Dai­li­nin­kas, dai­lės mo­ky­to­jas An­drius Gri­ga­liū­nas: „Gam­ta man kaip šven­to­vė, kaip ma­te­ria­lios Die­vo min­tys” (2)

Dai­li­nin­kas An­drius Gri­ga­liū­nas – gamtoje.
Dai­li­nin­kas An­drius Gri­ga­liū­nas – gamtoje.
Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te dai­lės mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją įgi­ju­sio dai­li­nin­ko An­driaus Gri­ga­liū­no pa­grin­di­nė dar­bo­vie­tė – Aly­taus jau­ni­mo cen­tras, ku­ria­me jis dir­ba me­ni­nio ug­dy­mo pe­da­go­gu. Kaip tei­gia šios įstai­gos va­do­vė Jū­ra­tė Trei­gie­nė, An­drius sa­vo bū­du, ra­mu­mu, ge­ru­mu, ini­cia­ty­vu­mu, or­ga­ni­zuo­tu­mu la­bai tin­ka jau­ni­mui, o jo ren­gia­mos mo­ki­nių pa­ro­dos džiu­gi­na aly­tiš­kius. Dai­li­nin­kas vi­sa­da vyks­me – ren­gia ir sa­vo ko­le­gų kū­ry­bos dar­bų pa­ro­das, tuo bur­da­mas juos į ben­druo­me­nę. An­drius at­vi­rai sa­ko, kad tik­rai ne­ži­no, kaip už­au­gin­ti me­ni­nin­ką: „Sten­giuo­si bent jau jo ne­su­nai­kin­ti. Tai ban­dau da­ry­ti at­si­žvelg­da­mas į in­di­vi­du­a­lią mo­ki­nio pa­sau­lio ma­ty­mo per­spek­ty­vą.“ Sa­vą gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ją tu­rin­tį dai­li­nin­ką A.GRI­GA­LIŪ­NĄ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Ger­bia­mas An­driau, kaip sa­ve pri­sta­to­te tiems, ku­rie apie Jus ma­žai ži­no? Šį kar­tą pri­sis­ta­ty­ki­te „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jams.

– Pa­pras­tai pri­sis­ta­tau taip – esu An­drius Gri­ga­liū­nas, dai­li­nin­kas ir dai­lės stu­di­jos „Vaiz­duo­tis“ mo­ky­to­jas.

 

– Sa­ko­ma, kad kū­ry­ba yra vi­ru­sas, ku­ris il­gam už­kre­čia. Ar tai tie­sa? Ir ar iš tik­rų­jų me­ni­nin­kai yra iš­rink­tų­jų kas­ta?

– Ben­drai gal­vo­jant, tai sa­vo ap­lin­kos, gy­ve­ni­mo kū­ry­ba už­si­i­ma kiek­vie­nas žmo­gus kiek­vie­ną aki­mir­ką, no­ri to ar ne­no­ri. Mes sa­vo bu­vi­mu jau ku­ria­me.

O kū­ry­ba kaip sa­vi­raiš­ka ar sa­vi­ta kal­ba gal ir už­kre­čia­ma, jei tas „už­kra­to“ ne­šio­to­jas yra lai­min­gas sa­vo gy­ve­ni­mu, juk žmo­nės mėgs­ta ko­pi­juo­ti. Bet ap­skri­tai ma­nau, kad vi­si yra me­ni­nin­kai, bet tik me­ni­nin­kai tai ži­no ir per daug jie čia yra su­reikš­min­ti.

 

– Esa­te Aly­taus jau­ni­mo cen­tro me­ni­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas. Tad ir pir­mie­ji klau­si­mai kaip pe­da­go­gui. Kaip už­au­gin­ti me­ni­nin­ką? Ar vi­siems moks­lei­viams rei­kia dės­ty­ti vie­nu ir tuo pa­čiu me­to­du? Prak­ti­kuo­ja­te rink­tis at­ski­rus?

– Kaip už­au­gin­ti me­ni­nin­ką, tik­rai ne­ži­nau, sten­giuo­si bent jau jo ne­su­nai­kin­ti. Tai ban­dau da­ry­ti at­si­žvelg­da­mas į in­di­vi­du­a­lią mo­ki­nio pa­sau­lio ma­ty­mo per­spek­ty­vą.

 

– Mo­ki­niai vie­nus mo­ky­to­jus ger­bia, ki­tų bi­jo, dar prie ki­tų links­ta. Kaip ir prie Jū­sų. Kaip, ko­kiais žo­džiais sa­vo mo­ki­nius ra­gi­na­te?

– Tie­siog iš­si­aiš­ki­na­me, kas mums pras­min­ga ir kaip to pa­siek­ti, ta­da ir dar­bas ei­na­si su mei­le.

 

– Dar vis vy­rau­ja ste­re­o­ti­pas, kad jei žmo­gus ren­ka­si me­ni­nin­ko ke­lią, tai, va­di­na­si, jo gy­ve­ni­me bus dau­giau var­go ir rū­pes­čių. Juk pra­si­muš­ti, bū­ti pa­ste­bė­tam ne tik jau­nam nė­ra leng­va. Ar šio­je pro­fe­si­jo­je yra daug nu­si­vy­li­mo?

– Var­gas ir rū­pes­čiai ga­li bū­ti ir ge­ras „rau­gas“ už­aug­ti me­ni­nin­kui. O nu­si­vy­li­mo tur­būt vi­sur pa­si­tai­ko, bet ga­li­ma į vi­sa tai pa­žvelg­ti kaip į iš­šū­kį, o ne kaip į pro­ble­mą.

 

– Dir­bant su mo­ki­niais, ar ne­at­si­ran­da no­ras jiems pri­mes­ti sa­vo sko­nį, me­no sam­pra­tą, pa­sau­lė­žiū­rą, trum­pai sa­kant, pa­ruoš­ti sa­vo pa­ties ko­pi­ją?

– To­kio no­ro tik­rai ne­at­si­ran­da, bet tur­būt daž­nai mes ži­nias ki­tiems per­tei­kia­me taip, kaip pa­tys su­pran­ta­me pa­sau­lį, nors sva­jo­jant ide­a­lis­tiš­kai man pa­tik­tų toks mo­ky­mas, ku­ris da­ro žmo­gų lais­vė­jan­tį nuo mo­ky­to­jo mo­ky­mo, o ne pri­si­ri­šan­tį prie jo tie­sų.

 

– Kaip ma­no­te, ar šių die­nų jau­ni­mo po­rei­kiai ir mū­sų kraš­to kul­tū­ros ga­li­my­bės – su­de­ri­na­mi?

– Su­de­ri­na­mi, jei at­si­ran­da pa­kan­ka­mas po­rei­kis, at­si­ras ir ga­li­my­bės.

– Ko­kie žmo­nės for­ma­vo Jū­sų es­te­ti­nį su­vo­ki­mą?

– Ojai, jų tiek daug, kad ne­įvar­dy­siu nė vie­no: tai drau­gai ir pri­pa­žin­ti me­ni­nin­kai, tė­vai ir šiaip žmo­nės iš po­kal­bių.

 

– Su sa­vo dar­bais esa­te da­ly­va­vęs gru­pi­nė­se pa­ro­do­se, esa­te su­ren­gęs ir per­so­na­li­nių pa­ro­dų. Kaip api­bū­din­tu­mė­te sa­vo kū­ry­bą? Ko­kiam žmo­gui, žiū­ro­vui-ste­bė­to­jui ski­ria­te sa­vo dar­bus?

– Man la­bai sun­ku kal­bė­ti ir api­bū­din­ti tai, net ne­si­no­ri apie ją kal­bė­ti. No­ri­si pa­si­lik­ti ga­li­my­bę vis­ką kur­ti at­virkš­čiai, ką be­pa­sa­ky­čiau apie sa­vo kū­ry­bą, ir ne­si­jaus­ti me­la­giu. O dar­bai skir­ti vi­siems, kam tai pa­tin­ka.

 

– Sa­ko, kad Jū­sų pa­veiks­lai kal­ba. Ką jie sa­ko, ko­kią ži­nu­tę siun­čia?

Per­spjau­ti re­a­ly­bę, kur­ti įspū­din­giau už re­a­ly­bę – tą aš gir­džiu iš Jū­sų pa­veiks­lų. Ir mąs­tau, ne­gi mū­sų gy­ve­ni­mai, re­a­ly­bė nė­ra to­bu­li?

– Ke­le­tą pa­veiks­lų esu su­kū­ręs, ku­riuo­se no­rė­jau pa­ro­dy­ti re­a­ly­bę ka­bu­tė­se, re­a­ly­bę nu­ta­py­tą, kaž­ką re­a­laus, kaž­ko­kį daik­tą, ku­rį mums no­rė­tų­si pa­spaus­ti, pa­lies­ti, pa­ra­gau­ti, bet mums to ne­pa­vyks, nes tai nė­ra tik­ra.

Idė­ja ar­ba klau­si­mas – kas yra ver­tin­giau: ar mū­sų tie­sio­gi­niai po­ty­riai, ar su­kul­tū­rin­ti, me­ni­nin­ko „su­virš­kin­ti“ po­ty­riai. Ma­nau, mes kuo to­liau, tuo la­biau įpran­ta­me ma­ty­ti pa­sau­lį ki­tų aki­mis, gir­dė­ti ki­tų au­si­mis ir mąs­ty­ti ki­tų min­ti­mis. O kur esi tu pats?

 

– O tas jū­sų pa­veiks­las mi­ni­ma­lis­ti­nės ap­lin­kos „Žmo­­gus su gė­le“ (2019 m. dro­bė, alie­jus, 80 x 80 cm), jo per­so­na­žas – au­to­por­tre­tas?

– Ne, gal tie­siog pa­na­šus žmo­gus į pa­tį au­to­rių bū­na ta­da, kai ta­po­ma „iš gal­vos“.

 

– Esa­te dai­lės stu­di­jos „Vaiz­duo­tis“ puo­se­lė­to­jas. Už­kliu­vo pa­va­di­ni­mas – tai daik­ta­var­dis ar veiks­ma­žo­dis?

– Ir tas, ir tas, tai la­bai pla­ti są­vo­ka, to­dėl man ji ir pa­tin­ka.

 

– Ar spal­vos Jums Jū­sų dar­buo­se yra svar­bios?

– La­bai, o kaip­gi. Man ta­py­ba es­te­ti­niu po­žiū­riu ir yra spal­vų san­ty­kiai.

 

– Koks bū­tų Jū­sų gy­ve­ni­mas be kū­ry­bos? Ar dar ky­la klau­si­mas, ar kū­ry­ba yra Jū­sų ke­lias?

– Tur­būt vis tiek bent min­ty­se pa­gal­vo­čiau ar dar kaip nors kal­bė­čiau, ne­ži­nau ir ka­žin ar su­ži­no­siu.

 

– Jū­sų na­muo­se daug pa­veiks­lų?

– Ne per daug.

 

– Kas Jums svar­bu gy­ve­ni­me? O kū­ry­bo­je?

– Čia taip abst­rak­tu... na, kai bū­nu al­ka­nas svar­bu pa­val­gy­ti, kai bū­nu pa­var­gęs – pail­sė­ti, o kū­ry­bo­je – nuo­šir­du­mas tur­būt.

 

– Ko, Jū­sų nuo­mo­ne, la­bai trūks­ta mū­sų kul­tū­ri­niam gy­ve­ni­mui?

– Ma­no po­žiū­riu, trūks­ta ne­su­kul­tū­rin­to, lau­ki­nio da­ly­ko, kaž­ko, kas nė­ra kul­tū­ra, ki­taip ta­riant, pa­gar­bos gam­tai, ku­ri nė­ra kul­tū­ra, bet yra svei­kiau­sias kul­tū­ros „mais­tas“.

 

– Gam­ta – svei­kiau­sias kul­tū­ros „mais­tas“? Tai jau įdo­mu. Ką ji kon­kre­čiai duo­da? Ar gam­ta tik tai, ką mes ma­to­me sa­vo aki­mis, jau­čia­me ba­so­mis ko­jo­mis, lie­čia­me ran­ka?

– Gam­ta man kaip šven­to­vė, kaip ma­te­ria­lios Die­vo min­tys.

 

– Kas Jums ke­lia nuo­bo­du­lį?

– Di­džiu­ma – ci­vi­li­zuo­to ir nor­ma­laus žmo­gaus gy­ve­ni­miš­ki rei­ka­lai.

 

– Jūs esa­te ir sa­vi­tas fi­lo­so­fas, tai­gi ne­keis­ki­me te­mos. Kaž­ku­ris me­no žmo­gus yra pa­sa­kęs: „Aš – puo­das, į ku­rį su­krau­nu, ką gy­ve­ni­mas man duo­da, ir ver­du sriu­bą. Tai duo­ty­bė, ku­ri ne­pri­klau­so nuo ma­no va­lios.“ Tam pri­ta­ria­te?

– Ne­pri­ta­riu. Juk ne­ga­liu bū­ti kaip kem­pi­nė, ku­ri su­gers tiek ty­rą šal­ti­nio van­de­nį, tiek pa­maz­gas. No­rė­čiau tą „sriu­bą“ vir­ti iš ne bet ko, o iš to, ko rei­kia, kad pa­mai­tin­tum žmo­gų.

 

– Il­gam įsi­mi­niau to­kį at­ve­jį: bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas lab­da­ros po­ky­lis, di­džiu­lis, pa­tiems tur­tin­giau­siems žmo­nėms, ku­rie už­sa­kė – pri­va­lo bū­ti Mo­ti­na Te­re­sė ir ji pri­va­lo pa­sa­ky­ti kal­bą. No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­re­a­tė at­vyks­ta į po­ky­lį, o pa­kvies­ta į sce­ną, ji pa­sa­ko dvie­jų sa­ki­nių kal­bą. Su­si­rin­ku­sių­jų ji pa­klau­sė: „Ar tu ži­nai, kiek tau dir­ba žmo­nių? Ar tu tik­rai juos my­li?“ Ir nu­li­po nuo sce­nos.

Ką Mo­ti­na Te­re­sė tuo pa­sa­kė? Ar tai ži­nu­tė mums, kad esa­me per daug ple­pūs, ma­žiau dir­ban­tys?

– Gal ši ži­nu­tė bu­vo la­biau skir­ta tai pub­li­kai, ku­ri Te­re­sę pa­kvie­tė, bet, ma­nau, ga­li­ma tai pri­tai­ky­ti ir sau. Tur­būt ta pub­li­ka tu­ri sa­vo dar­buo­to­jus, ku­rių pa­gal­ba ji ta­po tur­tin­ga, to­dėl ir klau­sia­ma, ar, da­ry­da­mi lab­da­rą, jie my­li sa­vo dar­buo­to­jus.

 

– Įžval­gu. Iš tie­sų, darb­da­viai kar­tais ne tai, kad ne­my­li sa­vo dar­buo­to­jų, bet ne­ver­ti­na jų dar­bo, ma­žai mo­ka, lai­ko juos sa­vo nuo­sa­vy­be. Bet skau­džiau­si šei­mos at­ve­jai, kai tė­vai rū­pi­na­si ir ten­ki­na sve­ti­mų šei­mų po­rei­kius, kai sa­vi vai­kai lie­ka dė­me­sio už­ri­by­je... Bet to­kių da­ly­kų šiuo po­kal­biu ne­iš­sprę­si­me. Tai­gi tęs­ki­me. Vi­sais lai­kais ma­din­ga ak­cen­tuo­ti pa­šau­ki­mą. Ar pa­šau­ki­mas iš tie­sų yra pri­gim­ti­nis da­ly­kas. Ne­gi ir apie plau­kian­čius pa­sro­viui ga­li­ma pa­sa­ky­ti – jie gy­ve­na sa­vo pa­šau­ki­mo gy­ve­ni­mą?

– Tur­būt ga­li­ma taip pa­sa­ky­ti – kiek­vie­nam sa­vo. Gal kaž­kam tik kau­le­lius pa­ne­šio­ti per gy­ve­ni­mą už­ten­ka.

 

– Ar bū­na, kad ras­tų­si no­ras pa­čiam sa­vy­je pa­gūg­lin­ti, pa­mąs­ty­ti, koks aš esu?

– Jei ne­bū­tų to pa­si­vaikš­čio­ji­mo sa­vy­je, tur­būt pra­ras­čiau sa­ve.

 

– Jei­gu vie­nu sa­ki­niu rei­kė­tų Jums iš­reikš­ti sa­vo gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ją, koks jis bū­tų?

– Tur­būt iš­kal­bin­giau bū­tų vie­nu žo­džiu. Ma­no gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja yra Fi­lo­so­fi­ja.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  --------------------------------------------------------------------
  D E M E S I O !!!
  Alytuje, prie Alytaus PGT 2 komanda pastato esancio adresu Naujoji 146, salia metalines tvoros yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI!!!
  B U K I T E A T S A R G U S !!!
  ---------------------------------------------------------------------

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.