją sa­vo su­kur­tiems dir­bi­niams, tai­gi ki­lo min­tis pa­ban­dy­ti pa­dė­ti sau ir ki­tiems – įkur­ti ne tik in­ter­ne­ti­nę, bet ir fi­zi­nę par­duo­tu­vę, ku­rio­je ga­li­ma pa­čiu­pi­nė­ti, iš­ban­dy­ti“, – sa­ko Kris­ti­na.

Vai­so­džiuo­se įsi­kū­ru­si mo­te­ris ne­sun­kiai ap­si­spren­dė ver­slą pra­dė­ti Aly­tu­je. Ti­ki­si, kad sek­sis, nors šiuo me­tu pra­dė­ta pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­rė, fa­sa­do re­no­va­ci­ja, tai­gi net iš­ka­bos pa­si­ka­bin­ti kol kas ne­pa­vy­ko. Ne­pa­tin­gė­ki­te pa­si­dai­ry­ti – „Bu­tiK­Ko“ įė­ji­mas iš pa­sta­to ga­lo, gre­ta įsi­kū­ru­si gy­vū­nams drau­giš­ka ka­vi­nė „Gy­va­sis kam­pe­lis“.

„Bu­tiK­Ke“ ga­li­ma ras­ti ir aly­tiš­kių ran­kų dar­bo dir­bi­nių, pa­vyz­džiui, „Sil­ky“ žen­klo iš­skir­ti­nius plau­kų ak­se­su­a­rus iš tik­ro šil­ko, ku­rie tau­so­ja plau­kus. Taip pat siū­lo­ma įvai­rių ga­min­to­jų de­ko­ro ele­men­tų: pa­dėk­lų, žva­kių, va­zų, ner­tų pa­dėk­lų. Ša­lia sub­ti­lių tra­pių ran­kų dar­bo ga­mi­nių – ir so­li­džios do­va­nos, pa­vyz­džiui, ne­rū­di­jan­čio plie­no ga­mi­niai: šaš­ly­ki­nė, ka­za­no kros­ne­lė, ieš­mai, se­no­vi­nė bul­vių tar­ka­vi­mo ma­ši­na ir pan. Juos ga­mi­na Aly­taus ra­jo­ne įsi­kū­ru­si įmo­nė „Pa­žan­gi me­cha­ni­ka“.

Iš vi­so „Bu­tiK­Ke“ ga­li­ma ras­ti ke­lių de­šim­čių įvai­rią ni­ši­nę pro­duk­ci­ją siū­lan­čių ga­min­to­jų dir­bi­nių.

Kris­ti­na tei­kia ir šven­čių de­ko­ra­vi­mo pa­slau­gas, jos pro­fe­si­ja – in­ter­je­ro api­pa­vi­da­li­ni­mas. „La­bai mėgs­tu au­ga­lus, kom­po­nuo­ju puokš­tes iš skin­tų ir au­gi­nu juos ap­lin­ko­je. To­dėl par­duo­tu­vė­je ga­li­te ras­ti ne tik kam­ba­ri­nių va­zo­ni­nių, bet ir lau­ko gė­lių. Sten­gia­mės pa­siū­ly­ti aly­tiš­kiams ir to­kių au­ga­lų, ko­kie šią va­sa­rą puo­šė mies­to erd­ves – mis­kan­tų, le­van­dų, ša­la­vi­jų. Jie bu­vo la­bai pa­klau­sūs“, – sa­ko par­duo­tu­vė­lės sa­vi­nin­kė.

„Bu­tiK­Kas“ siū­lo ne tik ran­kų dar­bo dir­bi­nių, ga­lin­čių tap­ti ori­gi­na­lia do­va­na, asor­ti­men­tą, bet ir erd­vę švęs­ti – stu­di­ją. Vai­ko gim­ta­die­nis, dar­bo va­ka­rė­lis, merg­va­ka­ris – vi­sai ge­ra idė­ja, jei ka­vi­nės ar so­dy­bos at­ro­do bran­go­kos. „Taip pat, kad ne­bū­tų nuo­bo­du, siū­lo­me iš­si­rink­ti edu­ka­ci­ją, ku­rių yra įvai­riems sko­niams“, – kvie­čia Kris­ti­na.

Pa­vyz­džiui, merg­va­ka­riui pui­kiai tiks kve­pa­lų, na­tū­ra­laus kre­mo ga­my­ba, so­jų ar bi­čių vaš­ko žva­kių lie­ji­mas, mui­lo ga­my­ba, au­ga­lų dis­ti­lia­vi­mo, lū­pų da­žų, na­mų kva­pų de­ri­ni­mo pa­mo­kos.

„Bu­tiK­Kas“ du­ris at­vė­rė prieš ke­lis mė­ne­sius, la­bai ti­kiuo­si, kad ver­slas sek­sis, ta­čiau kol kas pa­ti pra­džia, tai­gi pa­ti dar ban­dau su­pras­ti, kas ir kaip ga­lė­tų pa­dė­ti man. Už­pil­džiau ben­dra­dar­bys­tės erd­vės „Spie­čius“ an­ke­tą, do­mė­jau­si mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, ko­kios pa­ra­mos ver­slui ga­li­my­bės, ta­čiau su­ži­no­jau, kad kreip­tis ga­lė­siu tik ru­de­nį. Esu op­ti­mis­tė, ti­kiu sa­vo ver­slo idė­ja ir kvie­čiu aly­tiš­kius už­suk­ti su­si­pa­žin­ti“, – sa­ko Kris­ti­na Kmie­liu­vie­nė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Džiaugiuosi už kiekvieną smulkų verslą ,šįkart už Kristinos .Reikia palaikymo ir sąmoningumo pačių žmonių ,nepirkti kiniško kičo ,o įsigyti rankų darbo gaminių,taip remiant smulkiuosius .

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.