Ne­­lie­ka vie­nin­te­lės ša­ly­je Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
nuotr.
Da­bar­ti­nės Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės (nuotr.) gy­va­vi­mo šak­nys sie­kia be­veik de­vy­nis de­šimt­me­čius. Prieš­ka­riu ją Drau­gi­jos ko­vai su tu­ber­ku­lio­ze Aly­taus sky­rius įstei­gė kaip džio­vi­nin­kų li­go­ni­nę – prie­glau­dą. Vė­liau ši gy­dy­mo įstai­ga pa­ty­rė Aly­taus ra­jo­no, bu­vu­sios Aly­taus ap­skri­ties val­džios pa­val­du­mą. Dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį ša­ly­je ne­li­kus ap­skri­čių viršininkų ad­mi­nist­ra­ci­jų, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­ku­si Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė per­duo­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Ir toks jos pa­val­du­mas iš­li­ko iki šiol.

Da­bar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba su­ti­ko, kad ji bū­tų pri­jung­ta prie Aly­taus ap­skri­ties Stasio Ku­dir­kos li­go­ni­nės. Pas­ta­ro­sios pa­da­li­niu Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė jau yra bu­vu­si be­veik prieš 30 me­tų.

 

Sei­mas nu­trau­kė Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nių gy­va­vi­mą

Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė, kaip at­ski­ras ju­ri­di­nis vie­ne­tas, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­tis vie­na li­ga ser­gan­tiems as­me­nims, pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo li­ku­si vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je.

Pa­vyz­džiui, Klai­pė­dos tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė pri­jung­ta prie da­bar­ti­nės Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės, Ro­mai­nių to­kia pat li­go­ni­nė – prie Kau­no kli­ni­kų.

Dar prieš dve­jus me­tus Sei­mo pa­keis­ta­me ir pa­pil­dy­ta­me Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad nuo per­nykš­čio rug­pjū­čio mo­nop­ro­fi­li­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, kaip an­tai Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės, tu­rė­tų bū­ti in­teg­ruo­ja­mos į dau­gia­profilines gy­dy­mo įstai­gas. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je to­kia įstai­ga yra vie­nin­te­lė – Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė.

Ka­dan­gi Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė yra pa­val­di Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, o Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės da­li­nin­kės – mi­nis­te­ri­ja ir mies­to sa­vi­val­dy­bė, dėl šių dvie­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­čių gy­dy­mo įstai­gų su­jun­gi­mo rei­kia ap­si­spręs­ti abiem pu­sėms.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ką tik pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo su­tik­ta, jog prie di­džiau­sios Pie­tų Lie­tu­vos li­go­ni­nės bū­tų pri­jung­ta Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė. Po šio pro­ce­so pas­ta­ro­sios gy­dy­mo įstai­gos tei­sės, pa­rei­gos ir tur­tas ati­teks Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei.

Re­or­ga­ni­za­ci­jos me­tu bus ap­si­spręs­ta, ar pri­jung­ta Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė taps ki­tos li­go­ni­nės pa­da­li­niu ar sky­riu­mi. Aly­taus tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė prieš 27-erius me­tus yra bu­vu­si da­bar­ti­nės Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­da­li­niu.
Dvie­jų mi­nė­tų li­go­ni­nių su­jun­gi­mui dar tu­ri pri­tar­ti Vy­riau­sy­bė.

 

Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė pa­ti­ria fi­nan­si­nių pro­ble­mų

Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ra­di­vo­nas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą prieš pas­ta­ra­jai pri­imant spren­di­mą dėl li­go­ni­nių su­jun­gi­mo yra in­for­ma­vęs apie da­bar­ti­nę jo va­do­vau­ja­mos įstai­gos fi­nan­si­nę pa­dė­tį.

Pa­si­ro­do, ji nė­ra ge­ra. Per­nai ir šį­met pir­mą­jį ket­vir­tį įstai­gos veik­los re­zul­ta­tas bu­vo ne­igia­mas. Ati­tin­ka­mai mi­nu­sai – 64 tūkst. ir 41 tūkst. eu­rų.

Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, nu­lė­męs to­kius re­zul­ta­tus, – ša­ly­je ma­žė­jan­tis gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas tu­ber­ku­lio­ze. O dėl ma­žė­jan­čio ser­gan­čių­jų skai­čiaus li­go­ni­nė gau­na ma­žes­nį fi­nan­sa­vi­mą iš Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos.

R.Ra­di­vo­nas pa­tei­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mą sta­tis­ti­ką apie ser­ga­mu­mą plau­čių tu­ber­ku­lio­ze: per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius, 2019–2023 me­tus, jis nuo 31,8 at­ve­jo 100 tūkst. gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo iki 21,3 at­ve­jo to­kiam skai­čiui gy­ven­to­jų. 

Pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, ma­žė­jant ser­ga­mu­mui šia li­ga, tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­mos sta­cio­na­raus gy­dy­mo lo­vos, di­di­nant am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų ap­im­tis.

 

Veik­la ga­ran­tuo­ja­ma ma­žiau­siai pen­ke­rius me­tus

Įvy­kus mi­nė­tų Aly­taus li­go­ni­nių su­jun­gi­mui, Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės pa­da­li­nio ar sky­riaus Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je, va­di­na­ma­ja­me Aly­taus ši­le­ly­je, ne­to­li Ne­mu­no, ma­žiau­siai pen­ke­rius me­tus ne­pa­vyks už­da­ry­ti. Tai ga­ran­tuo­ja šios li­go­ni­nės iš eu­ro­pi­nių fon­dų gau­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, ku­ri su­teik­ta įsi­pa­rei­go­jant veik­lą vyk­dy­ti mi­nė­tą lai­ko­tar­pį. 

Už 900 tūkst. eu­rų per­nai ru­de­nį baig­tas sta­ty­ti prie­sta­tas prie pa­grin­di­nio Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės pa­sta­to, sie­kiant pa­ge­rin­ti li­go­nių gy­dy­mo ir čia dir­ban­čių­jų dar­bo są­ly­gas. Šiuo me­tu li­go­ni­nė tu­ri 60 li­go­niams skir­tų lo­vų.
 

Tad tu­rin­tie­ji su­ma­ny­mų iš gra­žios Dzū­ki­jos sos­ti­nės vie­tos iš­kel­din­ti re­or­ga­ni­zuo­ja­mą li­go­ni­nę ga­li nu­rim­ti. 

Grei­tai to pa­da­ry­ti ne­pa­vyks... Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14012 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška perpublikavimo sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 031551449

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.