Dar­bui ne­pa­si­ruo­šę ra­jo­no kon­ser­va­to­riai iš po­sė­džio tie­siog iš­ėjo (3)

Alytaus rajono savivaldybė
Nau­ja­me vie­tos sa­vi­val­dos mo­de­ly­je įtei­sin­ta sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ma­žu­mos va­lan­da. Apie ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti ir už­duo­ti klau­si­mų val­dan­tie­siems Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­ria­tas opo­zi­ci­jos at­sto­vus in­for­ma­vo pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką, ta­čiau kon­ser­va­to­riai šia ga­li­my­be ne­pa­si­nau­do­jo. Prie­šin­gai, vie­toj klau­si­mų pa­tei­kė pra­šy­mą pa­keis­ti dar­bo­tvarkę, o pas­kui iš­ėjo iš ta­ry­bos sa­lės.

Opo­zi­ci­ja klau­si­mų ne­pa­si­ruo­šė

 Nuo ba­lan­džio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas. Ja­me nu­ma­ty­ta ne re­čiau kaip kar­tą per pu­sę me­tų vie­no iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių pa­bai­go­je or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ma­žu­mos va­lan­dą.

Jos me­tu ta­ry­bos ma­žu­mos at­sto­vai tu­ri tei­sę už­duo­ti klau­si­mų me­rui, vi­ce­me­rui, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kams, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kams ir gau­ti į juos at­sa­ky­mus. Ta­ry­bos ma­žu­mos va­lan­da tu­ri truk­ti ne trum­piau kaip vie­ną va­lan­dą. Pir­miau­sia tei­sę už­duo­ti iki dvie­jų klau­si­mų tu­ri opo­zi­ci­jos ly­de­ris, po to – ki­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ma­žu­mos at­sto­vai.

„As­me­niš­kai vi­si ta­ry­bos na­riai apie šau­kia­mą ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo in­for­muo­ti spa­lio 4-osios ry­tą – kaip ir pri­klau­so pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką – prieš 3 dar­bo die­nas. Tie­sa, vie­šai vi­sa dar­bo­tvarkė bu­vo pa­skelb­ta net­gi die­na anks­čiau. t. y. spa­lio 3-iąją. Nega­na to, dar po ke­lių die­nų, spa­lio 6-ąją, vi­siems ta­ry­bos na­riams iš­siun­čiau pri­mi­ni­mą pa­si­ruoš­ti ta­ry­bos po­sė­džiui ir už­duo­ti klau­si­mus Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vams, ta­čiau šia tei­se opo­zi­ci­ja vis tiek ne­pa­si­nau­do­jo“, – si­tu­a­ci­ją pa­aiš­ki­no ta­ry­bos po­sė­džių sek­re­to­rė Lai­ma Iva­šaus­kie­nė.

 

At­ly­gio už dar­bą ne­gaus

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu ta­ry­bos na­riai Min­dau­gas Al­do­nis, Gin­ta­ras Chšče­na­vi­čius, Da­nie­lius Ja­ku­ba­vi­čius, Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė, Ge­di­mi­nas Kra­saus­kas, Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė-Ja­ku­ba­vi­čie­nė, Ži­vi­lė Pa­tins­kai­tė, Kęs­tu­tis Pa­tins­kas pra­šė iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti klau­si­mą dėl ta­ry­bos ma­žu­mos va­lan­dos, nes opo­zi­ci­jos ly­de­ris Al­gir­das Vrub­liaus­kas da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Re­gio­nų ko­mi­te­to ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se ir „rei­ka­lin­gas lai­kas tin­ka­mai pa­si­reng­ti ma­žu­mos va­lan­dai, su­rink­ti ir iš­ana­li­zuo­ti bū­ti­ną me­džia­gą, ap­mąs­ty­ti ir su­for­mu­luo­ti pa­tei­kia­mus klau­si­mus“. Ta­ry­bos na­rių bal­sų dau­gu­ma klau­si­mą nu­spren­dė pa­lik­ti, tad at­ėjus ma­žu­mos va­lan­dai vi­si opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­ki­lo ir pa­li­ko sa­lę.

„Ma­žu­mos va­lan­da tu­rė­tų stip­rin­ti de­mo­kra­tiją, at­liep­ti ma­žu­mos gy­ven­to­jų, bal­sa­vu­sių už opo­nen­tus, in­te­re­sus. Ta­čiau ši si­tu­a­ci­ja aiš­kiai pa­ro­do, kad opo­zi­ci­ja be ly­de­rio – bal­so ne­tu­ri. At­ei­na į po­sė­džius ne­pa­si­ruo­šę, rin­kė­jais rū­pi­na­si tik gra­žiais žo­džiais ir pa­ža­dais prieš rin­ki­mus, o fi­na­le – tu­rė­da­mi ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti ab­so­liu­čiai vi­sais klau­si­mais ar už­duo­ti mums ne­pa­to­gių klau­si­mų, iš­sa­ky­ti kri­ti­ką, pa­tar­ti, pa­dė­ti – tie­siog iš­ei­na iš sa­lės. Tai di­de­lė ne­pa­gar­ba rin­kė­jams, ku­riems jie tu­rė­tų at­sto­vau­ti“, – po po­sė­džio sa­kė me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė.

Pa­gal Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­ti­ntą ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą lai­ko­ma, kad ta­ry­bos na­rys da­ly­va­vo po­sė­dy­je, jei­gu jo fak­tiš­kai da­ly­vau­tas lai­kas yra il­ges­nis nei 50 proc. po­sė­džio lai­ko. Ka­dan­gi opo­zi­ci­jos at­sto­vai iš po­sė­džio iš­ėjo anks­čiau ir dau­giau nei pu­sė po­sė­džio pra­lei­do – jiems už tai ap­mo­kė­ta ne­bus.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.