Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zei vėl bus ieš­ko­ma nuo­mi­nin­ko (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Daugų irklavimo bazė vėl bus nuo­mo­ja­ma pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 501 eu­ras be PVM per mė­ne­sį.
Daugų irklavimo bazė vėl bus nuo­mo­ja­ma pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 501 eu­ras be PVM per mė­ne­sį.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vie­šo kon­kur­so bū­du Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę dau­giš­kiui, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­riui Vy­tau­tui Zub­rui iš­nuo­mo­jo ko­vo vi­du­ry­je. Rug­pjū­čio pra­džio­je jis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­pra­šė nuo­mos su­tar­tį nu­trauk­ti. Spa­lio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė nau­ją spren­di­mą dėl šios ba­zės nuo­mos vie­šo kon­kur­so bū­du.

At­si­sa­kė dėl rei­ka­lin­gų ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų

Va­sa­rio vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, esan­čią ant Dau­gų eže­ro kran­to, pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Nu­sta­ty­tas pra­di­nis nu­om­­pi­ni­gių dy­dis už dau­giau nei 600 kv. met­rų dy­džio dvie­jų aukš­tų sve­čių na­mus su pa­tal­pa val­tims lai­ky­ti – elin­gu, kie­mo įren­gi­nius, in­ži­ne­ri­nius tin­klus 501 eu­ras be PVM per mė­ne­sį.

Toks ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mas pri­im­tas, nes ir­kla­vi­mo ba­zę ad­mi­nist­ruo­jan­ti, Dau­guo­se cen­trą tu­rin­ti Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­la pa­ti­ria nuos­to­lių.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­skel­bus Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­šą nuo­mos kon­kur­są, nuo­mi­nin­kas at­si­ra­do iš kar­to. Šį ob­jek­tą pre­ten­da­vo iš­si­nuo­mo­ti vie­na įmo­nė ir du fi­zi­niai as­me­nys.

Vie­šą nuo­mos kon­kur­są lai­mė­jo dau­giš­kis, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­rius V.Zub­ras, pa­siū­lęs dau­giau kaip dvi­gu­bai di­des­nę mė­ne­si­nę nuo­mos kai­ną nei ra­jo­no ta­ry­bos bu­vo nu­sta­ty­ta pra­di­nė.

Rug­pjū­čio pra­džio­je jis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­pra­šė nu­trauk­ti Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos su­tar­tį.

Kaip sa­kė V.Zub­ras, nuo­mos at­si­sa­kė dėl rei­ka­lin­gų ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų: „Su­pran­tu, kad dau­ge­liu at­ve­jų iš­si­nuo­mo­tam tur­tui rei­kia in­ves­ti­ci­jų, bet šiuo at­ve­ju – tik­rai ne­ma­žų. Jos rei­ka­lin­gos ge­le­žies pa­ša­li­ni­mo iš van­dens įren­gi­niui, krep­ši­nio aikš­te­lei, taip pat ba­zės elek­tros ga­lios per­tvar­ky­mui.“

V.Zub­ras tvir­ti­no, kad ba­zę pa­nau­do­ti per va­sa­rą se­kė­si pa­kan­ka­mai ne­blo­gai, svar­biau­sia, jog dau­giš­kiai tai pri­ėmė tik­rai drau­giš­kai, ta­čiau no­rė­jo­si ge­res­nės pa­slau­gų ko­ky­bės.

 

Nuo­mos kon­kur­sas bus skel­bia­mas to­kio­mis pat są­ly­go­mis

Spa­lio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė nau­ją spren­di­mą dėl Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos vie­šo kon­kur­so bū­du. Jį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skelbs to­kio­mis pat są­ly­go­mis. Ob­jek­tas bus nuo­mo­ja­mas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 501 eu­ras be PVM per mė­ne­sį.

Ra­jo­no ta­ry­ba vėl­gi nu­ma­tė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius kiek­vie­nų ka­len­do­ri­nių me­tų pra­džio­je nuo­mi­nin­kui pa­tei­kia są­ra­šą die­nų, bet ne dau­giau kaip pen­kias, ku­rio­mis sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės įstai­gos ga­lės nau­do­tis tur­tu ne­mo­ka­mai sa­vo funk­ci­joms įgy­ven­din­ti.

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.