Tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“ dar­buo­ja­si „Al­kes­ta“ (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Rimas Ma­laš­ke­vi­čius.
„Pas­ta­ruo­ju me­tu „Alkesta“ jau dir­ba pel­nin­gai ir me­tus ruo­šia­si baig­ti su re­kor­di­ne 50 mi­li­jo­nų eu­rų apy­var­ta“, – sa­kė šios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Rimas Ma­laš­ke­vi­čius.
Baig­ti de­vy­nis mė­ne­sius tru­kę tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lio „Via Bal­ti­ca“ nuo Marijampolės iki Lietuvos sienos su Lenkija vienos atkarpos re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, kuriuos atliko Alytaus bendrovė „Al­kes­ta“ kar­tu su kitomis Vilniuje registruotos „Feg­da gru­pės“ įmonėmis – „Feg­da“ ir „Tilsta“. Jos šiuo metu ir toliau dar­buo­ja­si minėto ke­lio kitame etape.

Ke­lių ir til­tų sta­ty­ba bei pro­jek­ta­vi­mu už­si­i­man­ti, vie­na di­džiau­sių su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mo kom­pa­ni­jų ša­ly­je „Feg­dos gru­pė“ ge­gu­žės vi­du­ry­je įsi­gi­jo to­kią pat veik­lą vyk­dan­čios Aly­taus ben­dro­vės „Al­kes­ta“ kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą. Dzū­ki­jos sos­ti­nės įmo­nei tai at­vė­rė ke­lius dar­buo­tis stam­biuo­se ša­lies ke­lių tvar­ky­mo pro­jek­tuo­se, iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus, jiems mo­kant di­des­nes al­gas nei vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas ša­ly­je, ieš­ko­ti nau­jų kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų ir op­ti­mis­tiš­kai žvelg­ti į to­les­nę ben­dro­vės veik­lą.

 

Pa­sta­ty­tas pir­ma­sis Lie­tu­vo­je til­tas gy­vū­nų mig­ra­ci­jai

Re­konst­ruo­ja­mas tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lias „Via Bal­ti­ca“ nuo Ma­ri­jam­po­lės iki Lie­tu­vos sie­nos su Len­ki­ja, ku­rio il­gis – apie 40 ki­lo­met­rų, yra vie­ni di­džiau­sių in­fra­struk­tū­ros sta­ty­bos dar­bų at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je.

Šio tin­klo ke­ly­je ten­ka dar­buo­tis ir Aly­taus ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vei „Al­kes­ta“, ku­rios kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą ge­gu­žės vi­du­ry­je įsi­gi­jo pa­na­šia veik­la už­si­i­man­ti Vil­niu­je re­gist­ruo­ta „Feg­dos gru­pė“.

Pas­ta­ro­ji gru­pė yra lai­mė­ju­si Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos skelb­tą kon­kur­są re­konst­ruo­ti maž­daug pu­sę ke­lio „Via Bal­ti­ca“ nuo Ma­ri­jam­po­lės iki Lie­tu­vos pa­sie­nio su Len­ki­ja il­gio – apie 20 ki­lo­met­rų.

Spa­lio pa­bai­go­je bu­vo baig­ti de­vy­nis mė­ne­sius tru­kę be­veik sep­ty­nių ki­lo­met­rų šio tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lio re­konst­ruk­ci­jos dar­bai.

Kaip sa­kė „Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius, nau­jai įreng­ta ke­tu­rių eis­mo juos­tų au­to­ma­gist­ra­lė, ša­lia jos – jun­gia­mie­ji ke­liai, skir­ti įva­žiuo­ti į au­to­ma­gist­ra­lę, pa­sta­ty­tas pir­ma­sis Lie­tu­vo­je ža­lia­sis til­tas gy­vū­nų mig­ra­ci­jai, via­du­kas, akus­ti­nės sie­ne­lės, daug ki­tų eis­mo sau­gu­mą ir pa­to­gu­mą ga­ran­tuo­jan­čių prie­mo­nių.

Vi­si šie dar­bai kai­na­vo 55,8 mln. eu­rų. Tai vals­ty­bės biu­dže­to ir eu­ro­pi­nės lė­šos.

„Dar­bas tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­ly­je bu­vo di­de­lis iš­ban­dy­mas mū­sų įmo­nei. Rei­kė­jo tu­rė­ti kva­li­fi­kuo­tus, pa­ty­ru­sius dar­buo­to­jus, ku­rie su­ge­bė­tų ge­rai at­lik­ti pa­ves­tus dar­bus. Ma­nau, kad iš­kel­tas už­duo­tis mums pa­vy­ko įvyk­dy­ti la­bai ge­rai“, – tvir­ti­no R.Ma­laš­ke­vi­čius.

 

As­falt­be­to­nis ga­mi­na­mas „Al­kes­tos“ ga­myk­lo­je

Re­konst­ruo­jant „Via Bal­ti­ca“ bu­vo nau­do­ja­mas as­falt­be­to­nis, pa­ga­min­tas „Al­kes­tos“ ga­myk­lo­je Ma­ri­jam­po­lė­je.

Per vi­są de­vy­nių mė­ne­sių dar­bų šio­je ma­gist­ra­lė­je lai­ko­tar­pį bu­vo pa­ga­min­tas jai re­kor­di­nis as­falt­be­to­nio kie­kis – 137 tūkst. to­nų.

„Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mu, iki tol įpras­tas Ma­ri­jam­po­lės ga­myk­lo­je pa­ga­min­to as­falt­be­to­nio me­ti­nis vi­dur­kis bū­da­vo per­pus ma­žes­nis, o kas dar la­bai svar­bu – rei­kė­jo už­tik­rin­ti šios ke­lių sta­ty­bai rei­ka­lin­gos me­džia­gos tin­ka­mą ko­ky­bę.

To­liau dar­buo­ja­si ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“

Spa­lio pa­bai­go­je bai­gus dar­bus be­veik sep­ty­nių ki­lo­met­rų ke­lio „Via Bal­ti­ca“ at­kar­po­je nuo Ma­ri­jam­po­lės iki Lie­tu­vos pa­sie­nio su Len­ki­ja, vėl­gi lai­mė­jus Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos kon­kur­są, „Al­kes­ta“ su „Feg­da gru­pe“ to­liau re­konst­ruo­ja šią tran­seu­ro­pi­nę au­to­ma­gist­ra­lę.

Da­bar dar­bai at­lie­ka­mi be­veik 16 ki­lo­met­rų at­kar­po­je, ku­rios at­nau­ji­ni­mas kai­nuos per 200 mln. eu­rų. O dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­go­je.

 

„Ma­no prog­no­zės – op­ti­mis­ti­nės“

Dar prieš ke­lis mė­ne­sius „Al­kes­ta“ tu­rė­jo 360 dar­buo­to­jų, da­bar jų – be­veik 400. Kaip tvir­ti­no ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius R.Ma­laš­ke­vi­čius, ir šiuo me­tu į dar­bą pri­im­tų ke­lių sta­ty­bos tech­ni­kos me­cha­ni­za­to­rius bei kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus, ga­lin­čius vyk­dy­ti dar­bų, pro­jek­tų va­do­vų, meist­rų funk­ci­jas. Dau­giau dar­buo­to­jų įmo­nei rei­kia dėl au­gan­čios dar­bų ap­im­ties.

Pa­si­tei­ra­vus apie ben­dro­vės dar­buo­to­jų al­gas, „Al­kes­tos“ va­do­vas pa­reiš­kė, kad jos iki mo­kes­čių tik­rai di­des­nės už vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą ša­ly­je. Pas­ta­ra­sis da­bar Lie­tu­vo­je – 2 tūkst. eu­rų iki mo­kes­čių, „Al­kes­to­je“ – 2 tūkst. 460 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.

R.Ma­laš­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad dar­buo­to­jams vi­sa­da mo­ka­ma už dirb­tus virš­va­lan­džius ar dar­bą sa­vait­ga­liais, taip pat kom­pen­suo­ja­ma dėl pa­ti­ria­mų ne­pa­to­gu­mų, vyks­tant į nuo tie­sio­gi­nės dar­bo­vie­tės nu­to­lu­sius ob­jek­tus. Be­je, dar­buo­to­jai į ob­jek­tus ve­ža­mai įmo­nės ar­ba nuo­mo­ja­mu trans­por­tu.

Tai­po­gi „Al­kes­ta“ sa­vo dar­buo­to­jams, stu­di­juo­jan­tiems Kau­no tech­ni­kos ko­le­gi­jo­je ar Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te, da­bar va­di­na­ma­me „Vil­nius Tech“, pa­den­gia stu­di­jų iš­lai­das, ap­mo­ka mo­ky­mo­si atos­to­gas.

„Nors mū­sų įmo­nė re­struk­tū­ri­zuo­ja­ma, sie­kiant at­kur­ti jos mo­ku­mą dėl anks­čiau pa­tir­tų fi­nan­si­nių sun­ku­mų, ta­čiau ma­no prog­no­zės dėl „Al­kes­tos“ at­ei­ties – op­ti­mis­ti­nės. Ma­nau, kad mes sėk­min­gai įveik­si­me re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­są. Svar­biau­sia, kad šian­dien tu­ri­me stam­bių dar­bų už­sa­ky­mų, o tai ga­ran­tuo­ja nuo­la­ti­nes pa­ja­mas ir gy­vy­bin­gą įmo­nės veik­lą. Pas­ta­ruo­ju me­tu ben­dro­vė jau dir­ba pel­nin­gai ir me­tus ruo­šia­si baig­ti su re­kor­di­ne 50 mi­li­jo­nų eu­rų apy­var­ta“, – sa­kė ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius R.Ma­laš­ke­vi­čius.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kol neatėjo grežta ranka niekaip negalėjo patys susitvarkyti ir nevogti, kalbu apie vietinius direktorėlius, nes taip pačiai dirbo ir prieš tai ir dabar .
  Nei daugiau ekskavatorius kasa nei daugiau mašinos veža, reiškia nuopolio priežastis kitur.

Kiti straipsniai