Iš­lū­ži­nė­ju­sios Aly­taus are­nos grin­dys – gė­da prieš spor­ti­nin­kus (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Iš­lū­ži­nė­jęs Aly­taus arenos grindų par­ke­tas
Iš­lū­ži­nė­jęs Aly­taus arenos grindų par­ke­tas tam­pa ne tik gė­da prieš spor­ti­nin­kus, bet kai kam iš jų be­žai­džiant ga­li baig­tis ir trau­ma. Kas ta­da pri­si­ims at­sa­ko­my­bę?
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre esan­ti di­džio­ji sa­lė jau ku­ris lai­kas ir tarp spor­ti­nin­kų, ir tarp mies­tie­čių bei jų sve­čių tu­ri Aly­taus are­nos pa­va­di­ni­mą. Šis cen­tras ka­pi­ta­liai re­konst­ruo­tas tu­rint tiks­lą – pa­di­din­ti žiū­ro­vų vie­tų skai­čių di­džio­jo­je sa­lė­je ir ją iš es­mės su­tvar­ky­ti prieš 2011 metais Lie­tu­vo­je vy­ku­sį Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tą. Mat tuo me­tu Aly­taus are­no­je surengtos ke­lios jo at­krin­ta­mo­sios var­žy­bos. Ta­da bu­vo nau­jai pa­klo­ta ir sa­lės grin­dų dan­ga, ku­ri da­bar jau ke­le­ri me­tai iš­lū­ži­nė­ju­si. Kuo to­liau, tuo la­biau are­nos grin­dys tam­pa gė­da prieš spor­ti­nin­kus.

Pa­kei­tė la­biau­siai iš­lū­žu­sius plo­tus

Dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį, sie­kiant Lie­tu­vo­je ir tuo pa­čiu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vyk­dy­ti Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tą, Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro re­konst­ruk­ci­jos me­tu di­džio­jo­je sa­lė­je žiū­ro­vams skir­tų vie­tų skai­čius pa­di­din­tas nuo 1,5 tūkst. iki maž­daug 5 tūkst. Taip pat čia nau­jai pa­klo­ta grin­dų dan­ga iš par­ke­to.

Cen­tro re­konst­ruk­ci­ja tuo­met kai­na­vo per 27 mln. li­tų, tam skir­tos vals­ty­bės, mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų ir eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šos.

Ku­rį lai­ką nu­si­skun­di­mų dėl nau­jų di­džio­sios sa­lės, da­bar va­di­na­mos Aly­taus are­nos grin­dų ne­gir­dė­ta, nors jos už­im­tu­mas vi­sa­da bu­vo pa­kan­ka­mai di­de­lis. Ku­rį lai­ką čia in­ten­sy­viai vy­ko Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos, res­pub­li­ki­nės ran­ki­nin­kų var­žy­bos, tai­po­gi tre­ni­ruo­tės. Ne­ma­žai spor­ti­nių ren­gi­nių vyks­ta ir da­bar, nors are­nos grin­dų dan­ga ir pras­ta.

Iš­lū­ži­nė­jęs par­ke­tas tam­pa ne tik gė­da prieš spor­ti­nin­kus, bet kai kam iš jų be­žai­džiant ga­li baig­tis ir trau­ma. Kas ta­da pri­si­ims at­sa­ko­my­bę?

Kaip sa­kė Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ūkiui Kęs­tu­tis Ąžuo­las, maž­daug prieš tre­jus me­tus už cen­tro lė­šas bu­vo pa­keis­ti iš­lū­žu­sio par­ke­to plo­tai, nes tai jau tik­rai kė­lė grės­mę.

Ta­čiau toks grin­dų dan­gos lo­py­mas pro­ble­mos ne­iš­spren­dė. Ji to­liau lū­ži­nė­ja, o at­vyks­tan­tie­ji ap­žiū­rė­ti sa­lės svar­bes­nėms var­žy­boms, K.Ąžuo­lo tei­gi­mu, vis daž­niau pa­reiš­kia spor­ti­nin­kams ne­lei­sian­tys žais­ti to­kio­je are­no­je. Di­des­nius ply­šius grin­dy­se ne­re­tai sten­gia­ma­si už­kli­juo­ti lip­nia juos­ta.

 

Įvar­di­jo iš­lū­ži­nė­ju­sios grin­dų dan­gos prie­žas­tį

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ūkiui pa­si­tei­ra­vus, ar are­nos grin­dų dan­ga iš­lū­ži­nė­jo nuo in­ten­sy­vaus spor­ta­vi­mo šio­je sa­lė­je, K.Ąžuo­las tai pa­nei­gė: „Ne nuo spor­ta­vi­mo, o nuo sun­kių krep­ši­nio sto­vų tam­py­mo. Mū­sų di­dži­ą­ją sa­lę ga­li­ma pa­da­lin­ti į dvi – krep­ši­nio ir ran­ki­nio sa­les. Jos at­ski­ria­mos spe­cia­liu už­tva­ru. O no­rint at­skir­ti, rei­kia per­sta­ty­ti krep­ši­nio sto­vus. Jie vėl at­sta­to­mi, kai vi­so­je di­džio­jo­je sa­lė­je vyks­ta krep­ši­nio var­žy­bos.“

Jau ke­le­ri me­tai ši Aly­taus are­nos grin­dų bė­da pui­kiai ži­no­ma vie­ti­niams po­li­ti­kams ir mies­to sa­vi­val­dy­bei, ku­riai yra pa­val­dus Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras. Apie tai, kad rei­kė­tų ieš­ko­ti lė­šų are­nos grin­dims re­mon­tuo­ti, ne kar­tą kal­bė­ta ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ta­čiau pi­ni­gų iki šiol vis ne­su­ran­da­ma.

 

Kai­nuo­tų per 300 tūkst. eu­rų

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ūkiui K.Ąžuo­las tvir­ti­no, kad da­bar­ti­nių sa­lės grin­dų lo­py­mas nau­dos tik­rai ne­duos, rei­kė­tų jas pa­keis­ti nau­jo­mis, ki­to­kios kon­struk­ci­jos, at­lai­kan­čiomis di­des­nes ap­kro­vas, tai bū­tų va­di­na­mo­sios spor­ti­nės grin­dys, tu­rin­čios Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos ser­ti­fi­ka­tą.

Cen­tras jau yra pa­ren­gęs to­kių grin­dų pa­klo­ji­mo są­ma­tą ir pa­tei­kęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Jų kai­na pa­gal są­ma­tą – 336 tūkst. eu­rų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Eval­das Mar­tin­ka pa­tvir­ti­no, kad to­kia są­ma­ta gau­ta ir la­bai rim­tai svars­to­ma iš at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to skir­ti lė­šų are­nos grin­dims pa­keis­ti.

Ant­raip ne­at­mes­ti­na, kad are­ną dėl pras­tų grin­dų ga­li tek­ti už­da­ry­ti. Tuo­met Aly­tų ap­lenk­tų ne tik Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos var­žy­bos, ku­rių, Dzū­ki­jos sos­ti­nei ne­tu­rint ko­man­dos šio­je ly­go­je, da­bar­ti­nį se­zo­ną tu­rė­tų vyk­ti tik dve­jos, bet ir ki­ti žiū­ro­vus pri­trau­kian­tys ren­gi­niai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Aplamai tie sporto rūmai kaip be šeimininko, tribūnų turėklai nulūžinėję, parketas baisus, kėdės sumyžtos, koridoriai apsilupę ir t.t. lyginant su kitais miestais čia yra graudus vaizdas.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.