Čekiu­kų skan­da­las per par­ti­nę li­ni­ją kir­to Aly­taus ra­jo­no kon­ser­va­to­riams (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Aš dau­giau ne­ke­ti­nu kan­di­da­tuo­ti į sky­riaus pir­mi­nin­kus“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­ris Algirdas Vrub­liaus­kas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Aš dau­giau ne­ke­ti­nu kan­di­da­tuo­ti į sky­riaus pir­mi­nin­kus“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­ris Algirdas Vrub­liaus­kas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas pra­ėju­sios Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu į če­kiu­kų skan­da­lą įsi­vė­lęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras, šios par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Po­sė­dy­je kon­sta­tuo­ta, kad na­rys­tę par­ti­jo­je dėl tos pa­čios prie­žas­ties yra su­stab­dęs pra­ėju­sios ir da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Pa­tins­kas. A.Vrub­liaus­kui re­ko­men­duo­ta ne­be­kan­di­da­tuo­ti į TS-LKD Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kus.

Pir­miau­sia na­rys­tė par­ti­jo­je su­stab­dy­ta dvie­jų ta­ry­bos na­rių

Žur­na­lis­to, ra­šy­to­jo, vi­suo­me­ni­nin­ko An­driaus Ta­pi­no ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „Skaid­ri­nam“ me­tu pa­vie­šin­tos pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams ir bu­vu­siam il­ga­me­čiam ra­jo­no me­rui A.Vrub­liaus­kui iš vie­ti­nio iž­do iš­mo­kė­tos ne­ma­žos iš­mo­kos ku­rui ir au­to­mo­bi­lių re­mon­tui ar­ba če­kiu­kų skan­da­las ne­li­ko be at­gar­sio par­ti­jo­je.

TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas bir­že­lio pa­bai­go­je su­stab­dė bu­vu­sių ir da­bar­ti­nių ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, iš­rink­tų pa­gal kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tų są­ra­šą, Da­nie­liaus Ja­ku­ba­vi­čiaus ir Jū­ra­tės Ove­rai­ty­tės-Ja­ku­ba­vi­čie­nės narystę partijoje.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­piu D.Ja­ku­ba­vi­čiui už pa­teik­tus če­kiu­kus iš­mo­kė­ta per 26 tūkst. eu­rų, tiek pat – ir jo žmo­nai.

Pa­gal par­ti­jos įsta­tus na­rys­tė stab­do­ma me­tams.

 

„Ne­ke­ti­nu kan­di­da­tuo­ti į sky­riaus pir­mi­nin­kus“

Į če­kiu­kų skan­da­lą įkliu­vę Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­riai to­liau ver­tin­ti lap­kri­čio 13-ąją vy­ku­sia­me TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Ja­me kon­sta­tuo­ta, kad par­ti­jo­je na­rys­tę rug­sė­jo mė­ne­sį sa­vo ini­cia­ty­va su­stab­dė pra­ėju­sios ir šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos na­rys K.Pa­tins­kas. Jo, kaip ta­ry­bos na­rio, pa­tir­tos iš­lai­dos – dau­giau­sia už ku­rą ir au­to­mo­bi­lių re­mon­tą, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tu vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vo taip pat per 26 tūkst. eu­rų.

Prie­žiū­ros ko­mi­te­to ini­cia­ty­va tai­po­gi dėl če­kiu­kų skan­da­lo su­stab­dy­ta pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos na­rės Lau­ros Bie­liaus­kai­tės-Svet­laus­kie­nės na­rys­tė par­ti­jo­je. O jos veik­la pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bo­je mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo be­veik 23 tūkst. eu­rų. Di­džio­ji da­lis pa­tir­tų iš­lai­dų – už ku­rą.

Na­rys­tės par­ti­jo­je su­stab­dy­mo iš­ven­gė bu­vęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras, TS-LKD Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas A.Vrub­liaus­kas, nors jo per par­ėju­sią ka­den­ci­ją pa­tir­tos ir ap­mo­kė­tos iš­lai­dos – vie­nos di­džiau­sių, vėl­gi per 26 tūkst. eu­rų. Ir be­veik vi­si pi­ni­gai pa­nau­do­ti ku­rui. Jam skir­tas tik įspė­ji­mas.

Kaip „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo Sei­mo na­rė, TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­to na­rė, dar­bo gru­pės dėl ak­ci­jos „Skaid­ri­nam“ pa­vie­šin­tų ta­ry­bos na­rių va­do­vė Ais­tė Ged­vi­lie­nė, A.Vrub­liaus­kui to­kia nuo­bau­da skir­ta ben­dru su­ta­ri­mu, įver­ti­nus jo at­sa­ky­mus, pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, ži­no­mas ap­lin­ky­bes, Prie­žiū­ros ko­mi­te­to for­muo­ja­mą prak­ti­ką. Ta­čiau at­kreip­tas dė­me­sys, kad vie­šie­ji pi­ni­gai tu­ri bū­ti nau­do­ja­mi at­sa­kin­gai.

A.Ged­vi­lie­nė taip pat pra­ne­šė, kad, va­do­vau­jan­tis par­ti­jos įsta­tais, A.Vrub­liaus­kui pa­teik­ta re­ko­men­da­ci­ja ne­be­kan­di­da­tuo­ti į sky­riaus pir­mi­nin­kus.

„Aš dau­giau ir ne­ke­ti­nu kan­di­da­tuo­ti į sky­riaus pir­mi­nin­kus. O skir­tą nuo­bau­dą ver­ti­nu ra­miai“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, tu­rin­čių 10 man­da­tų iš 25, – ly­de­ris A.Vrub­liaus­kas.

TS-LKD Aly­taus ra­jo­no sky­riaus ata­skai­ti­nis rin­ki­mų su­si­rin­ki­mas tu­rė­tų įvyk­ti per ar­ti­miau­sius ke­lis mė­ne­sius.

 

Do­mi­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ir pro­ku­ra­tū­ra

Dėl pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rių gau­tų iš­mo­kų iki­teis­mi­nį ty­ri­mą yra pra­dė­ju­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų ta­ry­ba (STT), ta­čiau iki šiol įta­ri­mai nie­kam ne­pa­reikš­ti.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius yra pra­dė­jęs ty­ri­mą dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo, mo­kant iš­mo­kas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos na­riams.

STT nei pa­tvir­ti­no, nei pa­nei­gė, kad pas bu­vu­sius Aly­taus ra­jo­no va­do­vus – A.Vrub­liaus­ką, vi­ce­me­rę Da­lią Ki­ta­vi­čie­nę ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Gin­ta­rę Jo­ciuns­kai­tę, ku­rios taip pat yra šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos na­rės, iš­rink­tos pa­gal kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tų są­ra­šą, spa­lio pa­bai­go­je bu­vo at­lik­tos kra­tos.

A.Vrub­liaus­kas ne­pa­nei­gė, kad pas jį lan­kė­si STT pa­rei­gū­nai. O pas­ta­ro­ji tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad kra­tos at­lik­tos vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai pa­da­ry­tų ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

Įta­ri­mai ir šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me bent kol kas nie­kam ne­pa­reikš­ti.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Šitus svolačius baigiu prakekc ,kadu cik išeinu iš namų vis matau kap mašinos dažniausia po dzvi važuoja keliu kažkur ,perkūnas žino kur jie tep laksto kap velniai ,galėc už benzinų mokėc nereikia .

  Komentaras

  O jei įvertinus Alytaus rajono karvių genocidą, Alytaus šilo nebrandžių medžių plyną iškirtimą, rajono teritorijos išplėtimą miesto sąskaita , Skydinių namų kombinato iškasavojimą ir prichvatizavimą, tai tų pedokonservų ne tik pravodyriams ,bet ir visiems parteicams išeitų iki gyvos galvos su pavogto turto konfiskavimu!

  Komentaras

  Šie nešventi. Bet kodėl nevertina ir laimėjusių? Nes Konst. 109 str.- teisėjas klauso tik įstatymo. 29 ste.- prieš įstatymą visi lygūs. 2017 metų kadencijoj stt tiek prikėlaplojo Alytaus mieste, kad valdymas iki šiol aklavietėj ...

  Komentaras

  Yra šūdas, išskyrus myžalus.
  Taip galėčiau įvertinti konservatorių politiką šalyje ir rajone.
  O senoji valiuta yra mušta korta. Visa kita jam ant sąžinės, jei tik tokią turi, jei ne, tai jam gerai. Kaip ten bebūtų, savo hektarų jis ne
  išsineš niekur...

  Komentaras

  Koks lobis stt ? Kiek gijų.. ? Nes pradėję blusinėja kas aplink... Per ką kiek nervų kaip kam ir..? Kad ir apmalšint, visi atvejai sunkūs. Ypač moterims buvusiom komandos narėm.. Kur nežinia į kurią pusę išvers?

  Komentaras

  Įdomu, stt susidomėjus, o konservatorių priežiūros komitetas tarsi nieko? Nors jei tonom.., kas domis įstatymais tyrimai gan aiškūs ir nėra reikalo tiek tempt? O ko virtiniai kontroliuojantys ir teisėsauga nepastebėjo? Net gijukės aiškios, kas žino užkuliusius. O štai kitų partijų teisėsauga nemato. Miesto tarybos narių išmokos iš vis neužkliūva. Ir jei Tapono visuomeninės iniciatyvos,valstybinės institucijos būt ir nepastebėję. O ir pastebėję, kaip atbulom ir įtartinai ilgai. Sakė rudenį aiškės, dabar ir Nauji metai artėja. Vienok, kaip dabar rojus tarybos nariams, iki tol nebuvo. Be jokių pagrindimų išmokos sudeliotos ir galvos sukt nereikia. Net rezultato rodyt..

  Komentaras

  Va tokia tai teisė ir teisėtvarka Lietuvoje ir Alytuje : Stambus sukčiavimas yra ,bet nusikaltėlių nėra... Argi gali tokia valstybė normaliai egzistuoti? Dar visai nesuprantamai buvo suveikta su Alytaus šilu, kai rajono teritorija kažkaip tai pastumta apie kilometrą miesto link ir ir plynai iškirtsas nebrandus Šilas . Suprantama ,kad čia veikė ne tik Vrubliauskas , bet, manau, ir miesto galva ir stogas gal ir Vilniuje, leidęs sau meluoti ir Punios draustinio iškirtimus! Kokių mums dar okupantų bijotis po viso to?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.