Aly­taus mies­te strei­ka­vo še­šio­li­ka švie­ti­mo įstai­gų, Aly­taus ra­jo­ne – vie­na (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Streikas Alytuje
Va­kar, rug­sė­jo 15-ąją, ša­ly­je vy­ko įspė­ja­ma­sis mo­ky­to­jų strei­kas, ku­rio vie­nas iš pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų, – at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mas. Šia­me strei­ke da­ly­va­vo še­šio­li­ka Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų ir vie­na iš Aly­taus ra­jo­no.

Pe­da­go­gų įspė­ja­ma­sis strei­kas rug­sė­jo 15-ąją ša­ly­je vy­ko nuo 8 iki 10 va­lan­dos. Toks strei­kas or­ga­ni­zuo­tas mo­ky­to­jams ne­su­ta­riant su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja dėl ke­lia­mų pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų – at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, mo­ki­nių skai­čiaus kla­sė­se ma­ži­ni­mo ir pa­pil­do­mų mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų įstei­gi­mo.

In­for­ma­ci­ją apie strei­kuo­jan­čias mo­kyk­las ir mo­ky­to­jus rin­ko Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra.

Agen­tū­ros Veik­los ko­ky­bės prie­žiū­ros skyriaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vy­tuo­lio Va­lū­no, ku­ruo­jan­čio pen­kias Aly­taus ap­skri­ties savivaldybes ir Birš­to­no sa­vi­val­dy­bę Kau­no ap­skri­ty­je, tei­gi­mu, įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo še­šio­li­ka Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų ir vie­na Aly­taus ra­jo­ne.

Strei­ka­vo 13 Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, ku­rių Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra 16, ir 3 lop­še­liai-dar­že­liai iš 13, – 442 mo­ky­to­jai ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai.

Aly­taus ra­jo­ne iš 6 gim­na­zi­jų įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo tik Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja. Čia strei­ka­vo 19 mo­ky­to­jų ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų.

Įspė­ja­mo­jo strei­ko me­tu ug­dy­mo pro­ce­sas švie­ti­mo įstai­go­se ne­bu­vo vyk­do­mas.

Jei į mo­ky­to­jų rei­ka­la­vi­mus ne­bus at­si­žvelg­ta, rug­sė­jo pa­bai­go­je nu­ma­to­mas tik­ras strei­kas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Manau, kad švietimas nėra kortų kaladė, kad po kiekvienų metų reikėtų ją keisti! Pažiūrėkit kam nauda iš tokio visur ir visko kapitalinio kaitaliojimo? Čia, manau, ne eiliniai šuleriai kalades keitalioja, o žala tik vaikams, tėvams ir nuolankioms mokykloms!

  Komentaras

  Alytaus mieste ir rajone tradiciškai politinių partijų branduoliai, vyraujančias daugumas, užima pedagogai ir medikai. Nusivaldę, kad pedagogai patys streikuoja. Kaip palyginimuo Panevėžio miesto lez šiais metais dar įkuria 3 gamyklas ir miesto lez plotai išnaudoti. Ruošias papildomai įrengt dar 100 ha lez Panevėžio rajono teritorijoj. O Alytuj partijos visai nesirūpina ekonomikos gyvinimu. Tik draskos jau ir partijų branduoliai dėl mažėjančių biudžetų likučių, tik dėl savęs. Tokio proto prisirinko valdžių, kur tik dėl savęs žiūri, o miesto interesai dzin. Nors jau metų pradžioj miesto taryboj tvirtinant biudžetą girdėjos, tvirtinas deficitinį biudžetą. Ir nei piršto nepakrutino gerint. Ir dabar po streiko, kur valdžios priemonės, kaip spres?

  Komentaras

  Štai, kad miestą rimčiau vystyt ir būt gera daugumai alytiškių, dėl to jie nestreikuoja. Streikuoja pedagogai tik dėl savęs. Ir nur kur jiem pinigų pridės, dzin. Kaip ir valdia. Mero geras atlygonimas. Tarybos narių geros išmokos ir dzin jiems. Jokio stengimosi, kad pagal savo kompetencijas išdirbtų ir vystytų sėkmingas miesto vystymo strategijas. Kad normaliau galėtų gyventi dauguma. Dėl švietimo reformų, eiliniam nuo gatvės aišku, jei mokinių sumažėjo perpus, turėto proporcingai sumažėt ir švietimo įstaigų.Bet žino ir nedaro, tempia kol lėšų stygius pasijaučia.

  Komentaras

  Iš išorės žiauriai atrodo Alytaus miesto valdymas. Niekas nekelia klausimo merui ir tarybai, išnaudot visas priemones, kad miestą ekonomiškai skatint aktyvinant pramonės parko ir aerodromo galingus potencialus, kad surenkamų mokesčių užtektų mokėti pedagogų, medikų.. normaliems atlyginimams. Vietoj to atskirų net per kombinacijas su teisėsauga slopinamos retos iniciatyvos įveiklint rimčiau pramonės parką. Dėl aerodromo net per teismo paskutinius sprendimus aerodromas lieka pustuštis vietoj kad įveiklint. Pabandė savivaldybė perteklinę mokyklėlę retint apskundinėjimai urmu per institucijas. Pabandė tvarkyt apleistas erdves miesto centre ir įveiklint statant kelių aukštų daugiabutį nes kitaip investicijos neatsiperka, tiria net prokuratūra kad nedrystų. Tad tokiu mazochizmu užsiiminėjant tų lėšų truks. Po klausimas, kas dar liko savivaldybėj daryt, kad netrukdytų negatyvui? Kaip vergams tik dėl centų likučių vieni prieš kitus streikuot. Juk čia yra tik sistemos dalis ir priklauso nuo bendro miesto vystymo kokybės. O Alytuj kaip užstagniję išsitraukia vieną sritį ir..,bijos vertint visumos poveikį.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.