Aly­taus ug­nia­ge­sių tar­ny­bo­je ne­be­liks na­rų. Skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas taps jų pa­čių rei­ka­lu (22)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus narai
Aly­taus prieš­gais­ri­nė­ gel­bė­ji­mo tar­ny­ba turi specialų automobilį narams. Jų nelikus, ko gero teks atsisakyti ir šio automobilio.
Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­no, kad nuo at­ei­nan­čio sau­sio 1-osios Aly­taus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je ne­be­lie­ka na­rų. Pa­rei­gū­nai, ku­rie tu­ri pa­pil­do­mą na­ro kva­li­fi­ka­ci­ją, at­lie­ka skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mo, spe­cia­liuo­sius din­gu­sių ar nu­sken­du­sių as­me­nų pa­ieš­kos dar­bus, bus su­telk­ti spe­cia­li­zuo­tuo­se pa­da­li­niuo­se re­gio­ni­niu prin­ci­pu. Ka­dan­gi Aly­taus ug­nia­ge­sių tar­ny­ba pa­val­di Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai, ne­lai­mės at­ve­ju na­rų tek­tų lauk­ti iš Vil­niaus ar tru­pu­tį iš ar­čiau – Kau­no. Tad Aly­tu­je ar jo re­gio­ne skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas, kaip ge­rai ži­no­ma­me po­sa­ky­je, – taps jų pa­čių rei­ka­lu.

Tar­ny­ba na­rus tu­ri dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų

Da­bar be­si­va­di­nan­ti Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, ku­rios pa­va­di­ni­mas kei­tė­si ke­lis kar­tus, ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus, at­lie­kan­čius na­rų funk­ci­jas, tu­ri dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų. Nuo to lai­ko, kai Lie­tu­vo­je pra­dė­ti reng­ti na­rai. Jų funk­ci­jos su­dub­liuo­tos su ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų, nes iš­lai­ky­ti vien na­rus vals­ty­bei bū­tų per di­de­lė fi­nan­si­nė naš­ta. Ta­čiau dau­ge­lis juos va­di­na na­rais.

Šiuo me­tu Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba pa­val­di Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai. To­kių val­dy­bų Lie­tu­vos yra dar ke­tu­rios – Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio.

Aly­taus ap­skri­ty­je kaip at­ski­ros prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, pa­val­džios tai pa­čiai Vil­niaus val­dy­bai, dar vei­kia Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se ir Va­rė­no­je. Ta­čiau jos na­rų ne­tu­ri, tik ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus plau­ki­kus, ku­rie tu­ri tei­sę, pa­vyz­džiui, trauk­ti skęs­tan­čius as­me­nis iš van­dens pa­vir­šiaus, jei skęs­tan­ty­sis pa­ni­ro po van­de­niu, plau­ki­kai pa­gal tu­ri­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ner­ti jau ne­ga­li.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai na­rai pri­va­lo bū­ti bai­gę spe­cia­lius kur­sus, tu­rė­ti tai liu­di­jan­čius pa­žy­mė­ji­mus, nuo­lat privalo to­bu­li­ntis ir kiekvienais metais atestuotis, tik­ri­ntis plau­ki­mo ir gelbėjimo darbų įgū­džius.

Aly­taus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je šiuo me­tu yra še­šio­li­ka na­rų ir try­li­ka plau­ki­kų. Na­rai pa­slau­gas tei­kia vi­so­se Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se, kar­tais ten­ka vyk­ti ir už šios ap­skri­ties ri­bų.

2014 me­tais Aly­taus ug­nia­ge­sių tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą, įsi­gi­jo spe­cia­liai na­rams skir­tą au­to­mo­bi­lį, ku­ria­me yra vi­sa rei­ka­lin­ga įran­ga, kaip an­tai na­rų kos­tiu­mai, su­spaus­to oro ba­lio­nai, val­tis.

Per pas­ta­ruo­sius dve­jus ir šiuos me­tus Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos na­rų pa­gal­bos kas­met pri­rei­kė nuo 30 iki 50 at­ve­jų. Su­ras­ta 15 sken­­duo­lių, po­li­ci­ja į pa­gal­bą na­rus kvie­tė­si dau­giau nei 20 kar­tų, 10 kar­tų te­ko važiuoti į ke­ti­na­mas įvyk­dy­ti sa­vi­žu­dy­bes.

 

Pa­da­li­niai – val­dy­bo­se, ki­tur na­rų funk­ci­jos ne­bus vyk­do­mos

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pa­tvir­ti­no, kad nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1-osios Aly­taus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je ne­be­lie­ka ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų na­rų.

Vėliau patikslino, kad nuo ateinančio sausio šios tarnybos ugniagesiai pagal galiojančias kompetencijas bus kviečiami nardymo darbams atlikti, tačiau į kursus kvalifikacijai kelti nebus siunčiami. Tad realiai Alytaus ugniagesių tarnyboje narų nebeliks ankstyvą atei­nančių metų pavasarį.

Po vie­ną pa­da­li­nį, at­lie­kan­tį pa­pil­do­mą funk­ci­ją – din­gu­sių, nu­sken­du­sių as­me­nų pa­ieš­ką ar ki­tus po­van­de­ni­nius dar­bus, bus Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių bei Pa­ne­vė­žio prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos gel­bė­ji­mo val­dy­bo­se.

„Ki­tuo­se te­ri­to­ri­niuo­se struk­tū­ri­niuo­se pa­da­li­niuo­se, ku­rie vyk­dė šią funk­ci­ją, pa­rei­gū­nų skai­čius ne­bus ma­ži­na­mas, jie tie­siog ne­vyk­dys šios spe­cia­lios pa­pil­do­mos (na­rų – A.M.) funk­ci­jos. Vi­si pa­rei­gū­nai, ku­rie tu­ri ar tu­rė­jo na­ro kva­li­fi­ka­ci­ją ir at­lie­ka ar at­li­ko šią pa­pil­do­mą funk­ci­ją, liks tar­nau­ti sa­vo tar­ny­bos vie­to­je. Pa­rei­gū­nams, ku­rie no­rės tęs­ti vyk­dy­ti pa­pil­do­mas funk­ci­jas, bus su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos tęs­ti tar­ny­bą pa­da­li­ny­je, ku­ris ir to­liau at­liks din­gu­sių, nu­sken­du­sių as­me­nų pa­ieš­ką ar ki­tus po­van­de­ni­nius dar­bus“, – į „Aly­taus nau­jie­nų“ pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

 

Vie­ti­niai ug­nia­ge­siai apie na­rų pa­nai­ki­ni­mą ma­žai gir­dė­ję

Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų iš Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­si­tei­ra­vus apie nu­ma­to­mus po­ky­čius tar­ny­bo­je – na­rų pa­nai­ki­ni­mą, šie pri­si­pa­ži­no ma­žai gir­dė­ję. Ne vie­nas jų tai iš­gir­do, pa­skam­bi­nus „Aly­taus nau­jie­noms“ ir pra­dė­jus do­mė­tis šia te­ma.

Ta­čiau nė vie­nas iš Aly­taus ug­nia­ge­sių tar­ny­bos va­do­vų kal­bė­ti apie na­rų pa­nai­ki­ni­mą ir apie tai, kaip pa­dė­tis pa­si­keis, šias pa­rei­gy­bes pa­nai­ki­nus, kal­bė­ti ne­su­ti­ko.

Vis dėl­to kai ku­rie tar­ny­bos ei­li­niai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai at­vi­rai pa­reiš­kė, kad Aly­tu­je ne­li­kus na­rų, ga­li­ma ne­si­ti­kė­ti, kad, ga­vus pra­ne­ši­mus, pa­vyz­džiui, apie as­me­nis, pa­si­ruo­šu­sius šok­ti nuo til­to į upę ar jo­je plau­kian­čius, įsi­ki­bu­sius į kaž­ko­kius daik­tus ir ri­zi­kuo­jan­čius nu­skęs­ti, na­rai iš Vil­niaus ar Kau­no at­vyks grei­tai ir bu­dės ne­lai­mių vie­to­se. O to­kiais at­ve­jais su­teik­ti­na pa­gal­ba tu­ri bū­ti ope­ra­ty­viai. Atseit, greitai ištraukus skenduolį, jį galima atgaivinti ir po 10 minučių. Nelikus specialiai tam paruoštų narų, tokios galimy­bės Alytaus ugniagesių tarnyba jau nebeturės.

Tar­ny­bo­je li­kę plau­ki­kai, ži­no­ma, ga­lės ste­bė­ti nelaimin­gus įvykius, šok­ti gel­bė­ti, bet, jei gel­bė­ja­mie­ji pa­nirs po van­de­niu, plau­ki­kai be specialios įrangos ir paruošimo ne­ga­lės nerti. O iš­gel­bė­ta ir vie­na gy­vy­bė bran­gi.

Ug­nia­ge­siai pri­si­mi­nė, kaip bu­vo iš­gel­bė­tos gy­vy­bės žmo­nių, ku­rie žie­mą ėjo ledu, įlūžo ir ėmė skęsti.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas, pa­klaus­tas, ar ne­li­kus pro­fe­sio­na­lių na­rų Aly­taus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je, ne­nu­ken­tės tei­kia­mos pa­gal­bos ope­ra­ty­vu­mas Aly­tu­je ir kai­my­ni­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se, tvir­ti­no, kad re­a­ga­vi­mas į skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mą ir ope­ra­ty­vu­mas, at­lie­kant šiuos dar­bus, ne­nu­ken­tės.

Aly­taus ug­nia­ge­siai tuo la­bai abe­jo­ja. Jų ma­ny­mu, pas­ta­ro­ji re­for­ma vyk­do­ma tik var­dan re­for­mos, vi­siš­kai ne­gal­vo­jant apie žmo­nių gy­vy­bes.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Komentatorių lygis- katastrofa. Ar jie bent mokyklą baigę? Klaida klaidą veja 😄 Minčių dėstymas ne ką geriau 😏 Ir tik vienintelis sugebėjimas - peikti merą visur ir visada, nors šiuo atveju reforma daroma ne savivaldybių iniciatyva. Be galo gaila, kad Alytaus apskrityje nebus gelbėjami skęstantys žmonės. Neįtikėtinai blogas sprendimas. Galėtų sumažinti skaičių, bet ne visai panaikinti

  Komentaras

  Tesis nykimas. Nes Alytuj nėra politikų, kurie kovotų už miesto interesus. Kur atskiros grupės kartu su teisėsauga net priešiški miesto interesams. Reiškia ne patriotiški, nors į viešumą vaizduoja didelius miesto patriotus, mandrus.

  Komentaras

  Kur supratimas mero apie Ugnegesius reikia kad butu cia ugniagesiai ir kaimui ir Alytuj manau męs busim vis aukose jai neliks Alytuja gaisrinės nei vienos ir gelbėtojo nei vieno bus liudna norisi rėkti staugti ir verkti su tokiu meru palikti skęstantį Alytu bedose !!!!!!!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  Komentaras

  Žmogus yra gerbiamas už darbus, o ne už nieko neveikimą, piarinimąsi, tuščią plepėjimą, įstatymų nesilaikymą, nesugebėjimą ir nenorą dirbti alytiškių naudai. Dabar mero populiariausias pasakymas - ką noriu tą darau (čia apie situaciją Margio gatvėje)

  Komentaras

  Mieli skaitytojai,kodėl jūs taip nekenčiate Alytaus miesto mero? Jūs turite tikrai vertą pagarbos miesto merą,kuris tikrai stengiasi dėl miesto žmonių gerovės.Kitų miestų merai daug metų nesirūpina gyventojais ir jie taip nesidrabsto purvais...

  Komentaras

  Teisingai! Juk Alytuje negyvena nei lanzbirgių praidas, nei kokios šakalinės ar ožytės, o alytiškių,, po dabartinių merų užvaldymo ir vertų gelbėjimui neliko!

  Komentaras

  kvietkeli, apsispręsk vieną kartą. Tai loji ant mero, tai merą užstoji. Ar tai priklauso nuo to kiek tau sumoka ? O Alytuje buvo rimtų politikų , stovinčių už alytiškių interesus. Bet tai trukdė piarščikui taškytis pinigais ir postais. Dabar džiaukis socdemų diktatūra ir žiūrėk kaip miestelis galutinai degraduoja

  Komentaras

  Sugebėt kaip Alytuj, seimo nario mero ir tarybos narių lygiuose neturėt nei vieno rimto politiko, norinčio ir sugebančio pastovėt už miesto interesus, čia Alytuj tokie mentalitetai. Nerimti,nors į viešumą vaizduoja.. Praktiškai apsieleidusio kaimo lygis, nors iš išorės miestą vaizduoja.

  Komentaras

  VISIŠKAS ABSURDAS JAU ALYTSUS KAIME.MEDICINA.ŠVIETIMAS-KATASTROFA...O JAU IR PUIKIUS GELBĖTOJUS NARUS ATIMKIT...O KĄ TAS APSNŪDĘS ANT LAURŲ MERAS MANO? ŽIAURUUUU

  Komentaras

  Argi arogantiškam miesto piarščikui rūpi kas nors mieste be jo pačio personos ? Tikrai ne. Ir nerūpės, nes intelekto ir kompetencijų trupinukai. Pervažiuokit jau suremontuota Žalgirio gatve, kuri yra centre miesto ir suprasit kas valdo mūsų miestelį :) Kaip ir su ta nauja sankryža šalia Benedikto mokyklos. Pasigyrė iš anksto, o eismo juostas nubraižyti ar šviesą įjungti pamiršo

  Komentaras

  žinot verkt jau norisi, kas čia darosi šitam Alytuj, ir medicina, greitoji pagalba, ugniagesių gelbėjimo pagalba ir taip, kiek daug darbo vietų sunaikinta , kodėl anksčiau taip nebuvo,Alytus
  augo, klestėjo, vis kūrėsi naujos darbo vietos, Alytus augo, klestėjo, o dabar liko kaimas ir nuo ko čia tas draskymas miesto prikauso.

Kiti straipsniai