Ku­ni­gas Ry­tis Bal­tru­šai­tis: šiais lai­kais no­ri­me, kad pa­si­ruo­ši­mas šven­tam sak­ra­men­tui bū­tų toks pat grei­tas, kaip elek­tro­ni­nis ap­si­pir­ki­mas (3)

To­mas Kem­zū­ra
Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ku­ni­gas Ry­tis Bal­tru­šai­tis: „Ka­te­che­zė – pa­lai­min­gas, ta­čiau drau­ge ne­ma­žai ati­daus ir kruopš­taus dar­bo rei­ka­lau­jan­tis ke­lias. Ar mes tik­rą ir tvir­tą drau­gys­tę su ki­tu žmo­gu­mi su­ku­ria­me stai­ga? Ne. Tik­ra drau­gys­tė, kad ją to­kia ir pa­va­din­ti, nu­ei­na il­gą ke­lią.“
Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ku­ni­gas Ry­tis Bal­tru­šai­tis: „Ka­te­che­zė – pa­lai­min­gas, ta­čiau drau­ge ne­ma­žai ati­daus ir kruopš­taus dar­bo rei­ka­lau­jan­tis ke­lias. Ar mes tik­rą ir tvir­tą drau­gys­tę su ki­tu žmo­gu­mi su­ku­ria­me stai­ga? Ne. Tik­ra drau­gys­tė, kad ją to­kia ir pa­va­din­ti, nu­ei­na il­gą ke­lią.“
Mar­gas­pal­vis ru­duo at­ne­ša ne tik nau­juo­sius moks­lo me­tus, bet pra­ne­ša ir tai, kad Lie­tu­vos baž­ny­čio­se pra­si­dė­jo pa­si­ruo­ši­mas Eu­cha­ris­ti­jos ir Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tams. Eu­cha­ris­ti­ja – tai Kris­taus kū­nas, vie­ny­bės su Kris­tu­mi ir tar­pu­sa­vio ben­drys­tės pa­tir­tis. O Su­tvir­ti­ni­mas, ar­ba vy­res­nių­jų va­di­na­mo­ji ber­ma­vo­nė, tai ga­lu­ti­nio įkrikš­čio­ni­ji­mo žen­klas. Ne­re­tai šis pa­si­ruo­ši­mo lai­ko­tar­pis ne­men­kai pa­tam­po tė­vų ner­vus, o jau­nuo­liams yra tik­ras dis­cip­li­nos ir kan­try­bės iš­ban­dy­mas. Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ku­ni­gas Ry­tis Bal­tru­šai­tis pa­sa­ko­ja, kaip at­ro­do pa­si­ruo­ši­mas Eu­cha­ris­ti­jos ir Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tams bei su­tei­kia ke­lis pa­ta­ri­mus tė­vams, kad ži­lų plau­kų pa­va­sa­rio pa­bai­go­je bū­tų kiek įma­no­ma ma­žiau.

– Ku­ni­ge, sa­ky­ki­te, kaip yra nu­sta­to­mas lai­kas, ka­da rei­kė­tų pra­dė­ti ruoš­tis sak­ra­men­tams?

– Pir­miau­sia, rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad ruo­ši­ma­sis sak­ra­men­tams nė­ra at­ski­ro ku­ni­go ar ka­te­che­to kū­ry­ba ir da­ly­kų in­ter­pre­ta­ci­ja. Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­ja 2015 me­tais iš­lei­do do­ku­men­tą „Vai­kų ir jau­nuo­lių ruo­ši­mo At­gai­los, Eu­cha­ris­ti­jos ir Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tams gai­rės“ („Ka­ta­li­kų pa­sau­lio“ lei­di­niai, 2015), ku­riuo pri­va­lo va­do­vau­tis vi­sos pa­ra­pi­jos, rek­to­ra­tai bei vie­nuo­li­nės ben­druo­me­nės, ruoš­da­mos vai­kus ir jau­nuo­lius mi­nė­tiems sak­ra­men­tams. Ir at­sa­kant į klau­si­mą, mi­ni­ma­me do­ku­men­te skai­to­me: „Sak­ra­men­tams be­si­ren­gian­čių­jų ka­te­che­zės už­si­ė­mi­mai tu­rė­tų pra­si­dė­ti ne vė­liau nei rug­sė­jo pas­ku­ti­nį sek­ma­die­nį“ (nr. 7.6).

Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jo­je pa­si­ren­gi­mas Pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai pra­si­de­da rug­sė­jo vi­du­ry­je, o pa­si­ren­gi­mas Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tui – rug­sė­jo pas­ku­ti­nę sa­vai­tę. Be­je, svar­bu pri­dur­ti, kad Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­ja, Vil­ka­viš­kio vys­ku­po spren­di­mu, yra ir Su­au­gu­sių­jų ka­te­chu­me­na­to cen­tras, ku­ria­me su­au­gu­sie­ji (nuo 18 me­tų) ga­li pa­si­reng­ti Krikš­to, At­gai­los, Eu­cha­ris­ti­jos bei Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tams. Ši pro­gra­ma pra­si­dė­jo šių me­tų rug­sė­jo 12 die­ną.

– Kaip vyks­ta pa­si­ruo­ši­mas šiems sak­ra­men­tams?

– Pa­si­ren­gi­mas sak­ra­men­tams vyks­ta taip: kar­tą sa­vai­tė­je bū­na vie­nos va­lan­dos ka­te­che­zė bei da­ly­vau­ja­ma sek­ma­die­nio šv. Mi­šio­se. Pa­si­ren­gi­mas trun­ka vi­sus moks­lo me­tus, tie­sa, ka­te­che­zės už­bai­gia­mos ba­lan­džio pa­bai­go­je ar ge­gu­žės pa­čio­je pra­džio­je. „Al­fa“ kur­sas vyks­ta su­au­gu­siems ir ka­te­ki­zuo­ja­mų­jų tė­vams, jei jie ren­ka­si šį kur­są. Ki­ti klau­si­me pa­mi­nė­ti da­ly­kai yra ka­te­che­to kū­ry­bin­gu­mas. Jei jis ma­to po­rei­kį, tuo­met su vai­kais ir jau­ni­mu ke­liau­ja į pa­si­rink­tas vie­tas. Su­au­gu­sie­ji da­ly­vau­ja „Al­fa“ sa­vait­ga­ly­je, ku­ris vyks­ta Liš­kia­vo­je.

 

– Ku­ni­ge, o ar vai­kai, ku­rie at­ei­na ruoš­tis Pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai, su­pran­ta, kad tai yra Kris­taus kū­nas, o ne šiaip vaf­lis, ku­rį jie val­go per pus­ry­čius?

– Spren­džiant iš to, kaip vai­kai pri­ima Jė­zų Eu­cha­ris­ti­jo­je Pir­mo­sios Ko­mu­ni­jos die­ną, drįs­tu sa­ky­ti taip, jie su­pran­ta, kad čia ki­toks val­gis nei įpras­tas kas­die­nis. Ka­te­che­zių pra­džio­je, su­pran­ta­ma, bū­na vi­saip, ta­čiau aš­tuo­nių mė­ne­sių ka­te­che­zės ke­lias ir yra skir­tas pa­si­reng­ti tam, kad Ko­mu­ni­jo­je vai­kas su­si­tik­tų Jė­zų.

– Su ko­kiais di­džiau­siais sun­ku­mais su­si­du­ria vai­kai, o gal­būt ir tė­vai, ruo­šian­tis šiam Eu­cha­ris­ti­jos sak­ra­men­tui?

– La­biau­siai su kan­try­bės trū­ku­mu. Gy­ve­na­me lai­ke, kai no­ri­me, kad vis­kas įvyk­tų kuo grei­čiau ir kuo pa­pras­čiau, kad ne­rei­kė­tų dė­ti pa­stan­gų. No­rė­tų­si, kad tai bū­tų pa­na­šu į pre­kių įsi­gi­ji­mą in­ter­ne­tu – po­ra sprag­te­lė­ji­mų kla­vi­šais ir pre­kė jau ke­liau­ja pas ta­ve. Čia taip nė­ra. Ka­te­che­zė – pa­lai­min­gas, ta­čiau drau­ge ne­ma­žai ati­daus ir kruopš­taus dar­bo rei­ka­lau­jan­tis ke­lias. Ar mes tik­rą ir tvir­tą drau­gys­tę su ki­tu žmo­gu­mi su­ku­ria­me stai­ga? Ne. Tik­ra drau­gys­tė, kad ją to­kia ir pa­va­din­ti, nu­ei­na il­gą ke­lią.

– Jū­sų nuo­mo­ne, dau­giau yra žmo­nių, ku­rie sa­vo no­ru pra­de­da ruoš­tis Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tui, ar ver­čia­mi se­ne­lių, tė­vų?

– Pa­aug­liai ir jau­nuo­liai dau­ge­liu at­ve­jų yra pa­ra­gi­na­mi sa­vo tė­vų ar glo­bė­jų, nes pa­tys ne vi­sai su­pran­ta pras­mės ir reikš­mės, ta­čiau ne­ma­žai jau­nuo­lių pa­tys no­ri ir są­mo­nin­gai ren­ka­si pa­si­ren­gi­mą Su­tvir­ti­ni­mui. Pro­cen­ta­liai ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, ta­čiau ki­tų pa­ra­gin­tų yra di­des­nė da­lis.

– Dau­ge­liui pa­grin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rių žmo­nės pra­de­da ruoš­tis Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tui, tai, kad ga­lė­tų tuok­tis baž­ny­čio­je, ta­čiau ar tai tik vie­na ma­lo­nė, ku­rią su­tei­kia šis sak­ra­men­tas?

– Tik­rai ne. Pir­miau­siai Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas yra pil­nu­ti­nio įkrikš­čio­ni­ji­mo žen­klas. Šį sak­ra­men­tą pri­ėmęs as­muo yra pil­nai įjun­tas į Ka­ta­li­kų Baž­ny­čią, pa­šauk­tas gy­ven­ti sa­vo ti­kė­ji­mu ir, ne­ga­na to, siun­čia­mas ti­kė­ji­mą liu­dy­ti ir skelb­ti. Na ir, ži­no­ma, at­ei­ty­je įkrikš­čio­ni­ji­mo sak­ra­men­tus pri­ėmęs žmo­gus ga­lės bū­ti Krikš­to tė­vu ar mo­ti­na, Su­tvir­ti­ni­mo tė­vu ar mo­ti­na, tai bus rei­ka­lin­ga no­rint gy­ven­ti vie­nuo­liš­ką ar ku­ni­giš­ką gy­ve­ni­mą bei pri­im­ti San­tuo­kos sak­ra­men­tą baž­ny­čio­je.

– O ar pa­ste­bė­jo­te ko­kių nors ten­den­ci­jų per pas­ta­ruo­sius me­tus? Ar šiems sak­ra­men­tams at­ei­na ruoš­tis dau­giau ar ma­žiau žmo­nių?

– Ryš­kių ten­den­cin­gų po­ky­čių ne­ma­tau. Dau­gu­ma vai­kų ruo­šia­si Pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai, dau­gu­ma pa­aug­lių bei jau­nuo­lių – Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tui. Taip, yra pa­vie­nių at­ve­jų, kai žmo­nės sak­ra­men­tams ne­si­ruo­šia to­dėl, nes ga­li­mai pri­klau­so ki­tai krikš­čio­niš­kai de­no­mi­na­ci­jai, sa­ve trak­tuo­ja kaip ne­ti­kin­čius, kar­tais tė­vai sa­ko, kad jei no­rės, tai su­au­gęs pats su­si­tvar­kys. Ir šiuo at­ve­ju, jei po­žiū­ris tik su­si­tvar­ky­ti bent be ma­žu­ly­čio ti­kė­ji­mo grū­de­lio, tuo­met tik­rai ge­riau pa­lik­ti lais­vę vai­kui ar pa­aug­liui. Ta­čiau ir čia yra daug niu­an­sų, nes daž­nai toks vai­kas ar pa­aug­lys jau­čia­si tar­si ap­leis­tas, tar­si jis nie­kam ne­rū­pi. O be tė­vų su­ti­ki­mo ruoš­tis sak­ra­men­tams – su­dė­tin­ga, nors mi­nė­ta­me do­ku­men­te yra pa­mi­nė­ta, kad Su­tvir­ti­ni­mui jau­nuo­lis ap­si­spren­džia sa­va­ran­kiš­kai.

– Kiek jau­nuo­lių pa­si­lie­ka prie Jė­zaus po pa­si­ruo­ši­mo šiems sak­ra­men­tams?

– Aki­vaiz­džiai ma­žas pro­cen­tas lie­ka nuo­lat prak­ti­kuo­ti ti­kė­ji­mą su ben­druo­me­ne, ta­čiau čia ku­ni­gai ir ka­te­che­tai, pa­ti Baž­ny­čia, tu­ri už­duo­ti sau klau­si­mą – kiek yra pa­ra­pi­jų, ku­rios jau­nuo­liams siū­lo kaž­ką pa­pil­do­mai nei tik sek­ma­die­nio šv. Mi­šios? Mū­sų pa­ra­pi­jo­je yra jau­ni­mo gru­pė, ku­ri ren­ka­si penk­ta­die­nių va­ka­rais. Ir jau­nuo­liai, va­do­vau­ja­mi se­sės vie­nuo­lės, ke­liau­ja to­liau ti­kė­ji­mo ke­lio­nė­je. Da­lis jau­ni­mo lie­ka Baž­ny­čio­je to­kiu bū­du. Tad Jū­sų klau­si­me yra pa­pil­do­mas klau­si­mas už pa­ra­pi­jų sie­lo­va­dą at­sa­kin­giems. Klau­si­mo an­tra da­lis – ar veik­la, skir­ta jau­nuo­liams, jiems su­pran­ta­ma ir įdo­mi, ar no­ri­me juos pri­im­ti to­kius, ko­kie jie yra, ar no­ri­me „įkal­ti“ sa­vo tie­sas ir „iš­ope­ruo­ti“ au­ten­tiš­ką mąs­ty­mą?

– Pas­ta­ruo­ju me­tu Baž­ny­čia yra dė­me­sio cen­tre, įvai­rūs skan­da­lai, po­pie­žiaus pa­si­sa­ky­mai yra iš­šū­kis gy­va­jai Kris­taus Baž­ny­čiai. Kaip ma­no­te, ar vi­si šie da­ly­kai la­bai stip­riai da­ro įta­ką jau­nų žmo­nių ti­kė­ji­mui?

– Baž­ny­čia dė­me­sio cen­tre yra tik­rai ne tik dėl skan­da­lų ar ne­tei­sin­gai in­ter­pre­tuo­ja­mų po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus žo­džių. Baž­ny­čia cen­tre, pir­miau­siai, yra dėl Jė­zaus Kris­taus as­mens, dėl iš­ti­ki­my­bės Die­vui. Ta­čiau ži­niask­lai­da ir įvai­rios prie­mo­nės Baž­ny­čią „iš­ke­lia““ vie­šu­mon tik skan­da­lų aki­vaiz­do­je. Pa­vyz­dys. Ne­se­niai pra­ūžė įspū­din­gai pa­ki­lios Pa­sau­lio jau­ni­mo die­nos Li­sa­bo­no­je. Kiek Lie­tu­vos spau­do­je, te­le­vi­zi­jo­je ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bu­vo straips­nių bei in­ter­viu apie tai? Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad vi­sai ty­la, ta­čiau… Ne­bu­vo skan­da­lo, o kad su­si­rin­kę du mi­li­jo­nai jau­nuo­lių iš­gy­ve­na ypa­tin­gą ben­drys­tę su Die­vu ir tar­pu­sa­vy­je, nie­kam ne­įdo­mu. Gai­la, kad tik in­tri­gos mus ge­na pir­myn.

O at­sa­kant į klau­si­mą apie skan­da­lų po­vei­kį. Nė­ra abe­jo­nės, kad tai vei­kia ir pa­čią Baž­ny­čios ben­druo­me­nę, ir pa­vie­nius žmo­nes: glu­mi­na, skau­di­na, ver­čia ne­ri­mau­ti, ma­ži­na pa­si­ti­kė­ji­mą, da­lis, tik­riau­siai, nors as­me­niš­kai ne­te­ko gir­dė­ti, nu­si­vy­lę pa­lie­ka Baž­ny­čią. Ta­čiau šiuo at­ve­ju svar­bu, kad tie­siog vir­te vir­tų dis­ku­si­ja, no­ras gy­dy­tis žaiz­das, sie­kis pa­dė­ti Baž­ny­čiai iš­sau­go­ti ne­su­tep­tą Su­ža­dė­ti­nės rū­bą, o ne vis­ką ste­bė­ti pa­sy­viai, ne­si­do­mint. Jei jau nie­kas ne­re­a­guo­tų, ne­kal­bė­tų, ne­si­pik­tin­tų, tai reikš­tų, kad vi­siems vi­sai tas pats kas čia vyks­ta.

Ti­kiu, kad iš­ban­dy­mai pa­de­da iš­sig­ry­nin­ti, ap­si­va­ly­ti, tvir­tė­ti ir bręs­ti at­sa­kin­gu­me, kad Baž­ny­čia nė­ra tik ku­ni­gai ir vie­nuo­liai, po­pie­žius ir vys­ku­pai, kad Baž­ny­čio­je yra aiš­ki ma­no kaip pa­krikš­ty­to­jo vie­ta.

– O ką re­ko­men­duo­tu­mė­te da­ry­ti tiems jau­nuo­liams, ku­rie mo­kyk­lo­je su­lau­kia pa­ty­čių dėl to, kad yra ti­kin­tys žmo­nės?

– Pa­ty­čios, pa­ti­ria­mos dėl ti­kė­ji­mo Die­vu, tu­ri bū­ti spren­džia­mos taip pat, kaip ir vi­sos ki­tos. Yra nu­ma­ty­tos prie­mo­nės pa­ty­čių pre­ven­ci­jai, jas rei­kė­tų nau­do­ti. Tie­sa, re­tas jau­nuo­lis, bet ačiū Die­vui to­kių yra, ku­ris pa­tir­da­mas pa­ty­čias drįs­tų ir to­liau sa­vo ti­kė­ji­mą liu­dy­ti ir drą­siai apie ti­kė­ji­mą kal­bė­tų. Yra to­kių jau­nuo­lių Aly­tu­je, Lie­tu­vo­je ir ki­tur. Ypač ryš­kus pa­vyz­dys – pa­lai­min­ta­sis Ka­ro­lis Aku­tis, ku­rio pir­mo laips­nio re­lik­vi­jos yra įkur­din­tos Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Jis iš­li­ko drą­sus iki pat sa­vo mir­ties, o ir ki­tus gin­da­vo ir už­sto­da­vo įvai­rių pa­ty­čių aki­vaiz­do­je.

Bet ko­kioms pa­ty­čioms tu­ri bū­ti nu­li­nė to­le­ran­ci­ja. Ir tai yra sie­kia­my­bė, ne­už­ten­ka tik su to­le­ran­ci­jos skė­čiais vie­ną die­ną per me­tus po mo­kyk­lą pa­si­vaikš­čio­ti, tai di­de­lis kas­die­nis dar­bas – mo­ky­ti są­mo­nin­gu­mo, kad ša­lia ma­nęs ga­li tilp­ti įvai­riai ki­to­kie žmo­nės nei aš, kol ma­no­sios lais­vės tai ne­žei­džia.

– Ko pa­si­gen­da­te iš jau­nų žmo­nių ti­kė­ji­mo at­žvil­giu?

– Ver­žlu­mo, gy­vy­bin­gu­mo, do­mė­ji­mo­si, krikš­čio­niš­kų šė­lio­nių, en­tu­ziaz­mo veik­ti, džiaugs­mo, ku­rį ti­kė­ji­mas duo­da, bei drą­sos da­lin­tis tuo, ką sma­gaus iš­gy­ve­na su Baž­ny­čios ben­druo­me­ne. Pa­si­gen­du troš­ki­mo skai­ty­ti Šven­tą­jį Raš­tą. Čia ža­viuo­si ki­tų re­li­gi­jų jau­nais žmo­nė­mis, ku­rie tie­siog stu­di­juo­ja sa­vo Šven­tuo­sius Raš­tus. Pa­vyz­džiui, žy­dai ir mu­sul­mo­nai. Taip, yra to­kių svei­kai an­ga­žuo­tų ir tarp ka­ta­li­kų, bet – ma­žai.

– Ko­kių pa­ta­ri­mų tu­ri­te tė­vams, kad jiems rei­kė­tų kuo ma­žiau ner­vin­tis šiuo lai­ko­tar­piu?

– Leis­tis į pa­si­ren­gi­mo Pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai ke­lio­nę drau­ge su sa­vo vai­ku, nes to­kios pa­tir­ties dau­giau ne­bus. Toks su­si­ti­ki­mas su Jė­zu­mi įvyks­ta vie­ną kar­tą ir jei tė­vai / glo­bė­jai yra drau­ge – šis su­si­ti­ki­mas nė­ra vien­kar­ti­nis, bet per­au­ga į nuo­la­ti­nę ben­drys­tę su Jė­zu­mi. Lin­kiu ma­žiau purkš­tau­ti, o dau­giau šyp­so­tis, mels­tis su vai­ku ir už vai­ką, gie­do­ti ir su sprag­te­lė­ji­mu ke­liau­ti Baž­ny­čios ke­liu.

– Ką ga­li­te pa­lin­kė­ti ar pa­tar­ti jau­nuo­liams, ku­rie nu­spren­dė pra­dė­ti ruoš­tis šven­tiems sak­ra­men­tams?

– Nuo „rei­kia“ ir „lie­pė“ per­aug­ti į „no­riu ir trokš­tu“.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  net gi labai reikia paisyti laikmečio, tikrai nėra reikalo mokytis nežinia kiek , nes laikas visiems brangus, o prievarta tas tempimas nieko gero neduoda. Bažnyčia privalo būti modernesnė, greitesnė, taikytis prie technologijų.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.