Ga­myk­lą sta­tys sa­vi­val­dy­bė: re­a­ly­bė ar uto­pi­ja? (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Alytaus miesto savivaldybės planuojamos statyti gamyklos vizuali­zacija.
Alytaus miesto savivaldybės planuojamos statyti gamyklos vizuali­zacija.
Iki šiol dar ne­bū­ta – Aly­taus mies­to val­džia su­mąs­tė sta­ty­ti ga­myk­lą ar­ba ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą. Kad tai re­a­liai pla­nuo­ja­ma, liu­di­ja ką tik su­reng­tas to­kio pa­sta­to pro­jek­to vie­šas svars­ty­mas. Mi­li­jo­nų ti­ki­masi iš eu­ro­pi­nių fon­dų, ga­myk­lo­je nu­ma­to­ma su­rink­ti elek­tro­ni­kos prie­tai­sus, me­ta­lo, plas­ti­ko ga­mi­nius, o gal įkur­din­ti leng­vo­sios ar karo pra­mo­nės įmo­nę.

Pra­mo­nės par­ke skir­ti du skly­pai


Ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu ir lai­mė­jus skelb­tą kon­kur­są pro­jek­tuo­ja Vil­niaus ben­dro­vė „In Ace“. Jos at­sto­vai vi­siš­kai ne­se­niai vie­šai pri­sta­tė to­kio pa­sta­to sta­ty­bos pro­jek­tą. Ne­pa­da­rius šio žings­nio to­les­nis jo pro­jek­ta­vi­mas ne­ga­lė­tų vyk­ti.


Ga­myk­lai Pra­mo­nės parke, Ver­slo gat­vė­je, nu­ma­ty­ti du, ša­lia vie­nas ki­to esan­tys skly­pai, ku­rių abie­jų dy­dis – 1,5 hek­ta­ro.
Pa­gal pro­jek­tą vie­na­me skly­pe bus ga­my­bai skir­tas pa­sta­tas su ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis pa­tal­po­mis, ki­tas skly­pas nau­do­ja­mas ap­tar­nau­jan­čiam trans­por­tui su­si­siek­ti su pa­sta­tu, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms ir dar­buo­to­jų lais­va­lai­kio zo­noms.
Vi­so pa­sta­to dy­dis – per 4 tūkst. kv. met­rų, ja­me ga­my­bi­nėms pa­tal­poms skir­ta be­veik 3 tūkst. kv. met­rų.


Kaip pro­jek­to vie­ša­me pri­sta­ty­me sa­kė „In Ace“ ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Mac­ke­vi­čius, pro­jek­tuo­ja­ma­me pa­sta­te pre­li­mi­na­riai bū­tų vyk­do­mas elek­tro­ni­kos prie­tai­sų, plas­ti­ko ga­mi­nių su­rin­ki­mas. De­ta­les­nia­me pro­jek­to ap­ra­šy­me kon­sta­tuo­ja­ma, kad čia ga­lė­tų vyk­ti ir me­ta­lo ga­mi­nių bei jo kon­struk­ci­jų su­rin­ki­mas, taip pat ir įsi­kur­ti leng­vo­sios pra­mo­nės įmo­nė.
Ar šia­me pa­sta­te ga­lė­tų at­si­ras­ti ka­ri­nė pra­mo­nė? Į šį klau­si­mą pro­jek­to vie­ša­me pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ra­kai­tis at­sa­kė, kad tai pri­klau­sys nuo to, kas kon­kur­so bū­du iš sa­vi­val­dy­bės iš­si­nuo­mos pa­sta­ty­tas pa­tal­pas.

 

Ti­ki­ma­si eu­ro­pi­nių fon­dų pi­ni­gų


Ga­my­bi­nio pa­sta­to pro­jek­to pri­sta­ty­mo me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė Li­na Gai­džiū­nai­tė tvir­ti­no, kad ga­myk­los sta­ty­bai ti­ki­ma­si lė­šų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų plėt­ros stra­te­gi­jos pro­gra­mos, pa­tvir­tin­tos iki 2027 me­tų: „Ga­my­bi­nio pa­sta­to sta­ty­ba nu­ma­ty­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės Tva­rios plėt­ros stra­te­gi­jo­je, ku­riai yra pri­ta­ru­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.“


Ga­myk­los sta­ty­ba kar­tu su pro­jek­ta­vi­mu kai­nuos 5 mln. eu­rų. Pa­gal eu­ro­pi­nių fon­dų ski­ria­mų pi­ni­gų pro­por­ci­jas 85 proc. bū­tų pas­ta­rų­jų fon­dų lė­šos, 15 proc. – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. 


Pa­sta­to pro­jek­ta­vi­mas, ku­rį pla­nuo­ja­ma baig­ti at­ei­nan­čio spa­lio pa­bai­go­je ar­ba lap­kri­čio pra­džio­je, kai­nuos 94 tūkst. eu­rų.
Jei bū­tų gau­tas eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas, po įvyk­dy­to kon­kur­so ran­go­vui pa­rink­ti sta­ty­bos ga­lė­tų pra­si­dė­ti at­ei­nan­čiais me­tais. 


Jau pa­teik­ta pa­raiš­ka fi­nan­sa­vi­mui gau­ti


Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė-Lau­ri­nai­tie­nė tvir­ti­no, kad Cen­tri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai (CPVA), per ku­rią ski­ria­mas eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas, jau pa­teik­ta pro­jek­to „Aly­taus pra­mo­nės par­ko funk­cio­na­lu­mo di­di­ni­mas“ pa­raiš­ka gau­ti pa­ra­mą ga­my­bi­nio pa­sta­to sta­ty­bai. Pro­jek­to tiks­las – pa­di­din­ti mies­to pa­trauk­lu­mą in­ves­ti­ci­joms ir plės­ti ver­slą.


Pa­raiš­kos ver­ti­ni­mas ga­li už­truk­ti iki tri­jų mė­ne­sių, ta­da ir pa­aiš­kės, ar bus gau­ti ir ko­kio­mis są­ly­go­mis bus gau­ti pi­ni­gai ga­myk­lai Aly­tu­je sta­ty­ti.


Ve­dė­jos pa­si­tei­ra­vus, ar ga­li sa­vi­val­dy­bė už­si­im­ti ga­my­bi­nio pa­sta­to sta­ty­ba ir to­kio pa­sta­to nu­oma, N.Rin­ke­vi­čiū­tė-Lau­ri­nai­tie­nė at­sa­kė: „Lie­tu­vo­je tai nau­jo­vė, bet, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je ar Če­ki­jo­je, tai jau įpras­ta. „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ( tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ra prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos – A.M.) pas­ta­ruo­ju me­tu pla­ti­na in­for­ma­ci­ją, kad in­ves­tuo­to­jai ieš­ko ne tik že­mės skly­pų su vi­siš­kai įreng­ta in­fra­struk­tū­ra, bet ir nuo­mo­ja­mų ga­my­bi­nių pa­tal­pų. Tad mes su ga­my­bi­nės pa­skir­ties pa­sta­tu tap­tu­me pa­trauk­lūs in­ves­tuo­to­jams. Jei sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lė­tų sta­ty­ti to­kio pa­sta­to ir jo nuo­mo­ti, mū­sų Tva­rios plėt­ros stra­te­gi­jai ne­bū­tų pri­ta­ru­si nei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, nei Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra.“
Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja pa­brė­žė, kad už ga­my­bi­nių pa­tal­pų nu­omą gau­tos lė­šos bū­tų pa­nau­do­ja­mos to­les­nėms in­ves­ti­ci­joms į pa­tal­pų mo­der­ni­za­vi­mą ar plėt­rą, tik jo­kiu bū­du ne­bū­tų sie­kia­ma pel­no.

 

„Vi­sos ga­my­bi­nės pa­tal­pos pri­tai­ko­mos kon­kre­čiai ga­my­bai“


Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas, Aly­taus ben­dro­vės „Trai­de­nis“, už­si­i­man­čios nuo­te­kų ga­mi­nių ga­my­ba, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius tei­gė gir­dė­jęs apie sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va no­ri­mą sta­ty­ti ga­myk­lą: „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­sos ga­my­bi­nės pa­tal­pos pri­tai­ko­mos kon­kre­čiai ga­my­bai. Jei sa­vi­val­dy­bė ži­no, kam sta­to, ta­da ge­rai. Bet jei ne­ži­no, tai pa­sta­ty­tam ga­my­bi­niam pa­sta­tui ga­li ne­at­si­ras­ti nuo­mi­nin­kų ir pi­ni­gai, ne­svar­bu, kad eu­ro­pi­niai, ga­li bū­ti...

Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14006 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška perpublikavimo sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 060444141

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Utopija prasideda nuo to, jog teigiama kas galėtų tame pastate įsikurti. Pirmas dalykas jeigu čia kas norėtų įsikurti, tai mieste sočiai nenaudojamų pastatų. Rimtesni investuotojai labiau linkę turėt savo pastatą.

  Komentaras

  Viską sprendžia ir prisiima atsakomybę bei atskaitingumą pačių rinktų 27 tarybos narių taryboj tvirtinti įstatymai Kur turi pagal įstatymus dirbt žmonių labui, o ne. Merui kaip karaliukui leist per įtartinas situacijas verslo naudai tuštint biudžeto likučius. Tad tarybai netvirtint šio projekto, o pareikalaut iš mero, kad. Tarybai teiktų svarstyt miesto vystymui turinčius strateginius klausimus, kaip. Į pramonės parko pritraukimo stambaus strateginio investuotojo su reikalavimais mokėt 1,25 procento daugiau vidutinių atlyginimų ką kitur padarę Alytuj ne, miesto labui įveiklint užtikrinant mokesčių mokėjimus nuo didelių aerodromo bei Medelyno žemių plotų, koreguot atliekų mokestį nuo ploto žmonių labui. Tai yra imtis priemonių, kurios mažintų bedarbystę ir mobingų sistemą.

  Komentaras

  Viskas priklauso nuo pačių rinktų 27 tarybos narių tvirtintų sprendimų taryboj, net ir mero veiklos kokybės. Nes meras su komanda ne tarybos nariai ir tik siūlyt gali. O taryba gali koreguot jų siūlymus. Nes atsakomybė ir atskaitingumas priklauso sprendimus taryboj tvirtinusiems tarybos nariams. Deja kol kas silpna, net baikšti taryba, kurios atžvilgiu meras išsidirbinėja kaip nori. Ir per ilgai tai tesiasi.

  Komentaras

  Vėl įrodymas, kad dirba saujelės verslo labui eikvojant atvirai biudžeto likučius miesto interesų saskaita. Kartoja 2017 metų kadencijos nuopolio laikus. Tada ir bandė verslo formai atvirai padėt iš biudžeto. Ir per teisėsaugą slopint neįtinkančius. Nepastebėta pradinių padangų gaisro signalų,kas persimetė į paskesnę kadenciją iki bėdų per padangų gaisrą. Pas vieintelius pramonės parke/lez nėra stambaus strateginio investuotojo su gerais atlygonimais. Vietoj to parodija iš pramonės parko ir jokiu atsiperkamumu nešviečia. Pranašiškesni prieš 15 metų komentarai, kad Alytus pasmerkti blogiems sprendimams. Kur dalis eksmerų dėl nesiskaitymo jau a.a., kiti tesia tesdami ir išvadų nedarydami.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.