Aly­taus TAU va­do­vė Ja­ni­na In­ge­le­vi­čie­nė: „Ma­no gy­ve­ni­mo žo­dy­ne nė­ra žo­džio „tin­gė­ti“ (7)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
J.Ingelevičienė
Aly­taus tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) rek­to­rė Ja­ni­na In­ge­le­vi­čie­nė (nuotr.) šven­čia gar­bin­gą 80-me­čio ju­bi­lie­jų. Ak­ty­vi aly­tiš­kė su ben­dra­min­čiais prieš 16 me­tų pa­se­kė gy­dy­to­jo ge­ron­to­lo­go, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ro, 1990 me­tų Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Me­dar­do Čo­bo­to (1928–2009) pa­tir­ti­mi ir įkū­rė Aly­taus mies­te uni­ver­si­te­tą ži­nių sie­kian­tiems sen­jo­rams. Idė­ją en­tu­zias­tin­gai pa­rė­mė vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nių ben­druo­me­nė. At­si­ra­do ga­li­my­bė mo­ky­tis da­ly­kų, ku­rie bu­vo sun­kiau pri­ei­na­mi anks­čiau. Ja­ni­ną In­ge­le­vi­čie­nę kal­bi­na Al­do­na Ku­dzie­nė.

– Esa­te ak­ty­vi, veik­li. Ar daug tu­ri­te lais­vų die­nų, po­il­sio va­lan­dė­lių skir­tų tik sau?

– Ma­no po­il­sis – mė­gia­ma veik­la. Daž­nai va­žiuo­ja­me į ma­no vai­kys­tės kai­mą Laz­di­jų ra­jo­ne, kur dar gau­siai žy­di ir der­lių sei­kė­ja  tė­ve­lio so­din­tas so­das. Kaip ir jau­nys­tė­je, lau­kuo­se, Tra­ko draus­ti­ny­je, ren­ka­me vais­ta­žo­les, gry­bau­ja­me, džiau­gia­mės ci­vi­li­za­ci­jos dar ne­nu­a­lin­ta gam­ta.

– Ko­kių veik­lų pir­mą kar­tą sa­vo gy­ve­ni­me iš­ban­dė­te jau ta­pu­si sen­jo­re? Ta­py­ba tur­būt vie­na iš jų? Į ko­kias veik­las esa­te įtrau­ku­si sa­vo vy­rą?

– Svar­biau­sia gy­ve­ni­me – bū­ti lais­vai. Dar­bui, koks jis mie­las be­bū­tų, ne­ga­li ati­duo­ti vi­sos die­nos. Mėgs­tu ir mo­ku siū­ti dra­bu­žius. Ta­py­ba, me­ni­nė fo­to­gra­fi­ja – vei­kos, ku­rios džiu­gi­na. Pa­jau­čiau, kad me­nas tu­ri įta­kos vy­res­nio am­žiaus žmo­gaus kū­ry­biš­ku­mui, pa­sta­bu­mui, skir­tin­gų nuo­mo­nių ir pa­sau­lio ma­ty­mo kam­pų su­vo­ki­mui ug­dy­ti. Vy­ro Zig­mun­do trauk­ti į veik­las man ne­rei­kia, jis do­mi­si vis­kuo – ke­lio­nė­mis, pa­skai­to­mis, su­si­ti­ki­mais su įdo­miais žmo­nė­mis. Zig­mun­das yra  vie­nas iš  Aly­taus TAU stei­gė­jų, ak­ty­vus ša­kių–šach­ma­tų klu­bo na­rys, 10 me­tų jam va­do­va­vo. Vy­ras mėgs­ta spor­tą, da­ly­vau­ja na­cio­na­li­nė­se  Tau spar­ta­kia­do­se. Ren­gia­si šie­me­ti­nei, ku­ri vyks Drus­ki­nin­kuo­se.

– Kas Jums pa­de­da įveik­ti tin­gu­lį, pri­ver­čia ju­dė­ti ir ne­už­si­sė­dė­ti?

– Ma­no gy­ve­ni­mo žo­dy­ne nė­ra žo­džio tin­gė­ti. To­kia jau esu, kad nie­ka­da ne­pri­si­ri­šu prie vie­nos veik­los, vis dar ieš­kau nau­jų, ne­at­ras­tų emo­ci­jų.

– Įpras­ta liaup­sin­ti jau­nys­tę. Jei pa­ly­gin­tu­mė­te sa­vo jau­nys­tę su da­bar­ti­niu gy­ve­ni­mu, kas džiu­gi­no ta­da ir kas šian­dien džiu­gi­na?

– Kai pa­žvel­giu at­gal, bū­ta vis­ko. Gi­miau ka­ro me­tu, mū­sų na­me gy­ve­no vo­kie­čių ka­ro gy­dy­to­jas, ku­ris da­ly­va­vo gim­dy­me, pir­mas pa­ė­mė  ma­ne ant ran­kų. Ma­čiau kol­cho­zų sta­ty­bas, trem­tį, tė­tis bu­vo la­ge­ry­je kaip liau­dies prie­šas, vė­liau sta­tė­me so­cia­liz­mą. Stu­di­jos, dar­bas, šei­mos kū­ri­mas, vai­kų au­gi­ni­mas. „Tvir­tu“ žings­niu žen­gė­me į ko­mu­niz­mą, bet… di­džiau­siam džiaugs­mui įžen­gė­me į Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę. TAU su­bur­ta ben­druo­me­nė džiu­gi­na ak­ty­viais, žin­gei­džiais, kū­ry­biš­kais žmo­nė­mis.

– Tai mė­gau­tis gy­ve­ni­mu am­žiaus ri­bos nė­ra? Ir sklan­dan­tis ste­re­o­ti­pas, kad gar­baus am­žiaus žmo­gui nė­ra įdo­mių veik­lų – ne­tei­sin­gas?

– Džiau­giuo­si, kad ir to­liau gy­vuo­ja Aly­taus TAU, su­bū­ręs daug ta­len­tin­gų žmo­nių, ieš­kan­čių nau­jų gy­ve­ni­mo spal­vų. No­ri­si, kad mū­sų sen­jo­rų at­ei­tį ly­dė­tų Vy­tau­to  Ma­čer­nio žo­džiai – „Mes pa­tys esa­me švie­sa, mes pa­tys esa­me sau­lė, to­dėl ne­ai­ma­nuo­ki­me, jei­gu ap­link tam­su, jei mes, pa­tys ne­mo­ka­me ke­lio nu­si­švies­ti”.

– Mėgs­ta­te vaikš­čio­ti pės­čio­mis, skai­čiuo­ja­te, kiek žings­ne­lių nu­mi­na­te? Ar ry­tus pra­de­da­te mankš­ta?

– Ry­tus su vy­ru pra­de­da­me mu­zi­ka ir šo­kiais. Žings­nių ne­skai­čiuo­ju, nes kol kas sma­giai vaikš­tau. Dar ge­rai ma­tau, nors skai­tau su aki­niais. Kar­tais pa­juo­kau­ju, kad į vy­res­nį žmo­gų, kaip į se­ną automobilį, rei­kia in­ves­tuo­ti.

– Už­si­mi­nė­te apie in­ves­ti­ci­jas, tai pa­kal­bė­ki­me ir apie tai, kad gra­ži šyp­se­na, svei­ki dan­tys, ir­gi pri­de­da žmo­gui oru­mo. Ar daug ski­ria­te lai­ko ir lė­šų svei­ka­tai, iš­vaiz­dai?

– Dar jau­čiuo­si pui­kiai, svei­ka­ta ne­si­skun­džiu. Mais­tą ga­mi­nu pa­ti, pro­duk­tus per­ku ko­ky­biš­kus, nes ne­rei­kia rem­ti vai­kų ir anū­kų. Į jų gy­ve­ni­mus ne­si­ki­ša­me. Vai­kų šei­mos gy­ve­na gra­žiai, tad vi­di­nių įtam­pų, grau­ža­ties su vy­ru iki šiol ne­tu­rė­jo­me.

– Kiek­vie­nas veik­lus žmo­gus tu­ri sva­jo­nių. Apie ką sva­jo­ja­te Jūs?

– Dau­giau džiau­giuo­si gy­ve­ni­mu, ne­gu sva­jo­ju.

– Kuo šian­dien gy­ve­na Jū­sų su­kur­tas Aly­taus TAU ir jo ben­druo­me­nė? Ar la­bai per 16 veik­los me­tų pa­si­kei­tė vi­suo­me­nės po­žiū­ris į sen­jo­rus?

– Vi­sa vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nių ben­druo­me­nė ta­po drą­ses­nė, mo­ka  džiaug­tis nau­jais at­ra­di­mais, jau­kiais po­ty­riais, ben­dra­vi­mu su ben­dra­am­žiais, at­ras­ti ben­dra­min­čių ir nau­jų drau­gų, da­lin­tis pa­tir­ti­mi, ke­liau­ti.  Tuo ir aš džiau­giuo­si.

– Kaip pla­nuo­ja­te pa­mi­nė­ti gar­bin­gą gim­ta­die­nio su­kak­tį?

– Su vai­kų šei­mo­mis, ar­ti­miau­siais drau­gais su­si­tik­si­me mū­sų pa­mėg­ta­me res­to­ra­ne...

Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14012 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška perpublikavimo sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 031551449
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sveikinu direktorę, puiki moteris, daug įdomių veiklų organizuoja, o Monikai norisi pasakyti, kad visi ir viskuo turėtumėte dometis dėl bendro išprusimo. Štai aš – katalikas, bet bendrauju su kaimynais, kurie yra kito tikėjimo ir dėl to prasčiau nesujaučiu. Būkime geresni vieni kitiems.

  Komentaras

  Labai jau prisigyriai ponia Janina ,bet užmiršai parašyti ,kad ir į marksizmo paskaitas su tikra energija bėgdavai .Seni alytiškiai žino tave kaip gudrią dėl savęs ,tad nereikia taip save aukštinti,o metai visus sulygina ,kad ir kaip mes patys sau atrodytume protingi ne visada taip atrodo kitiems

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.