Streiko kelyje – pir­mo­jo snie­go ne­iš­si­gan­dę aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai (7)

Saulė Pinkevičienė
Streikuoja mokytojai
Mo­ky­to­jai Vai­das Sa­ka­laus­kas, As­ta Gri­ma­laus­kie­nė, Žybartas Kudarauskas ir Vir­gi­ni­ja Zagorskytė-Aleškevičienė (nėra nuotraukoje) nu­žings­nia­vo pės­čio­mis 41 ki­lo­met­rą.
Lie­tu­vo­je tę­sia­si švie­ti­mo dar­buo­to­jų strei­kas, ku­ria­me da­ly­vau­ja ir Aly­taus mies­to bei vie­na Aly­taus ra­jo­no įstai­ga. Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) Aly­taus su­si­vie­ni­ji­mo duo­me­ni­mis, strei­ke šią sa­vai­tę da­ly­vau­ja apie 200 aly­tiš­kių.

(LŠDPS) Aly­taus su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė Mei­lė Pla­tū­kie­nė sa­ko, kad aly­tiš­kiai švie­ti­mie­čiai, strei­kuo­jan­tys jau an­trą sa­vai­tę, lai­ko­si pa­kan­ka­mai ge­rai. Yra mo­ky­to­jų, ku­rie šį sa­vait­ga­lį ak­ty­viai pri­si­jun­gė prie ko­le­gų, ei­nan­čių pės­čio­mis į Vil­nių. Ne­pai­sant la­bai stip­raus vė­jo ir sek­ma­die­nį pir­mą­kart šį ru­de­nį iš­kri­tu­sio snie­go, 18 Aly­taus ir Daugų mo­ky­to­jų pa­kai­to­mis jun­gė­si prie žy­giuo­jan­čių­jų eta­puo­se nuo Ario­ga­los ir Vil­ki­jos, ak­ty­viai tran­slia­vo, kaip jiems se­ka­si, so­cia­li­nė­se me­di­jo­se ir su­lau­kė pa­lai­ky­mo. M.Pla­tū­kie­nė sa­ko, kad la­bai mo­ty­vuo­ja ne tik vir­tu­a­lus, bet ir gy­vas pa­lai­ky­mas: Vil­ki­jos gy­ven­to­jai strei­kuo­jan­tiems mo­ky­to­jams at­ne­šė čiu­ži­nių, kad nak­vy­nė bū­tų pa­to­ges­nė, Rau­dond­va­rio – me­di­ka­men­tų, pirš­ti­nių, ša­li­kų, pa­si­ti­ko vai­šė­mis.

Nors aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai sa­vait­ga­lį žings­nia­vo pa­si­keis­da­mi, kas kiek pajėgė, ta­čiau net keturi iš jų – Pu­ti­nų ir Daugų Vlado Mirono gim­na­zi­jų mo­ky­to­jas Vai­das Sa­ka­laus­kas, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go – As­ta Gri­ma­laus­kie­nė, Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los – Vir­gi­ni­ja Zagorskytė-Aleš­ke­vi­čienė ir Alytaus profesinio rengimo centro profesijos mo­kytojas Žybartas Kudaraus­kas nu­žings­nia­vo pės­čio­mis Streiko kelyje net 41 ki­lo­met­rą.

Pro­fe­si­nę šven­tę – Mo­ky­to­jų die­ną, ku­ri bu­vo mi­ni­ma pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį, aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai taip pat su­ti­ko Vil­niu­je, kur pu­sė šim­to jų pri­si­jun­gė prie ko­le­gų. Ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 12 die­ną, 12 va­lan­dą Vil­niu­je vyks di­dy­sis strei­ko mi­tin­gas, į ku­rį aly­tiš­kiai švie­ti­mo dar­buo­to­jai ir mo­ky­to­jai pla­nuo­ja vyk­ti dviem au­to­bu­sais, ta­čiau pri­si­jun­gian­čių­jų gre­tos dar gau­sė­ja.

Beje, vakar, spalio 9 dieną, alytiškiai mokytojai vėl buvo aktyvūs. Streiko kelyje žings­nia­vo Jotvingių gimnazijos IT mokytoja Janina Kuchals­kienė su komanda.

antčiužinis

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tai ir tėvai turėtų palaikyti mokytojus,juk ayeity nebus kam mokyt tokiom sąlygom.Bet ko notėt,jei patys mokytojai nevieningi.Kol vieni streikuoja,kiti pamokas veda,šiknalaižių gi reikia,gal pamalonins premijom vadukai.Gėda už tokią šviesuomenę,matyt daugiau ir neverti.

  Komentaras

  Miela ponia, kada siūlote mokytojams streikuoti? Per atostogas? Dar tokio streiko negirdėjau :D. O streikas skirtas tam, kad būtų nepatogu ir visi suprastų, kas būtų jeigu, pvz. mokytojų nebūtų. Labai liūdna, kad mokinukai jums rūpi, o mokytojai ne.

  Komentaras

  Pasakykite, kad lėktuvų pilotai nestreikuotų! Skridau į mokymus ir niekas negrąžino pinigų. Nei mokymų, nei pinigų.
  6 savaitės numatytos Force majeure.
  Jūsų vaikų neskriaudžia ir nenuskriaus mokytojai. Jūs labiau patys jais pasirūpinkite.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.