Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tras: pir­mas at­si­da­rė ir tęs veik­lą vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je (2)

Saulė Pinkevičienė
Alytaus pabėgėlių registracijos centras
Alytaus pabėgėlių registracijos centras iš pradžių veikė Alytaus kultūros centre (Pramonės g. 1B), o šiuo metu – A. Juozapavičiaus g. 33 Pirmajame Alytuje. Šiose patalpose jis tęs veiklą ir toliau. Centras Alytuje dabar lieka vienintelis toks Lietuvoje. Ukrainiečių pabėgėlių srautas mažėja nuo kovo 17 dienos, kai buvo pasiektas pikas – per parą į Lietuvą atvykdavo daugiau kaip 2 tūkst. karo pabėgėlių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį, rug­pjū­čio 8 die­ną, ofi­cia­liai baigs veik­ti Kau­no uk­rai­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­tras. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu, Lie­tu­vo­je prie­globs­čio ieš­kan­čiais uk­rai­nie­čiais rū­pin­sis vie­nin­te­lis Aly­taus pa­bė­gė­lių cen­tras bei mies­tų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niai sky­riai.

Pir­mas Lie­tu­vo­je pra­dė­jęs veik­ti Aly­taus pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos cen­tras du­ris at­vė­rė va­sa­rio 25-ąją, ant­rą­ją ka­ro Uk­rai­no­je die­ną. Ge­gu­žės vi­du­ry­je iš Aly­taus kul­tū­ros cen­tro (Pra­mo­nės g. 1B) jis bu­vo per­kel­tas į A. Juo­za­pa­vi­čiaus g. 33 esan­tį dau­gia­funk­cį pa­sta­tą, ku­ria­me anks­čiau vei­kė Aly­taus vai­kų glo­bos na­mai. Ku­rį lai­ką ja­me bu­vo tei­kia­ma hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba, pa­bė­gė­lių lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos, o šiuo me­tu bė­gan­tys nuo ka­ro uk­rai­nie­čiai vis­ką ran­da po vie­nu sto­gu.

Pa­tal­po­se A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je pa­bė­gė­lių cen­tras veiks ir to­liau, ta­čiau be­si­krei­pian­čių­jų srau­tas ja­me sta­bi­liai ma­žė­ja. Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus ve­dė­jos Pal­mi­ros Raš­kaus­kie­nės, ma­no­ma, kad cen­tras tu­rė­tų veik­ti iki ru­dens, ta­čiau vis­kas pri­klau­sys nuo ben­dros si­tu­a­ci­jos.

Be­veik tris mė­ne­sius vei­ku­sia­me Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tre Pra­mo­nės gat­vė­je bu­vo pri­im­ti ir nu­kreip­ti 7 tūkst. 906 pa­bė­gė­liai iš Uk­rai­nos, 3 tūkst. 573 ga­vo lai­ki­ną prie­globs­tį cen­tro tre­čia­me aukš­te. Uk­rai­nie­čiai čia ga­lė­jo pail­sė­ti, pa­val­gy­ti, nu­si­praus­ti. Vai­kus pri­žiū­rė­jo sa­va­no­riai, per sis­te­mą „Stip­rūs kar­tu“ bu­vo ran­da­mas būs­tas. Pa­bė­gė­lių cen­tre vei­kė mig­ra­ci­jos sky­rius, kur bu­vo iš­duo­da­mi lei­di­mai gy­ven­ti. Ka­dan­gi at­vyks­tan­čių­jų srau­tai su­ma­žė­jo, nuo pir­ma­die­nio Lie­tu­vo­je veiks vie­nin­te­lis pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tras, uk­rai­nie­čius dar­bo va­lan­do­mis taip pat pri­ims Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niai sky­riai (ad­re­sas Aly­tu­je – Jot­vin­gių g. 8)

Uk­rai­nos pa­bė­gė­lių srau­tas ma­žė­ja nuo ko­vo 17 die­nos, kai bu­vo pa­siek­tas pi­kas ir per pa­rą Į Lie­tu­vą at­vyk­da­vo dau­giau nei 2 tūkst. uk­rai­nie­čių. Per pen­kis mė­ne­sius Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ta 60 tūkst. 540 ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos, 22 tūkst. 783 iš jų – ne­pil­na­me­čiai. Už­si­da­rius di­džių­jų mies­tų re­gist­ra­ci­jos cen­trams, re­gist­ra­ci­jos cen­tras Kau­nas dar vei­kė vi­su pa­jė­gu­mu. Da­bar, su­ma­žė­jus srau­tams, jis už­da­ro­mas, ta­čiau, jei si­tu­a­ci­ja keis­tų­si, veik­los bū­tų ne­del­siant at­nau­jin­tos.

Lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je pa­bė­gė­lių cen­tras bu­vo įkur­tas Kau­no kul­tū­ros cen­tre. Pir­mo­sio­mis veik­los die­no­mis į jį at­vyk­da­vo apie 1,1 tūkst. uk­rai­nie­čių per pa­rą, da­bar su­lau­kia­ma iki 20 žmo­nių per die­ną. Tai reiš­kia, kad vie­nin­te­liam Aly­tu­je lie­kan­čiam cen­trui krū­vis la­bai iš­aug­ti ne­tu­rė­tų, pla­nuo­ja­ma dirb­ti įpras­ta tvar­ka. As­me­nys, pra­dė­ję do­ku­men­tus tvar­ky­tis Kau­ne, pro­ce­sus ga­lės už­baig­ti Aly­tu­je. Aly­tu­je ir to­liau bus tei­kia­mos re­gist­ra­ci­jos, lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo, so­cia­li­nės pa­slau­gos bei kon­sul­ta­ci­jos įdar­bi­ni­mo ir so­cia­li­nių pa­slau­gų klau­si­mais.

Uk­rai­nie­čiai, už­si­re­gist­ra­vę Lie­tu­vo­je ir iš­kart ga­vę lai­ki­ną­ją ap­sau­gą, tu­ri tei­sę ne­mo­ka­mai gy­ven­ti nu­sta­ty­to­je vie­to­je, dirb­ti, jei­gu ne­tu­ri ki­tų pa­ja­mų Lie­tu­vo­je – gau­ti pi­ni­gi­nę pa­šal­pą, taip pat gau­ti bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ir so­cia­li­nes pa­slau­gas, o ne­pil­na­me­čiai – tei­sę mo­ky­tis.

Šiuo me­tu Aly­tu­je yra ap­si­sto­ję 718 Uk­rai­nos ka­ro pa­bė­gė­lių.

Alytaus pabėgėlių registracijos centras iš pradžių veikė Alytaus kultūros centre (Pramonės g. 1B), o šiuo metu – A. Juozapavičiaus g. 33 Pirmajame Alytuje. Šiose patalpose jis tęs veiklą ir toliau. Centras Alytuje dabar lieka vienintelis toks Lietuvoje. Ukrainiečių pabėgėlių srautas mažėja nuo kovo 17 dienos, kai buvo pasiektas pikas – per parą į Lietuvą atvykdavo daugiau kaip 2 tūkst. karo pabėgėlių.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai