Pa­dan­gų krū­vos – gar­sio­jo Aly­taus gais­ro pa­sta­te, į jį la­bai no­rė­da­mas – ga­li pa­tek­ti (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
padangos
Šiuo metu užfiksuotos padangų krūvos „Ekologistikos“ pastate. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vi­si aly­tiš­kiai ir ne tik jie ge­rai pri­si­me­na 2019-ųjų spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sį ir de­šimt die­nų tru­ku­sį gais­rą Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“. Šian­dien aki­vaiz­du, kad ben­dro­vė pa­dan­gų per­dir­bi­mo veik­los čia ne­vyk­do. Ta­čiau pa­tal­po­se ma­to­mos pa­dan­gų krū­vos, į jas la­bai no­rė­da­mas ga­li pa­tek­ti. Tad pik­ta­da­riai ga­li čia su­kel­ti nau­ją gais­rą, o to bai­mi­na­si aly­tiš­kiai ir ypač „Eko­lo­gis­ti­kos“ kai­my­nys­tė­je, mies­to Pra­mo­nės ra­jo­ne, vei­kian­čios įmo­nės.

Pa­sta­tas – ap­gai­lė­ti­nos būk­lės

Da­bar pra­ei­nan­tie­ji ir pra­va­žiuo­jan­tie­ji pro pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ pa­sta­tą Pra­mo­nės ra­jo­ne iš­vys­ta jį iš­dau­žy­tais lan­gais, prie jo – įtar­ti­no­mis me­džia­go­mis ap­au­gu­si cis­ter­na, krū­vos že­mių su sta­ty­bi­nė­mis at­lie­ko­mis. Vi­sa tai liu­di­ja šio­je ben­dro­vė­je jau dau­giau nei prieš tre­jus me­tus pra­siau­tu­sį gais­rą.

Nors ant lan­gų iš vi­di­nės pu­sės už­dė­tos me­ta­li­nės gro­tos ir pro jas bū­tų sun­ku pa­tek­ti į pa­sta­to vi­dų, ta­čiau pa­si­ly­pė­jus ga­li leng­vai už­fik­suo­ti čia li­ku­sias pa­dan­gas. O jų tik­rai daug, tie­siog krū­vos.

La­bai no­rė­da­mas į „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­tą ga­li pa­tek­ti pro vie­nas du­ris, ku­rios yra iš su­trū­ni­ju­sių len­tų ir su­rū­di­jo­sios skar­dos. Rei­kia tik­rai ne­di­de­lės jė­gos ar pa­pras­čiau­sių įran­kių, kad pa­tek­tum į vi­dų.

Tad aly­tiš­kiai ir „Eko­lo­gis­ti­kos“ kai­my­nys­tė­je vei­kian­čios įmo­nės pa­grįs­tai bai­mi­na­si pik­ta­da­rių, ku­rie pa­te­kę čia ga­li su­kel­ti nau­ją pa­dan­gų gais­rą.

Nors ant ne­san­da­rių du­rų pa­ka­bin­tas sten­das, per­spė­jan­tis, kad drau­džia­ma įei­ti į te­ri­to­ri­ją, nes vi­daus ap­lin­ka pa­vo­jin­ga svei­ka­tai ir gy­vy­bei, pik­tų kės­lų tu­rin­čių žmo­nių tai ga­li ne­su­lai­ky­ti.

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ra­šė ne vie­ną raš­tą pa­sta­to val­dy­to­jui

Ka­dan­gi „Eko­lo­gis­ti­kos“ už­ima­mas sta­ti­nys pri­klau­so ki­tai Aly­taus ben­dro­vei „Vi­vat­rans“, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pas­ta­ra­jai yra pa­ra­šiu­si ne vie­ną raš­tą dėl pa­sta­to ap­žiū­ros, nau­do­ji­mo prie­žiū­ros, rei­ka­lin­gos at­lik­ti jo eks­per­ti­zės. Vie­na­me iš šių raš­tų nu­ro­do­ma, kad ati­tin­ka­mo­se jo da­ly­se drau­džia­ma vyk­dy­ti bet ko­kią veik­lą, ne­del­siant im­tis prie­mo­nių sau­gu­mui už­tik­rin­ti, jog į pa­sta­tą ir jo te­ri­to­ri­ją ne­pa­kliū­tų jo­kie as­me­nys.

Re­gis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­nau­do­jo sa­vo tei­si­nes ga­lias, bet ap­gai­lė­ti­nos būk­lės „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­tas su ne­sun­kiai įma­no­mais į jį pa­tek­ti bū­dais ir čia esan­čios su­kaup­tos pa­dan­gos ne­nu­sto­ja gąs­din­ti mies­tie­čių.

Be­je, ir „Eko­lo­gis­ti­kai“, ir kro­vi­nių ga­be­ni­mu už­si­i­man­čiai ben­dro­vei „Vi­vat­rans“ va­do­vau­ja tas pats as­muo – Juo­zas Ci­cė­nas.

Su juo ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti ir pa­si­tei­rau­ti, ar gal­vo­ja­ma apie „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­to di­des­nio sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mą, kiek ten yra li­ku­sių pa­dan­gų, ką ke­ti­na­ma su jo­mis da­ry­ti.

 

Dėl pa­nai­kin­to tar­šos lei­di­mo ne­si­bai­gęs teis­mi­nis pro­ce­sas

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­si­tei­ra­vus, kiek „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ yra li­ku­sių pa­dan­gų, ar jos ke­lia pa­vo­jų ap­lin­ki­nėms įmo­nėms, de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai at­sa­kė: „Nuo 2019 me­tais ki­lu­sio gais­ro mi­nė­to­je vie­to­je yra li­kę ne­su­de­gu­sių pa­dan­gų ir iš jų pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos. Pa­dan­gos nė­ra pri­ski­ria­mos pa­vo­jin­goms at­lie­koms, tad nie­kuo ne­si­ski­ria nuo nau­jų pa­dan­gų san­dė­lio.“

De­par­ta­men­tas kon­kre­čios in­for­ma­ci­jos apie mi­nė­tos įmo­nės pa­tal­po­se li­ku­sį pa­dan­gų kie­kį ne­tei­kė, nes tai yra tu­ri­nys gais­ro bau­džia­mo­sios by­los, ku­ri nag­ri­nė­ja­ma Aly­taus apy­lin­kės teis­me.

Pa­si­tei­ra­vus, ar „Eko­lo­gis­ti­kai“ duo­tas nu­ro­dy­mas iš­vež­ti jos pa­sta­te li­ku­sias pa­dan­gas, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas at­sa­kė, kad kol kas toks nu­ro­dy­mas ne­duo­tas. Taip pat, jo tu­ri­mais duo­me­ni­mis, pa­pil­do­mai pa­dan­gų į šios ben­dro­vės veik­la­vie­tę ne­bu­vo at­vež­ta.

Kaip in­for­ma­vo Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra „Eko­lo­gis­ti­kai“ yra pa­nai­ki­nu­si tar­šos lei­di­mą, bet tai ap­skųs­ta ir dar ne­si­bai­gęs teis­mi­nis pro­ce­sas: „Re­a­lios tar­šos lei­di­me nu­ma­ty­tos pa­dan­gų per­dir­bi­mo veik­los įmo­nė veik­la­vie­tė­je ne­vyk­do. Tam rei­ka­lin­gi įren­gi­niai yra su­ga­din­ti.“

 

Iš­vež­ta per 8 tūkst. to­nų pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų

Po gais­ro mi­nė­to­je pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je sku­bė­ta iš­vež­ti pa­vo­jin­gą­sias at­lie­kas. Tai at­li­ko vals­ty­bės val­do­ma, li­cen­ci­juo­ta pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vė „Tok­si­ka“.

Kaip sa­kė šios ben­dro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius, „Tok­si­ka“ tu­rė­jo pa­ve­di­mą iš­rū­šiuo­ti ir iš­vež­ti tik pa­vo­jin­gą­sias at­lie­kas. Jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kiek jų bu­vo iš­vež­ta: be­veik 680 to­nų su­de­gu­sios teks­ti­lės, me­ta­lų kor­dų su pe­le­nais atliekų, be­veik 5 tūkst. 560 to­nų miš­rios de­gė­sių frak­ci­jos, pe­le­nų, smul­kios gu­mos, šla­ko at­lie­kų, per 1 tūkst. 900 to­nų ap­de­gu­sių pa­dangų.

Iš vi­so iš „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tės iš­ga­ben­ta per 8 tūkst. to­nų pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų. Jos pra­dė­tos vež­ti ne­il­gai tru­kus po gais­ro ir tai už­si­tę­sė dau­giau kaip ke­tu­ris mė­ne­sius.

Šios at­lie­kos iš­vež­tos į „Tok­si­kos“ pa­da­li­nį Šiau­lių ra­jo­ne, o čia tvar­kytos iki 2021 me­tų bir­že­lio.

L.An­dro­na­vi­čiaus tei­gi­mu, už „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tės pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mą „Toksikai“ iš vals­ty­bės biu­dže­to bu­vo su­mo­kė­ta 2 mln. 653 tūkst. eu­rų be PVM.

 

Bau­džia­mą­ją by­lą su­da­ro 92 to­mai

2020-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mui bu­vo per­duo­ta va­di­na­mo­ji Aly­taus gais­ro bau­džia­mo­ji by­la. Dėl šio gais­ro kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti 5 fi­zi­niams as­me­nims ir 2 ju­ri­di­niams as­me­nims, pa­teik­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai dėl pa­tir­tos tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo už dau­giau nei 7 mln. eu­rų. Vien gais­ro pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti iš vals­ty­bės re­zer­vo ar­ba ša­lies iž­do pa­nau­do­ta per 5 mln. eu­rų.

Kon­sta­tuo­ja­ma, kad gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ me­tu su­de­gė 2 tūkst. 202 to­nos pa­dan­gų.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se nag­ri­nė­ja­mo­je šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je tarp fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­riems pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai, yra ir „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­do­vas J.Ci­cė­nas. Jie kal­ti­na­mi dėl sis­te­min­go ap­lin­kos ap­sau­gos prie­žiū­ros ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, tur­to su­nai­ki­ni­mo dėl ne­at­sar­gu­mo, ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo bei ne­tik­ro do­ku­men­to pa­ga­mi­ni­mo ir pa­nau­do­ji­mo.

By­lą su­da­ro 92 to­mai, yra 7 kal­ti­na­mie­ji, 133 as­me­nys, ku­riuos rei­kia ap­klaus­ti kaip nu­ken­tė­ju­siuo­sius, ci­vi­li­nių ieš­ko­vų at­sto­vus ir liu­dy­to­jus.

Ši bau­džia­mo­ji by­la tu­rė­jo bū­ti pra­dė­ta nag­ri­nė­ti 2020-ųjų gruo­dį, ta­čiau dėl ša­ly­je pa­skelb­to ko­ro­na­vi­ru­so ka­ran­ti­no nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas. 2021-ųjų ko­vo pa­bai­goje orga­ni­zuotas pirmas teismo posėdis.

2022 me­tų spa­lio–2022 me­tų gruo­džio mė­ne­siais vy­ku­siuo­se po­sė­džiuo­se ap­klaus­ti liu­dy­to­jai ir pra­dė­tos spe­cia­lis­tų ap­klau­sos.

Šių me­tų sau­sio pra­džio­je vy­ku­sia­me tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je bu­vo tę­sia­mas su­si­pa­ži­ni­mas su byloje esan­čiais įro­dy­mais, ap­klaus­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai, pa­tei­kę iš­va­das dėl pa­da­ry­tos ža­los gam­tai.

Teis­me po­sė­džiai, su­si­ję su gais­ru „Eko­lo­gis­ti­ko­je“, šiuo me­tu nu­ma­ty­ti iki bir­že­lio pra­džios.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Esmėj po paskutinių įstatymų pakeitimų merui pasunkėjo, tarybai palengvėjo. Dabar taryba visą laiką gali dengtis, kokius meras siūlo klausimus tarybai svarstyt, tokius taryba svarsto ir. Už viską meras atsakingas ir atskaitingas. Kokias problemas pirmas pastebi ir kelia tarybos svarstymui. Šiuo atveju vėl žiniasklaida eina pirma mero ir tarybos. Kaip normaliam valdyme turi būt pirmas meras su taryba. Vėl su kadrais, kaip neliko destrukcinės energijos taryboj kuo prisidengt, dabar patys išsigrynina. Parodo, kokie valdyme tikri raumenukai pas juos.

  Komentaras

  Dėl mero, jam ir parodžius, neprarast tempo ir kur visuomenė išreiškė pasitikėjimą juo, jis po panašu iš apkasų, ar pogrindžio, išlyst vengia? Nes čia jau reikia operatyviai priimt sprendimus savo gabumais, kurie skiriasi. Nuo tradicinių organizaconių gabumų strigt partines kuopeles kur gali ir per rinkimus urmu per gyventojų butus agituojant. Šios schemos atidirbtos, o štai savo gabumais ūkinėj kompetencijoj. Gal kiti pasidarys ir jis tika pasinaudos? Pasirodo daug lengviau buvo dirbti, kaip stiprus destrukcinis pasipriešinimas, kurio fone galima blizgėt ir nieko nedarant? Kad kam nors neužkliūt...

  Komentaras

  Jei dabar vėl gaisras, realiai dėl teismo procesų vilkinimo, nes kol jie vyksta neaišku kas ką daryt turi? Ar tiesiog kištis negali. O ficiali atsakomybė pačių rinktiems merui ir tarybai, kurie atsakingi ir atskaitingi. Kaip ir LR Prezidentui bei Seimui, kurie tvirtina teisėsaugos institucijų veiklos ataskaitas, paskyrimus į aukščiausius postus. Kurie pasirodo silpni sukontroliuot pagal savo kompetencijas institucijų veiklos kokybes, nors už tai gauna riebius valdiškus atlyginimus. O juos rinko Tauta, kuri ir per silpnai juos kontroliuoja, nekelia rimtų reikalavimų atitikt pagal kompetencijų reikalavimus.

  Komentaras

  Yra 3 institucijų kontrolės formos. Tarpžinybinė, parlamentinė ir visuomenės kontrolė. Esmėj visuomenė nesukontroliuodama, jei pasekmės skaudžiausios. Nes Prezidentas ir Seimas Vilniuj, kad ir padangų gaisro pasekmės jiems..- toli nuo Alytaus. Tarpžinybinė kur padvelkia link oligarchinių interesų, čia... išoriškai kaip nepajėgūs. Nuo Alytaus miesto seimo narys, ir kiti apie Alytų besisukantys, iki tokio lygio kaip ir privengia. Tad lieka Alytuj pati visuomenė tik į savo reiklumą gali remtis...Jei nenori bėdų, kaip padangų gaisras ar panašiai.

  Komentaras

  Jei Alytaus teisėsauga užsiiminėja tokiais dalykais, tai aišku kodėl nesugebama suvivalda susijusių bylų sprest objektyviai ir operatyviai, kaip. Prieš metus ,,Laisvas laikraštis" viešinti krli straipsniai su pareigūnų foto ir metodų aprašymų pavadinimais- ,,Pasipriešinusieji mafijai, gydomi psichuškėse", ,,Nukentėjusieji kišami į psichuškes". Praktiškai veikos ant LR BK 146 str., 3 p. ribos - draudžiama prievartos būdu sveikus talpint į psichines.. Rašinėjo šalies žiniasklaida, Alytaus vietinė tradiciškai nemato. Kol koks kaip padangų gaisro driokstelėjo ant alytiškių kailių.

  Komentaras

  Dėl teismų kokybės Alytuj matė alytiškiai, kaip. Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 teisėja dirba. Leisdama tiesiog teismo salėj tuometiniam polikui oligarchui tyčiotis iš neįtinkančio alytiškio ir teisėjai nurodinėt banditišku žargonu- kas ubagui davė teisę klaust ir aiškint, klykiant nurodinėt teisėjai dėt dideles baudas kad ubagas neišsimokėtų..- iki pačio politiko alpimo, o teisėja net greitosios pagalbos nekviečia, kur tam momente neaišku mirs ar ne nusivaidinęs politikierius. Tik nepamiršo politikui netaikyt politiko reikalavimų ir užvaikyt eilinį ubagą per privatų ieškinį. Kaip asmens įžeidimu pridedant ir kaip politikui oficialų paklausimą dėl orlaivio priklausomybės ir.. kaip nieko. Nors eilinis ubagas žino, Konst. 109 str.- teisėja klauso tik įstatymo. 22 str. - teismas ir įstatymas gina asmens garbę. 114 str.- draudžiama nurodinėti teisėjai. 33 str.- galima kritikuot politikus, draudžiama persekiot už politiko kritiką. Kitur iš politikų net privačių ieškinių nepriiminėja, nes skaito persekiojimu už politiko kritiką. Dėl Lauros ta teigia su Putrikiu derino, teisėja nirko nebuvo. Ir dar iš valstybės priteisia virš 6 tūkstančių. Kur žiūri LR Prezidentas ir LR Generalinė prokurorė, galinti ir teisėjus vertint, kol taip pasisekus vėliau viso valstybės biudžeto neišsems? Tad su tokis kokybe, jei nesugeba, ar bijo, kam dirbt? Bedarbystė didelė, atsiras kas proncipongai, objektyviai ir operatyviai bylas išnagrinės. Nepakeičiamų nėra ir nėra tos bylos sudėtingos, jei objektyviai. Sudėtinga, jei galus norima...

  Komentaras

  Šiuo metu Alytuj rimta problema, apie ką? Maždaug prieš metus per info meras viešino, kad dėl teismo trikdžių savivaldybė negali miesto labui sprest padangų gaisro teritorijų ir statinių sutvarkymo problemų, kaip ir dėl aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės, kur vertė apie 40 milijonų, įveiklinimo miesto labui. Kur tik per viešą aukcioną visą teritoriją parduot ir nupirkę, moka mokesčius, kad ir legendinį aerodromą vystydami. Kur neaišku, kaip teismas iš vis skundą dėl aerodromo galėjo priimt prieš kelis metus, aerodromą perda us savivaldybei? Nes pagal Konst. 46 str.- valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiu. Neparašyta, kad pustuščią aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės laikyt kelių turėtų orlaivių labui? Dabar už viską atskaitingas rinktas meras, kuris atsakingas ir atskaitingas, o lemia į valdžią nerinkti teismai. Kurie žmonėms net neatskaitingi. Ir net į mero pastabas nereaguoja, gal šaipos su atskirais gudručiais iš užkuliusių? Sau kalbėkit kiek norit, o mes reguliuojam. Šiuo atveju meras su nauja taryba, turėtų nedelst ir iš kart į Alytų kviestis LR Prezidentą. Kuris rinktas žmonių, pagal Konstituciją reguliuoja teismus net skiriant, atleidžiant teisėjus, ir išdėstyt situaciją dėl Alytuj teismų kokybės, ypač atskirais atvejais. Leidžiant nuomones išsakyt ir gyventojams. Kadangi rinktas Prezidentas už tai atsakingas ir atskaitingas. Iš jo tik reikalaut galima. Kitaip vėl stagnacinė pelkė, o merui vėl lieja pašaipas atskiri, kas matos iš atskirų komentarų. Kur tie komentarai pagal leksiką vėl kaip teismo pridengti dar nuo Alytaus prokurstūros nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 dėka, samoningai nekonkretinant. Kur tuo met prokurorai norėjo konkretint ir viešint, bėt vėl ikiteisminio tyrimo teisėjos neleido.

Kiti straipsniai