Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se nu­teis­tie­ji mo­ko­si lie­ti žva­kes, ga­min­ti mui­lą ir megz­ti ko­ji­nes (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nuteistųjų gaminamos žvakės.
Nuteistųjų gaminamos žvakės.
Aly­taus pa­tai­sos na­mų Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riu­je šį­met pa­gal rei­ka­la­vi­mus iš­si­la­vi­ni­mui, tu­ri­mą mo­ty­va­ci­ją, po­žiū­rį į dar­bą, pa­teik­tas idė­jas or­ga­ni­zuo­ti nu­teis­tų­jų už­im­tu­mą pri­im­ti še­ši spe­cia­lis­tai. Pas­ta­ruo­ju me­tu nu­teis­tie­ji pra­dė­jo mo­ky­tis lie­ti žva­kes, ga­min­ti mui­lą ir megz­ti ko­ji­nes. Su­si­do­mė­ji­mas nau­jau­siu už­im­tu­mu yra di­de­lis, per 120 Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mes at­lie­kan­čių vy­rų pa­no­ro iš­mok­ti mi­nė­tų ama­tų.

Dėl žva­kių pir­ki­mo jau ta­ria­ma­si su vie­na Aly­taus baž­ny­čia

Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se at­lie­kan­tiems baus­mes nu­teis­tie­siems žva­kių lie­ji­mo, mui­lo ga­mi­ni­mo ir ko­ji­nių mez­gi­mo mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ja šių na­mų Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riaus už­im­tu­mo spe­cia­lis­tės aly­tiš­kės Lai­ma Le­va­raus­kie­nė ir San­ta Sa­vic­kai­tė. To­kie mo­ky­mai vyks­ta dar tik tre­čia sa­vai­tė.

Kaip sa­kė LLe­va­raus­kie­nė, iš­mok­ti šių ama­tų jau pa­no­ro per 120 nu­teis­tų­jų, o pa­grin­di­nes prie­mo­nes, rei­ka­lin­gas to­kiam už­im­tu­mui, nu­pir­ko pa­tys Pa­tai­sos na­mai ir rė­mė­jai. Pa­vyz­džiui, for­mos žva­kėms ir mui­lams, vaš­kas, mui­lo ga­my­bai skir­tos pa­grin­di­nės me­džia­gos, me­di­niai vir­ba­lai, nes me­ta­li­nius čia nau­do­ti drau­džia­ma, įsi­gy­ta už įstai­gos lė­šas, siū­lų megz­ti ko­ji­nes pa­do­va­no­jo Aly­taus pa­tai­sos na­mų rė­mė­jai.

„Vy­rai la­bai do­mi­si nau­jais mo­ky­mais. Iš dau­giau nei 120 nu­teis­tų­jų, pa­reiš­ku­sių no­rą da­ly­vau­ti nau­jai or­ga­ni­zuo­ja­ma­me už­im­tu­me, per 40 pa­ra­šė pra­šy­mus mo­ky­tis megz­ti ko­ji­nes“, – tvir­ti­no L.Le­va­raus­kie­nė.

Nu­teis­tie­ji lie­ja pa­pras­tas bal­tas žva­kes ir šian­dien dėl jų pir­ki­mo už­im­tu­mo spe­cia­lis­tai jau ta­ria­si su vie­na Aly­taus baž­ny­čia. Gau­ti pi­ni­gai bū­tų skir­ti vaš­kui pirk­ti. Čia gaminamos ir kitų formų žvakės.

Pa­si­ga­min­tą ga­ba­li­nį mui­lą nau­do­ja pa­tys nu­teis­tie­ji, o kū­di­kio for­mo­se su­fa­suo­ti ir pa­ga­min­ti be kvė­pik­lių, pa­sak L.Le­va­raus­kie­nės, ga­li bū­ti skir­ti ir vai­kams praus­ti.

Mez­ga­mos vy­riš­kos ko­ji­nės taip pat pra­vers pa­tiems nu­teis­tie­siems.

Nau­jus mo­ky­mus nu­teis­tie­siems or­ga­ni­zuo­jan­čios spe­cia­lis­tės už­im­tu­mui tu­ri min­čių įsteig­ti ir elek­tro­ni­nę par­duo­tu­vę, ku­rio­je bū­tų pre­kiau­ja­ma mi­nė­tais ga­mi­niais. Taip pat ieš­ko­ma ver­sli­nin­kų ar rė­mė­jų, ku­rie su­si­do­mė­tų ga­mi­niais ir pa­dė­tų juos re­a­li­zuo­ti, nu­teis­tuo­sius ap­rū­pin­tų rei­ka­lin­go­mis ža­lia­vo­mis.

 

Pir­mo­ji ma­si­nė už­im­tu­mo pro­gra­ma – „Ža­lio­ji oazė“

Prieš ke­le­tą me­tų Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se pra­dė­ta vyk­dy­ti pir­mo­ji ma­si­nė, įtrau­kiant ke­lias­de­šimt nu­teis­tų­jų, už­im­tu­mo pro­gra­ma „Ža­lio­ji oazė“. Tuo­met čia šių na­mų ini­cia­ty­va bu­vo pa­sta­ty­ti pir­mie­ji šilt­na­miai, ku­rių da­bar yra aš­tuo­ni, ir nu­teis­tie­ji pra­dė­jo juo­se au­gin­ti įvai­rias dar­žo­ves. Dar­žo­ves šiuo me­tu au­gi­na ne tik šilt­na­miuo­se, bet ir Pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­jo­je įsi­reng­to­se lys­vė­se.

Pa­tai­sos na­mų Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kės Vil­man­tės Gin­ta­rai­tės tvir­ti­ni­mu, šiuo me­tu „Ža­lio­jo­je oazė­je“ da­ly­vau­ja per 100 nu­teis­tų­jų, už­au­gin­to­mis dar­žo­vė­mis jie da­li­ja­si su ki­tais nu­teis­tai­siais, da­bar pra­dė­tos au­gin­ti ir ši­lau­o­gės.

Dar maž­daug de­šim­čiai čia baus­mę at­lie­kan­čių vy­rų or­ga­ni­zuo­ja­mi ori­ga­mių lanks­ty­mo, žais­lų iš po­pie­riaus ga­my­bos mo­ky­mai.

Iš vi­so šiuo me­tu po­zi­ty­vaus už­im­tu­mo mo­ky­muo­se da­ly­vau­ja per 150 nu­teis­tų­jų.

Pa­sak V.Gin­ta­rai­tės, jau de­šimt­me­čius skai­čiuo­ja Pa­tai­sos na­muo­se esan­čios ki­tos už­im­tu­mo veik­los, pa­vyz­džiui, lip­dy­mas iš duo­nos, ta­py­ba, dro­ži­nė­ji­mas iš me­džio ga­mi­nant įvai­rias dė­žu­tes, rė­me­lius, lai­ve­lius, šach­ma­tus ar ki­tus dir­bi­nius, dabar vei­kia me­no kū­ry­bos bū­re­lis: „To­kiems dar­bams rei­kia ir kruopš­tu­mo, ir me­ni­nės gys­le­lės, ir ta­len­to, tai nė­ra ma­si­nis nu­teis­tų­jų už­im­tu­mo bū­das.“

Šiais me­tais į Aly­taus pa­tai­sos na­mų Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­rių pa­gal rei­ka­la­vi­mus iš­si­la­vi­ni­mui, tu­ri­mą mo­ty­va­ci­ją, po­žiū­rį į dar­bą, pa­teik­tas už­im­tu­mo idė­jas įdar­bin­ti še­ši spe­cia­lis­tai. Iki šiol čia bu­vo tik vie­nas toks spe­cia­lis­tas.

Per 190 šių na­mų nu­teis­tų­jų dir­ba pa­gal su­tar­tis mies­to įmo­nė­se, čia esan­čio­je at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je, at­lie­ka ūkio ap­tar­na­vi­mo dar­bus Pa­tai­sos na­muo­se ar­ba tu­ri ofi­cia­lią sa­vo in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Pa­vyz­džiui, ga­mi­na pa­puo­ša­lus, už­si­i­ma ver­ti­mais.

Dabar Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se yra dau­giau kaip 800 nu­teis­tų­jų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.