Dau­giau­sia ko­vi­do – „Vo­lun­gės”, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­se ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Covid
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais spa­lio 19-osios dar­bo die­nos pa­bai­gos duo­me­ni­mis, iš 300 kla­sių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ko­ro­na­vi­ru­sas yra pa­lie­tęs 117. Iš 148 iki­mo­kyk­li­nių ir prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių ši in­fek­ci­ja fik­suo­ta 18-oje. Spa­lio 20-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ra­jo­ne ko­vi­du ser­ga 20 įvai­raus am­žiaus mo­ki­nių.

Ko­vi­du ser­ga 22 Alytaus iki­mo­kyk­li­nu­kai ir prieš­mo­kyk­li­nu­kai bei 266 mo­ki­niai. Jie vi­si ug­do­mi nuo­to­li­niu bū­du.

Iš 13-os miesto lop­še­lių-dar­že­lių spa­lio 19-osios dar­bo pa­bai­go­je CO­VID-19 in­fek­ci­ja ne­bu­vo įsi­su­ku­si tik į 5: „Pu­ti­nė­lį“, „Gi­ri­nu­ką“, „Sau­lu­tę“, „Vy­tu­rė­lį“ ir „Obe­lė­lę“.

Iš 16-os Alytaus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ko­ro­na­vi­ru­so ne­tu­rė­jo tik Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja ir Pu­ti­nų gim­na­zi­ja.

Dau­giau­sia ko­vi­do fik­suo­ta – „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 21-oje kla­sė­je, Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je (19 kla­sių) ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je (12 kla­sių).

Mies­to mo­kyk­lo­se CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 24, lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se – 3 dar­buo­to­jai.

Spa­lio 20-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se nė­ra ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų bei prieš­mo­kyk­li­nu­kų, šia in­fek­ci­ja ser­ga 20 įvai­raus am­žiaus mo­ki­nių, ku­rie ug­do­mi per nuo­to­lį. Dau­giau­sia ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių mo­ki­nių yra Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­se. Ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se da­bar ko­vi­du yra už­si­krė­tę 6 dar­buo­to­jai.

Spa­lio 20-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­ta 60, dar 5 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Šia in­fek­ci­ja ser­ga 17 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, tarp jų yra gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų ir ki­tų čia dir­ban­čių­jų.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.