Skai­ty­to­jas An­ta­nas Buš­ke­vi­čius: pa­ži­no­jau vi­sus laik­raš­čio re­dak­to­rius (5)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Antaną Buškevičių, kuris „Alytaus naujienas“ skaito jau 58-erius metus, redakcijoje kalbino korespondentė Aldona Kudzienė, puslapių „Turgaus ir būties aktualijos. Derliaus kraitė“ autorė.
Antaną Buškevičių, kuris „Alytaus naujienas“ skaito jau 58-erius metus, redakcijoje kalbino korespondentė Aldona Kudzienė, puslapių „Turgaus ir būties aktualijos. Derliaus kraitė“ autorė.
An­ta­nas Buš­ke­vi­čius „Aly­taus nau­jie­nas“ 2024 me­tams už­si­sa­kė re­dak­ci­jo­je, be Lie­tu­vos pa­što pa­slau­gos mo­kes­čio, nes taip pi­giau. Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis A.Buš­ke­vi­čius su žmo­na Ire­na da­bar gy­ve­na tarp Aly­taus ra­jo­no Dir­vo­nų kai­mo ir Aly­taus. Ir mies­to, ir ra­jo­no nau­jie­nos jiems yra svar­bios. An­ta­nas sa­ko, kad pir­mo­ji laik­raš­tį paprastai per­skai­to žmo­na, bet nau­jie­nų ne­pa­sa­ko­ja, lau­kia, kol vy­ras per­skai­to, ta­da ap­ta­ria.

Il­ga­me­tis pre­nu­me­ra­to­rius sa­ko, kad dar anuo­me­ti­nį „Ko­mu­nis­ti­nį ry­to­jų“ jis jau var­tė bū­da­mas try­li­kos me­tų. Jį do­mi­no spor­to ži­nu­tės, ku­rių bu­vo ne­ma­žai. Vie­ną drau­giš­ką šar­žą, o jų laik­raš­ty­je ir­gi daug bū­ta, me­na iki da­bar – ja­me pa­vaiz­duo­tos tuo­me­ti­nio krep­ši­nio žvaigž­dės Sta­sys Stan­kus ir Al­gir­das Lau­ri­tė­nas, mė­tan­tys ka­muo­lį į gar­ve­žio ka­mi­ną. Mat rink­ti­nė ren­gė­si iš­vyk­ti į at­sa­kin­gas var­žy­bas, tai bu­vo apie 1965-uo­sius me­tus, laik­raš­čio re­dak­to­rius tuo­met bu­vo Sta­nis­lo­vas Ples­kus.

„Pa­ži­no­jau vi­sus re­dak­to­rius, dau­ge­lį ko­res­pon­den­tų. Kai S.Ples­kus gy­ve­no Vil­niu­je, ten su­si­ti­kus pri­si­min­da­vo, pa­kal­bin­da­vo ma­ne kaip skai­ty­to­ją. Re­dak­to­rius Sta­nis­lo­vas Ka­ma­raus­kas, me­nu, at­va­žiuo­da­vo į ūkį, mėg­da­vo ne tik apie rei­ka­lus pa­kal­bė­ti, bet ir šaš­kė­mis ko­kią par­ti­ją su­žais­ti. Ni­jo­lė Ja­nuš­ke­vi­čie­nė va­do­va­vo trum­pai, bet ir ją pa­ži­no­jau. O su švie­saus at­mi­ni­mo re­dak­to­riu­mi Ro­mu Bur­ba kar­tais su­si­tik­da­vo­me ve­džio­da­mi au­gin­ti­nius. Da­bar pa­si­kal­bė­jau su nau­juo­ju „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­to­riu­mi ir di­rek­to­riu­mi D.Ba­bi­jo­nu. Jau­čiu, kad jis įneš nau­jo­vių ne tik pre­nu­me­ra­tos rei­ka­luo­se, pa­si­ro­dė mąs­tan­tis ir veik­lus va­do­vas“, – kal­bė­jo il­ga­me­tis skai­ty­to­jas An­ta­nas.

Jis tei­gia­mai ver­ti­na „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­tos 2024-ie­siems nau­jo­ves. Ypač tai, kad nuo­la­ti­niams skai­ty­to­jams – me­ti­niams 2023-ių­jų pre­nu­me­ra­to­riams tai­ko­mos ne­ma­žos nuo­lai­dos.

„O aš laik­raš­tį daž­nai nuo anek­do­to pra­de­du skai­ty­ti. Ver­ti­nu ge­ras pub­li­ka­ci­jas ir pa­mo­kan­čias is­to­ri­jas, ži­nias, ku­rios pa­de­da pa­si­sau­go­ti, bū­ti bud­riems. Gy­ve­ni­mas taip ir bė­ga ne­nu­obo­džiai, daž­nai ap­si­lan­kant duk­roms su šei­mo­mis. Mėgs­ta­me šei­mos su­si­ė­ji­mus, jau 15 mū­sų per šven­tes su­si­ren­ka“, – pa­sa­ko­ja „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­to­rius A.Buš­ke­vi­čius.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  kad ne visus straipsnius leidžia komentuoti. Ypač įdomu buvo sužinoti žmonių nuomonę apie jauniausią mokytoją, destančią kino meną mokykloje. Deja, komentuoti ne leidote. Kodėl?

Kiti straipsniai