„Dva­si­nin­kų pa­šau­ki­mas – ten, kur bū­si pa­šauk­tas vys­ku­po“ (9)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
Talutis
Ku­ni­gas Ma­rius Ta­lu­tis (nuotr.) ski­ria­mas Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jų kle­bo­nu, o jo Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės ir Mus­nin­kų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čių kle­bo­no vie­tą už­im­tų ku­ni­gas iš Pir­mo­jo Aly­taus Val­das Be­lec­kas, pranešė Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos ku­ri­ja.

Da­lis Pir­mo­jo Aly­taus pa­ra­pi­jos ti­kin­čių­jų su­ne­ri­mo, kad kle­bo­nas V.Be­lec­kas, at­li­kęs tiek daug dar­bų se­niau­sioje šio mies­to pa­ra­pi­joje, yra per­ke­lia­mas į Ker­na­vę. O Ker­na­vės ir Mus­nin­kų pa­ra­pi­jų ti­kin­tie­ji pa­pra­šė Šir­vin­tų ra­jo­no me­rės Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės pa­gal­bos. Po­li­ti­kė, sa­vo ruož­tu, krei­pė­si į Kai­šia­do­rių vys­ku­pą Jo­ną Iva­naus­ką, pra­šy­da­ma ne­iš­kel­ti Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės ir Mus­nin­kų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jų kle­bo­no M.Ta­lu­čio. In­ter­ne­to pus­la­py­je Pe­ti­ci­jos.lt bu­vo pa­skelb­ta pe­ti­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė per 600 žmo­nių.

„Ker­na­vės ir Mus­nin­kų pa­ra­pi­jos jau­čia di­de­lį pra­ra­di­mą, jei ku­ni­gas Ma­rius bus per­kel­tas. Jo pa­stan­gos su­bur­ti ben­druo­me­nę, or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, pa­dė­ti vargs­tan­tiems ir iš­lai­ky­ti pa­ra­pi­jos tra­di­ci­jas yra ne­pa­kei­čia­mos. Ku­ni­gas Ma­rius vi­sa­da ran­da lai­ko kiek­vie­nam pa­ra­pi­jie­čiui, su­tei­kia dva­si­nę pa­ra­mą ir ska­ti­na mus siek­ti aukš­tes­nių dva­si­nių ver­ty­bių“, –  ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.

Taip pat mi­ni­ma, kad šis per­kė­li­mas Ker­na­vės ir Mus­nin­kų mies­te­lių gy­ven­to­jams ga­li su­kel­ti dva­si­nių pro­ble­mų: „Esa­me su­si­rū­pi­nę, kad ku­ni­go Ma­riaus per­kė­li­mas su­kels ne tik dva­si­nį, bet ir emo­ci­nį šo­ką mū­sų ben­druo­me­nėms.“

Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos Aly­taus de­ka­na­to de­ka­nas Vin­cas Baub­lys va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad ku­ni­gų per­kė­li­mai iš vie­nos pa­ra­pi­jos į ki­tą yra ka­ta­li­kų vys­ku­pų kom­pe­ten­ci­ja ir pa­sau­lie­čiai ne­tu­ri šio pro­ce­so įta­ko­ti ar ki­taip kiš­tis. 

Kle­bo­nas V.Be­lec­kas (nuotr.), Pir­mo­jo Aly­taus pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je at­li­kęs daug at­nau­ji­ni­mo dar­bų, bū­ręs ir pa­lai­kęs pi­lig­ri­mų veik­lą, va­kar ne­ga­lė­jo pa­ko­men­tuo­ti sa­vo pla­nų, įvar­din­ti jam svar­biau­sių at­lik­tų dar­bų. Po­kal­bį ati­dė­jo­me vė­les­niam lai­kui. Ku­ni­gas M.Ta­lu­tis į Dzū­ki­jos pa­ra­pi­jas at­si­kel­ti ža­da po Žo­li­nių.

„Iš­ėji­mas vi­sa­da yra jaut­rus. Žmo­nės pri­pran­ta ir su­si­gy­ve­na su kle­bo­nu. Bet dva­si­nin­kų pa­šau­ki­mas – bū­ti ten, kur bū­si pa­šauk­tas vys­ku­po. Vys­ku­pas iki dek­re­to pa­si­ra­šy­mo mąs­to ir ieš­ko spren­di­mų. Ta­čiau pa­si­ra­šius dek­re­tą pa­pras­tai jo ne­at­šau­kia“, –  taip apie vys­ku­po spren­di­mus vie­šo­je erd­vė­je yra pa­si­sa­kęs Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos ge­ne­ralvi­ka­ras Ro­lan­das Bič­kaus­kas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Seip parapija mieste, bet mieganti tokia. Net ten kazkokios pirmo alytaus asociacijos prezidente kas sekmadieni Angeluose. O kur dar visa kruva jaunuju busimu davatkeliu nuo Merkines ir aplinkiniu gatviu nauju namu mirksta Kazimiere. Paimkime Angelus-misios kasdiena,savaitgaliais net po kelias. Atitinkamai ir auku bei iplauku i vyskupijos kapselin daugiau. Norint gauti- reikia duoti. Juk Liudo parapija kaip ir didziausiame Kaisiadoriu parapijos mieste, bet daugiau veiksmo Vilkaviskio vyskupijos, miesto baznyciose

  Komentaras

  Yra dvasininku luomas ir jie tvarkosi pagal savo tvarkas. Politikai, merai visai isnaglejo, jie mano visagaliai net sioje vietoje. As gi nuostabioji Pinskuviene siusta is dangaus ir man vyskupai iki keliu.

  Komentaras

  Klebonas yra tik zmogus jis pats netiki kartais ka kalba Koks skirtumas koks jis Melskites i Dieva Pazekit ka tie kunigai veikia Stebim ar visa masinas paims juk ten zmoniu Tegul buna atlyginimas kaip visu Matysim kas tarnaus vynuogyne

Kiti straipsniai