Pri­vers­ti­nis Aly­taus ko­le­gi­jos jun­gi­mas prie ki­tos ko­le­gi­jos, o ne uni­ver­si­te­to ga­li pa­siek­ti Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą (11)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus kolegija
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas lap­kri­čio 15-ąją at­me­tė Aly­taus ko­le­gi­jos ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to skun­dą dėl pra­šy­mo pa­nai­kin­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, ku­riuo nu­ma­ty­ta re­or­ga­ni­zuo­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės ko­le­gi­ją jun­gi­mo bū­du su Kau­no ko­le­gi­ja. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas, kaip šio skun­do tei­kė­jas, at­si­ra­do to­dėl, kad Aly­taus ko­le­gi­ja po dis­ku­si­jų su Aly­taus re­gio­no sa­vi­val­dy­bių va­do­vais, Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba bei ati­tin­ka­mo­mis aso­ci­juo­to­mis ver­slo struk­tū­ro­mis bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą su­si­jung­ti su šiuo uni­ver­si­te­tu. Teis­mo nu­tar­tis yra ne­skun­džia­ma. Ta­čiau dėl Vy­riau­sy­bės tei­sės ak­tų re­or­ga­ni­za­ci­jos at­ve­ju tei­sė­tu­mo, tiks­liau tai nu­ma­tan­čio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­nai­ki­ni­mo, ga­li bū­ti krei­pia­ma­si ir į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą.

Uni­ver­si­te­tas pa­si­rink­tas dėl ana­lo­giš­kų stu­di­jų pro­gra­mų

Pa­gal ati­tin­ka­mus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mus vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 14, re­or­ga­ni­za­ci­ja ak­tu­a­li maž­daug de­šim­čiai.

Per­tvar­kos tiks­las jas su­jun­giant – siek­ti aukš­tes­nės moks­lo ko­ky­bės. Vie­ni iš pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų – iki 2029 me­tų jos pri­va­lo tu­rė­ti 1 tūkst. 200 stu­den­tų, tu­ri bū­ti ati­tin­ka­mas pro­cen­tas dės­ty­to­jų su moks­li­niu laips­niu.

Tarp re­or­ga­ni­zuo­ja­mų vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų pa­ten­kan­čios Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius ne kar­tą yra sa­kęs, kad jo va­do­vau­ja­mo­je moks­lo įstai­go­je per pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus stu­den­tų dau­gė­ja, pa­vyz­džiui, šiais moks­lo me­tais jų tu­ri­ma apie 800, ta­čiau mi­nė­to skai­čiaus per nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį ne­pa­vyks pa­siek­ti.

Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo ko­le­gi­joms su­teik­ta tei­sė pa­reikš­ti nuo­mo­nę dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos, Aly­taus ko­le­gi­ja ėmė ieš­ko­ti va­rian­tų dėl ge­riau­sios ir pa­lan­kiau­sios šios įstai­gos per­tvar­kos.

Ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus tei­gi­mu, jun­gi­ma­sis prie ne­di­de­lio re­gio­ni­nio Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to pa­si­rink­tas dėl ana­lo­giš­kų stu­di­jų pro­gra­mų, ja­me vyk­do­mos moks­li­nės veik­los ir sie­kiant Aly­taus re­gio­ne tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jas.

Toks jun­gi­ma­sis bu­vo svars­ty­tas su Aly­taus re­gio­no sa­vi­val­dy­bių va­do­vais, Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba, Lie­tu­vos smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­ja, ki­to­mis aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis. Ir tam pri­tar­ta.

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad ko­le­gi­jos ir uni­ver­si­te­to jun­gi­mui­si taip pat pri­ta­rė šių abie­jų moks­lo įstai­gų val­dy­mo or­ga­nai, bu­vo net pa­si­ra­šy­tas ke­ti­ni­mų jung­tis pro­to­ko­las.

 

Pa­siū­ly­mas ne­iš­girs­tas, nu­ta­ri­mas ne­ti­kė­tas

Šie­me­tį ba­lan­dį Aly­taus ko­le­gi­ja Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­siū­lė re­or­ga­ni­za­ci­jos va­rian­tą jai su­si­jun­giant su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu.

Ko­le­gi­jos at­sto­vų tei­gi­mu, į to­kį pa­siū­ly­mą net ne­gau­ta at­sa­ky­mo su nu­ro­dy­tais ne­pri­ta­ri­mo ar­gu­men­tais.

O lie­pos mė­ne­sį Vy­riau­sy­bė pri­ėmė Aly­taus ko­le­gi­jai ne­ti­kė­tą nu­ta­ri­mą, nu­ma­tan­tį jos re­or­ga­ni­za­ci­ją, pri­jun­giant prie Kau­no ko­le­gi­jos.

S.Na­ru­še­vi­čius įvar­di­jo vie­ną keis­tą da­ly­ką šios re­or­ga­ni­za­ci­jos is­to­ri­jo­je. Jau po pri­im­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos gau­tas raš­tas, ku­ria­me pra­šo­ma iki rug­sė­jo vi­du­rio pra­neš­ti, ar Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nai pri­ta­ria mi­nė­tai re­or­ga­ni­za­ci­jai.

 

Vie­toj svars­ty­mų – į teis­mą

Ka­dan­gi Aly­taus ko­le­gi­jos jun­gi­mo su Kau­no ko­le­gi­ja klau­si­mas ne­bu­vo svars­ty­tas jų val­dy­mo or­ga­nų, ši Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­ga kar­tu su jos pa­siū­ly­tu re­or­ga­ni­za­ci­jos part­ne­riu – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu krei­pė­si į teis­mą dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ku­riuo nu­ma­ty­tas šis pro­ce­sas, pa­nai­ki­ni­mo.

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­ti­mi Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti pa­teik­tą skun­dą, mo­ty­vuo­jant, kad tai ne jo kom­pe­ten­ci­ja.

Aly­taus ko­le­gi­ja ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas to­kį teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, kad šis nu­spręs­tų, ar že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti skun­dą.

 

Ko ne­su­teik­tų jun­gi­ma­sis su Kau­no ko­le­gi­ja?

Lap­kri­čio 15-ąją pri­im­ta Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­ti­mi Aly­taus ko­le­gi­jos ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to skun­das at­mes­tas ir ji yra ne­skun­džia­ma.

Skun­das iš es­mės at­mes­tas dėl vie­nin­te­lės pa­grin­di­nės prie­žas­ties – tik Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra kom­pe­ten­tin­gas spręs­ti, ar Vy­riau­sy­bės pri­im­ti tei­sės ak­tai ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai ar­ba įsta­ty­mams, o ne ad­mi­nist­ra­ci­niai teis­mai.

Ar Aly­taus ko­le­gi­ja jau ke­lia ran­kas ir su­si­tai­ko su re­or­ga­ni­za­ci­ja, jun­gian­tis prie Kau­no ko­le­gi­jos? Be­je, tai pa­gal ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tus tu­rė­tų įvyk­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

„Ma­no ži­nio­mis, da­bar­ti­nę teis­mo nu­tar­tį nag­ri­nė­ja kai ku­rie Sei­mo na­riai, ją svars­tys ko­le­gi­jos Ta­ry­ba ir Aka­de­mi­nė ta­ry­ba. Tik­rai ne­at­me­tu, kad skun­das dėl mū­sų ko­le­gi­jai ne­pri­im­ti­no Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­sieks Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ar ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mą ir bus pra­šo­ma ap­gin­ti pa­žeis­tas tei­ses“, – tvir­ti­no Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius S.Na­ru­še­vi­čius.

Pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl Aly­taus ko­le­gi­jai ne­pri­im­ti­na nu­ma­ty­ta re­or­ga­ni­za­ci­ja, jun­gian­tis prie Kau­no ko­le­gi­jos, di­rek­to­rius pa­reiš­kė: „Jau mi­nė­jau, kad sie­kė­me tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jas Aly­tu­je, kas bu­vo nu­ma­ty­ta ir mies­to po­li­ti­kų rin­ki­mi­nė­se pro­gra­mo­se. Juk tiek mies­tui, tiek re­gio­nui ak­tu­a­lus ma­gist­ro stu­di­jų vyk­dy­mas. Tu­rint mies­te uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jas, pa­leng­vė­tų ga­li­my­bė stu­di­juo­ti ir dok­to­ran­tū­ro­je, taip pa­di­di­nant moks­lo dak­ta­rų skai­čių mū­sų aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je. Jun­gi­ma­sis su Kau­no ko­le­gi­ja to ne­su­teik­tų. Aly­tu­je ne­li­kus ko­le­gi­jos, kaip at­ski­ros moks­lo įstai­gos, mū­sų re­gio­nas taps dar la­biau ne­pa­trauk­lus gy­ven­to­jams, ypač jau­ni­mui.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kolegijos mieste nereikia, o vietoj jos - kažkoks neaiškus be ateities universitetas iš prastos kolegijos? Už valstybės pinigus dar bylinėjasi matai ir sėdi toliau ant savo kėdės kad tik kuo ilgiau pasėdėt? Baisu

  Komentaras

  Sustrateguot pramonės parko, aerodromo, kolegijos efektyvius išnaudojimus miesto labui, reikia,aukšto intelekto sugebėjimų valdžios. O ne profkinių lygio kur sugeba, tik kaip paimt nuo silpnesnių mokesčių kėlimus. Šito suvokt nenori alytiškiai virš 30 metų ir ignoruodami turi ką turi.

  Komentaras

  Meras visai neseniai prieš kameras šokinėjo iš džiaugsmo neva Alytuje veiks universitetų skyriai. Kur jie?? Negana to neliks ir Kolegijos, kurią šiaip ne taip pabaigė gaisrininkas.

  Komentaras

  Baisu kas čia darosi šitam Alytuje, viską naikina vieną kolegiją turi ir tą naikina, bet, kad Alytuje jau viską baigia išnaikinti, toks miestas buvo, o dabar liko kaimas, nieko nėra ir kas čia kaltas dėl to, gal mūsų valdžia negali nieko padėt, o gal jai tas pats kas čia vyksta. Liks greitu laiku tik parduotuvės.

  Komentaras

  Tai po intensyvaus bukagalvių vadovų vadovavimo miestui , Alytus neteks vienintelės aukštosios mokyklos ir dar labiau priartės prie Balbieriškio ar Simno lygio!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.