Bū­ti ke­ly­je… Pra­dė­ti leng­va, tęs­ti sun­ku (3)

Tenchi Bogyo Ryu® mokymo programa aprėpia ir modernaus laikotarpio geriausias pasaulines praktikas, tik tam tikri dydžiai – kintami. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Tenchi Bogyo Ryu® mokymo programa aprėpia ir modernaus laikotarpio geriausias pasaulines praktikas, tik tam tikri dydžiai – kintami. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ke­lias – tai ne prie­mo­nė tiks­lui pa­siek­ti, ke­lias ir yra tiks­las.“ „Nie­ko ne­su­pran­tu“, – su­šu­ko mo­ki­nys. „Pa­ga­liau tu ke­ly­je“, – at­sa­kė mo­ky­to­jas! (Ki­ri Mi­zu­mo­no). Šis trum­pas fi­lo­so­fi­nis Mo­ky­to­jo ir Mo­ki­nio po­kal­bis at­sklei­džia vi­są ja­po­nų ko­vos me­nų pras­mę. Ką reiš­kia – bū­ti ke­ly­je? Tur­būt ne vie­nas re­to­riš­kai to klau­sia­te? Gal at­sa­ky­mą pa­dik­tuos Aly­taus tra­di­ci­nio Ai Wa Ki Do klu­bo va­do­vo Dai Shi­han Jo­no Ba­liu­čio min­tys. Kad ir šie jo žo­džiai: „Mū­sų kre­do: iš­mok ap­si­gin­ti, kad ga­lė­tum ap­gin­ti ki­tus. Tai gy­ve­ni­mo bū­das: ryž­tas, va­lia, pa­sto­vu­mas, sa­vy­bės, ku­rios lei­džia bū­ti ke­ly­je.“ Jo­ną Ba­liu­tį kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ

– Ai­ki­do – vie­nas gra­žiau­sių Ja­po­ni­jos ko­vos me­nų. Jo is­to­ri­ja, jei ma­no ži­nios tei­sin­gos, ne­sie­kia gi­lios se­no­vės. Ka­da ir kaip at­ra­do­te tai, kam šian­dien ski­ria­te tiek daug sa­vęs ir lai­ko?

– Šiuo­lai­ki­nis ai­ki­do (įkū­rė­jas ja­po­nas Mo­ri­hė­jus Uesi­ba (Mo­ri­hei Ueshi­ba) – tai at­ski­ras ko­vi­nis / ne­ko­vi­nis me­nas.

Mū­sų ko­vi­nių me­nų mo­kyk­la – Ten­chi Bo­gyo Ryu® (lie­tu­viš­kai – Vi­sa­tos gy­ny­bos mo­kyk­la), ku­rio­je mo­ko­ma Ai Wa Ki Do – no Bu (lie­tu­viš­kai – vi­siš­kos har­mo­ni­jos ka­ri­nės dva­sios ke­lias) ko­vi­nio me­no. Mo­kyk­lai va­do­vau­ja Sei So­ke (tik ja­po­niš­ko­se ko­vi­nių me­nų mo­kyk­lo­se nau­do­ja­mas ti­tu­las) Vla­di­mi­ras Li­si­cy­nas. Mo­kyk­la re­gist­ruo­ta 32 vals­ty­bė­se, tarp jų ir Ja­po­ni­jo­je.

1999 me­tais pa­žin­tis su Sei So­ke Vla­di­mi­ru Li­si­cy­nu at­ve­dė į Ten­chi Bo­gyo Ryu mo­kyk­los te­ori­nių ir prak­ti­nių ži­nių pa­sau­lį.

Tru­pu­tis is­to­ri­jos: 1086–1127 me­tais Mi­na­mo­to Jo­si­mit­su įku­ria ko­vos me­nų mo­kyk­lą „Dai­to Ryu Ai­ki Jut­su“.

1603–1868 me­tais ku­ria­ma im­pe­ra­to­riaus ar­mi­jos ko­vi­nio pa­ruo­ši­mo sis­te­ma, jun­gian­ti pa­žan­giau­sias to me­to Ja­po­ni­jo­je ko­vos me­nų prak­ti­kas „Ai­ki Bu – no Jut­su (Ha­ta­mo­to-Gok­ke­nin-To­ne­ri-Udo­ne­ri Jut­su).

Po Mei­ji (Mei­dži) re­vo­liu­ci­jos 1869–1870 me­tais mi­nė­tos sis­te­mos ar­chy­vai slap­tai sa­mu­ra­jų iš­ve­ža­mi į Ru­si­ją.

1988-ai­siais ja­po­nų ko­vi­nė sis­te­ma Ai­ki Bu-no Jut­su at­ku­ria­ma Lie­tu­vo­je, ko­vos me­nų mo­kyk­los pa­va­di­ni­mu „Ko­ko­ro Su Shin – Do Ryu“.

2007 me­tais Ja­po­ni­jo­je mo­kyk­lai su­tei­kia­mas Ten­chi Bo­gyo Ko­rai Do-Ten­chi Bo­gyo Ryu® pa­va­di­ni­mas, įstei­giant pa­sau­li­nį cen­trą Vil­niu­je.

 

– Ai Wa Ki Do – tai ko­vos me­nas, ku­ris lei­džia at­si­skleis­ti as­me­ny­bei. Ko­kių as­me­ni­nių sa­vy­bių to­bu­lė­ji­mui nu­krei­pia­te šį me­ną?

– Ai Wa Ki Do – tai ja­po­niš­kas ko­vi­nis-ka­ri­nis me­nas. Mū­sų kre­do: iš­mok ap­si­gin­ti, kad ga­lė­tum ap­gin­ti ki­tus. Tai gy­ve­ni­mo bū­das: ryž­tas, va­lia, pa­sto­vu­mas, sa­vy­bės, ku­rios lei­džia bū­ti ke­ly­je.

 

– Tei­gia­ma, kad ai­ki­do pa­krai­pų yra daug, o Ai Wa Ki Do ar iš tie­sų kaip mo­ky­to­jas, kaip – sti­lius?

– Ten­chi Bo­gyo Ryu® – už­da­ra mo­kyk­la. Tu­ri­me sa­vo mo­ky­to­ją (V.Li­si­cy­no veik­la įver­tin­ta ir Sau­sio 13- osios at­mi­ni­mo me­da­liu), au­ten­tiš­kas mo­ky­mo pro­gra­mas: vai­kams, pa­aug­liams, vy­rams, mo­te­rims, įvai­rioms spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms.

 

– Šian­dien Aly­tu­je su­si­do­mė­ji­mą Ai Wa Ki Do jau­čia­te? Ko­kio am­žiaus žmo­nės juo do­mi­si ir ko­kias ga­li­my­bes tu­ri? Am­žiaus ri­ba, va­di­na­mo­sios lu­bos yra nu­ma­ty­tos? Nuo ke­le­rių me­tų vai­kams, ypač mer­gai­tėms, re­ko­men­duo­tu­mė­te įsi­jung­ti į ai­ki­do gru­pes?

– Šiuo me­tu klu­be už­si­ė­mi­mus lan­ko apie 40 na­rių. Su­si­do­mė­ji­mas mū­sų veik­la yra sta­bi­lus jau ke­le­tą me­tų (Aly­tu­je veik­lą vyk­do­me jau 22 me­tus).

Pan­de­mi­ja kaip ir vi­sur ap­kar­pė lan­ky­to­jų skai­čių. Jau­niau­siam ai­wa­ki­do­kui – 6 me­tai, vy­riau­siam – per 60 me­tų. Mer­gai­tėms ir ber­niu­kams mo­ky­mo­si są­ly­gos vie­no­dos.

 

– Ir mo­ki­nių mo­te­rų tu­ri­te? Jos mo­ko­si kar­tu su vy­rais? Mo­kan­tis (tre­ni­ruo­jan­tis) bū­ti­nas part­ne­ris?

– Mer­gai­čių ir mo­te­rų tarp ai­wa­ki­do­kų tu­ri­me. Mo­ky­mo­si pro­ce­so vie­na iš kryp­čių – puo­li­mo-gy­ny­bos tech­ni­kos su įvai­riais gin­klais ar be gin­klų. Vi­sa­ver­tėms tre­ni­ruo­tėms part­ne­ris rei­ka­lin­gas.

 

– Tre­ni­ruo­ja­ma­si su spe­cia­lia ap­ran­ga, įran­kiais? Tai bran­gus po­mė­gis?

– Tre­ni­ruo­tė­se nau­do­ja­me ja­po­niš­ką kar­dą – me­di­nį, me­ta­li­nį, įvai­raus il­gio laz­de­les ir ki­tą in­ven­to­rių.

Ap­ran­ga – ki­mo­no. Iš­lai­dos in­ven­to­riui san­tū­rios.

 

– Jei tei­sin­gai su­vo­kiu, Ai Wa Ki Do yra gy­ny­bi­nis ko­vos me­nas, ja­me nė­ra rung­ty­nia­vi­mo. Nė­ra ir var­žo­vų. Tuo­met ar yra vie­tos ga­li­my­bei to­bu­lė­ti? Kaip ska­ti­na­mi mo­ki­niai, kaip jie ver­ti­na­mi?

– Tra­di­ci­niuo­se se­no­vi­niuo­se (ja­po­niš­kai – Ko­rai) ko­vi­niuo­se me­nuo­se baig­ti­nis pro­ce­sas – tai gy­vy­bės ar mir­ties klau­si­mas.

Mū­sų mo­ky­me­si pa­grin­di­nis var­žo­vas tai pats ai­wa­ki­do­kas: nu­ga­lė­ti sa­ve sun­kiau nei Alek­san­dro Ma­ke­do­nie­čio ka­riuo­me­nę.

Pa­žan­gos ver­ti­ni­mas vyk­do­mas eg­za­mi­nais su­tei­kiant Kyu (mo­ki­nio) ar Dan (meist­ro) ati­tin­ka­mą laips­nį.

 

– Pa­pras­tai ki­ti ja­po­nų ko­vos me­nai tu­ri ran­gus, gra­da­ci­jas. Jei taip yra ir Ai Wa Ki Do, nuo ko pri­klau­so tie ti­tu­lai, laips­niai? Be­je, o iš ai­wa­ki­do po­zi­ci­jų ki­tiems, triukš­min­ges­niems, ko­vos me­nams kri­ti­kos strė­lės lei­džia­mos?

– Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­kyk­lo­je nau­do­ja­ma ti­tu­lų, pe­da­go­gi­nių laips­nių sis­te­ma.

Aukš­čiau­sią ti­tu­lą tu­ri pa­sau­li­nės mo­kyk­los įkū­rė­jas, vy­riau­sias mo­ky­to­jas Sei So­ke Vla­di­mi­ras Li­si­cy­nas.

Aly­taus Do­jo (lie­tu­viš­kai sa­lės) sen­sei esu aš, tu­riu Dai Shi­han ti­tu­lą, VI Dan meist­riš­ku­mo laips­nį.

Ti­tu­lai pri­klau­so nuo tu­ri­mo meist­riš­ku­mo laips­nio.

„Kiek­vie­nas ko­vos me­nas tu­ri sa­vo ža­ve­sį. Nė­ra blo­gų ko­vi­nių me­nų, blo­gi mo­ky­to­jai, va­do­vai“, – yra sa­kęs ak­to­rius, ko­vos me­nų eks­per­tas Briu­sas Li (Bru­ce Lee).

 

– Kaip pats pri­ima­te tą gar­bin­gą­jį krei­pi­nį – sen­sė­jus?

– Sen­sei var­das – tai at­sa­ko­my­bė, kiek­vie­nas už­si­ė­mi­mas ta­da ta­ry­tum tai bū­tų pas­ku­ti­nė gy­ve­ni­mo aki­mir­ka.

 

– Aukš­to ly­gio ai­ki­do mo­ky­to­jų mū­sų ša­ly­je daug yra?

– Apie šiuo­lai­ki­nį ai­ki­do ko­men­tuo­ti ne­ga­liu.

 

– Vie­nos spor­to ša­kos, ko­vos me­nai šiek tiek kei­čia­si, ki­tos tu­ri tvir­tas ne­kin­tan­čias tai­syk­les. O ko­kia Ai Wa Ki Do prak­ti­ka?

– Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­ky­mo pro­gra­ma ap­rė­pia ir mo­der­naus lai­ko­tar­pio ge­riau­sias pa­sau­li­nes prak­ti­kas. Tam tik­ri dy­džiai – kin­ta­mi.

Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ai­ki­do fe­de­ra­ci­ja, ku­riai va­do­vau­ja šios mo­kyk­los įkū­rė­jas V.Li­si­cy­nas, yra Pa­sau­li­nės ko­vi­nių me­nų są­jun­gos Wo­MAU (Pie­tų Ko­rė­ja, glo­bo­ja UNES­CO) sig­na­ta­rė-stei­gė­ja.

 

– Jū­sų pa­si­rink­ta­me ko­vų me­ne kas yra ker­ti­nis ak­muo ar ak­me­nys?

– Vi­sa es­mė pa­sa­ky­ta ja­po­nų pa­tar­lė­je – pra­dė­ti leng­va, tęs­ti sun­ku.

 

– Ai­wa­ki­do – la­bai svar­bus kvė­pa­vi­mas. Ko­dėl ap­skri­tai mums la­bai svar­bu tei­sin­gai kvė­puo­ti?

– At­ei­da­mi į šį pa­sau­lį įkve­piam, pa­lik­da­mi jį iš­kve­piam. Tai yra svar­biau­sias žmo­gaus dar­bas.

Ko­vos me­nuo­se kvė­pa­vi­mas pa­de­da žmo­gui har­mo­ni­zuo­ti men­ta­li­nę ir fi­zi­nę jė­gą.

 

– Ar ai­wa­ki­do­kams eti­ke­to rei­kia lai­ky­tis ir už do­jo ri­bų?

– Gy­ve­ni­mas be kau­kių. Vi­sur.

 

– Pa­ste­bi­ma, kad ir to ge­ro­jo triukš­mo Jū­sų už­si­ė­mi­muo­se ne­bū­na. Bet kaip ta­da su­pras­ti ža­ve­sį to, ką at­lie­ki? Juk mes pri­pra­tę gar­siai šauk­ti, skan­duo­ti, tai – ir pa­si­džiau­gi­mas, ir stū­mi­mas fa­vo­ri­to į prie­kį, aukš­tu­mą.

– Kiek­vie­nas dar­bas, at­lie­ka­mas su džiaugs­mu, duo­da pui­kius re­zul­ta­tus.

Mū­sų veik­la ne iš­im­tis: įvai­rūs žai­di­mai, kū­ry­bi­nės už­duo­tys ir ki­ta – tai kiek­vie­no mo­ky­to­jo kū­ry­biš­ku­mas.

 

– Ko­kių at­si­lie­pi­mų iš sa­vo mo­ki­nių su­lau­kia­te? Ko­kie žo­džiai pa­by­ra iš žiū­ro­vų po Jū­sų pa­si­ro­dy­mų?

– Tei­sin­giau­sias at­sa­ky­mas – mo­ki­nių šir­dy­se.

 

– La­biau­siai šis ko­vos me­nas tur­būt tin­ka ieš­kan­tie­siems dva­si­nės ra­my­bės? Ar daž­nai bū­na, kad žmo­gus ne­pri­tam­pa, nes jis no­ri ly­de­riau­ti, jam ne­pri­im­ti­nas nuo­lan­ku­mas, tar­nys­tė.

– Žmo­gus su di­de­liu ego daž­niau­siai ren­ka­si in­di­vi­du­a­lias veik­las. Mū­sų ben­druo­me­nė­je kiek­vie­nas tu­ri ga­li­my­bę sa­ve re­a­li­zuo­ti.

 

– Trau­mų pa­si­tai­ko?

– La­bai re­tai.

 

– Nau­do­ja­te daug ja­po­niš­kų žo­džių, tai ne­už­kliū­va lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­to­jams, įvai­riems kal­bos ins­pek­to­riams?

– Kol kas prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo­me.

 

– Gal Jums ži­no­ma, ko­kio­se ne Ry­tų ša­ly­se ypač mė­gia­mas ai­ki­do mo­ky­mas? O pa­čio­je Ja­po­ni­jo­je šis ko­vi­nis / ne­ko­vi­nis me­nas tu­ri gar­bin­gą var­dą ir vie­tą?

– Šiuo­lai­ki­nis ai­ki­do po­pu­lia­rus Ja­po­ni­jo­je, taip pat ir ki­tur pa­sau­ly­je.

Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­kyk­lo­je dės­to­mas ko­vos me­nas – tai ma­ža da­le­lė su­grą­žin­tos Ja­po­ni­jai ko­vi­nių me­nų is­to­ri­jos.

Mū­sų mo­kyk­los va­do­vas V.Li­si­cy­nas an­glų kal­ba apie tai yra pa­ra­šęs ir iš­lei­dęs kny­gą „Res­to­ra­tion of the For­got­ten“.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.