„Kaip ga­li į Aly­tų at­ei­ti in­ves­tuo­to­jai, jei me­ras ne­te­si duo­to žo­džio” (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Šiuo me­tu Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bė „Sta­te­tai“ už Miklusėnuose sugadintos aikštelės dalį tu­ri su­mo­kė­ti 103 tūkst. eu­rų.
Šiuo me­tu Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bė „Sta­te­tai“ už Miklusėnuose sugadintos aikštelės dalį tu­ri su­mo­kė­ti 103 tūkst. eu­rų.
Taip sa­ko Aly­tu­je re­gist­ruo­tos, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­čios ben­dro­vės „Sta­te­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ka­ro­lis Sta­siu­ky­nas. Šiai min­čiai pa­grįs­ti jis tu­ri kon­kre­tų pa­vyz­dį. Kai be­veik prieš tre­jus me­tus Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lo gais­ras, „Sta­te­tos“ va­do­vo tei­gi­mu, pats mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis jam pa­skam­bi­no ir pa­pra­šė leis­ti vi­sų au­to­mo­bi­lių eis­mą iš Pra­mo­nės ra­jo­no link Kau­no nu­kreip­ti per de­ga­li­nės Mik­lu­sė­nuo­se aikš­te­lę, pa­ža­dė­jo ją su­re­mon­tuo­ti, jei bus su­ga­din­ta. Tuoj pat ben­dro­vė iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ga­vo raš­tą, pa­tvir­ti­nan­tį, kad nu­sta­čius, jog aikš­te­lės dan­ga eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu bus su­ga­din­ta, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja ją su­re­mon­tuo­ti.

Nuo trans­por­to prie­mo­nių per­kro­vos „Sta­te­ta“ aikš­te­lės su­ga­di­ni­mą pa­grin­dė eks­per­tų iš­va­do­mis, ta­čiau sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos ne­su­lau­kė. Te­ko ilgai by­li­nė­tis, sie­kiant pri­si­teis­ti pa­tir­tus nuos­to­lius. De­ga­li­nių tin­klo val­dy­to­jams bu­vo pa­lan­kus Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nie­ko ne­pe­šė jį ap­skųs­da­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, tik pa­di­dė­jo iš mies­to val­džios pri­teis­tos by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dos, iš­au­go mo­kė­ti­nos pa­lū­ka­nos. „Sta­te­tai“ sa­vi­val­dy­bė tu­ri at­ly­gin­ti per 100 tūkst. eu­rų.

 

Iš kar­to pa­si­telk­ta ant­sto­lio pa­gal­ba

„Sta­te­ta“ de­ga­li­nę ir ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą prie pat Aly­taus, bet jau Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, Mik­lu­sė­nuo­se, pa­sta­tė prieš de­vy­ne­rius me­tus. Ben­dro­vė sa­vo ir klien­tų po­rei­kiams įsi­ren­gė ir trin­ke­lė­mis grįs­tą aikš­te­lę su bor­diū­rais, ka­na­li­za­ci­jos šu­li­niais.

Ta­čiau šiai aikš­te­lei nie­ka­da ne­te­ko pa­tir­ti to­kios di­de­lės ap­kro­vos sun­kias­vo­riais au­to­mo­bi­liais, kaip be­veik prieš tre­jus me­tus, ki­lus gais­rui pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“. Ja va­žia­vo tie­siog vi­sas mies­tas.

„Mes si­tu­a­ci­ją tik­rai su­pra­to­me. Ki­ti ke­liai bu­vo už­da­ry­ti, o trans­por­tui rei­kė­jo pa­tek­ti į Pra­mo­nės ra­jo­ną nuo Kau­no pu­sės ir grįž­ti at­gal. Su­pran­ta­mas bu­vo ir me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pra­šy­mas leis­ti nau­do­tis mū­sų de­ga­li­nės aikš­te­le, tuo la­biau kad ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja raš­tu pa­ža­dė­jo: nu­sta­čius, kad aikš­te­lės dan­ga eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu bus su­ga­din­ta, ji bus su­re­mon­tuo­ta“, – pri­si­mi­nė „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius K.Sta­siu­ky­nas.

Ka­dan­gi ren­giant aikš­te­lę au­to­mo­bi­lių ap­kro­vos bu­vo skai­čiuo­tos tik de­ga­li­nės ir prie pat jos esan­čio ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to reik­mėms, o gais­ro me­tu jos bu­vo la­bai stip­riai pa­di­dė­ju­sios, grei­tai aikš­te­lė­je ėmė at­si­ras­ti de­fek­tų. Ir tai ben­dro­vė iš kar­to, kad ne­kil­tų gin­čų, ėmė fik­suo­ti su ant­sto­lio pa­gal­ba.

De­fek­tai – vie­to­mis su­trū­ki­nė­ju­sios aikš­te­lės trin­ke­lės, iš­si­klai­pę aikš­te­lės pa­grin­dai, ap­tru­pė­ję bor­diū­rai, įdu­bę ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių dang­čiai – fik­suo­ti ir ben­dro­vės, ir sa­vi­val­dy­bės nau­dai, kad bū­tų aiš­kūs fak­tai.

„Sta­te­tos“ pa­si­telk­tas il­ga­me­tę sta­ty­bų in­ži­ne­ri­jos pa­tir­tį tu­rin­tis ne­pri­klau­so­mas eks­per­tas nu­sta­tė, kad su­ga­din­ta apie 2 tūkst. 750 kv. met­rų aikš­te­lės iš vi­sos, už­iman­čios apie 9 tūkst. kv. met­rų.

 

Ar ne sau įsi­kir­to į ko­ją?

Kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sie­kė su­tvar­ky­ti „Sta­te­tos“ aikš­te­lę, liu­di­ja jos krei­pi­ma­sis į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, per ku­rią bu­vo tei­kia­ma vals­ty­bės fi­nan­si­nė pa­ra­ma nuo gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms ir fi­zi­niams as­me­nims.

Ka­dan­gi ben­dro­vė sa­vi­val­dy­bei prieš krei­pi­mą­si į mi­nis­te­ri­ją tu­rė­jo pa­teik­ti kon­kre­čią aikš­te­lei pa­da­ry­tą ža­lą, ji pa­sam­dė tris ben­dro­ves, ku­rios tai įver­ti­no. Pa­tir­tiems nuos­to­liams at­ly­gin­ti pa­teik­ta že­miau­sios kai­nos – 85 tūkst. 300 eu­rų – są­ma­ta.

Ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, va­do­vau­da­ma­si ati­tin­ka­mu Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu ap­ra­šu ski­riant vals­ty­bės pa­ra­mą už pa­tir­tą ža­lą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju, „Sta­te­tai“ ža­los dėl su­ga­din­tos aikš­te­lės nu­spren­dė ne­at­ly­gin­ti. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas – ji ne­pa­grįs­ta ap­ra­še nu­ro­dy­tais do­ku­men­tais.

K.Sta­siu­ky­no tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė pra­šy­mą skir­ti pa­ra­mą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu su­ga­din­tai aikš­te­lei, bet tam pa­grįs­ti pri­dė­ti ne ben­dro­vės kvies­tų ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų, o sa­vi­val­dy­bės pa­reng­ti do­ku­men­tai, ku­riuo­se fik­suo­ta, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riui ap­žiū­rė­jus „Sta­te­tos“ aikš­te­lę, ne­nu­sta­ty­ta, jog ji su­ga­din­ta ir rei­kia re­mon­tuo­ti: „Pa­ti sa­vi­val­dy­bė įsi­kir­to sau į ko­ją. Krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją pa­ra­mos, nors jos sky­rius aikš­te­lės su­ga­di­ni­mo ne­už­fik­sa­vo. Čia si­tu­a­ci­ja to­kia – kai­rė ne­ži­no­jo, ką da­rė de­ši­nė. Be­je, mes į Sta­ty­bos sky­riaus or­ga­ni­zuo­tą aikš­te­lės ap­žiū­rą ne­bu­vo­me kvies­ti.“

Anot „Sta­te­tos“ va­do­vo, teis­me pa­aiš­kė­jo, kad sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai aikš­te­lę ap­žiū­rė­jo vi­zu­a­liai, be jo­kių prie­tai­sų, teis­mui pa­tei­kė aikš­te­lės nuo­trau­kas, da­ry­tas pro au­to­mo­bi­lio lan­gą.

Ben­dro­vė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą dėl ne­skir­tos pa­ra­mos ža­lai at­ly­gin­ti skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, ta­čiau jos skun­das bu­vo at­mes­tas. „Sta­te­ta“ to­kio teis­mo spren­di­mo Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ne­skun­dė. Pa­si­rin­ko by­li­nė­ji­mo­si su sa­vi­val­dy­be ke­lią, siek­da­ma iš jos pri­si­teis­ti 85 tūkst. 300 eu­rų už su­ga­din­tą aikš­te­lę.

 

Sa­vi­val­dy­bė „Sta­te­tai“ tu­ri su­mo­kė­ti 103 tūkst. eu­rų

Per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo „Sta­te­tai“ už su­ga­din­tą aikš­te­lę Mik­lu­sė­nuo­se esan­čios de­ga­li­nės te­ri­to­ri­jo­je pri­teis­ta be­veik 100 tūkst. eu­rų.

85 tūkst. 300 eu­rų – rei­ka­lin­go re­mon­to iš­lai­doms, 5 proc. pa­lū­ka­nų už pri­teis­tą su­mą nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me per­nykš­čio sau­sio vi­du­ry­je iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo. Tuo­met pa­gal Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tą spren­di­mą pa­lū­ka­nos su­da­rė apie 4 tūkst. eu­rų.

Taip pat iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos de­ga­li­nių tin­klą val­dan­čiai ben­dro­vei pri­teis­ta 10 tūkst. 200 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, kad nag­ri­nė­ja­mo­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je ben­dro­vės pa­reikš­tas rei­ka­la­vi­mas kil­di­na­mas iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo kom­pen­suo­ti ne­te­ki­mus, jei­gu jie at­si­ras­tų dėl mies­to eis­mo nu­krei­pi­mo per „Sta­te­tos“ aikš­te­les. Teis­mas spren­dė, jog aikš­te­lei pa­da­ry­tą ža­lą vi­siš­kai įro­do abie­jų ša­lių pri­pa­žįs­ta­mas fak­tas apie eis­mo nu­krei­pi­mą per „Sta­te­tos“ aikš­te­lę dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos. Vaiz­do įra­šu pa­tvir­tin­tas in­ten­sy­vus įvai­rių trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mas aikš­te­lė­je, pa­teik­ta jos de­fek­tų ty­ri­mo ata­skai­ta. O sa­vi­val­dy­bė jo­kiais ly­gia­ver­čiais įro­dy­mais ne­nu­gin­či­jo eks­per­to ty­ri­mo iš­va­dų ir aikš­te­lei pa­da­ry­tų su­ga­di­ni­mų iš­tai­sy­mo iš­lai­dų dy­džio.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, pra­šy­da­ma jį pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą – „Sta­te­tos“ ieš­ki­nį at­mes­ti.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­pa­lan­kią nu­tar­tį. Pa­lik­tas ne­pa­keis­tas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas ir iš sa­vi­val­dy­bės „Sta­te­tos“ nau­dai dar pri­teis­ta 1 tūkst. 500 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų. Nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me iki šiol pa­di­dė­jo ir 5 proc. pa­lū­ka­nos, ku­rios da­bar su­da­ro per 6 tūkst. eu­rų.

Tad šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė „Sta­te­tai“ tu­ri su­mo­kė­ti 103 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis per tris mė­ne­sius nuo jos pri­ėmi­mo ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, ta­čiau ji vyk­dy­ti­na jau da­bar, ne­bent sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kreip­tų­si į ša­lies aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos teis­mą ir pra­šy­tų su­stab­dy­ti mi­nė­tos nu­tar­ties vyk­dy­mą iki čia bus iš­nag­ri­nė­ta su „Sta­te­ta“ su­si­ju­si ci­vi­li­nė by­la.

 

Me­ras ke­ti­na tar­tis su tei­si­nin­kais

Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio pa­si­tei­ra­vus, kaip jis ver­ti­na sa­vo ir sa­vi­val­dy­bės duo­tą pa­ža­dą su­tvar­ky­ti „Sta­te­tos“ aikš­te­lę ir da­bar už jų ne­įvyk­dy­mą tu­ri­mą su­mo­kė­ti 103 tūkst. eu­rų su­mą, me­ras pa­reiš­kė: „Sa­vi­val­dy­bė lai­ko­si duo­to žo­džio, at­sta­ty­si­me ten, kur gais­ro me­tu de­šimt die­nų va­ži­nė­jo ver­slo įmo­nių trans­por­tas, at­si­vež­da­mas ir iš­vež­da­mas pro­duk­ci­ją, au­to­bu­sai su įmo­nių dar­buo­to­jais ar gais­rą lik­vi­da­vu­si tech­ni­ka, bet ne te­ri­to­ri­ją prie par­duo­tu­vės, grei­to­jo mais­to už­kan­di­nės ar ku­ro ko­lo­nė­lių. Ga­li­me at­sta­ty­ti ten, kur kas nu­si­dė­vė­jo per tas de­šimt die­nų, bet ne­at­lik­ti re­konst­ruk­ci­ją po de­šim­ties me­tų nau­do­ji­mo­si. Mi­ni­ma aikš­te­lė įreng­ta be­veik prieš de­šimt­me­tį ir tu­rė­jo bū­ti pri­tai­ky­ta sun­kias­vo­riams au­to­mo­bi­liams. Tai ne ma­no pi­ni­gai, o vi­sų aly­tiš­kių, ku­riuos sie­kia­me pa­nau­do­ti pro­tin­gai, ne­pil­dant per­tek­li­nių pa­gei­da­vi­mų.“

N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ me­tu ieš­ko­ta ge­riau­sio spren­di­mo dėl eis­mo, nes ki­tu at­ve­ju bū­tų te­kę stab­dy­ti gais­ro ge­si­ni­mo dar­bus, iš­jung­ti van­de­nį, pa­trauk­ti žar­nas ir ki­tą tech­ni­ką, kad Pra­mo­nės ra­jo­nas bū­tų ga­lė­jęs to­liau funk­cio­nuo­ti.

Me­ras dėl sa­vi­val­dy­bei ne­pa­lan­kios Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ties skun­di­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui sa­kė tar­sian­tis su tei­si­nin­kais.

 

„Beveik dvejus me­tus vars­tė­me teis­mų du­ris, re­mon­to dar­bai pa­bran­go maždaug tri­gu­bai“

„Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus K.Sta­siu­ky­no tei­gi­mu, iš sa­vi­val­dy­bės pri­si­teis­ti pi­ni­gai bus pa­nau­do­ja­mi aikš­te­lės da­lies re­mon­tui: „Beveik dvejus me­tus vars­tė­me teis­mų du­ris, re­mon­to dar­bai per tą lai­ką pa­bran­go maždaug tri­gu­bai. Per tą lai­ką su­tvar­kė­me ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių dang­čius, nes jau bu­vo pra­dė­ję kel­ti pa­vo­jų. Iš ge­ros va­lios pa­dė­jo­me sa­vi­val­dy­bei spręs­ti eis­mo klau­si­mą gais­ro ir vi­sos eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu, ku­ri tru­ko ne ke­lias die­nas, o sep­ty­nis mė­ne­sius, ir vi­su šiuo lai­ko­tar­piu vy­ko in­ten­sy­vus trans­por­to ju­dė­ji­mas per mū­sų aikš­te­lę, tam įro­dy­ti tu­ri­me fil­muo­tą me­džia­gą. Tik­rai ne­si­ti­kė­jo­me, kad me­ras ir sa­vi­val­dy­bė ne­si­lai­kys duo­to žo­džio ir raš­tu pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo su­tvar­ky­ti su­ga­din­tos aikš­te­lės da­lį.“

De­ga­li­nių tin­klą val­dan­čios ben­dro­vės va­do­vas pri­si­pa­ži­no esan­tis nu­si­vy­lęs mies­to me­ru, ku­ris, pa­sak K.Sta­siu­ky­no, nė kar­to net ne­bu­vo at­vy­kęs ap­žiū­rė­ti su­ga­din­tos aikš­te­lės, net ne­no­rė­jo spręs­ti įmo­nei at­si­ra­du­sios pro­ble­mos.

„Sa­vi­val­dy­bė ir me­ras kvie­čia į mies­tą at­ei­ti in­ves­tuo­to­jus. Kaip ga­li­ma į čia at­ei­ti, jei su ver­slu ne­si­skai­to­ma. Mes per me­tus į mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­mo­ka­me apie 200 tūkst. eu­rų mo­kes­čių ir, kai su­si­dū­rė­me su si­tu­a­ci­ja, kai pats me­ras pa­pra­šė pa­gal­bos mies­to la­bui, mes ją su­tei­kė­me ne­dels­da­mi. Ta­čiau dėl to bu­vo su­ga­din­tas mums pri­klau­san­tis tur­tas – aikš­te­lė. Pri­si­im­tų net raš­tiš­kų įsi­pa­rei­go­ji­mų at­ly­gin­ti ža­lą me­ras iš­si­ža­dė­jo, li­ko­me kvai­lio vie­to­je ir dar tu­rė­jo­me by­li­nė­tis. Sa­vi­val­dy­bei už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus ten­ka at­ly­gin­ti by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. Dar kar­tą pa­brė­žiu, kad eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu pa­tir­tai ža­lai at­ly­gin­ti Vy­riau­sy­bė bu­vo nu­ma­čiu­si lė­šų, pa­ti sa­vi­val­dy­bė, kreip­da­ma­si dėl pa­ra­mos aikš­te­lei su­tvar­ky­ti, pri­pa­ži­no ža­lą, ir ta pa­ti sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė prieš­ta­rau­jan­tį raš­tą – at­seit su­ga­di­ni­mų aikš­te­lei nė­ra. Kaip or­ga­ni­zuo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės dar­bas, jei tuo pa­čiu me­tu da­ro­mi prie­šin­gi da­ly­kai? Ar taip tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je skai­to­ma­si su ver­sli­nin­kais ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais?“ – svars­tė „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Čia kartu ir tarybos nesugebėjimai per savivaldą patiems sprest. Nes žinodami problemą bent kuris iš 27 tarybos narių galėjo per tarybą siūlyt patiems sprest. Kaip ir tokių lėšų skyrimas be tarybos daugumos pritarimo neįmanomas. Ir tik vieno mero balso maža, jei dauguma nepalaiko. Vienok ne pirmas atvejas, kaip ir taryba nesugeba. Kur neseniai girdėjos iš savivaldybės, atseit tegu visuomenė pataria kaip miesto centrą tvarkyt. Kaip taryba turi patys žinot, kaip tvarkyt. Nesugeba, gali vietas užleist kas sugeba, o ne biudžeto likučius švaistyt. Gal todėl ir vengia paskolas vardint, nes visi suprastų kaip jie imituodami valdo.

  Komentaras

  Ką rinkos alytiškiai - tą ir turi. Nes prie rimto mero padangų gsisrui neįvykt. Nes perimant mero postą analizuot ir situaciją, kur turėjo pastebėt dar tada problemas dėl padangų perdirbimo įmonės ir imtis iniciatyvų gerint, bet mandras. Dabar pasekmės. Iš kur savivaldybė gali nuimt išmokėt apie 100 tūkstančių, kelias vienas, Dar labiau nuo alytiškių kailiukų mokesčius kelt. Kur ir tai nesismulkindami kelia. Čia pavyzdys kaip pačių neatsakingumas per politiką patiems ir gryžta. Ir nuo to nepasislėpt. Ir kartu kaip bausmė už pilietinį neatsakingumą. Nes per rinkimus jau tokie mandri tas anoks, kitoks..Čia jauni, nesugadinti..

  Komentaras

  Kad jau 20000 eur asvokatams ir palukanoms is miesto zmoniu kiseniu papildomai…
  Butu racionalus miesto seimininkas, susimoketu tas palukanas ir teismu islaidas is savo kisenes ir tegu dar 100 metu bylinejasi… o laimejas pasiimtu atgal… o dabar bepigu sneketi vejus ir taskyti miesto pinigus savo ambicijom gesunti..keista, jeigu tai tiesa, kad net nebande nei nuvaziuoti, nei ivertinti pats…
  Kita vertus, ko daugiau galima tiketis is jo…. Cia juk ne psiaudo investicines sutartis pries objektyva rodyti…

  Komentaras

  Pagal sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Mero sprendimai įsigalioja, kai juos tvirtina tarybos dauguma. Be kurios palaikymo, tik vieno mero balsas nelemia. Tad Alytuj žiūrėkit ką į tarybą rinkosi.

  Komentaras

  Alytuj mandri verslininkai - mandra valdžia. Taryboj keli iš verslo ir tai nesugeba šiuolaikiškų problemų sprendimų viduj inicijuot. Tad tradiciškai teismams dar duoda užsidirbt. Kas dėl investicijų rimčiau- bendras dzin merui, tarybai,visuomenei. Apart kaip šia diena išgyvent.

  Komentaras

  Alytaus meras verslininkų tarpe turi prastą reputaciją. Kas norės Alytuje investuoti, kai netesi pažadų, priverčia kreiptis į teismus.
  Kas atlygins žalą miesto biydžetui? Cesiulis+Juonys.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.