Ben­druo­me­nės „24 kai­my­nai” pir­mi­nin­kas Sau­lius Sa­lat­ka: „Mes pa­tys esa­me at­sa­kin­gi už tai, kaip at­ro­dys mū­sų kvar­ta­las po 10 ar dau­giau me­tų” (3)

Saulius Salatka: „Po ben­druo­me­nės įkū­ri­mo su­pap­ras­tė­jo mo­kes­čių už ben­dras iš­lai­das ad­mi­nist­ra­vi­mas. At­si­ra­do ga­li­my­bė kur­ti ben­drą in­fra­struk­tū­rą ir ger­bū­vį.“ Asmeninė nuotr.
Saulius Salatka: „Po ben­druo­me­nės įkū­ri­mo su­pap­ras­tė­jo mo­kes­čių už ben­dras iš­lai­das ad­mi­nist­ra­vi­mas. At­si­ra­do ga­li­my­bė kur­ti ben­drą in­fra­struk­tū­rą ir ger­bū­vį.“ Asmeninė nuotr.
Žmo­nėms vis dar trūks­ta ži­nių, kas yra ben­druo­me­nės, kaip jos vei­kia, ko­kius klau­si­mus spren­džia ir kaip val­do­mi jų fi­nan­sai. Sun­ku­mų ky­la, kai žmo­nės yra abe­jin­gi ir ne­da­ly­vau­ja ben­druo­me­nių veik­lo­je, kai ne­si­do­mi jos pri­ima­mo­mis tvar­ko­mis. O or­ga­ni­zuo­tos ir tvir­tos ben­druo­me­nės, kaip tei­gia Aly­taus ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos ad­mi­nist­ra­vi­mo va­do­vė Vi­da Vrub­liaus­kie­nė, pa­de­da ga­na ope­ra­ty­viai ir tiks­lin­gai iš­spręs­ti sun­ku­mus ir pa­siek­ti tiks­lus ūki­nių pro­ble­mų spren­di­me, vie­šų­jų erd­vių for­ma­vi­mo bei įren­gi­nė­ji­mo, vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo bei ki­tuo­se rei­ka­luo­se. Ko­kią ben­druo­me­niš­ku­mo erd­vę šian­dien yra su­kū­ru­si iš­skir­ti­nė Aly­taus ra­jo­no Užu­ba­lių te­ri­to­ri­jos ma­žo­ji ben­druo­me­nė „24 kai­my­nai“? Ben­druo­me­nės va­do­vą Sau­lių Sa­lat­ką kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Ko­dėl įstei­gė­te to­kią ben­druo­me­nę? Kiek lai­ko ji gy­vuo­ja?

– Esa­me vie­na jau­niau­sių Aly­taus ra­jo­no Aly­taus se­niū­ni­jos ben­druo­me­nių. Mū­sų ben­druo­me­nė įsteig­ta 2015 me­tų lie­pos 28 die­ną, tad jau skai­čiuo­ja­me aš­tun­tus veik­los me­tus. Ben­druo­me­nės pa­va­di­ni­mas ki­lo iš to, kad pra­džio­je ji ap­jun­gė bū­tent 24 na­mų val­dos skly­pus, ku­riuo­se me­tai po me­tų kū­rė­si nau­ja­ku­riai.

Pa­ti ben­druo­me­nės stei­gi­mo idė­ja bu­vo su­for­muo­ta iš la­bai pa­pras­to ir gy­ve­ni­miš­ko po­rei­kio. Kvar­ta­le ge­ria­mas van­duo yra iš­gau­na­mas iš ben­dro gi­lu­mi­nio van­dens grę­ži­nio, to­dėl at­si­ra­do po­rei­kis jį pri­žiū­rė­ti, ap­tar­nau­ti, ad­mi­nist­ruo­ti jo ben­dras iš­lai­das.

O kai ben­druo­me­nės na­rių skai­čius pra­dė­jo spar­čiai di­dė­ti, rei­kė­jo ir ben­dros idė­jos, ku­ri mus vie­ny­tų, ska­tin­tų pi­lie­tiš­kos ap­lin­kos kū­ri­mą, for­muo­tų ben­druo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo tra­di­ci­jas. Taip bu­vo įkur­ta ir vis ple­čia­si ben­druo­me­nė „24 kai­my­nai“.

 

– Vie­nas pa­šne­ko­vas, pa­na­šios ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas yra tei­gęs, kad ben­druo­me­nė­je sėk­min­gai or­ga­ni­zuo­ja­mi vi­sų sa­vi­nin­kų pro­por­cin­go fi­nan­si­nio pri­si­dė­ji­mo ben­driems rei­ka­lams klau­si­mai, ne­be­rei­kia vaikš­čio­ti su iš­ties­ta ran­ka pra­šant kai­my­nų pri­si­dė­ti prie vie­no ar ki­to ben­dro pro­jek­to.

Ko­kius Jūs ben­druo­me­nės pra­na­šu­mus įvar­din­tu­mė­te?

– Po ben­druo­me­nės įkū­ri­mo su­pap­ras­tė­jo mo­kes­čių už ben­dras iš­lai­das ad­mi­nist­ra­vi­mas. At­si­ra­do ga­li­my­bė kur­ti ben­drą in­fra­struk­tū­rą ir ger­bū­vį, prie jų ben­druo­me­nės na­riai pri­si­de­da nuo­lat mo­kė­da­mi na­rio ir kau­pi­mo mo­kes­čius, ski­ria sa­vo Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM ) da­lį.

Be­je, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Aly­taus ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė ( VVG) pa­kan­ka­mai stip­riai kon­sul­tuo­ja kai­mo ben­druo­me­nes bei ska­ti­na jų ak­ty­vu­mą. Tad rei­kia tik pa­čioms ben­druo­me­nėms su­for­muo­ti aiš­kius tiks­lus, juos tin­ka­mai iš­tran­sliuo­ti, kal­bė­tis bei, ži­no­ma, kaž­kiek in­ves­tuo­ti sa­vo lė­šų.

Mū­sų ben­druo­me­nė jau tu­ri sa­vo tra­di­ci­jas ir ku­ria nau­jas.

 

– Di­des­nė­se ben­druo­me­nė­se su­rink­ti kvo­ru­mą pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga – gy­ven­to­jai daž­nai pri­ta­ria siū­lo­miems spren­di­mams, ta­čiau ne­tu­ri lai­ko ar no­ro sa­vo va­lią iš­reikš­ti da­ly­vau­da­mi su­si­rin­ki­muo­se. Kaip Jūs iš­spren­džia­te šią pro­ble­mą?

– Mū­sų ben­druo­me­nės na­riai yra mo­ty­vuo­ti. Į su­si­rin­ki­mus ren­ka­si be­veik šim­tu pro­cen­tų vi­si sa­vi­nin­kai. Ben­druo­me­niš­kai ke­lia­me idė­jas, vi­zi­jas, dis­ku­tuo­ja­me, ko­kio biu­dže­to rei­kės iš­si­kel­tiems tiks­lams pa­siek­ti, ir nu­ta­ria­me, ko­kio dy­džio lė­šo­mis kiek­vie­nas na­rys pri­si­dės. Kol kas ne­ki­lo sun­ku­mų dėl na­rių da­ly­va­vi­mo su­si­rin­ki­muo­se ar at­si­sa­ky­mo pri­si­dė­ti prie ben­druo­me­nės rei­ka­lų, nes vi­sais klau­si­mais ieš­ko­me ir ran­da­me kom­pro­mi­si­nius spren­di­mus. Svar­biau­sia – kal­bė­tis su vi­sais ben­druo­me­nės na­riais.

Tik­rai bu­vo idė­jų ir pro­jek­tų, ku­riems ne­bu­vo iš­kart pri­tar­ta. Ta­čiau po dis­ku­si­jų, tiks­lai bu­vo pa­siek­ti. Ma­nau, mū­sų pri­va­lu­mas – esa­me są­ly­gi­nai ne­di­de­lė ir vis au­gan­ti ben­druo­me­nė.

 

– Da­bar, kai ra­gi­na­ma tau­py­ti, ypač elek­tros ener­gi­ją, ar ben­druo­me­nė­je skai­čiuo­ja­ma, kiek su­tau­po­ma?

– Šiuo me­tu mū­sų ben­druo­me­nė kaip tik svars­to sau­lės elek­tri­nės įsi­gi­ji­mą.

 

– Kar­tais pri­imant spren­di­mus nuo­gąs­tau­ja­ma, ar dar­bai, pa­si­ren­kant ma­žiau­sią kai­ną bus at­lik­ti tin­ka­mai, ko­ky­biš­kai. Sa­ky­ki­te, ar vi­sa­da lai­mi tas, kas pa­si­ren­ka pi­giau­sią kai­ną?

– Šiai die­nai mums tai nė­ra ak­tu­a­lu. Ben­druo­me­nė di­dži­ą­ją da­lį pro­jek­tų fi­nan­suo­ja sa­vo lė­šo­mis, to­dėl mes ren­ka­mės ko­ky­bę ar ki­tus pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jus. Jei­gu tu­ri­me pro­jek­tų, ku­rie iš da­lies fi­nan­suo­ja­mi ir vals­ty­bės lė­šo­mis, ver­ti­na­me, kiek rei­kia bei re­a­liai ga­li pri­si­dė­ti pa­ti ben­druo­me­nė.

 

– Ar ben­druo­me­nės na­riai jau su­pran­ta, kad ne tik kie­mas, bet ir vi­sas kvar­ta­las – jų tur­tas?

– Mū­sų ben­druo­me­nės na­riai pui­kiai su­pran­ta, kad pa­tys esa­me at­sa­kin­gi už tai, kaip at­ro­dys mū­sų kvar­ta­las po 10 ar dau­giau me­tų. Vie­ni ki­tus pa­lai­ko ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja ben­druo­me­nės veik­lo­je, pri­si­dė­da­mi ne tik fi­nan­siš­kai, bet ir sa­vo dar­bais, pa­ta­ri­mais ir įgū­džiais.

No­rint kaž­ką keis­ti ar rei­ka­lau­ti iš ki­tų, pir­miau­siai rei­kia pra­dė­ti nuo sa­vęs. Ma­nau, kad gy­ven­to­jai tai ma­to, su­pran­ta ir ver­ti­na.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.