Il­ga­me­tis miesto mo­kyk­lų va­do­vas – rajono Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas (19)

nuotr.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu įsi­dar­bi­no il­ga­me­tis Dzū­ki­jos sos­ti­nės mo­kyk­lų va­do­vas Gin­tau­tas Drau­ge­lis (nuotr.).

Jis yra at­sa­kin­gas už ne­for­ma­lų­jį mo­ki­nių švie­ti­mą, jų pa­vė­žė­ji­mą į mo­kyk­las, ug­dy­mo įstai­gų tarp­tau­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, spor­to rei­ka­lus.

G.Drau­ge­lis tu­ri aukš­tą­jį tech­ni­nių dis­cip­li­nų dės­ty­mo iš­si­la­vi­ni­mą, dau­giau nei 30 me­tų pe­da­go­gi­nio dar­bo ir 25 me­tų va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­goms sta­žą.

Per 20 me­tų jis di­rek­to­ria­vo bu­vu­sio­je Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je, ku­ri prieš tre­jus me­tus lik­vi­duo­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu.

Pas­ta­ruo­ju me­tu G.Drau­ge­lis va­do­va­vo Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai, iš ku­rios sa­vo no­ru iš­ėjo šią lie­pą.

Į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gas pri­im­tas pa­gal vie­ne­rių me­tų ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį.

„A.N.“ in­for­ma­ci­ja

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Toks ir puikus...
  Jei naudojo mobingą, ir taip ,,išėdė" sekretorę, išdirbusią mokykloje 28 metus. Sugadino moteriai sveikatą, turėtų būti baudžiamas...

  Komentaras

  Sveikinimai , gerą ,darbštų žmogų gavo rajonas.Gera buvo ,jam vadovaujant, lankyti suaugusiųjų neformalaus ugdymo užsiėmimus.Kiek projektų, koks dėmesys.Mokykla prarado puikų vadovą, nuoširdų Žmogų, o rajonas džiaugsis.

  Komentaras

  Dėl tokių ,,vadovų" Švietimo sistema Lietuvoje nugarmėjo į bedugnę.
  Pagrindinė ugdymo forma ir svarbiausia yra PAMOKA.
  O jam už pamokos pravedimą auditoriai parašė 2/10.
  Tik parašus dėjo už pinigų įsisavinimą...

  Komentaras

  Neturėjo niekada autoriteto mokyklos bendruomenėje.
  ,,Studijavo plaktuko" mokslus....tik 10metų.
  Mokiniai siųsdavo tiesiai šviesiai n...ui.
  Prisirašydavo pamokų, tačiau nevesdavo.
  Tai bent vadovas!!!!!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.