Dai­lės mo­ky­to­ja Sva­jo­nė Ple­die­nė: „Bū­ti­na ras­ti lai­ko sau” (1)

Lie­pa Svirs­kai­tė
Sva­jo­nė Ple­die­nė.
„Gražiausia akimirka – dabar!“ – sako Aly­taus „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos dailės mo­ky­to­ja Sva­jo­nė Ple­die­nė. Asmeninė nuotr.
Įspū­din­gi me­ni­niai dar­bai gims­ta iš su­ba­lan­suo­to gy­ve­ni­mo. Aly­taus „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos dailės mo­ky­to­ja Sva­jo­nė Ple­die­nė da­li­ja­si sa­vo­jo rak­to į har­mo­ni­ją pa­slap­ti­mi.

– Jū­sų ne­įpras­tas var­das – Sva­jo­nė. Ko­kia jo is­to­ri­ja?

– Ma­no var­dą iš­rin­ko tė­tis. Jis rin­ko­si iš dvie­jų – Mū­zos ir So­na­tos var­dų. Trečią vardą pasiūlė teta, kuri buvo lietuvių kalbos mokytoja. Ji sakė: „Na, jeigu jau renkiesi tarp Mūzos ir Sonatos, tai galbūt pavadink Svajone. Ji buvo skaičiusi moki­nės rašinėlį apie mergaitę vardu Svajytė. Mokinė buvo sutikusi Svajytę kažkokioje medicinos įstaigoje. Mokytojai šis vardas labai patiko.

 

– Sa­vo „Ins­tag­ram“ pa­sky­ro­je esa­te už­si­ra­šiu­si, kad „Sva­jo­nės vi­sa­da iš­si­pil­do“. Ar pa­ti va­do­vau­ja­tės šiuo mo­to?

– Tik­rai taip. Vi­są lai­ką ra­šau, kad gy­ve­ni­me esu re­a­lis­tė, bet šiaip mėgs­tu sva­jo­ti. Tos sva­jo­nės pil­do­si. Rei­kia tik jas re­a­lias su­gal­vo­ti. Nors tu­riu ir ne­re­a­lių. Bet jas lai­kau­si sau. Ma­žais žings­ne­liais, bet pil­do­si ir šios sva­jo­nės.

 

– Ma­no ži­nio­mis, jūs dės­to­te vie­no­je iš Aly­taus pro­gim­na­zi­jų dai­lę. Ką Jums šis dar­bas at­ne­ša?

– Iš tik­rų­jų kiek­vie­ną rug­sė­jį man šis dar­bas at­ne­ša nau­ją po­zi­ty­vu­mo pliūps­nį. Ne­si­mai­vy­da­ma sa­kau, kad man šis dar­bas pa­tin­ka. Ma­no bu­vę ben­dra­moks­liai, ku­rie kar­tu su ma­ni­mi mo­kė­si Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­to Dai­lės fa­kul­te­te, kiek­vie­ną rug­sė­jo pir­mą­ją man pa­ra­šo pa­svei­ki­ni­mo ži­nu­tę ir už­de­da dvi­pras­miš­ką šyp­se­nė­lę. Aš jiems sa­kau: „Man šis dar­bas pa­tin­ka“. Gal­būt to­dėl, kad tė­tis, ma­ma, te­tos mo­ky­to­jos.

 

– Pe­da­go­gi­nis ge­nas?

– Taip. Ma­tyt, kaž­kas to­kio. Kiek­vie­na mo­ki­nių kar­ta, ku­ri at­ei­na į mo­kyk­lą, yra vis ki­to­kia. Net jei­gu duo­du ta pačia tema padaryti darbą, tai kiek­vienoje kartoje atsiranda vis kažkoks perliukas. Taip sumąs­to tie vaikai atlikti darbą, kad net pati sau pagalvoju: „Na ir kūrybingi“.

 

– Ko­kius tiks­lus esa­te sau iš­si­kė­lu­si nuo nau­jų moks­lo me­tų?

– Tu­riu pa­si­kar­to­jan­tį tiks­lą: dirb­ti šią se­kun­dę ge­riau­siai, kaip ga­liu. Taip pat ir at­ras­ti sau lai­ko. Ir esu dar vie­ną tiks­lą iš­si­kė­lu­si – jei­gu ma­ne kaž­kur kviečia, skambina, šaukia, tai priimti pasiūlymus. Jeigu tai nekenkia kitiems.

 

– Kaip at­ro­do Jū­sų lais­vas lai­kas?

– Ry­tą pra­de­du nuo mankš­tos. Anksčiau to nedarydavau. Per pandemijos laikotarpį atra­dau judesį. Tuomet vietoj ruoši­mosi į darbą aš mankštin­davausi. Dabar mankšta nusi­kėlė į laiką po darbo. Po dienos grįžtu ketu­ris kilometrus pėsčia iki namų tam, kad pasidairyčiau į dangų, į debesis, pasi­klau­syčiau paukš­čių čiulbėjimo. Tokiu būdu skiriu laiko sau. Dar tapau, lieju akva­rele, kartais paskaitau knygą, mėgstu šokti. Kol kas tuo užsii­mu sa­varan­kiškai. Nors manau, kad nuo rugsėjo vidurio jau žingsniuosiu į šokių būrelį.

 

– Kaip vyks­ta jū­sų kū­ry­ba?

– Daž­niau­siai klau­siau­si mu­zi­kos: kla­si­ki­nės, šiuo­lai­ki­nės. Kar­tais įkve­pia mu­zi­ki­niai rit­mai. Tuo­met su­ge­ne­ruo­ji min­tį, nu­si­pie­ši es­ki­zą. Tuo­met es­ki­zą per­ke­liu į re­a­lų la­pą ir ban­dau lie­ti. Kar­tais im­pul­su ga­li tap­ti ir po­kal­bis. Kaip ir mū­sų da­bar. Tai ga­li tap­ti idė­ja kū­ry­bai.

 

– Jums kū­ry­ba yra la­biau dar­bas ar lais­va­lai­kis?

– Lais­va­lai­kis. Aš iš kū­ry­bos ne­gy­ve­nu, tai ak­tu­a­lu man. Ji man svar­bi. Ma­no šei­mai ji svar­bi tiek, kiek jiems no­ri­si. Ji man rei­ka­lin­ga. Aš ska­ti­nu ir vai­kus kur­ti. Tai bū­das pail­sė­ti.

 

– Jū­sų gy­ve­ni­mas at­ro­do ku­pi­nas har­mo­ni­jos. Kaip jums tai pa­vyks­ta?

– Gal ir ne­ga­li­ma taip sa­ky­ti, bet pan­de­mi­jos dė­ka. Dir­bu nuo 1991-ųjų me­tų „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je. Bu­vau įsi­su­ku­si į dar­bus kaip vo­ve­rė į ra­tą. Tą lai­ką, ku­rį skir­da­vau nu­ė­ji­mui į dar­bą ir grį­ži­mui iš jo, per pan­de­mi­ją ėmiau skir­ti sau. Pa­ste­bė­jau, kad tai yra ge­rai. Tuo­met pa­ge­rė­jo sa­vi­jau­ta, ėmiau ta­py­ti. Tuo­met ir at­si­ra­do har­mo­ni­ja. Juk čia gyveni, o čia ta­vęs nėra. Dėl to galbūt ir socialiniai tinklai atsirado, nes jaučiau poreikį bendrauti. Kiek ilgai tai darysiu, nežinau. Dabar šiek tiek apsiraminau. Bet vis tiek norisi pasidalinti džiaugs­mu. Kartais dalinuosi ir blo­gomis emocijo­mis, bet atsargiai. Darau tai, kas man patinka ir tai, kas nekenkia kitiems. Galbūt kažkas radęs gražius įrašus irgi norės džiaugtis.

 

– Ko­kie yra jū­sų bū­dai „grįž­ti į sa­ve“ po, sa­ky­ki­me, sun­kios die­nos dar­be?

– Nu­ei­nu, nu­si­per­ku le­dų ir žings­niuo­ju tuos ke­tu­ris ki­lo­met­rus na­mo. Le­dų ka­lo­ri­jas per vaikščiojimą aš išdeginu, tad manau, kad galiu sau tai leisti. Dažnai taip darau.

 

– Ką pa­tar­tu­mė­te tiems, ku­rie gy­ve­na nuo­la­ti­nia­me dis­ba­lan­se?

– Gal­vo­ju taip, kad, jei­gu žmo­gus yra su­gniuž­dy­tas ir no­ri sa­vęs gai­lė­tis, tai jis gai­lė­sis. Vis­ką val­do mū­sų sme­ge­nys. Ga­liu pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę – bū­ti­na at­ras­ti lai­ko sau. Juk pa­tys sau esa­me svar­biau­si. Jei­gu ga­li ne­iš­sa­ky­ti sa­vo blo­gos nuo­mo­nės, tai pa­si­lik ją sau, jei­gu ga­li pa­gir­ti, tai pa­girk. Jei­gu ne­no­ri gir­ti – pa­ty­lėk.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Džiaugiuosi, kad teko su Svajone dirbti. Nuostabi kolegė, sugebanti savo sumanymus integruoti su kitais dalykais. Nuoširdi pagalbininkė - niekada neatsisakiusi padėti, patarti. ,,Volungei" labai pasisekė, kad turi tokią mokytoją, kolegę.
  Dažnai Tavęs pasigendu, Svajone, ypač kai reikia šalia savo darbo Tavo išskirtinumu trykštančios kūrybos. Žiūrint į Tavo tapybą norisi skristi...

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.