Cho­reo­grafė Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė: „Cho­reo­grafai dir­ba daug ne­ma­to­mų dar­bų, ku­rių dau­ge­lis ne­ver­ti­na” (3)

Gre­ta Ta­ri­mai­tė
Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė: „Pa­sta­ty­tus šo­kius tie­sio­gi­nio ete­rio me­tu aš ste­biu ra­miai.“
Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė: „Pa­sta­ty­tus šo­kius tie­sio­gi­nio ete­rio me­tu aš ste­biu ra­miai.“
Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė yra pro­fe­sio­na­li spor­ti­nių šo­kių cho­reo­grafė bei tre­ne­rė. Li­li­ja ne tik tre­ni­ruo­ja vai­kus Aly­tu­je, yra pro­fe­sio­na­lų ko­man­dos cho­reo­grafė pro­jek­te „Šok su žvaigž­de“, bet ir dir­ba dar dau­gy­bę dar­bų. Su ja pa­kal­bė­jo­me apie sun­ku­mus, tre­ni­ruo­tes ka­ran­ti­no me­tu bei tik­rą­jį cho­reo­grafės dar­bą.

– Kiek me­tų jau esa­te pro­jek­to „Šok su žvaigž­de“ cho­reo­grafė?

– Pra­si­dė­jo tre­čias se­zo­nas pro­jek­to „Šok su žvaigž­de“, o aš ja­me esu nuo pat pra­džių. Tre­čius me­tus dir­bu cho­reo­grafe, tik su pro­fe­sio­na­lais, ir sta­tau lai­dos ati­da­ry­mo pro­fe­sio­na­lų pa­si­ro­dy­mus.

– Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­du­ria­te?

– Šia­me pro­jek­te sun­ku­mų nė­ra, nes pro­diu­se­ri­nė LRT ko­man­da yra la­bai stip­ri, jo­je dir­ba tik­ri pro­fe­sio­na­lai. Taip pat šo­kė­jų pro­fe­sio­na­lų ko­man­da yra la­bai stip­ri.

Vie­nin­te­lis sun­ku­mas yra tai, kad su ma­ni­mi mū­sų yra sep­ty­nio­li­ka ir su­si­de­rin­ti lai­ką, ka­da rei­kia dirb­ti, yra la­bai sun­ku. Kiek­vie­nas pro­fe­sio­na­las dir­ba sa­vo dar­bus, kiek­vie­nas tu­ri sa­vo pir­ma­ei­lius dar­bus, o pro­jek­tas yra ant­ra­ei­lis, bet kad jis vyk­tų adek­va­čiai, tu­ri­me dirb­ti kar­tu. Aš ly­giai taip pat Aly­tu­je tu­riu pa­grin­di­nį dar­bą. Tad di­džiau­sias iš­šū­kis yra su­de­rin­ti lai­ką. Re­pe­tuo­ja­me ir va­ka­rais, ir ry­tais, bū­na ir nak­ti­mis, kaip iš­ei­na.

Ar šo­kė­jai pro­jek­te su­si­du­ria su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis?

– Pro­fe­sio­na­lai su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis tvar­ko­si pui­kiai, nes jie nuo pat ma­žens yra su­si­dū­rę su var­žy­bo­mis, su ben­dra­vi­mu po­ro­je, san­ty­kiais, kan­try­be, to­le­ran­ci­ja.

Sun­kiau su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis su­si­tvar­ko žvaigž­dės, nes jie iš­ei­na iš sa­vo kom­for­to zo­nos. Dai­ni­nin­kui, ak­to­riui ar spor­ti­nin­kui, ku­riam nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­te­ko su­si­dur­ti su šo­kiais, la­bai sun­ku per­lip­ti psi­cho­lo­gi­nį bar­je­rą, pa­si­ro­dy­ti prieš žmo­nes.

Pro­fe­sio­na­lams to­kių pro­ble­mų nė­ra, nes jie yra pa­gal­bi­nin­kai ir su tuo pui­kiau­siai tvar­ko­si. Aiš­ku, tu­ri at­lai­ky­ti di­de­lį spau­di­mą, nes ir žvaigž­dės, ir jie pa­tys sa­ve spau­džia, kad gau­tų ge­riau­sią re­zul­ta­tą ir, aiš­ku, no­ri įtik­ti žiū­ro­vams.

– Koks yra šo­kio at­si­ra­di­mo ke­lias, kol jis pa­sie­kia žiū­ro­vus?

– Vis­kas pra­si­de­da nuo mu­zi­kos ieš­ko­ji­mo, nes jei­gu ne­tu­ri ge­ros mu­zi­kos, tu nie­ko ne­pa­da­ry­si.

Pas­kui su­gal­vo­ji šo­kį. Jį kur­da­ma šiek tiek už­si­ra­šau pa­ties šo­kio ei­liš­ku­mą, šiek tiek nu­si­fil­muo­ju, bet na­tū­ra­liai pa­si­mirš­ta, nes tu­ri su­gal­vo­ti vai­ki­no ir mer­gi­nos par­ti­ją, tu­ri ma­ty­ti ma­sę, įsi­vaiz­duo­ti, kaip šo­kis at­ro­dys te­le­vi­zo­rių ek­ra­nuo­se. To­dėl iš kar­to su­kū­ru­si, pra­šau ko­man­dos su­si­rink­ti ir mo­ky­tis. Pra­ei­na šiek tiek lai­ko, mes pa­kar­to­jam, o prieš pat pa­si­ro­dy­mą vi­są sa­vai­tę dir­bam ties tuo.

Pro­fe­sio­na­lai taip pat tu­ri sa­vo at­ski­rus dar­bus, dir­ba ir su sa­vo pro­jek­to po­ra, ir tu­ri iš­mok­ti to­bu­lai ne tik šo­kį po­ro­je, bet ir tą pro­fe­sio­na­lų pa­si­ro­dy­mą.

Ir tik po tiek lai­ko pro­duk­tas iš­ei­na į ete­rį.

– Ar ete­rio me­tu ga­li­te ra­miai ste­bė­ti pa­sta­ty­tus šo­kius?

– Pa­sta­ty­tus šo­kius tie­sio­gi­nio ete­rio me­tu aš ste­biu ra­miai. Aiš­ku, bū­na vis­ko, bet tik­rai sten­giuo­si žiū­rė­ti su pa­si­gė­rė­ji­mo jau­du­liu­ku vien dėl to, kaip pro­fe­sio­na­lai dir­ba, nes jie tik­rai la­bai ge­rai vis­ką pa­da­ro. Šo­kė­jai pro­fe­sio­na­lai tik­rai yra di­džiau­si pro­fe­sio­na­lai. Jie per sa­vai­tę su­re­pe­tuo­ja šo­kį ir pa­tei­kia jį, ar­tis­tiš­ką, tech­niš­ką, žiū­ro­vams. Aš gė­riuo­si jais net tre­ni­ruo­čių me­tu.

Su kuo sun­kiau dirb­ti: pro­fe­sio­na­lais ar pra­de­dan­čiai­siais šo­kė­jais?

– Dirb­ti su pro­fe­sio­na­lais yra ma­lo­nu­mas, tai jau nė­ra dar­bas. Aš at­ei­nu, pri­sta­tau sa­vo su­gal­vo­tą pro­duk­tą, o jie tie­siog iš­pil­do su­ma­ny­mą. Kar­tais ku­riant šo­kį jį ma­tau vie­naip, bet ei­go­je, kai jau sta­to­me šo­kį, ma­tau, kad rei­kia keis­ti, nes pro­fe­sio­na­lai pa­čiam šo­kiui pa­de­da sa­vo tech­ni­ko­mis, su­ge­bė­ji­mais.

Su vai­kais dirb­ti yra la­bai sun­ku. Pir­miau­sia, vai­kai, net­gi pa­aug­liai, kol su­pran­ta žo­dį „mo­ty­va­ci­ja“ ir dėl ko jie šo­ka, kam jie šo­ka, pra­ei­na daug lai­ko. Jie at­ei­na, šo­ka, mo­ko­si, bet iš­rei­ka­lau­ti ko­ky­bės yra la­bai sun­ku. Vai­kai pa­vargs­ta, no­ri pail­sė­ti.

– Koks yra tik­ra­sis cho­reo­grafės dar­bas?

– Da­bar aš gy­ve­nu tarp Vil­niaus ir Aly­taus. Šian­dien die­ną dirb­siu Vil­niu­je, o va­ka­re Aly­tu­je. Ki­to­mis die­no­mis dirb­siu at­virkš­čiai, ki­to­mis vėl ki­taip.

Taip pat yra tas ne­ma­to­mas cho­reo­grafų dar­bas. Nie­kas ne­ver­ti­na ki­to ne­ma­to­mo dar­bo, ku­rį aš dar dir­bu. Šeš­ta­die­nį aš ga­lė­jau sau leis­ti pail­sė­ti, bet vie­ną die­ną pail­sė­jau, to­dėl sek­ma­die­nį še­šias va­lan­das sė­dė­jau ir kū­riau cho­reo­grafiją „Šok su žvaigž­de“ pro­fe­sio­na­lams. Per šias va­lan­das su­kū­riau tik treč­da­lį šo­kio.

Bū­na, kad ke­lias sa­vai­tes ne­su­gal­vo­ji vie­no šo­kio, nes kū­ry­ba yra toks da­ly­kas, jei­gu ne­ma­tai, ne­pa­vyks­ta, da­rai iš nau­jo, kol su­ku­ri to­bu­lą pro­duk­tą.

Dar yra ir „do­ku­men­ti­nių“ dar­bų, nė­ra taip, kad at­ei­ni į tre­ni­ruo­tę ir pa­šo­ki. Prieš kiek­vie­ną tre­ni­ruo­tę tu tu­ri pa­si­ruoš­ti, nes at­ei­na vie­na gru­pė ar po­ra vie­no ly­gio, ki­tą va­lan­dą – jau ki­to ly­gio, ta­da ma­žiu­kai, ta­da mo­te­rys, ku­rios šo­ka ki­tu sti­liu­mi, ir taip to­liau. Ir kiek­vie­nai pa­mo­kai tu­ri pa­si­ruoš­ti, iš­mok­ti pa­ti.

Aš kiek­vie­ną va­ka­rą tu­riu su­si­pla­nuo­ti die­ną, nes ki­taip nie­ko ne­pa­da­ry­si.

– Kaip Jūs pail­si­te?

– Nak­tį (juo­kia­si). Atos­to­gų šie­met ne­tu­rė­jau nė vie­nos die­nos. Per ka­ran­ti­ną dir­bo­me tik nuo­to­li­niu bū­du ar­ba su vai­kais, ku­rie ruo­šia­si kon­cer­tams ar var­žy­boms. To­dėl va­sa­rą, kai jau bu­vo ga­li­ma dirb­ti gy­vai, dir­bau kiek įma­no­ma.

Taip, kar­tą per sa­vai­tę ga­liu sau leis­ti pail­sė­ti, pa­skai­ty­ti, pa­žiū­rė­ti fil­mą.

Kaip vy­ko šo­kių tre­ni­ruo­tės ka­ran­ti­no me­tu?

– Dir­bo­me nuo­to­li­niu bū­du, bet daug vai­kų me­tė šo­kius, nes ne­tu­rė­jo mo­ty­va­ci­jos, ne­įdo­mu jiems šok­ti nuo­to­li­niu bū­du. Kai pra­si­dė­jo tre­ni­ruo­tės kon­tak­ti­niu bū­du, bet su ap­ri­bo­ji­mais, pra­dė­jo­me dirb­ti ir taip.

Dir­bo­me ir su aukš­to meist­riš­ku­mo po­ro­mis, nes bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos ir nuo­to­li­nės var­žy­bos. Šios var­žy­bos vyks­ta taip: į sa­lė at­ei­na po­ra, nu­fil­muo­ja­me šo­kį ir tą, ką jie pa­tei­kia, mes nu­siun­čia­me var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riams ir lau­kia­me re­zul­ta­tų.

Aš pa­ti tei­sė­ja­vau to­kioms var­žy­boms. Tai už­ima tik­rai la­bai daug lai­ko. Pa­pras­to­se var­žy­bo­se tei­sė­jau­ji vi­są die­ną, bet ten da­ly­vau­ja dau­giau po­rų ir dau­giau gru­pių, ir tu ma­tai vis­ką vie­nu me­tu. O nuo­to­li­nė­se var­žy­bo­se tą pa­čią gru­pę, ku­rią su­da­ro, tar­kim, 30 po­rų ir ku­rią per kon­tak­ti­nes var­žy­bas įver­ti­ni per 15 mi­nu­čių, tu­ri per­žiū­rė­ti ir įver­tin­ti kiek­vie­ną po­rą at­ski­rai. Lai­kas la­bai pra­ilgs­ta.

– Jūs esa­te ir „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ am­ba­sa­do­rė. Ko­kia am­ba­sa­do­rės veik­la?

– Da­bar vyks­ta vie­ši­ni­mas, su­pa­žin­di­na­me vi­suo­me­nę su pa­čia idė­ja. Vė­liau, at­ėjus 2022 me­tams, bus skir­tos ki­tos už­duo­tys, pa­dė­si­me dar­buo­tis ties šiuo pro­jek­tu.

 

* * *

Jau spa­lio 9-osios va­ka­rą į LRT TE­LE­VI­ZI­JĄ grįž­ta pa­gal BBC for­ma­tą ku­ria­mas pro­jek­tas „Šok su žvaigž­de“. Šo­kių aikš­te­lės par­ke­tą iki pat Ka­lė­dų kai­tins ir šo­kio pa­slap­ti­mis da­ly­sis dvy­li­ka per­ga­lių iš­troš­ku­sių po­rų. Kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je žiū­ro­vus džiu­gins ir dėl pri­zi­nės vie­tos var­žy­sis ži­no­mi vei­dai ir šo­kio pro­fe­sio­na­lai.Tarp pro­jek­to „Šok su žvaigž­de“ da­ly­vių – ir As­ta Pi­ly­pai­tė bei Ed­vi­nas Be­lou­so­vas.

sok su zvaigzde

As­ta – dai­ni­nin­kė, mu­zi­kos pe­da­go­gė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, dvie­jų duk­rų ma­ma.

Ed­vi­nas – šo­kė­jas, cho­reo­grafas, šo­kių tre­ne­ris, daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos ir Da­ni­jos spor­ti­nių šo­kių čem­pio­nas, fi­nan­si­nin­kas.

As­ta ir Ed­vi­nas ti­ki­na, kad jie­du bus ta po­ra, ku­ri pa­si­rū­pi­na vi­so­mis de­ta­lė­mis – tiek pre­ci­ziš­kai ati­dirb­tais šo­kių žings­ne­liais ir pa­si­ro­dy­mais, tiek įspū­din­gais kos­tiu­mais.

„Į pro­jek­tą at­ėjau no­rė­da­ma iš­mok­ti kuo dau­giau šo­kių, jų tech­ni­kos, žings­ne­lių, lai­ky­se­nos. Džiau­giuo­si, kad mū­sų su Ed­vi­nu ma­ty­mas su­tam­pa“, – sa­ko As­ta.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  VW Oxygen Sensor supplier on engines that use three-way catalytic converters to reduce exhaust pollution , The oxygen sensor is an essential component.
  oem pouf refers to a round flat seat woven from cattail. Also known as round seat. It is something used by monks when sitting in meditation and kneeling down. The futon was later wrapped with silk brocade.
  unbalanced loads inverter exporter has low DC bus voltage and switching loss Small, can be connected to non-linear and unbalanced loads and other advantages.
  oxygen regulators by MetlArgon Regulator exporter, a series of specific types of gas regulators for various important gases .
  OEM bbq digital thermometer can perform barbecue more accurately , Make food more delicious and delicious.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.