Alytaus „ai­riai“ atsikurs plokštelės pristatymui (4)

Darius BABIJONAS
nuotr.
Asta ir Darius Mileriai
As­ta, Da­rius (nuotr.), Ei­man­tas ir Kos­tas – 2000 me­tais skir­tin­gais ke­liais pa­su­kę aly­tiš­kiai vėl su­si­burs į gru­pę „Ai­ri­ja“ ir sa­vo kū­ry­bos ger­bė­jams pa­do­va­nos dvi do­va­nas. Vie­na jų – pir­mo­ji ko­lek­ty­vo is­to­ri­jo­je vi­ni­lo plokš­te­lė, o kar­tu – ir jos su­tik­tu­vių kon­cer­tai.

„Kol kas ne Aly­tu­je, o tik Kau­ne ir Vil­niu­je, bet kas čia ži­no, ar ka­da ne­su­gro­si­me ir sa­vo gim­ta­jame mies­te“, – sa­ko Da­rius Mi­le­ris, dar ži­no­mas ir kaip No­jus.

7-osios (da­bar Šal­ti­nių) mo­kyk­los ka­ri­nio mo­ky­mo rū­sio pa­tal­po­je su gru­pe „Ter­ra L.“ mu­zi­kuo­ti pra­dė­jęs bū­si­mas „Kas­dien į ka­rą“ dainos kū­rė­jas pir­mus akor­dus dė­lio­jo ne sa­vo, o drau­gų žo­džiais. Taip gi­mė pir­mo­ji, iki šiol dar ne­įra­šy­ta dai­na „Ma­rio­ne­tė“.

Po to at­si­ra­do au­to­ri­niai kū­ri­niai, at­lik­ti su „Dia­mond“ gru­pe Aly­taus ko­le­gi­jos ak­tų sa­lės gar­so tech­ni­kos kam­ba­rė­ly­je, su „Vy­nu“ – tuo­me­čia­me Vy­no ir šam­pa­no ga­myk­los kul­tū­ros klu­be, o jau 1992-ųjų ru­de­nį – lai­ki­no­je stu­di­jo­je Spor­to rū­muo­se, ša­lia ba­sei­no, ku­ria­me Da­rius bu­vo ži­no­mas kaip per­spek­ty­vus plau­ki­kas, su­si­bū­rė gru­pė „No­va“. Vė­liau ji ta­po Dzū­ki­jos sos­ti­nės ro­ko vė­liav­ne­še „Ai­ri­ja“, ku­rios veik­la bu­vo įver­tin­ta ne vien Lie­tu­vo­je (1995 m. „Me­tų“ ro­ko gru­pė), ta­čiau ir už­sie­ny­je – su Kau­no ma­žuo­ju te­at­ru su­kur­tas dai­nos „Į sa­ve per sa­ve“ vaiz­do kli­pas iš al­bu­mo „Pa­sa­ka“ pri­zi­nę vie­tą pel­nė Pran­cū­zi­jos mu­zi­ki­nio ka­na­lo MCM ap­do­va­no­ji­muo­se.

Vie­na gar­siau­sių Aly­tu­je su­si­kū­ru­sių ir gy­va­vu­sių mu­zi­kos gru­pių vėl kar­tu už­lips ant sce­nos. „Tai – ma­žas ste­buk­las“, – at­si­kū­ri­mą, skir­tą vi­ni­lo plokš­te­lės „Yra“ su­tik­tu­vėms, va­di­na Da­rius, iš Dub­li­no (Ai­ri­ja), kur gy­ve­na su žmo­na ir gru­pės būg­ni­nin­ke As­ta, at­vyk­sian­tis pas­ku­ti­nį lap­kri­čio sa­vait­ga­lį bei sce­no­je su­si­tik­sian­tis su pir­mos ir pas­ku­ti­nės „ai­rių“ su­dė­ties bo­so gi­ta­ris­tu Kos­tu Rad­lins­ku (Ko­ka) bei in­stru­men­ti­nin­ku Ei­man­tu Be­lic­ku (Ei­ma). Su pas­ta­ruo­ju Da­rius pir­mą kar­tą su­si­ti­ko gro­da­mas „Vy­ne“.

„Vy­ne“ mes ge­rai su­si­pa­ži­no­me su akus­ti­ka, o ro­ką pa­ži­no­me „Ai­ri­jo­je“, – pri­si­me­na Da­rius, ku­rio tiek pas­ku­ti­nia­me kon­cer­te su „Vy­nu“ Birš­to­ne su Eu­ri­kos Ma­sy­tės gru­pe, tiek pir­muo­se ban­dy­muo­se su „Ai­ri­ja“ da­ly­va­vo tas pats būg­ni­nin­kas, tiks­liau – šiam in­stru­men­tui ne­abe­jin­gas gi­ta­ris­tas An­drius Ab­ro­ma­vi­čius (Drie­žas).

Gi­ta­ra su No­ju­mi „Ai­ri­jo­je“ gro­jo ir de­biu­ti­nį al­bu­mą – au­dio­ka­se­tę „Yra“ įra­šė Ro­ber­tas Kon­dra­ta­vi­čius (Vi­va), ta­čiau bo­so par­ti­jas įgro­jo ne Ko­ka, o jį gru­pė­je pa­va­da­vęs Gin­ta­ras Ka­mins­kas (Bo­sas). „Yra“ įra­šų se­si­jo­je stu­di­jo­je prie bū­si­mo­sios LNK (tuo­met – „Lit­po­li­in­ter“) te­le­vi­zi­jos Ma­žo­sio­se La­pė­se (Kau­no r.) da­ly­va­vo ir prie ori­gi­na­laus skam­be­sio pri­si­dė­jo Lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je gy­ve­nęs, kū­ręs, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te Kau­ne dir­bęs mu­zi­kos gar­sų al­che­mi­kas Miec­zys­la­was Lit­wins­kis, gru­pės na­rių va­din­tas tie­siog Mieč­ka.

Šis la­bai skir­tin­gų, cha­riz­ma­tiš­kų žmo­nių ko­lek­ty­vas jau pir­muo­siuose mu­zi­ki­niuo­se Lie­tu­vos ap­do­va­no­ji­muo­se 1994 m. ta­po Me­tų at­ra­di­mo no­mi­na­ci­jos nu­ga­lė­to­ju su 144 ba­lais (an­tri su 44 li­ko SEL). Ki­to­je no­mi­na­ci­jo­je „Ai­ri­jos“ va­dy­bi­nė, pro­diu­se­ri­nė veik­la įver­tin­ta tre­či­ą­ja vie­ta, iš­kart po ap­do­va­no­ji­mų ren­gė­jo Ro­mo Bub­ne­lio ir An­driaus Ma­mon­to­vo.

Tais pa­čiais metais die­nos švie­są iš­vy­do ne tik „Ai­ri­jos“ de­biu­ti­nė au­dio­ka­se­tė „Yra“ su „Kas­dien į ka­rą“, „Vė­jas lan­ge“, ta­čiau ir „Vy­no“ al­bu­mas „Su­die?“, ku­ria­me su­skam­bo D.Mi­le­rio, jau No­jaus, „Lai­kas“ ir „Sau­lės gied­ra“.

Įdo­mu, kad abu al­bu­mus iš­lei­do Kau­no leidėjai: „Yra“ – Ry­to Ger­ma­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma „Bian­co“, o „Su­die?“ – Mo­des­to Mas­ta­vi­čiaus „Me­ga“.

Po 29 me­tų per­trau­kos „Yra“ vi­ni­lo plokš­te­lę per­lei­džia ir jau ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis me­lo­ma­nams pa­teiks „Met­ro“ lei­dyk­la, va­do­vau­ja­ma „Ai­ri­jai“ drau­giš­ko, al­ter­na­ty­via­me lie­tu­viš­ko­jo ro­ko ke­ly­je pa­ke­lei­vin­go ko­lek­ty­vo „Sie­la“ ly­de­rio Au­re­li­jaus Sir­ge­do.

„Kar­tu su mul­ti­inst­ru­men­ta­lis­tu M.Lit­wins­kiu įra­šy­tas al­bu­mas „Yra“ ta­po gru­pės šuo­liu į po­pu­lia­riau­sių to me­to gru­pių olim­pą. Al­bu­me ga­li­ma iš­girs­ti pui­kiai ži­no­mus, hi­tais ta­pu­sius ir jau ke­lių kar­tų dai­nuo­ja­mus kū­ri­nius „Kas­dien į ka­rą“, „Mes jau ki­ti“, „Vė­jas lan­ge“, „Ap­lin­kui nieks ne­si­keis“. Vi­ni­li­nės plokš­te­lės „Yra“ pri­sta­ty­mo kon­cer­tuo­se „Ai­ri­ja“ klau­sy­to­jams pa­do­va­nos po­pu­lia­riau­sias gru­pės dai­nas“, – skel­bia „Met­ro“ lei­dyk­la.

„Yra“ vi­ni­lo plokštelės su­tik­tu­vių kon­cer­tas Kau­ne su­pla­nuo­tas lap­kri­čio 24-ąją, Vil­niu­je – 25-ąją. Aly­tu­je? „Sugroti gimtinėje labai norime. Turbūt ateityje“, – sako Darius.

 

Da­rius apie bro­lius ir tė­vus, žmoną ir sūnus:

Pir­mie­ji akor­dai. Iš­mok­ti iš bro­lio Al­gi­man­to.

Dai­na „Bro­lis“. Ne­dedikuota nei Al­gi­man­tui, nei Vy­gan­dui. Jiems su­kur­tos dai­nos „Gė­lės“ ir „Vis­kas bus ge­rai“.

Da­rius – jau­niau­sias bro­lis. Al­gi­man­tas už jį vy­res­nis 11, Vy­gan­das – 14 me­tų. Bro­lių Mi­le­rių ma­mai Sta­nis­la­vai šiuo me­tu 91-eri, tė­tei Pet­rui – 89-eri. As­ta (47 m.) ir Da­rius (51 m.) tu­ri du sū­nus, bro­lius Ari­jų (25 m.) bei Ro­ką (18 m.).

 

Gru­pės „Ai­ri­ja“ visų laikų dis­kog­ra­fi­ja:

 „Yra“ (ka­se­tė / MC) – lei­dė­jai „Bian­co“ (1993), „Bom­ba“ (1994);

„Čia“ (MC) – „Az­bi“ (1995);

„Pa­sa­ka“ (kom­pak­ti­nis dis­kas / CD, MC) – „Eu­ros­tar“ (1996);

„Yra čia“ (koncerto CD, MC) – „Bom­ba“ (1996);

„Nau­jas“ (CD, MC) – LNK (1998);

„Yra“ (vi­ni­lo plokš­te­lė / LP) – „Met­ro“ (2023).

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.