Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se dar ne­bū­ta – „Sa­ka­lė­liui” pri­rei­kė me­dia­to­riaus (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Virginija Vi­tuns­kai­tė
„Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorės Virginijos Vi­tuns­kai­tės tei­gi­mu, ji kreip­sis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad jos va­do­vau­ja­mai mo­kyk­lai bū­tų skir­tas me­dia­to­rius.
Va­sa­rą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rių pa­sie­kė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mai dėl no­ri­mos at­leis­ti iš dar­bo vie­nos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos ir nu­ma­ty­tos keis­ti šios mo­kyk­los vi­daus struk­tū­ros. Ne­va taip su­si­do­ro­ja­ma su „Sa­ka­lė­lio“ di­rek­to­rei Vir­gi­ni­jai Vi­tuns­kai­tei ne­įtin­kan­čiais as­me­ni­mis. Tik pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, rug­sė­jo pra­džio­je, mo­kyk­lo­je ap­si­lan­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bei Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų ko­man­da. Di­rek­to­rei pa­siū­ly­ta ne­sku­bė­ti su mi­nė­tais po­ky­čiais, o, esant rei­ka­lui, gal­vo­ti apie me­dia­to­riaus – as­mens, spren­džian­čio gin­čą tarp ša­lių, pa­si­sam­dy­mą. Šian­dien jau aiš­ku, kad „Sa­ka­lė­liui“ pri­rei­kė me­dia­to­riaus, ko Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se dar ne­bū­ta.

„Di­rek­to­rė pa­siū­ly­mus vyk­do“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas įvar­di­jo tris pa­siū­ly­mus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rei V.Vi­tuns­kai­tei, ku­rie bu­vo pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ap­si­lan­ky­mo mo­kyk­lo­je me­tu.

Šį mė­ne­sį re­ko­men­duo­ta iš­si­rink­ti nau­ją mo­kyk­los ta­ry­bą, nes rug­sė­jį bai­gia­si jos ka­den­ci­ja. Pa­siū­ly­ta ne­at­leis­ti iš dar­bo už ne­tei­sė­tai pa­vie­šin­tus vie­no mo­ki­nio as­mens duo­me­nis pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos, o tik įspė­ti, iš dar­bo at­leis­ti tuo­met, jei per ar­ti­miau­sius vienerius me­tus ji pa­da­ry­tų ki­tą to­kio po­bū­džio nu­si­žen­gi­mą.

„Taip, mo­ky­to­ja, pa­vie­šin­da­ma mo­ki­nio as­mens duo­me­nis, pa­da­rė įsta­ty­mi­nį pa­žei­di­mą, bet kiek­vie­nas nu­si­žen­gi­mas tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas adek­va­čiai. Ir mo­kyk­los ben­druo­me­nė pra­šė tą mo­ky­to­ją pa­lik­ti dar­be“, – sa­kė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas.

Tre­čias „Sa­ka­lė­lio“ di­rek­to­rei pa­siū­ly­tas da­ly­kas – me­tams lai­ko su­stab­dy­ti pla­nuo­tą įstai­gos vi­daus struk­tū­ros per­tvar­ką. V.Vi­tuns­kai­tės pa­tvir­tin­to­je mo­kyk­los vi­daus struk­tū­ros per­tvar­ko­je bu­vo nu­ma­ty­ta skelb­ti kon­kur­są di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ug­dy­mui pa­rei­gy­bei, o tai pa­keis­tų da­bar esan­tį mo­ky­mo da­lies ad­mi­nist­ra­to­rių.

Kaip tvir­ti­no pa­ti „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė, jai mi­nė­ta nau­ja pa­rei­gy­bė rei­ka­lin­ga, sie­kiant efek­ty­vaus ko­man­di­nio dar­bo.

„Di­rek­to­rė pa­siū­ly­mus vyk­do, lyg ir tu­rė­tų bū­ti vis­kas ge­rai. Taip pat sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ap­si­lan­ky­mo šio­je mo­kyk­lo­je me­tu jos di­rek­to­rei ir ben­druo­me­nei re­ko­men­duo­ta ne­ran­dant su­ta­ri­mų svars­ty­ti me­dia­to­riaus pa­si­sam­dy­mo ga­li­my­bę. Aš di­rek­to­rės pa­pra­šiau: jei bus ap­si­spręs­ta sam­dy­ti me­dia­to­rių, ma­ne in­for­muo­ti“, – tei­gė V.Va­lū­nas.

 

Dėl me­dia­to­riaus rei­ka­lin­gu­mo ve­dė­jas su­ži­no­jo pra­ėju­sį penk­ta­die­nį

Apie tai, kad „Sa­ka­lė­liui“ rei­ka­lin­gas me­dia­to­rius – as­muo spren­džian­tis gin­čą tarp ša­lių, Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius in­for­ma­ci­jos iš šios pra­di­nės mo­kyk­los ne­su­lau­kė maž­daug dvi sa­vai­tes po sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ap­si­lan­ky­mo. Gal­vo­ta, kad vi­si ne­su­ta­ri­mai iš­spręs­ti pa­čios mo­kyk­lo­mis jė­go­mis.

Ka­dan­gi iki su­tar­to lai­ko Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui apie me­dia­to­riaus rei­ka­lin­gu­mą ne­pra­neš­ta, pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo16-ąją, sky­riaus ve­dė­jas pats pa­skam­bi­no „Sa­ka­lė­lio“ di­rek­to­rei ir apie tai pa­si­tei­ra­vo. Pra­neš­ta, kad mo­kyk­los ben­druo­me­nė vis dėl­to pa­pra­šė sam­dy­ti me­dia­to­rių.

„Kaip ir sa­kiau, di­rek­to­rė pa­teik­tas jai re­ko­men­da­ci­jas ar­ba pa­siū­ly­mus vyk­do. Ma­tyt, mo­kyk­los ben­druo­me­nei su di­rek­to­re ne­pa­vyks­ta kaž­kaip su­ras­ti ben­dros kal­bos ir su­ta­ri­mo. Di­rek­to­rė da­bar tu­ri ieš­ko­ti me­dia­to­riaus“, – sa­kė V.Va­lū­nas.

V.Vi­tuns­kai­tės tei­gi­mu, ji kreip­sis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad jos va­do­vau­ja­mai mo­kyk­lai bū­tų skir­tas me­dia­to­rius. Ši pa­slau­ga tu­ri bū­ti per­ka­ma kon­kur­so bū­du. Kiek tai ga­li kai­nuo­ti, ne­aiš­ku, nes Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­goms kol kas to­kios pa­slau­gos ne­rei­kė­jo.

 

Mokyklos tarybos pasiūlymo nepaisyta

V.Vi­tuns­kai­tė, lai­mė­ju­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­są, šiai įstai­gai pra­dė­jo va­do­vau­ti 2013-ųjų va­sa­rą. Prieš tai dir­bo pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja „Sa­ka­lė­ly­je“.

Mo­kyk­los ta­ry­ba jos, kaip di­rek­to­rės, veik­lą už pra­ėju­sius me­tus miesto merui Nerijui Cesiuliui pasiūlė įver­ti­nti pa­ten­ki­na­mai. Ta­čiau meras V.Vi­tuns­kai­tės veik­los įver­ti­ni­mą pa­ge­ri­no, – jos veik­la už 2021-uo­sius įver­tin­ta ge­rai.

Kaip sa­kė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas, pa­ge­rin­ti „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės veiklos įver­ti­ni­mą me­rui pa­siū­lė jo va­do­vau­ja­mas sky­rius, ma­ty­da­mas mo­kyk­los va­do­vės dar­bą.

Pa­aukš­tin­tas veik­los įver­ti­ni­mas šios mo­kyk­los va­do­vei da­bar­ti­niu me­tu la­bai svar­bus. Šių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je V.Vi­tuns­kai­tei bai­gia­si tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta pas­ta­ro­ji pen­ke­rių me­tų va­do­va­vi­mo „Sa­ka­lė­liui“ ka­den­ci­ja. Vėl­gi, va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, tu­rin­tiems la­bai ge­rą ar ge­rą veik­los įver­ti­ni­mą, va­do­va­vi­mo ka­den­ci­ja pra­tę­sia­ma dar pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Tad V.Vi­tuns­kai­tei pa­siū­ly­ta „Sa­ka­lė­liui“ va­do­vau­ti ir to­liau ir jau gau­tas jos su­ti­ki­mas.

Šio­je pa­ge­rin­tos veik­los is­to­ri­jo­je yra ir par­ti­nis prie­sko­nis. Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis – so­cial­de­mok­ra­tas, V.Vi­tuns­kai­tė – šios par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus na­rė.

Kai „Sa­ka­lė­liui“, kol kas vie­nin­te­lei švie­ti­mo įstai­gai mies­te, pri­rei­kia ky­lan­čių gin­čų tarp va­do­vo ir mo­kyk­los ben­druo­me­nės spren­dė­jo, keis­tai at­ro­do pa­ge­rin­tas mo­kyk­los di­rek­to­riaus veik­los įver­ti­ni­mas, ga­ran­tuo­jan­tis to­les­nį va­do­va­vi­mą mo­kyk­lai.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O kuriam iš mobingą taikiusių direktorių tas neyiktų,pasidomėkit,kas draugai,ir aišku,kad nieko nebijo,čia gi ne tik prieš rinkimus,čia visą kadrnciją nejudintas joks rimtas klausimas Apie švietimo pertvarką jau net neužsimenama išvis.Stagnacija ir visi ant vieno šniūrelio.

  Komentaras

  Čia kur komentuoja, kad Vitunskaitės kėdės mokytojos nori, tai nenustebčiau, kad pati Vitunskaitė ir komentuoja. Pasiimk tą savo kėdę ir eik i visas keturias puses, tik atsikabink nuo darbuotojų šizofrenike alkoholike

  Komentaras

  juokinga, jeigu nebūtų graudu. kažin, ko tikėjosi mokytojai, tėvai pasiskųsdami dėl direktorės neišmanymo,nesugebėjimo dirbti su žmonėmis. Čia viskas taip sovietmečiu kvepia. Miesto valdžiai seniai viskas aišku, bet kaip kirsi šaką ant kurios patys sėdi. JUk turi būti tylu, švaru.
  Artėja savivaldybių rinkimai, koks miesto, ar švietimo skyriaus vadovas išdrįs daryti pertvarkas, sedi, kaip pelės po šluota, gal praslys dar prie lovio.

  Komentaras

  Tik nereikia,kėdės užsimanė..Tai gal visų mobingo riterių ,nuskambėjusių savo UA B vis kažkas kėdės norėjo.O per konkursus būna tik vienas ir tas pats kandidatas.Taiko nedalyvauja konkursuose?O gal taip reikia?Klauskit vedėjo tada.

  Komentaras

  Kas vyksta šiandien Alytaus švietimo sistemoje yra baisu. Nesuvokima sveiku protu. Mūsų vaikus moko žmonės neturintys tam privalomo išsilavinimo ! Kai tai tampa vieša, mokyklos galvos sako koks skirtumas kas moko vaikus !!! O šv.skyriaus vedėjas tam pritaria ! Faktai užfiksuoti. Tėvus galime informuoti

  Komentaras

  Nėra švietimo vadovo,todėl metų metsi tęsiasi direktoriukų savivalė,UA B klesti,draugelių vadžia daro gėdą miestui.Juk girdi tėvai,mokiniai.Ar buvo kokia rotacija,nors skambėjo Dzukijos,Likiškėlių,Benedikto skandalai.Kiek dar ?Mokytojai bunda,nors trūksta pilietiškumo ir drąsos bedarbių mieste koboti .Meras toleruoja,tai toks ir meras.

  Komentaras

  Graudu ir skaityti,bardakėlis švietime ,kokio dar nebuvo,Lietuva išgirs viską,jei nesiliaus mobingai,maklės ir neskaidrūs konkursai.Tik laiko klausimas.Dugnas..

  Komentaras

  Jei Alytuje konkursai į mokyklų direktorius vyktų ne vienas iš vieno, jei nebūtų atsivežami kadrai iš Lazdijų, jei..., jei..., tai nebūtų tokių mokyklų vadovų, kurie nesusikalba, o iš tikrųjų nenori kalbėtis su kolektyvu. Pavyzdžių mieste yra ne vienas. Vienos mokyklos kolektyvas neapsikentęs auditą iškvietė, kitoje mokykloje irgi bręsta panašus konfliktas. Švietimo skyriaus vedėjui pats laikas atsimerkti, kol vėl nesprogo panaši situacija. Tėvai ilgai netylės

  Komentaras

  Tie, su kuriais ji dirba, įvertino patenkinamai. Tikriausiai, tai realus įvertinimas - vadovas nesusikalba su pavaldiniais ir jų nuomonės nepaiso.Deja, galutinį įvertinimą Lietuvoj lemia ne konkreti veikla, o "pokiliminiai" ryšiai ar susitarimai. Stiprybės "Sakalėlio" mokytojoms.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.