„La­bai gai­la, bet Aly­tus nė­ra pa­trauk­lus at­vyk­ti nei jau­niems, nei vy­res­niems me­di­kams” (15)

Vil­ma Kruš­nie­nė: „Dar­bą ir pa­tir­tį mies­to ta­ry­bo­je ver­ti­nu prieš­ta­rin­gai. Kar­tais rei­kia pri­im­ti ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus, gal­vo­ti, ko­kios pa­sek­mės lau­kia nu­bal­sa­vus „už“ ar prieš“. Svar­biau­sia – ne­pra­ras­ti są­ži­nės ir žmo­giš­ku­mo.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Vil­ma Kruš­nie­nė: „Dar­bą ir pa­tir­tį mies­to ta­ry­bo­je ver­ti­nu prieš­ta­rin­gai. Kar­tais rei­kia pri­im­ti ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus, gal­vo­ti, ko­kios pa­sek­mės lau­kia nu­bal­sa­vus „už“ ar prieš“. Svar­biau­sia – ne­pra­ras­ti są­ži­nės ir žmo­giš­ku­mo.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Jau ka­den­ci­ją bai­gian­čios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė dir­ba Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­ja. Tik­riau­siai nė­ra nė vie­no aly­tiš­kio, ne­su­si­dū­ru­sio su me­di­kais, tad su ta­ry­bos na­re ir kal­ba­mės apie jų dar­bą Aly­tu­je, su­da­ro­mas są­ly­gas, gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mus ir pla­nuo­ja­mas per­tvar­kas dvie­juo­se li­go­ni­nės sky­riuo­se.

– Ka­dan­gi šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­ba jau bai­gia dar­bą, tad sa­ky­ki­me, kad Jūs jau va­do­va­vo­te ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Ko­dėl ne­pa­vyks­ta aly­tiš­kiams su­ma­žin­ti ei­lių pas gy­dy­to­jus ir ne­ma­žai jų skun­džia­si ne­su­lau­kian­tys kva­li­fi­kuo­tos pa­gal­bos?

– Ei­lės pas gy­dy­to­jus yra vi­sa­me pa­sau­ly­je ir tai ne­iš­ven­gia­ma. Ta­čiau pro­ble­ma tam­pa tai, kad pas­ta­rai­siais me­tais vis la­biau ryš­kė­ja me­di­kų trū­ku­mas, vis dau­giau jų jau­nų, ką tik bai­gu­sių me­di­ci­nos stu­di­jas, iš­vyks­ta dirb­ti ir gy­ven­ti į už­sie­nį.

Per sa­vo va­do­va­vi­mo Aly­taus li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riui dvy­li­ka me­tų iš­ly­dė­jau į už­sie­nį pen­kis jau­nus, ga­bius, per­spek­ty­vius gy­dy­to­jus.

Apie gy­dy­to­jų trū­ku­mą kal­ba­ma tik­rai ne pir­mi me­tai. O pa­si­bai­gus CO­VID-19 pan­de­mi­jai jau ta­po vi­siš­kai aiš­ku, ko­kia bė­da mū­sų vi­sų lau­kia at­ei­ty­je, jei­gu ne­si­im­si­me prie­mo­nių.

Šią pro­ble­mą ban­do spręs­ti ne tik mū­sų, bet ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės. Tarp sa­vi­val­dy­bių kvie­čian­tis me­di­kus jau ste­bi­ma kon­ku­ren­ci­ja.

Apie gy­dy­to­jų trū­ku­mą ne kar­tą kal­bė­ta ir su li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir mies­to ta­ry­bo­je, li­go­ni­nės tin­kla­la­py­je nuo­lat at­nau­ji­na­mi skel­bi­mai apie esa­mas lais­vas dar­bo vie­tas me­di­kams. Esa­me ne­pa­trauk­lūs ir ne­kon­ku­ren­cin­gi dar­bo už­mo­kes­čio at­žvil­giu. Ne­tu­ri­me Aly­tu­je no­rin­čių gy­ven­ti jau­nų me­di­kų. Pa­vyz­džiui, li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je dir­ba tik ke­tu­ri gy­dy­to­jai aly­tiš­kiai iš še­šio­li­kos. Dau­ge­lis jų va­ži­nė­ja iš ki­tų mies­tų ar ra­jo­nų. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad šia­me sky­riu­je yra ir ne­vie­ti­nių me­di­ci­nos slau­gy­to­jų.

Dar­buo­to­jai pa­gei­dau­ja gau­ti ne tik sun­kaus dar­bo ver­tą at­ly­gi­ni­mą, bet ir ke­lio­nės iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją, ką jau se­niai ski­ria ki­tos sa­vi­val­dy­bės.

– Ar Jums ten­ka su­si­dur­ti su tuo, kad šei­mos gy­dy­to­jai per daug leng­vai pa­cien­tus siun­čia į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių?

– Pas mus la­bai di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ei­lėms pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus, bet ne­pa­mirš­ki­me šei­mos gy­dy­to­jų, jų kom­pe­ten­ci­jos. Daug svei­ka­tos klau­si­mų tik­rai ga­li iš­spręs­ti šei­mos gy­dy­to­jai. Ta­čiau gy­ven­to­jai su­si­du­ria ir su ei­lė­mis pas juos.

Iš­gy­ven­ta CO­VID-19 pan­de­mi­ja vi­siš­kai pa­kei­tė pir­mo­jo ly­gio gy­dy­mo įstai­gų dar­bą. Jų me­di­kai, pra­dė­ję dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, no­ri ir to­liau taip dirb­ti. Ne­re­tai pa­cien­tai kon­sul­tuo­ja­mi te­le­fo­nu, jų net ne­ma­čius iš­ra­šo­mi siun­ti­mai į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių.

Ne­re­tai šei­mos gy­dy­to­jai pa­ra­šo pa­cien­tui siun­ti­mą į šį li­go­ni­nės sky­rių, nė ne­su­si­mąs­ty­da­mi, kad pa­cien­to būk­lė ne­ati­tin­ka sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos mas­to ir kad žmo­gus čia pra­leis ke­le­tą va­lan­dų.

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­ma­čiu­si pa­ra­mą į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vyks­tan­tiems dirb­ti gy­dy­to­jams. Ko­kia ta pa­ra­ma, ar ji veiks­min­ga?

– Sie­kiant pri­trauk­ti me­di­kus į Aly­tų ir gi­mė sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas dėl pa­ra­mos at­vyks­tan­tiems me­di­kams.

Pir­mus tre­jus me­tus nuo įsi­dar­bi­ni­mo ski­ria­mos kas­me­ti­nės pi­ni­gi­nės iš­mo­kos. Jau yra skir­tas ne vie­nas tar­ny­bi­nis bu­tas Aly­tu­je įsi­dar­bi­nu­siems me­di­kams.

Su­tar­tį su Aly­taus li­go­ni­ne ar po­li­kli­ni­ka su­da­riu­siems gy­dy­to­jams re­zi­den­tams mo­ka­mas sti­pen­di­jos su są­ly­ga, kad pa­bai­gę re­zi­den­tū­rą at­vyks dirb­ti į mū­sų mies­tą.

De­ja, tai prak­tiš­kai ne­pa­de­da pri­trauk­ti nau­jų me­di­kų. Ži­nau, kad kai ku­rios ma­žes­nės ra­jo­ni­nės li­go­ni­nės siū­lo dar ge­res­nes są­ly­gas pas juos at­vyks­tan­tiems dirb­ti spe­cia­lis­tams.

La­bai gai­la, bet Aly­tus nė­ra pa­trauk­lus at­vyk­ti nei jau­niems, nei vy­res­niems me­di­kams. Ir ne vien pi­ni­gai čia svar­biau­si. La­bai svar­bu dar­bo są­ly­gos, mik­ro­kli­ma­tas ko­lek­ty­ve. Daug kas do­mi­si, ko­kios lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ga­li­my­bės.

Ver­ti­nant sa­vi­val­dy­bės pa­stan­gas pri­trauk­ti į mies­tą me­di­kų, pa­da­ry­ta ne­ma­žai, ta­čiau iš­šū­kis iš­lie­ka.

– Ką reik­tų keis­ti ski­riant sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą at­vyks­tan­tiems me­di­kams, kad ji iš tie­sų bū­tų pa­trauk­les­nė?

– Pa­li­ki­me tai spręs­ti nau­jai iš­rink­tai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

– Jums, kaip Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­jai, tik­rai ži­no­ma, kad gy­ven­to­jai skun­džia­si lė­tu ap­tar­na­vi­mu šia­me sky­riu­je, kai ku­rių gy­dy­to­jų kom­pe­ten­ci­ja. Ko­dėl taip yra?

– Taip, ne­re­tai ten­ka iš­girs­ti kri­ti­kos ma­no va­do­vau­ja­mo sky­riaus at­žvil­giu. Ta­čiau vis daž­niau iš­girs­ta­me ir pa­dė­kos žo­džių, tik pa­dė­ką žmo­nės reiš­kia kuk­liau ir ty­liau.

Li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rius dir­ba vi­są pa­rą, re­gist­ruo­ja­mi vi­si be­si­krei­pian­tys, o tai su­da­ro 100–150 pa­cien­tų per pa­rą. At­si­tin­ka taip, kad pa­cien­tai re­gist­ruo­ja­mi kas 1–5 mi­nu­tės, to­kiu bū­du per va­lan­dą jau bū­na už­re­gist­ruo­ta 10–12 pa­cien­tų. Tai apie ko­kį dar­bo grei­tu­mą ga­li bū­ti kal­ba­ma?

Pa­grin­di­nė šio sky­riaus funk­ci­ja – teik­ti sku­bią pa­gal­bą, ku­ri api­brėž­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. De­ja, mes jau se­niai dir­ba­me ir kaip šei­mos gy­dy­to­jai, į mus krei­pia­si ne­ma­ža da­lis pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se pas gy­dy­to­jus ne­pa­te­ku­sių pa­cien­tų, taip su­si­da­ro dar il­ges­nė lau­ki­mo ei­lė.

Tu­ri­me ir to­kių pa­cien­tų, ku­rie į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių at­vyks­ta po ke­lis kar­tus per mė­ne­sį.

Dėl dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­si me­di­ci­nos dar­buo­to­jai sa­vo dar­be va­do­vau­ja­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, li­go­ni­nės di­rek­to­riaus įsa­ky­mais ir ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­mos do­ku­men­tais. Li­go­ni­nė­je vei­kia Gy­dy­mo ta­ry­ba, ku­rios po­sė­džiuo­se ak­ty­viai nag­ri­nė­ja­mos pro­ble­mos, ieš­ko­ma bū­dų, kaip jas spręs­ti.

– Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos bei Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riams at­nau­jin­ti nu­ma­ty­ta 4,5 mln. eu­rų eu­ro­pi­nė pa­ra­ma. Jei pa­vyks gau­ti šią fi­nan­si­nę pa­ra­mą, kas kon­kre­čiai bus at­nau­ji­na­ma mi­nė­tuo­se sky­riuo­se, ko­kią nau­dą pa­jus pa­cien­tai?

– Pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti ir iš­plės­ti Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos bei Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­rių pa­tal­pas, ti­ki­ma­si įsi­gy­ti nau­jos me­di­ci­ni­nės įran­gos. To­dėl bus ga­li­ma teik­ti dau­giau sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gų.

Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je tu­rė­tų bū­ti at­skir­ti su­au­gu­sių­jų ir vai­kų srau­tai, tam įreng­ti at­ski­ri įė­ji­mai, at­ski­ri ir erd­ves­ni lau­kia­mie­ji. Pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tus, įreng­ti at­ski­rą pa­tal­pą su­au­gu­sių­jų pa­cien­tų pir­mi­nei ap­žiū­rai. Nau­ja­me šio sky­riaus prie­sta­te nu­ma­to­mos izo­lia­ci­nės pa­la­tos už­kre­čia­mo­sio­mis li­go­mis ser­gan­tiems pa­cien­tams.

Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riu­je taip pat tu­rė­tų at­si­ras­ti ga­li­my­bė gy­dy­ti dau­giau pa­cien­tų. Bet ar tam tu­rė­si­me pa­kan­ka­mai dar­buo­to­jų? Jau da­bar si­tu­a­ci­ja yra kri­ti­nė – trūks­ta ir gy­dy­to­jų, ir slau­gy­to­jų.

– Jūs į šios be­bai­gian­čios ka­den­ci­ją Aly­taus mies­to ta­ry­bą bu­vo­te iš­rink­ta pir­mą kar­tą ir nau­jos ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je jau ne­be­dirb­si­te. Ko­kias pa­tir­tis įgi­jo­te dirb­da­ma mies­to ta­ry­bos na­re, kaip Jums at­ro­dė šios vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jos veik­la?

– Dar­bą ir pa­tir­tį mies­to ta­ry­bo­je ver­ti­nu prieš­ta­rin­gai. Kar­tais rei­kia pri­im­ti ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus, gal­vo­ti, ko­kios pa­sek­mės lau­kia nu­bal­sa­vus „už“ ar prieš“. Svar­biau­sia – ne­pra­ras­ti są­ži­nės ir žmo­giš­ku­mo.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

 

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Vadovė turi žinoti,kad kraujospūdžio apavas sugedęs,ligonis manžetę prilaiko pats,neišmanymo spaudimo,parašė gerą.Slaugytojos puikios,darbą išmano ir atlieka puikiai,o atvažiuojantys tik budėti per naktį,nesuinteresuoti kokybe,jie kai girdėjau atvyksta lažą atpilti,valandas prastumti.Vietiniai geresni,darbo kokybė geresnė.Vedėje privalo aprūpinti būtinomis darbui priemonėm,kokybiškomis,ne ant durniaus.

  Komentaras

  Neseniai buvau papuolus į priemimo skyriu labai maloniai ir greit pristste į kardioligini skyriu didelis ąčiu kolektyvui ir gyd Ę Balčiutei tikrai ten dirba profesija mylintis sekmes Jums

  Komentaras

  Kompetetinga ,jautri ,dėmesinga ligoniui Gydytoja.Ačiū nuoširdus.Gaila kad nedirbs savivaldybės taryboj.Darbšti sąžininga,atsakinga .Ačiū gerb.Daktare!Sėkmės ,stiprybės visur ir visada.

  Komentaras

  Kalėdų antrą dieną mane greitoji atvežė į ligoninės priimamajį su didžiuliu skausmu. Priimamąjame išgulėjau dejuodama 5 val. Paprašiau pas sesutę vandens atsigerti, NEGAVAU ! Abejingumas ligoniui Alytaus ligoninės priimamąjame peržengia žmogiškumo ribas, tai nesuvokiama ! Kai pagaliau dejuojančią atvežė iš koridoriaus po 5 val. į priimamąjį, pamačiau tuščią skyrių, besijuokiančią Krušnienę ir blevyzgojančias sesutes. TOKIO KOŠMARO NELINKIU NIEKAM !!! Tyčiojasi daktariukai iš žmonių nebaudžiami. Dar daug galiu papasakoti ką girdėjau gulėdama koridoriuje 5val kol daktarai TEIKĖSI atkreipti dėmesį. Neduok Dieve patekti į Krušnienės vadovaujamą ligoninės priimamąjį !!!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.